สไตล์จีนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/11 7 36040 เด็กชาย ชลธร ยิ่งเรงเริง 20
2 ม. 1/11 13 36052 เด็กชาย ธมน เจริญผล 20
3 ม. 2/9 30 35312 เด็กหญิง ปาริชาต ศรีจันทร์ 20
4 ม. 2/9 38 35437 เด็กหญิง วิภาภรณ์ นาสมวงค์ 20
5 ม. 2/9 40 35452 เด็กหญิง ศิรินทรา รินเตชะ 20
6 ม. 4/2 28 33338 นางสาว วรินธร บัณฑุกุล 20
7 ม. 4/3 32 33466 นางสาว มุกอันดา ยอง 20
8 ม. 4/4 26 33340 นางสาว ชาลิสา เวชสถล 20
9 ม. 4/5 21 33353 นางสาว อิสริยา ดอนพูนไพร 20
10 ม. 4/5 28 33450 นางสาว ปิ่นสุดา ตันติกุล 20
11 ม. 4/6 11 33637 นาย ณัฐชนน แก้วเลี่ยม 20
12 ม. 4/7 17 33390 นางสาว อมรรัตน์ สัญญา 20
13 ม. 4/7 35 33713 นางสาว ดวงใจ คำแก้ว 20
14 ม. 5/5 44 32997 นางสาว นัทธมน นวลดี 20
15 ม. 5/5 45 33005 นางสาว ภัทรภร ปัทมวัลย์ 20
16 ม. 5/6 14 32980 นาย ศิวัช ร่มพา 20
17 ม. 5/6 24 32640 นางสาว ณัฐชยา รักพงศ์นาถ 20
18 ม. 5/6 29 32661 นางสาว อัมพิกา สันทาลุนัย 20
19 ม. 5/6 44 32993 นางสาว ทิพยาภรณ์ ศรีตา 20
20 ม. 5/6 45 32998 นางสาว ปาจารีย์ อึงสกาว 20
21 ม. 5/7 12 32613 นาย คมสัน มากดี 20
22 ม. 5/7 29 32739 นางสาว ชลธิชา แซ่โง้ว 20
23 ม. 5/7 39 32985 นางสาว กมลวรรณ กลิ่นจันทร์ 20
24 ม. 5/7 40 32994 นางสาว นภัสกร ธนะผล 20
25 ม. 5/7 41 33000 นางสาว ปาลินี หัวใจมั่น 20
26 ม. 5/10 14 32585 นางสาว กฤติกา ยาดอว์ 20
27 ม. 5/10 18 32608 นางสาว หทัยชนก จารย์สูงเนิน 20
28 ม. 5/10 35 32958 นางสาว สุดารัตน์ ทองหล่อ 20
29 ม. 5/10 36 32995 นางสาว นริศรา หอมจันทร์ 20
30 ม. 5/10 37 33004 นางสาว ภัทรดา อยู่เจริญ 20
31 ม. 5/10 38 33007 นางสาว เรตินา พัดทอง 20
32 ม. 5/11 1 32615 นาย ชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ 20
33 ม. 5/11 18 32653 นางสาว ลลิตา ปึ้งผลพูล 20
34 ม. 5/11 24 32788 นางสาว ช้องนาง ทองมาก 20
35 ม. 5/11 33 32959 นางสาว สุภัชชา มะวงค์ 20
36 ม. 5/11 36 35589 นางสาว เกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลา 20
37 ม. 5/11 41 35596 นางสาว เอื้อกานต์ แซ่อึ้ง 20
38 ม. 5/12 26 33029 นาย พงศพัศ ประโคม 20
39 ม. 5/12 27 32598 นางสาว พรนภา บัวขวัญ 20
40 ม. 5/12 28 32606 นางสาว ศิรษา จิระคูยุทธชัย 20
41 ม. 5/12 31 32651 นางสาว พิมพกานต์ แก้วพิลึก 20
42 ม. 5/12 34 32735 นางสาว คชภรณ์ สว่างทองหลาง 20
43 ม. 5/13 15 32721 นาย พิทวัส เชิดชัยภูมิ 20
44 ม. 5/13 29 32587 นางสาว เกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ 20
45 ม. 5/13 30 32596 นางสาว นิรชา สว่างเนตร์ 20
46 ม. 5/13 41 32949 นางสาว พิชามญชุ์ นุเสน 20
47 ม. 6/3 26 31741 นางสาว ธิษณามดี เหมือนมา 20