โขน ละคร ฟ้อน รำNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 21 34980 เด็กหญิง ณัฏฐมน เขียวตี๋ 20
2 ม. 1/8 24 35082 เด็กหญิง คุณัญญา เอโกมล 20
3 ม. 1/11 31 35146 เด็กหญิง ณริสสา พันธุระ 20
4 ม. 1/11 33 35180 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สังข์ทอง 20
5 ม. 1/11 36 35230 เด็กหญิง ธันยพร วรรณทอง 20
6 ม. 1/11 39 35267 เด็กหญิง นินัฐชา สุภากุล 20
7 ม. 1/12 21 35346 เด็กชาย พิเชฐพงศ์ คงวงศ์ 20
8 ม. 1/12 40 35333 เด็กหญิง พรทิพย์ สีหา 20
9 ม. 1/12 42 35434 เด็กหญิง วิชญาพร ทองสุพล 20
10 ม. 1/13 31 35036 เด็กหญิง กมลทิพย์ เปรมฤทัย 20
11 ม. 1/13 34 35135 เด็กหญิง ฐานิดา เฉลิมกิตติชัย 20
12 ม. 1/13 38 35262 เด็กหญิง น้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ 20
13 ม. 1/13 39 35274 เด็กหญิง บุณยนุช มะปรางค์ 20
14 ม. 1/14 26 35049 เด็กหญิง กวินทรา อ่อนศรี 20
15 ม. 1/14 31 35161 เด็กหญิง ณัฐฐณิชา ดียิ่ง 20
16 ม. 1/14 37 35341 เด็กหญิง พัชรวรรณ พานิช 20
17 ม. 1/14 39 35415 เด็กหญิง ลักษณ์นี วณิชลักษมี 20
18 ม. 2/14 33 34591 เด็กหญิง ธัชชา สุขเกษม 20
19 ม. 2/14 34 34592 เด็กหญิง อนันตญา พรมโสภา 20
20 ม. 2/14 37 34606 เด็กหญิง ชนัฐดา นิลทอง 20
21 ม. 2/14 40 34610 เด็กหญิง ภัฏธนรัชต์ เกตุแก้ว 20
22 ม. 2/14 42 34619 เด็กหญิง พันธสา อิ่มโอฐ 20
23 ม. 3/5 24 33388 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ 20
24 ม. 3/5 28 33441 เด็กหญิง ศิรดา สงวนไทร 20
25 ม. 3/5 34 33546 เด็กหญิง นภัสวรรณ สุวรรณโพธิ์ 20
26 ม. 3/5 40 33673 เด็กหญิง อภิญญา สุขวิมลไพศาล 20
27 ม. 3/5 44 33765 เด็กหญิง เขมิกา ใสสด 20
28 ม. 3/6 40 33703 เด็กหญิง ชนาภา ทัศนนพนันท์ 20
29 ม. 4/1 31 32549 นางสาว ณัฐชลิดา นาคงาม 20
30 ม. 4/5 36 32803 นางสาว พันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ 20
31 ม. 4/8 40 33966 นางสาว ชวพร สุภาพบุรุษ 20
32 ม. 4/8 44 35569 นางสาว รัญชิดา รัศมี 20
33 ม. 4/10 42 35583 นางสาว วณิชยา สมรักษ์ 20
34 ม. 4/11 28 32846 นางสาว ปาริฉัตร โทนขุนทด 20
35 ม. 4/11 29 32857 นางสาว ลลดา ปานจันทร์ดี 20
36 ม. 5/10 23 32089 นาย ภาณุวัฒน์ สุมหะ 20
37 ม. 5/11 21 32139 นาย บูรณ์พิภพ เจริญสุข 20
38 ม. 5/12 33 34698 นางสาว ศิริโสภา โคตรศิริ 20
39 ม. 5/12 34 34699 นางสาว กมลชนก อัครสกุลวงศ์ 20
40 ม. 6/5 28 30937 นางสาว ยิ่งลักษณ์ อนันทะรัตน์ 20
41 ม. 6/11 41 33891 นางสาว นวลอนงค์ บุญยัง 20
42 ม. 6/12 31 31302 นางสาว มัชฌิมาย์ คงเหล่ 20
43 ม. 6/13 29 31181 นางสาว ประภาพรรณ พัตบุญมา 20