บอร์ดเกมส์มหาสนุกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/5 13 34266 เด็กชาย ศุภัช เด่นประเสริฐ 20
2 ม. 3/3 17 33298 นางสาว ณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ 20
3 ม. 3/3 31 33318 เด็กหญิง นรกมล พนากุลชัยวิทย์ 20
4 ม. 3/3 34 33367 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แช่มนิล 20
5 ม. 3/6 4 33467 เด็กชาย ภูธเนศ เพชรไกร 20
6 ม. 3/6 9 33615 นาย ศรัญยู บุญค้ำจุน 20
7 ม. 3/6 14 33731 เด็กชาย ชัยมงคล สุจิตร 20
8 ม. 3/6 18 33812 เด็กชาย สุวรรณภูมิ โสภาบุญ 20
9 ม. 3/8 11 33590 เด็กชาย เตชัส กิจทวีพิพัฒน์ 20
10 ม. 4/2 11 32921 นาย ธนสิษฐ์ โภคพูล 20
11 ม. 4/6 17 33028 นาย ปุญญพัฒ ขันติยู 20
12 ม. 4/6 27 32646 นางสาว นันท์นภัส ธีรธาตรี 20
13 ม. 4/11 35 32987 นางสาว กัญญาพัชร นิลบุตร 20
14 ม. 4/12 22 32934 นาย อนุภัทร ปิยจันทร์ 20
15 ม. 4/12 41 32989 นางสาว ลภัสรดา ทองนำ 20
16 ม. 4/13 29 33965 นาย ปัณณทัต วงศ์มาลาวณิช 20
17 ม. 4/13 39 32887 นางสาว จิดาภา พูลเกษม 20
18 ม. 5/5 3 31786 นาย สหัสวรรษ ด่านมงคลทิพย์ 20
19 ม. 5/5 11 31929 นาย พีรสิชฌ์ ศักดิ์สมชัย 20
20 ม. 5/8 16 32143 นาย อติชาต น้อยแรม 20
21 ม. 5/11 20 32134 นาย ณัฐพงศ์ อู่สำเภา 20
22 ม. 6/1 7 30876 นาย ศรัทธา อึ้งเจริญชัย 20
23 ม. 6/3 13 31206 นาย ปารเมศ ไตรรัตนาพันธุ 20
24 ม. 6/5 10 30970 นาย สิรภพ พึ่งพัก 20
25 ม. 6/5 18 31196 นาย ฉัตริน วงศ์ปิยะพันธุ์ 20
26 ม. 6/7 27 30936 นางสาว ภูริชญา สกุลดำรงค์พานิช 20