แฟนพันธุ์แท้การ์ตูนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/6 37 34198 เด็กหญิง สิปรางค์ ช้างศรี 20
2 ม. 2/6 49 34379 เด็กหญิง ชญาณัฐ สุวรรณชีพ 20
3 ม. 2/8 11 34321 เด็กชาย จิรายุ ธนสุวรรณธร 20
4 ม. 2/8 14 34341 เด็กชาย พชร เชียรวิจิตร 20
5 ม. 2/11 19 34572 เด็กชาย วุฒิภาพ จิตตั้งสกุล 20
6 ม. 3/6 21 33372 เด็กหญิง ภารดี ยามผาสุข 20
7 ม. 3/8 3 33454 เด็กชาย ฉัตรเพชร โมระกรานต์ 20
8 ม. 3/8 4 33463 เด็กชาย ธนัท นิยมไวทยะ 20
9 ม. 3/8 9 33555 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐ 20
10 ม. 3/8 14 33663 เด็กชาย ปานศิริ ปริสิทธิ์ 20
11 ม. 3/8 20 33951 เด็กชาย ปิยรัช ฉัตรวรงค์ 20
12 ม. 3/8 27 33432 เด็กหญิง สุวภัทร ศิรินาม 20
13 ม. 3/8 48 33785 เด็กหญิง นิธิวดี สุขัมศรี 20
14 ม. 3/8 50 33848 เด็กหญิง ศิรินาถ หมอเมือง 20
15 ม. 3/9 24 33408 เด็กหญิง อาคิรา ประทีป ณ ถลาง 20
16 ม. 3/9 25 33409 เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีประดู่ 20
17 ม. 3/9 33 33518 เด็กหญิง อาทิตยา ทวีสิน 20
18 ม. 3/9 37 33564 เด็กหญิง แพรวา เอกเพ็ชร์ 20
19 ม. 3/10 1 33361 เด็กชาย กานต์ จิตต์แพทย์ 20
20 ม. 3/10 2 33403 เด็กชาย ภูมิพัชร ชัชวาล 20
21 ม. 3/10 5 33485 เด็กชาย จิราวุฒ เลาหะจินดา 20
22 ม. 3/10 6 33508 เด็กชาย สิชล ไชยพงศ์ 20
23 ม. 3/10 8 33542 เด็กชาย พัชรพล นพพันธ์ 20
24 ม. 3/10 14 33670 เด็กชาย เทวา เจริญบุตร 20
25 ม. 3/10 18 33787 เด็กชาย กฤษกร อัญญะมณี 20
26 ม. 4/2 25 32586 นางสาว กุมตะวัน สมจิตต์ 20
27 ม. 4/2 26 32588 นางสาว จังคนิภา ป้องขวาเลา 20
28 ม. 4/5 1 32431 นาย กฤต อำนาจจงจรูญ 20
29 ม. 4/5 43 32997 นางสาว นัทธมน นวลดี 20
30 ม. 4/5 45 33008 นางสาว สุพัตรา นาใจเย็น 20
31 ม. 4/7 42 33000 นางสาว ปาลินี หัวใจมั่น 20
32 ม. 4/8 17 32584 นางสาว จุฑามณี ดิลกโศภณ 20
33 ม. 4/8 18 32590 นางสาว ณิชนันท์ ธรรมชาติ 20
34 ม. 4/8 20 32637 นางสาว ชยาภา แสงเจริญ 20
35 ม. 4/8 21 32639 นางสาว ณภัทร์ วิษุวัต 20
36 ม. 4/8 31 32838 เด็กหญิง ณภัทร อ่อนศิระ 20
37 ม. 4/10 11 33040 นาย ศศิวัฒน์ สมบัติรุจิรา 20
38 ม. 4/10 12 35578 นาย รัฐพล พามโพธิ์ 20
39 ม. 4/12 13 32790 นาย ณัฐวุฒิ พริ้งพร้อม 20
40 ม. 5/1 2 31624 นาย ณัฏฐวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ 20
41 ม. 5/7 14 31980 นาย ธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจ 20