หมากรุกจีนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/9 1 33555 นาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐ 20
2 ม. 4/9 2 33617 นาย อิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชค 20
3 ม. 4/9 3 33238 นาย ภูมิภัทร เดชเลิศประยูร 20
4 ม. 4/9 4 33362 นาย ภาณุวิชญ์ สาโรจน์ 20
5 ม. 4/9 5 33591 นาย นนทนันท์ แก้วกัน 20
6 ม. 4/9 6 33522 นาย ธนกร เกตุสกาว 20
7 ม. 4/9 7 33949 นาย ชลธี เลิศอุตสาหะ 20
8 ม. 4/9 8 33533 นาย เจษฎากร โพธิล่าม 20
9 ม. 4/9 9 33241 นางสาว วัลลภา ชัยปรีชา 20
10 ม. 4/9 10 33246 นางสาว สิริพร เพียราษฎร์ 20
11 ม. 4/9 11 33257 นางสาว พิมพ์มาดา พราหมณ์เทศ 20
12 ม. 4/9 12 33263 นางสาว ตรีสุคนธ์ ขะพินิจ 20
13 ม. 4/9 13 33267 นางสาว ภัทราณัฐ สายทองดี 20
14 ม. 4/9 14 33327 นางสาว ศุภิสราพรรณ เรืองพุทธ 20
15 ม. 4/9 15 33328 นางสาว จิราภรณ์ ใจภักดี 20
16 ม. 4/9 16 33332 นางสาว ภัณฑิรา หล่อทองเลิศ 20
17 ม. 4/9 17 33377 นางสาว รุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ 20
18 ม. 4/9 18 33393 นางสาว อมิชตา ชักชวนวงศ์ 20
19 ม. 4/9 19 33396 นางสาว กรรชกร ปรีเปรม 20
20 ม. 4/9 20 33422 นางสาว ศิรภัสสร เกื้อกูลโกเมน 20
21 ม. 4/9 21 33477 นางสาว ศศิประภา อุ่นสิม 20
22 ม. 4/9 22 33478 นางสาว อภิชญา ชูเลื่อน 20
23 ม. 4/9 23 33486 นางสาว เธียรชมภู แสนสุด 20
24 ม. 4/9 24 33562 นางสาว นภัสวรรณ นาควัชระ 20
25 ม. 4/9 25 33621 นางสาว ศุภิสรา ธรรมจิตร์ 20
26 ม. 4/9 26 35792 นางสาว พรกมล ประมวลชูชัย 20
27 ม. 4/9 27 35793 นางสาว พรกุณา ช้างวิเศษ 20
28 ม. 4/9 28 35794 นางสาว พราว ทิวสวัสดิ์ 20
29 ม. 4/9 29 35795 นางสาว ลักษณาพร ผิวพรรณ 20
30 ม. 4/9 30 35796 นางสาว อภิสรา อินนุรักษ์ 20
31 ม. 4/9 31 35797 นางสาว ณิภาดา อินทะวง 20
32 ม. 4/9 32 35798 นางสาว ชลธิชา เพ็งบุตร 20
33 ม. 4/9 33 35806 นางสาว พฤกษา วงศ์กำภู 20
34 ม. 5/9 1 32724 นาย ภูสิทธิ ลายลักษณ์ 20
35 ม. 5/9 2 32824 นาย วรชัย หวัง 20
36 ม. 5/9 3 33023 นาย ทิพากร เทียมกลาง 20
37 ม. 5/9 4 33044 นาย สืบสกุล ศุนาลัย 20
38 ม. 5/9 5 33045 นาย อนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกต 20
39 ม. 5/9 6 34840 นาย พุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 20
40 ม. 5/9 7 35571 นาย ฐากร โอภาธนฐากร 20
41 ม. 5/9 8 32452 นางสาว พรธีรา จรรยาศิริ 20
42 ม. 5/9 9 32457 นางสาว อภิชญา หงษ์วิไล 20
43 ม. 5/9 10 32645 นางสาว นวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ 20
44 ม. 5/9 11 32658 นางสาว สุพิชญา พลอยเลิศ 20
45 ม. 5/9 12 32747 นางสาว ปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 20
46 ม. 5/9 13 32748 นางสาว พลอยนรินทร์ โพธินะ 20
47 ม. 5/9 14 32755 นางสาว วิภาภรณ์ โนนตานอก 20
48 ม. 5/9 15 32806 นางสาว วนัสพร สนิทน้อย 20
49 ม. 5/9 16 32951 นางสาว วรกมล กิจพิชิต 20
50 ม. 5/9 17 32991 นางสาว ณภัทร ผิวทอง 20
51 ม. 5/9 18 32992 นางสาว ณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ 20
52 ม. 5/9 19 33003 นางสาว พัณณ์ชิตา สุจิมา 20
53 ม. 5/9 20 33054 นางสาว สุพิชญา เชื้อสกุล 20
54 ม. 5/9 21 33055 นางสาว สุวนันท์ นามวงค์ 20
55 ม. 5/9 22 33963 นางสาว ชลณิชา กุลตประเสริฐ 20
56 ม. 5/9 23 34885 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วพวง 20
57 ม. 5/9 24 35573 นางสาว กัลยรัตน์ บรรจงเลิศ 20
58 ม. 5/9 25 35574 นางสาว ธัญญา เลิศธิตินันท์กุล 20
59 ม. 5/9 26 35575 นางสาว ปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ 20
60 ม. 5/9 27 35576 นางสาว กิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ 20
61 ม. 5/9 28 35577 นางสาว พัชรมัย คชพันธ์ 20
62 ม. 6/9 1 31655 นาย ธีติ พิทักษ์ตุ้ม 20
63 ม. 6/9 2 31879 นาย พีรภาส บรรจงลักษณ์ 20
64 ม. 6/9 3 31641 นางสาว พิชญาอร แซ่ลิ้ม 20
65 ม. 6/9 4 31687 นางสาว ชัชชญา ศุภฉัตรนุกุลกิจ 20
66 ม. 6/9 5 31750 นางสาว ภควดี ภูผา 20
67 ม. 6/9 6 31800 นางสาว นลินทิพย์ เปี่ยมเจริญ 20
68 ม. 6/9 7 31806 นางสาว พิมพ์กัลยา พิมพ์ทอง 20
69 ม. 6/9 8 31813 นางสาว สุชาดา เอี่ยมสุดแสง 20
70 ม. 6/9 9 31815 นางสาว อชิรญานันท์ อธิพันธุ์อำไพ 20
71 ม. 6/9 10 31848 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ฟุ้งเสถียร 20
72 ม. 6/9 11 31911 นางสาว สาธิภา ละอองเอี่ยม 20
73 ม. 6/9 12 31941 นางสาว เก็จมณี ทองสวัสดิ์ 20
74 ม. 6/9 13 31954 นางสาว พัชรพร การุณวงษ์ 20
75 ม. 6/9 14 31956 นางสาว ภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ 20
76 ม. 6/9 15 32046 นางสาว ธิดารัตน์ หวิงปัด 20
77 ม. 6/9 16 32053 นางสาว เพียงรุ้ง หล้ามณี 20
78 ม. 6/9 17 32059 นางสาว สุพิชญา บุญเกิ่ง 20
79 ม. 6/9 18 32106 นางสาว วรรณกานต์ วงศ์พัฒนวุฒิ 20
80 ม. 6/9 19 32172 นางสาว วริศรา เรืองเกตุ 20
81 ม. 6/9 20 32197 นางสาว ญาณิศา ลอยรัตน์ 20
82 ม. 6/9 21 32198 นางสาว ธนพร ปรีชา 20
83 ม. 6/9 22 32200 นางสาว ปิยะธิดา ฤทธิ์นอก 20
84 ม. 6/9 23 32239 นางสาว สุวรรณี มีอาษา 20
85 ม. 6/9 24 32356 นางสาว ศศิวิมล มั่นไพบูลย์ 20
86 ม. 6/9 25 32366 นางสาว ธีราพร แสนสุข 20
87 ม. 6/9 26 33185 นางสาว วัลลพา ผ่องชมภู 20
88 ม. 6/9 27 34678 นางสาว ภัทรวดี สามเสน 20
89 ม. 6/9 28 34679 นางสาว ทิพรัตน์ แพรศรี 20
90 ม. 6/9 29 34879 นางสาว ฐิติรัตน์ วิจิตรพิเชียรกุล 20