เชฟมัธยมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 2 35717 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ผึ้งทรัพย์ 20
2 ม. 1/5 21 35838 เด็กหญิง นวัฒมน กลั่นนุรักษ์ 20
3 ม. 1/5 23 35846 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ภัทรนรากุล 20
4 ม. 1/6 25 35870 เด็กหญิง ปุญณิสา นันทกิจ 20
5 ม. 1/6 28 35897 เด็กหญิง สุมาลย์มาศ คำเลิศ 20
6 ม. 1/8 8 35855 เด็กชาย พีรวิชญ์ รัตนพิภพ 20
7 ม. 1/8 16 35889 เด็กชาย จริฐา ผลเหตุ 20
8 ม. 1/8 17 35900 เด็กชาย ภพธรรม ไม่ซาผล 20
9 ม. 1/8 22 35827 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ วงษ์พันธุ์เที่ยง 20
10 ม. 1/8 29 35873 เด็กหญิง ณิชาพร อ้นรัตน์ 20
11 ม. 1/8 38 35896 เด็กหญิง เยาวธีร์ ทั่วด้าว 20
12 ม. 1/9 15 35947 เด็กชาย ธนกฤต เลิศมะเลา 20
13 ม. 1/9 24 35924 เด็กหญิง สุธณัฐรดา เศรษฐ์กุลพาณิช 20
14 ม. 1/9 29 35937 เด็กหญิง เคนทรา แกลลอเวย์ 20
15 ม. 1/11 40 36104 เด็กหญิง ณัฐชยา ชนะกลาง 20
16 ม. 1/13 20 36123 เด็กหญิง วรนัฏ นิลแนม 20
17 ม. 1/13 38 36158 เด็กหญิง ภัณฑิรา อวยสวัสดิ์ 20
18 ม. 3/3 7 34011 เด็กชาย ปัญจวัฒน์ โสดานิล 20
19 ม. 3/6 29 34166 เด็กหญิง น้ำฟ้า โคตรโยธา 20
20 ม. 3/6 37 34198 เด็กหญิง สิปรางค์ ช้างศรี 20
21 ม. 3/6 44 34277 เด็กหญิง ลิลรดา โภคา 20
22 ม. 3/6 49 34379 เด็กหญิง ชญาณัฐ สุวรรณชีพ 20
23 ม. 3/8 6 34221 เด็กชาย โชคเจริญ หีบเพชร 20
24 ม. 3/8 9 34280 เด็กชาย สุรศักดิ์ วงศ์สนิท 20
25 ม. 3/8 10 34301 เด็กชาย พีรวิชญ์ พินธะ 20
26 ม. 3/8 11 34321 เด็กชาย จิรายุ ธนสุวรรณธร 20
27 ม. 3/8 16 34349 เด็กชาย นวพล พรหล่อ 20
28 ม. 3/8 21 34420 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลก 20
29 ม. 3/8 24 34174 เด็กหญิง ภัคจิรา ภูมิภัทร 20
30 ม. 3/8 41 34382 เด็กหญิง ชนันญา สุคนธมาน 20
31 ม. 3/8 45 34397 เด็กหญิง ปาณิสรา รักความสุข 20
32 ม. 3/8 47 34408 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ 20
33 ม. 4/11 20 33521 นางสาว ชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตร 20
34 ม. 4/11 25 33569 นางสาว ธันยธรน์ ฮุนพานิช 20
35 ม. 4/11 32 33636 นางสาว ธนสพร ภัทรบุญ 20
36 ม. 4/11 39 36253 นางสาว เพ็ญพิชชา กลับสูงเนิน 20
37 ม. 4/12 40 36250 นางสาว อนิญชนา สาวนายม 20
38 ม. 5/12 38 32888 นางสาว ชญานิศ มั่นสลุง 20
39 ม. 5/13 26 33036 นาย ไรวินทร์ ชูติสินธุ 20
40 ม. 5/13 40 32904 นางสาว มัลลิกา กากแก้ว 20