ดนตรีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/14 3 35048 เด็กชาย กฤษณะ ปราณี 20
2 ม. 1/14 4 35072 เด็กชาย กุลพัทธ์ สุขจิตต์ 20
3 ม. 1/14 10 35255 เด็กชาย นันทกร หงษ์ทอง 20
4 ม. 1/14 11 35264 เด็กชาย นิธิพัฒน์ นวลรัมย์ 20
5 ม. 1/14 15 35375 เด็กชาย ภานุพงศ์ พ่วงความสุข 20
6 ม. 1/14 16 35379 เด็กชาย ภาสวิชญ์ ศิลธรรม 20
7 ม. 1/14 25 35040 เด็กหญิง กรกนก คลังบ้านงิ้ว 20
8 ม. 1/14 30 35154 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีอินทร์ 20
9 ม. 1/14 35 35281 เด็กหญิง ปณยา ใจหาญ 20
10 ม. 1/14 36 35304 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ ธราพร 20
11 ม. 1/14 42 35451 เด็กหญิง ศิรประภา ปะจะนัง 20
12 ม. 2/14 10 34589 เด็กชาย อภินันท์ อ่ำพาธ 20
13 ม. 2/14 15 34602 เด็กชาย พุทธชาต จู้ฉิ้ม 20
14 ม. 2/14 32 34590 เด็กหญิง ชญานิศ สิงหสุต 20
15 ม. 2/14 38 34608 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ศุนาลัย 20
16 ม. 2/14 39 34609 เด็กหญิง ชัญญา วุฒิธนานันท์ 20
17 ม. 3/14 30 33839 เด็กชาย ภูธเนศ ยังกมลโสภา 20
18 ม. 3/14 31 33840 เด็กชาย พชรดนัย เพชรน้ำทอง 20
19 ม. 3/14 32 33845 เด็กชาย ปฏิภาณ จารีย์ 20
20 ม. 3/14 34 33853 เด็กชาย อนุภัทร เอี่ยมเจริญสุข 20
21 ม. 3/14 37 33667 เด็กหญิง มนต์ธิรา เข็มทอง 20
22 ม. 3/14 38 33696 เด็กหญิง ฟ้างาม บัวลอย 20
23 ม. 3/14 43 33824 เด็กหญิง ภัทรวดี ยาน้อย 20
24 ม. 3/14 44 33828 เด็กหญิง เพียรศรี มีลาภกิจ 20
25 ม. 3/14 46 33846 เด็กหญิง อนันตญา คงเมฆา 20
26 ม. 3/14 47 33847 เด็กหญิง นภัสสร สุวรรณรงค์ 20
27 ม. 4/7 45 33059 นางสาว อุษณา ฟักแสง 20
28 ม. 4/10 9 33016 นาย ฐิติ ธีระพงษ์วัฒนา 20
29 ม. 4/10 13 35579 นาย วิษณุพงษ์ โพธิ์ศรี 20
30 ม. 4/11 36 33052 นางสาว ศิรประภา นาคเกิด 20
31 ม. 4/11 38 35590 นางสาว คีตภัทร ศรีเกตุ 20
32 ม. 5/8 21 32218 นาย สิปปกร สมอุ่มจารย์ 20
33 ม. 5/11 27 32215 นาย สรรเพชญ แจ้งสว่าง 20
34 ม. 5/12 24 32227 นางสาว ปรียาภรณ์ ปั้นบุญชู 20
35 ม. 5/12 26 32230 นางสาว เมษา หิ้วพิมาย 20
36 ม. 5/12 30 34687 นางสาว พรรพสา ม่วงทอง 20
37 ม. 5/12 31 34688 นางสาว ปณิชา ไชยเชษฐ 20
38 ม. 5/12 32 34690 นางสาว สุมาลี รินทอง 20
39 ม. 5/13 15 32220 นาย อัศวเดช สมพันธ์แพ 20
40 ม. 6/8 11 31380 นาย ศักดิ์ชัย ก้องสนั่น 20
41 ม. 6/8 33 31403 นางสาว สุดารัตน์ หนูเสน 20
42 ม. 6/8 41 33878 นางสาว ญาตาวี เธียรสำราญ 20
43 ม. 6/13 39 31398 นางสาว รธีร กฤษณ์สุวรรณ 20
44 ม. 5/13 17 34691 นาย ปัญจพัฒน์ ศิริกรกุลวัฒน์ 20