เมนูจานด่วนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 6 34965 เด็กชาย ธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรี 20
2 ม. 1/3 11 34971 เด็กชาย พีรวัส โอฬารฤทธินันท์ 20
3 ม. 1/3 20 34979 เด็กหญิง กัญญาภัค ขนาดนิด 20
4 ม. 1/3 23 34982 เด็กหญิง ณิชาภัทร สง่าวงศ์ 20
5 ม. 1/3 25 34984 เด็กหญิง นันท์นภัส พีรนพวัฒน์ 20
6 ม. 1/3 29 34988 เด็กหญิง ภัทรานันท์ วงศ์ประทุม 20
7 ม. 1/3 33 34993 เด็กหญิง สิริรัญญา แอบยิ้ม 20
8 ม. 1/9 21 35093 เด็กหญิง จิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรี 20
9 ม. 1/9 22 35102 เด็กหญิง ฉัตรฤดี แสนคำฟู 20
10 ม. 2/3 7 34011 เด็กชาย ปัญจวัฒน์ โสดานิล 20
11 ม. 3/10 35 33583 เด็กหญิง จุฑาริณี ชูเจริญ 20
12 ม. 3/10 36 33587 เด็กหญิง ภัทรภร ไหมทอง 20
13 ม. 3/10 38 33605 เด็กหญิง ขวัญมนัส สินทองชลธี 20
14 ม. 3/10 45 33777 เด็กหญิง จันทร์นภา พิทักษ์พรสุข 20
15 ม. 3/10 48 33957 เด็กหญิง ชญาดา จุลสำลี 20
16 ม. 4/2 32 32884 นางสาว กนกอร นาเจริญ 20
17 ม. 4/10 35 32958 นางสาว สุดารัตน์ ทองหล่อ 20
18 ม. 4/11 34 32959 นางสาว สุภัชชา มะวงค์ 20
19 ม. 4/11 42 35596 นางสาว เอื้อกานต์ แซ่อึ้ง 20
20 ม. 5/3 40 31962 นางสาว สุชัญญา นนทูล 20
21 ม. 5/3 41 31963 นางสาว สุธาทิพย์ นามพร 20
22 ม. 5/5 30 31944 นางสาว ญาณิศา ทูโมสิก 20
23 ม. 5/5 32 31957 นางสาว มาริศรา โม้แก้ว 20
24 ม. 6/1 21 30975 นางสาว ณัฎฐิกา คุปต์นิรัติศัยกุล 20
25 ม. 6/1 30 31122 นางสาว กรกนก ศรีถัทธ์ 20