ดูหนังอย่างศิลป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/5 38 34219 เด็กหญิง ชัชฐาณัฐญา ชื่นชม 20
2 ม. 2/6 31 34175 เด็กหญิง ทิพยดา วันสา 20
3 ม. 2/6 33 34188 เด็กหญิง อนัญญา สินไชย 20
4 ม. 2/6 35 34194 เด็กหญิง พิรดา โชควาสนรรค์ 20
5 ม. 2/6 40 34223 เด็กหญิง นิตินาถ พรมดง 20
6 ม. 2/6 44 34277 เด็กหญิง ลิลรดา โภคา 20
7 ม. 2/6 46 34338 เด็กหญิง ภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ 20
8 ม. 2/6 50 34567 เด็กหญิง ณัฐณิชา จตุพรชัยมงคล 20
9 ม. 3/3 19 33301 เด็กหญิง ชลณิชา สุขเจริญ 20
10 ม. 3/6 6 33528 เด็กชาย วงศกร คุณระวงค์ 20
11 ม. 3/6 31 33521 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตร 20
12 ม. 3/6 32 33527 เด็กหญิง นัศชนก อัศมเดชอภิชา 20
13 ม. 3/8 24 33369 เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีกำเหนิด 20
14 ม. 3/8 41 33651 เด็กหญิง ธิดากร สรรคเสรณี 20
15 ม. 5/1 4 31651 นาย เกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวิน 20
16 ม. 5/4 9 31877 นาย ปติมากร ทัพซ้าย 20
17 ม. 5/4 14 31987 นาย ปันณวิช พุ่มไพอุดม 20
18 ม. 5/4 44 32005 นางสาว ปุณยวีร์ จันทรสุข 20
19 ม. 5/4 47 32352 นางสาว สิธิญา ภักดีภรณ์กุล 20
20 ม. 5/6 31 32004 นางสาว ปุณญาดา ศรีสุวรรณ 20
21 ม. 6/1 4 30869 นาย ธิติวุฒิ ยอดปัญญา 20
22 ม. 6/1 8 30966 นาย ศราวิณ ศาสตร์ส่องแสง 20
23 ม. 6/1 9 31064 นาย สุภกิณห์ฌร ประพันธา 20
24 ม. 6/1 13 33908 นาย ณธกฤต ลลิตพุฒิโชค 20
25 ม. 6/1 32 31216 นางสาว พิณกนก ลีเกษม 20
26 ม. 6/1 35 31225 นางสาว นัทธัญกรณ์ ธนันทน์นรานล 20
27 ม. 6/1 37 31500 นางสาว สิริยากร เพียราษฎร์ 20
28 ม. 6/10 23 31066 นางสาว สุอัญชิษฐา ชื่นชม 20