น้ำสมุนไพรNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 10 35399 เด็กชาย รชต จันทร์เหลา 20
2 ม. 1/8 15 35462 เด็กชาย สมศักดิ์ แสงฤทธิ์ 20
3 ม. 1/8 16 35469 เด็กชาย สิรธีร์ ผอบทอง 20
4 ม. 1/8 20 35523 เด็กชาย อัครญา ขำค้า 20
5 ม. 1/8 33 35176 เด็กหญิง ณิชกานต์ ปัจเวก 20
6 ม. 1/9 26 35249 เด็กหญิง นรีกานต์ คำรังษี 20
7 ม. 1/9 36 35430 เด็กหญิง วัลย์ลดา สุมะณีย์ 20
8 ม. 1/10 28 35224 เด็กหญิง ธัญชนก พลายแก้ว 20
9 ม. 1/10 34 35344 เด็กหญิง พิชญาภา แซ่ลี้ 20
10 ม. 1/10 37 35372 เด็กหญิง ภัทรสุดา ทานกระโทก 20
11 ม. 1/10 45 35456 เด็กหญิง ศิศิรา คงสมจิตต์ 20
12 ม. 1/14 27 35094 เด็กหญิง จิรภัทร จัดนอก 20
13 ม. 1/14 41 35438 เด็กหญิง วิรัญดา กมลภากรณ์ 20
14 ม. 3/3 8 33305 เด็กชาย ชวิศ กาญจนานนท์ 20
15 ม. 3/9 26 33431 เด็กหญิง นปภา พินิจสกุล 20
16 ม. 3/9 31 33504 เด็กหญิง ฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูล 20
17 ม. 3/12 46 33772 เด็กหญิง กฤติมา สุขเกษม 20
18 ม. 3/13 6 33503 เด็กชาย ชรินวัฒน์ ศาคเรศ 20
19 ม. 3/13 19 33783 เด็กชาย ณัฎฐ์ชกฤษฎิ์ ยลไพบูลย์ 20
20 ม. 3/13 27 33419 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตร 20
21 ม. 3/13 40 33690 เด็กหญิง ศิวีรัตน์ สุขสอาด 20
22 ม. 3/13 42 33719 เด็กหญิง ปัทมาพร ดีติกรณ์ 20
23 ม. 3/13 43 33722 เด็กหญิง วรัญญา โกศลวิบูลย์พงศ์ 20
24 ม. 3/13 44 33756 เด็กหญิง ปนัดดา ลีลาเศรษฐกุล 20
25 ม. 3/13 45 33769 เด็กหญิง ชนิสรา จันพลงาม 20