หมากเก็บและการ์ดเกมส์หรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 3/6 4 33467 เด็กชาย ภูธเนศ เพชรไกร 20
2 ม. 3/6 5 33524 เด็กชาย ธัชทฤต อุ่นจันที 20
3 ม. 3/6 9 33615 เด็กชาย ศรัญยู บุญค้ำจุน 20
4 ม. 3/6 14 33731 เด็กชาย ชัยมงคล สุจิตร 20
5 ม. 3/7 27 33424 เด็กหญิง กัญญพัชร เกียรติศิลปิน 20
6 ม. 3/7 32 33473 เด็กหญิง พรรณมัย พร้อมวงษ์ 20
7 ม. 3/7 35 33515 เด็กหญิง อภิณห์พร นวลสอาด 20
8 ม. 3/7 36 33548 เด็กหญิง พรชนก วะนานาม 20
9 ม. 3/7 49 33958 เด็กหญิง ณัฐนรี สมพร 20
10 ม. 3/9 34 33540 เด็กหญิง สุมินตรา พรหมรักษ์ 20
11 ม. 3/9 35 33547 เด็กหญิง พัชรนันท์ มาแสวง 20
12 ม. 3/9 41 33639 เด็กหญิง พรหมพร เสรีเรืองโรจน์ 20
13 ม. 3/9 43 33688 เด็กหญิง สุพิชชา วิญญกูล 20
14 ม. 3/9 44 33700 เด็กหญิง เมธาพร จอนที่ภักดี 20
15 ม. 3/9 45 33720 เด็กหญิง วิชญาพร จันทร์หอม 20
16 ม. 3/9 48 33801 เด็กหญิง สุภาวิณี ทรัพย์สอน 20
17 ม. 3/11 1 33362 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สาโรจน์ 20
18 ม. 3/11 15 33725 เด็กชาย เจตพัฒน์ พิพัฒน์ธนโชติ 20
19 ม. 3/11 24 33386 เด็กหญิง กรธิดา ธัญนันท์ 20
20 ม. 3/11 33 33541 เด็กหญิง อภิสรา ชัยมงคล 20
21 ม. 3/11 37 33614 เด็กหญิง พิชชา จิรธาดาพร 20
22 ม. 3/13 4 33442 เด็กชาย นภทีป์ แซ่เฮ้า 20
23 ม. 4/5 2 32432 นาย กวีวัชร์ กิตติสินานนท์ 20
24 ม. 4/5 4 32494 นาย ชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ 20
25 ม. 4/5 5 32501 นาย พงศกร ศรียรรยงค์ 20
26 ม. 4/5 16 32932 นาย สุภัทร คงอุไร 20
27 ม. 4/6 1 32433 นาย คุณานนท์ ชุมคง 20
28 ม. 4/6 5 32467 นาย พสธร โนเลี่ยม 20
29 ม. 4/6 17 33028 เด็กชาย ปุญญพัฒ ขันติยู 20
30 ม. 4/6 27 32646 นางสาว นันท์นภัส ธีรธาตรี 20