YC เพื่อนที่ปรึกษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 19 35768 เด็กหญิง ปรภาว์ รักษ์ธนกูล 20
2 ม. 1/4 31 35781 เด็กหญิง วิรัญชญา จุมพล 20
3 ม. 1/4 35 35785 เด็กหญิง อันนา ชนะพันธุ์ 20
4 ม. 1/5 14 35809 เด็กหญิง พิมพ์สุจิ เจิมเจริญ 20
5 ม. 2/11 43 35301 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ โฮล์ท 20
6 ม. 2/11 47 35403 เด็กหญิง รพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ 20
7 ม. 3/3 3 34006 เด็กชาย กวิน ภูหวดน้อย 20
8 ม. 3/3 5 34008 เด็กชาย ญาณภัทร ฤทธิโชติ 20
9 ม. 3/3 6 34010 เด็กชาย นิติภูมิ ภู่งามชื่น 20
10 ม. 3/3 8 34012 เด็กชาย พาธิติ บุญพร้อม 20
11 ม. 3/3 9 34013 เด็กชาย ภัทรพล ไชยปัญญา 20
12 ม. 3/3 10 34014 เด็กชาย ภาณุพงศ์ พลับจีน 20
13 ม. 3/3 12 34016 เด็กชาย ภูวดล ชุ่มจิตต์ 20
14 ม. 3/8 36 34300 เด็กหญิง ชาลิสา ประมงกิจ 20
15 ม. 4/3 26 33406 นางสาว พิมพ์ปญา แสนสุข 20
16 ม. 4/3 30 33439 นางสาว ธนพร ตั้งสิริกุลชัย 20
17 ม. 4/6 1 33379 นาย ธนันธร เตชะนอก 20
18 ม. 4/6 23 33472 นางสาว ภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ 20
19 ม. 4/7 30 33673 นางสาว อภิญญา สุขวิมลไพศาล 20
20 ม. 4/7 36 33758 นางสาว แพรไหมทอง ข่องแรง 20
21 ม. 4/8 35 36240 นางสาว ชุตินันท์ วันสูงเนิน 20
22 ม. 4/8 37 36244 นางสาว พัณณ์ชิตา ภูมิสิทธิ์วัฒนะ 20
23 ม. 4/10 31 33595 นางสาว ดวงใจ อินเทพ 20
24 ม. 4/10 35 33655 นางสาว พัทธาณันท์ สิงสุข 20
25 ม. 5/2 39 35046 นางสาว นภสวรรณ ชูบางบ่อ 20
26 ม. 5/3 39 35541 นางสาว พิชญา วิบูลย์เชื้อ 20
27 ม. 5/3 41 35544 นางสาว อภิสรา บุญเต็ม 20
28 ม. 5/4 40 35556 นางสาว ณัฐธิดา เชยนาม 20
29 ม. 5/4 43 35560 นางสาว ศิริวรรณ เอกสุนันท์ 20
30 ม. 5/4 44 35561 นางสาว หทยา นิยมศิลป์ 20
31 ม. 5/5 42 32945 นางสาว ปริตตา จิรวรวงศ์ 20
32 ม. 5/5 43 32954 นางสาว วรัทยา แสงเรือง 20
33 ม. 5/5 47 33009 นางสาว อรปรียา ศิริวงษ์ 20
34 ม. 5/7 27 32705 นางสาว ยวิษฐา เจือวงค์ 20
35 ม. 5/8 31 32892 นางสาว นภัสมล ภูตระกูล 20
36 ม. 5/8 43 35569 นางสาว รัญชิดา รัศมี 20
37 ม. 5/10 31 32938 นางสาว กัลย์สุดา พุทธรักษา 20
38 ม. 6/13 5 32041 นาย อดิพงศ์ คดสำโรง 20
39 ม. 6/13 8 32072 นาย สรวิศ แสงอินตา 20
40 ม. 6/13 19 34846 นาย ชยุตม์ ภารชาตรี 20