วงโยธวาทิตNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/11 3 35092 เด็กชาย จิรเดช สมบัติปัน 20
2 ม. 1/11 4 35170 เด็กชาย ณัฐนันท์ เอี่ยมแดง 20
3 ม. 1/11 5 35184 เด็กชาย ดลธรรม จงสอนสุข 20
4 ม. 1/11 9 35207 เด็กชาย ธนภัทร ผู้บำเพ็ญ 20
5 ม. 1/11 21 35448 เด็กชาย ศักดิธัช เกิดพูล 20
6 ม. 1/11 29 35091 เด็กหญิง จิตรลดา กลอยสวาสดิ์ 20
7 ม. 1/11 30 35105 เด็กหญิง ชนัญธิดา อยู่ดี 20
8 ม. 1/11 43 35397 เด็กหญิง โยชิตา กลัดเข็มเพ็ชร 20
9 ม. 2/14 3 34474 เด็กชาย ประสิทธิ์ ชมภู 20
10 ม. 2/14 12 34594 เด็กชาย กฤติน อึ้งรัตนชัย 20
11 ม. 2/14 17 34616 เด็กชาย พชร มั่นวงศ์ 20
12 ม. 2/14 24 34628 เด็กชาย จิรัฏฐ์ พุทธศรี 20
13 ม. 2/14 35 34603 เด็กหญิง สุวิชชา กิตติสามเสน 20
14 ม. 2/14 36 34605 เด็กหญิง กิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจ 20
15 ม. 2/14 41 34615 เด็กหญิง ธนภรณ์ แสนเกียง 20
16 ม. 2/14 43 34626 เด็กหญิง ภัทลัลดา ประทับศร 20
17 ม. 2/14 44 34632 เด็กหญิง ณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ 20
18 ม. 2/14 45 34634 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุรรัตน์ 20
19 ม. 3/6 13 33686 เด็กชาย เกียรติภูมิ ตั้งมั่น 20
20 ม. 3/13 50 35619 เด็กหญิง ปริตตาภา คราเกอ 20
21 ม. 3/14 21 33752 เด็กชาย พิชยุชญ์ หลุยตระกูล 20
22 ม. 3/14 26 33821 เด็กชาย ณัฏฐ์กร รวดเงิน 20
23 ม. 3/14 29 33838 เด็กชาย ธนบดี เจริญใจ 20
24 ม. 3/14 33 33852 เด็กชาย พีรดลย์ จงรุ่งเรืองไสว 20
25 ม. 3/14 40 33762 เด็กหญิง กชกร วอคเคอร์ 20
26 ม. 3/14 42 33819 เด็กหญิง พิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ 20
27 ม. 3/14 45 33836 เด็กหญิง ภัคจิรา ราโชกาญจน์ 20
28 ม. 3/14 49 34845 เด็กหญิง พัชธิมา ว่องสรรพการ 20
29 ม. 4/8 9 33015 เด็กชาย จิรพัฒน์ กรุตรนิยม 20
30 ม. 4/8 11 33024 นาย ธนกฤต ผู้บำเพ็ญ 20
31 ม. 4/8 13 35565 นาย น่านฟ้า จันทร์เชื้อ 20
32 ม. 4/8 14 35566 นาย นาวี ทับจันทร์ 20
33 ม. 4/8 35 33049 เด็กหญิง ปณัฐดา ปราโมทย์มุกดา 20
34 ม. 4/8 37 33053 นางสาว สุชัญญา ปรางทอง 20
35 ม. 4/8 38 33056 นางสาว อนุธิดา อนุกมลเศรษฐ์ 20
36 ม. 4/8 39 33058 นางสาว อารียา จูมลี 20
37 ม. 4/8 41 33998 นางสาว อภิญญา เกตสิทธิ์ 20
38 ม. 4/8 46 35580 นางสาว พิมลา เที่ยงราตรี 20
39 ม. 4/11 13 35586 นาย นราวุฒิ กลิ่นมาลี 20
40 ม. 5/5 16 32212 นาย ระพี แช่มช้อย 20
41 ม. 5/6 38 33192 นางสาว ณัฐริกา สุขศรี 20
42 ม. 5/8 19 32207 นาย ปณัฐพงษ์ ปราโมทย์มุกดา 20
43 ม. 5/8 20 32217 นาย สินประภา จันทาโลก 20
44 ม. 5/8 33 31891 นางสาว กฤษณา ขันติกูล 20
45 ม. 5/8 41 32228 นางสาว ปานเนรมิต จันทรภิรักษ์ 20
46 ม. 5/10 43 32222 นางสาว ณัฎฐศา ศรีศุภรวัฒนา 20
47 ม. 5/11 25 32209 นาย ภาณุวัตร พงษ์สะพัง 20
48 ม. 5/12 18 34692 นาย ตะวัน เป็นสุข 20
49 ม. 5/12 23 32224 นางสาว ณัฐกานต์ สิทธิ์น้อย 20
50 ม. 5/13 14 32203 นาย ธนภัทร จุฬาทิพย์ 20
51 ม. 5/13 19 34694 นาย ธัชกร พูลเพิ่ม 20
52 ม. 5/13 37 34695 นางสาว ศุภิสรา ปองคูณ 20
53 ม. 6/8 29 31388 นางสาว กมลชนก บุญญะ 20
54 ม. 6/8 31 31392 นางสาว ปาณิสรา วัฒนพันธ์ 20
55 ม. 6/8 32 31401 นางสาว วัชราภรณ์ ปรางค์โบราณ 20
56 ม. 6/8 35 31406 นางสาว อาทิมา โสตแก้ว 20
57 ม. 6/10 40 33895 นางสาว วิจิตรา สัยเกตุ 20
58 ม. 6/11 35 31395 นางสาว พัทธ์วิรา กีรติชัยยิ่งยศ 20
59 ม. 6/11 36 31396 นางสาว มลธินี แก้วกุลา 20
60 ม. 6/12 35 31399 นางสาว ระวี ชูเมือง 20
61 ม. 6/12 36 31404 นางสาว สุรางคนา นาทิพย์ 20
62 ม. 6/12 40 33885 นางสาว กัญญาภรณ์ วิรุฬห์พอจิต 20
63 ม. 6/12 41 33886 นางสาว สุจิรา ผ่องศรี 20
64 ม. 6/13 14 31366 นาย ณัฐนนท์ กู้เกียรติกาญจน์ 20
65 ม. 6/13 15 31494 นาย ธารา เต็งรำพึง 20
66 นาย ณัฐวุฒิ ทรงกลิ่น 20