เมนูอาหารจานด่วนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 19 35465 เด็กชาย สวิส ครองยุติ 20
2 ม. 1/9 31 35316 เด็กหญิง ปาลีนา เตียวต่อสกุล 20
3 ม. 1/9 43 35484 เด็กหญิง สุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ 20
4 ม. 1/9 48 35530 เด็กหญิง เอมอร เสมคำ 20
5 ม. 1/10 21 35055 เด็กหญิง กัญญา ทองศรี 20
6 ม. 1/10 26 35142 เด็กหญิง ณพิชญา ศรัทธาน้อม 20
7 ม. 1/10 27 35194 เด็กหญิง ทัศนาวลัย มานุษยานนท์ 20
8 ม. 1/10 31 35300 เด็กหญิง ปรียาพร วงศ์อัศวเจริญ 20
9 ม. 1/10 32 35315 เด็กหญิง ปาลิญา ศรีโสมาศ 20
10 ม. 1/10 33 35336 เด็กหญิง พรรณภัทร รูปไข่ 20
11 ม. 1/10 37 35372 เด็กหญิง ภัทรสุดา ทานกระโทก 20
12 ม. 1/10 38 35390 เด็กหญิง มรรษมล เสมเจริญ 20
13 ม. 1/10 40 35402 เด็กหญิง รติรัตน์ ปรีชาเดช 20
14 ม. 1/10 41 35416 เด็กหญิง ไลวินท์ หาญสลับศรี 20
15 ม. 1/10 44 35447 เด็กหญิง ศศิวิมล ทีฆะสุข 20
16 ม. 1/10 45 35456 เด็กหญิง ศิศิรา คงสมจิตต์ 20
17 ม. 1/10 46 35473 เด็กหญิง สิริวิมล สิตะเสน 20
18 ม. 1/13 45 35380 เด็กหญิง ภิญญาพัชร์ ก้อนบาง 20
19 ม. 2/12 43 34561 เด็กหญิง ศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ 20
20 ม. 2/14 2 34444 เด็กชาย เตชินท์ มาเจริญ 20
21 ม. 2/14 4 34484 เด็กชาย ดุสิต เสริฐคัมภ์ศร 20
22 ม. 2/14 5 34512 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสว 20
23 ม. 2/14 7 34546 เด็กชาย ธนารักษ์ พัดทอง 20
24 ม. 3/7 31 33456 เด็กหญิง ศตพร สนิท 20
25 ม. 3/7 35 33515 เด็กหญิง อภิณห์พร นวลสอาด 20
26 ม. 3/7 36 33548 เด็กหญิง พรชนก วะนานาม 20
27 ม. 3/7 38 33592 นางสาว พรนภัส ปิ่นแก้ว 20
28 ม. 3/10 36 33587 เด็กหญิง ภัทรภร ไหมทอง 20
29 ม. 3/10 38 33605 เด็กหญิง ขวัญมนัส สินทองชลธี 20
30 ม. 3/10 43 33744 เด็กหญิง ศศิกานต์ วนาสินชัย 20
31 ม. 3/10 48 33957 เด็กหญิง ชญาดา จุดสำลี 20
32 ม. 3/11 35 33578 นางสาว อรนิช เข็มแก้ว 20
33 ม. 3/11 37 33614 นางสาว พิชชา จิรธาดาพร 20
34 ม. 4/3 35 32855 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจ 20
35 ม. 4/11 39 35592 นางสาว ญารินดา หวังเจริญ 20
36 ม. 4/11 41 35594 นางสาว ศิริลักษณ์ สิทธิเวช 20
37 ม. 4/13 40 32894 นางสาว ปิยะฉัตร โฉมบุตร 20
38 ม. 6/1 3 30845 นาย ปัญญพัฒน์ ศรีบาง 20
39 ม. 6/7 36 31138 นางสาว นลินรัตน์ กฤษณะโลม 20
40 ม. 1/10 35648 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา กลิ่นพวง 20