เพื่อนที่ปรึกษา (YC)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/3 9 34013 เด็กชาย ภัทรพล ไชยปัญญา 20
2 ม. 2/8 45 34397 เด็กหญิง ปาณิสรา รักความสุข 20
3 ม. 2/9 29 34209 เด็กหญิง จิณห์นิภา มนตรีกุล ณ อยุธยา 20
4 ม. 2/9 38 34334 เด็กหญิง ภคมน วงศ์นิลคง 20
5 ม. 2/13 37 34492 เด็กหญิง เอมอร แก้วช่วย 20
6 ม. 3/7 30 33455 เด็กหญิง นฏกร เอี่ยมทรัพย์ 20
7 ม. 3/7 32 33473 เด็กหญิง พรรณมัย พร้อมวงษ์ 20
8 ม. 3/9 26 33431 เด็กหญิง นปภา พินิจสกุล 20
9 ม. 3/9 31 33504 เด็กหญิง ฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูล 20
10 ม. 3/9 32 33512 เด็กหญิง พนิดา กังพัฒนกิจ 20
11 ม. 3/9 39 33601 นางสาว คณกร หอมพรมมี 20
12 ม. 3/10 23 33402 นางสาว ธมนวรรณ เนียมสอน 20
13 ม. 3/10 29 33483 เด็กหญิง สิรพัชร พึ่งพัก 20
14 ม. 3/10 30 33500 เด็กหญิง ชนกนันท์ ศรีนาค 20
15 ม. 3/12 1 33380 นาย พิชาภพ รักษาบุญ 20
16 ม. 3/12 3 33437 เด็กชาย ธันยวิชญ์ ทิพย์ธันวา 20
17 ม. 3/12 4 33475 เด็กชาย วรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ 20
18 ม. 3/12 11 33649 เด็กชาย อนันดา คงเกิด 20
19 ม. 3/12 12 33704 เด็กชาย ธนพล เนตรยัง 20
20 ม. 3/12 14 33709 นาย รวิภัทร โคจิมะ 20
21 ม. 3/12 17 33784 นาย พรรษา เปี่ยมเจริญ 20
22 ม. 3/13 42 33722 เด็กหญิง วรัญญา โกศลวิบูลย์พงศ์ 20
23 ม. 3/13 44 33769 เด็กหญิง ชนิสรา จันพลงาม 20
24 ม. 3/14 20 33737 เด็กชาย จักรภัทร ปัญญายงค์ 20
25 ม. 3/14 42 33780 นางสาว พชรพรรณ แซ่เฮ้ง 20
26 ม. 4/2 30 32847 นางสาว ปิยะธิดา คนมั่น 20
27 ม. 4/2 37 35008 นางสาว กัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุล 20
28 ม. 4/2 39 35022 นางสาว ธมลวรรณ ทวีทรัพย์ 20
29 ม. 4/4 30 32840 นางสาว ณัฐธิดา เพชรยาบาล 20
30 ม. 4/4 31 32849 นางสาว พรรณภัทร กำแพง 20
31 ม. 4/4 32 32854 นางสาว เมทีนี โพนแป๊ะ 20
32 ม. 4/4 33 32856 นางสาว รัตนากร โชขุนทด 20
33 ม. 4/5 40 32853 นางสาว มัชฌิมาพร ตื้อคำ 20
34 ม. 6/3 36 31132 นางสาว ฐิติวัลค์ บูรณะตันติกุล 20
35 ม. 6/3 37 31177 นางสาว ธัญรดา พิดา 20
36 ม. 6/4 29 31028 นางสาว ชลิกา สวัสดิ์กิจ 20
37 ม. 6/4 30 31031 นางสาว ณัฐริณี วงษ์สุวรรณ 20
38 ม. 6/4 35 31143 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่หลี 20
39 ม. 6/4 42 33899 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ 20
40 ม. 6/4 43 33927 นางสาว พิมพ์อร สว่างโลก 20