แนะแนวจิตอาสาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/12 26 34238 เด็กหญิง ประไพศรี ทวีศักดิ์ 20
2 ม. 2/12 28 34299 เด็กหญิง ภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ 20
3 ม. 2/12 29 34354 เด็กหญิง พัชรพร ฉิมฉวี 20
4 ม. 2/12 31 34396 เด็กหญิง อัญชลิกา บุญประเสริฐ 20
5 ม. 2/12 36 34465 เด็กหญิง รัตติยา หลีน้อย 20
6 ม. 2/12 47 34584 เด็กหญิง ศศิวิมล ฟองเจริญ 20
7 ม. 2/13 47 34560 เด็กหญิง ศลิษา ชูสุวรรณ์ 20
8 ม. 4/2 22 32479 เด็กหญิง ณัฐณิชา ประเสริฐ 20
9 ม. 4/2 31 32847 นางสาว ปิยะธิดา คนมั่น 20
10 ม. 4/2 34 32898 นางสาว พัชชา วนะภูติ 20
11 ม. 4/2 37 32988 นางสาว กัญญาภัค เหลืองเอี่ยม 20
12 ม. 4/2 38 35008 นางสาว กัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุล 20
13 ม. 4/2 40 35022 นางสาว ธมลวรรณ ทวีทรัพย์ 20
14 ม. 4/2 41 35046 นางสาว นภสวรรณ ชูบางบ่อ 20
15 ม. 4/2 47 35190 นางสาว กานต์พิชชา สิทธิปกร 20
16 ม. 4/3 14 35491 นาย ภูมินทร์ ตอวิเชียร 20
17 ม. 4/3 37 32891 นางสาว ทักษภร กุลมนต์ 20
18 ม. 4/3 41 35541 นางสาว พิชญา วิบูลย์เชื้อ 20
19 ม. 4/4 8 32879 นาย เมธาวุฒิ เจริญสุข 20
20 ม. 4/4 28 32559 นางสาว ศุภสุตา พรหมเปลว 20
21 ม. 4/4 33 32856 นางสาว รัตนากร โชขุนทด 20
22 ม. 4/4 35 32899 นางสาว พัณณิตา คำยนต์ 20
23 ม. 4/4 38 33010 เด็กหญิง อังจิมา น้อยจันทร์ 20
24 ม. 4/4 40 35556 นางสาว ณัฐธิดา เชยนาม 20
25 ม. 4/4 41 35557 นางสาว นภสร ทิพยทัศน์ 20
26 ม. 4/4 44 35560 นางสาว ศิริวรรณ เอกสุนันท์ 20
27 ม. 4/4 45 35561 นางสาว หทยา นิยมศิลป์ 20
28 ม. 4/5 27 32644 นางสาว ธาวัลย์ นาคงาม 20
29 ม. 4/5 37 32842 นางสาว นภัคศร สิงห์คำ 20
30 ม. 4/5 46 33009 นางสาว อรปรียา ศิริวงษ์ 20
31 ม. 4/6 41 32860 นางสาว สุประภา จันทโชติ 20
32 ม. 4/7 38 32910 นางสาว อรพินท์ เขตสินบุญ 20
33 ม. 4/8 33 32892 นางสาว นภัสมล ภูตระกูล 20
34 ม. 4/10 25 32839 เด็กหญิง ณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญ 20
35 ม. 4/13 34 32848 นางสาว พรชนก ไชยโย 20
36 ม. 4/13 38 32894 นางสาว ปิยะฉัตร โฉมบุตร 20
37 ม. 6/4 29 31028 นางสาว ชลิกา สวัสดิ์กิจ 20
38 ม. 6/4 31 31036 นางสาว ประภาพร บุญเสริม 20
39 ม. 6/4 35 31143 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่หลี 20
40 ม. 6/4 43 33927 นางสาว พิมพ์อร สว่างโลก 20
41 ม. 6/8 13 31525 นาย พีรณัฐ ผลาผล 20
42 ม. 6/10 14 31334 นาย วรภัทร ภัทรเมธาวรกุล 20
43 ม. 6/10 17 31519 นาย ศรัณย์ ยันตะบุษย์ 20
44 ม. 6/10 24 31082 นางสาว พรพฤทธิ์ สนูโดด 20
45 ม. 6/10 27 31182 นางสาว ปาริฉัตร จันทรโอทาร 20
46 ม. 6/10 29 31189 นางสาว สุกัลยา บุญส่ง 20
47 ม. 6/10 30 31191 นางสาว อภิญญา สมัย 20
48 ม. 6/10 31 31258 นางสาว ศศิวิมล บุญไตรย์ 20
49 ม. 6/10 34 31304 นางสาว อรุณกมล ชูประสูตร 20
50 ม. 6/10 35 31352 นางสาว พิชชานันท์ อัครรัฐพัฒนกุล 20
51 ม. 6/10 36 31363 นางสาว อังควิภา จันทร์อยู่ 20
52 ม. 6/10 37 31385 นางสาว ภาสุรณัช กาญจนรัตน์ 20
53 ม. 6/10 39 33889 นางสาว จิราวรรณ อัมพิลาศรัย 20
54 ม. 6/11 25 31069 นางสาว ชลิตา ชูกันหอม 20
55 ม. 6/11 30 31190 นางสาว อนัญญา วานิชเกษตริน 20
56 ม. 6/11 32 31256 นางสาว ณัฐชา รัตนโรจน์ 20
57 ม. 6/11 39 31509 นางสาว พัชราภรณ์ เทศรอด 20
58 ม. 6/12 9 31280 นาย จิรพัฒน์ รักษสุธากาญจน์ 20
59 ม. 6/12 15 31375 นาย อิทธิเชษฐ์ อินทร์สมบัติ 20
60 ม. 6/12 20 31532 นาย นิติพัฒน์ ทองชัยวัฒน์ 20
61 ม. 6/12 26 31073 นางสาว ดุจดาว สาระวงศ์ 20
62 ม. 6/13 23 31067 นางสาว ชลดา สมิงปราบ 20
63 ม. 6/13 26 31168 นางสาว ชาลิสา บรรดาศักดิ์ 20
64 ม. 6/13 27 31169 นางสาว ตุลดา ธีรปัญญาภรณ์ 20
65 ม. 6/13 28 31170 นางสาว กัญชรส เรือนทอง 20
66 ม. 6/13 31 31259 นางสาว กมลรัตน์ สุขเจริญ 20
67 ม. 6/13 32 31260 นางสาว กัญญ์วรา พรรณสาร 20
68 ม. 6/13 33 31274 นางสาว วลัยภรณ์ บัวผลิ 20
69 ม. 6/13 34 31312 นางสาว ปิยากร ช้างงาม 20
70 ม. 6/13 42 33945 นางสาว อธิชา เกิดศิริ 20