ภาษาญี่ปุ่นหรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/11 6 36039 เด็กชาย กิตติภณ ชาวราษฎร์ 20
2 ม. 2/5 10 35199 เด็กชาย ธนกฤต ยามาโมโท 20
3 ม. 2/10 46 35473 เด็กหญิง สิริวิมล สิตะเสน 20
4 ม. 3/5 14 34286 เด็กชาย พัชรพล ถนอมจิตร์ 20
5 ม. 3/5 35 34207 เด็กหญิง มนัสนันท์ วรรณสว่าง 20
6 ม. 3/5 42 34234 เด็กหญิง สุวิชาดา รักษาถิ่น 20
7 ม. 3/8 30 34259 เด็กหญิง จิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐ 20
8 ม. 3/9 22 34720 เด็กชาย พรพรหม นันแก้ว 20
9 ม. 3/9 24 34145 เด็กหญิง ญาณิศา นาคขุนทด 20
10 ม. 3/9 33 34319 เด็กหญิง อิศราภรณ์ จริตกล้า 20
11 ม. 3/9 39 34368 เด็กหญิง ณัฐณิสา นิจชิน 20
12 ม. 4/2 26 33322 นางสาว จุฑามาศ ชาวยศ 20
13 ม. 4/2 29 33342 นางสาว ปวิชญา ปัญโญคา 20
14 ม. 4/2 33 33355 นางสาว ณิชาภัทร ชมมาลี 20
15 ม. 4/3 17 33261 นางสาว ณัฏฐ์ธัญรดา มากสุวรรณ์ 20
16 ม. 4/3 18 33278 นางสาว ณัชชา พัฒนกุล 20
17 ม. 4/3 20 33304 นางสาว ภัคธีมา จิตวิบูลย์ 20
18 ม. 4/3 37 33499 นางสาว ธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจ 20
19 ม. 4/7 2 33461 นาย กฤษฎา ชัยชนะ 20
20 ม. 4/8 1 33293 นาย ธราเวช คงสมบูรณ์ 20
21 ม. 4/8 9 33269 นางสาว ฉัตรสุดา ศรีนาคาร 20
22 ม. 4/8 13 33429 นางสาว วริศรา ทองคำ 20
23 ม. 4/8 17 33638 นางสาว ปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ 20
24 ม. 4/8 20 33675 นางสาว พรนภัส ลักษณะโภคิน 20
25 ม. 4/8 21 33701 นางสาว สกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญ 20
26 ม. 4/8 33 36237 นางสาว ฐิตาภา สุขุม 20
27 ม. 4/8 36 36241 นางสาว อทิตตยา ศรีขำ 20
28 ม. 5/1 15 32446 นางสาว ณัฐวดี จันทรประทักษ์ 20
29 ม. 5/1 16 32451 นางสาว นภัสสร สะเลมัน 20
30 ม. 5/1 17 32453 นางสาว ภัครมาศ เดชพันธ์ 20
31 ม. 5/1 22 32490 นางสาว อริสา นุชประมูล 20
32 ม. 5/2 18 32448 นางสาว ธัชชา เชียร์สมสุข 20
33 ม. 5/2 19 32455 นางสาว ศุภิสรา วรพฤกษ์จารุ 20
34 ม. 5/2 45 35190 นางสาว กานต์พิชชา สิทธิปกร 20
35 ม. 5/8 15 32445 นางสาว สรวีย์ ธิติสันติคุณ 20
36 ม. 5/8 21 32649 นางสาว ปาลิดา ชีชะนะ 20
37 ม. 5/8 32 32937 นางสาว กันติชา เพียรล้ำเลิศ 20
38 ม. 6/4 29 31792 นางสาว เกศรินทร์ พานิช 20
39 ม. 6/4 30 31793 นางสาว จีรนันท์ อ่วมบัวทอง 20
40 ม. 6/4 31 31798 นางสาว ธวัลรัตน์ ชูสกุล 20
41 ม. 6/4 32 31801 นางสาว นันทิชา วิลาวรรณ 20
42 ม. 6/4 33 31803 นางสาว ปารมี เจิง 20
43 ม. 6/4 34 31804 นางสาว พรธิดา ผลพยุง 20