วันเวลา การรับสมัคร

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกรายวิชากิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 เลือกรายวิชากิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558