ศิลปหัตถกรรมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 39 35389 เด็กหญิง มนัสขวัญ ป้องขวาเลา 20
2 ม. 1/6 23 35104 เด็กหญิง ชนัญชิตา ทองจันทร์ 20
3 ม. 1/6 42 35419 เด็กหญิง วนัชพร ตั้งสิทธิธาดา 20
4 ม. 1/10 33 35336 เด็กหญิง พรรณภัทร รูปไข่ 20
5 ม. 2/13 24 34270 เด็กหญิง ณัฎฐิดา เทพี 20
6 ม. 2/13 28 34376 เด็กหญิง ณิชมน โคตรเคน 20
7 ม. 2/13 35 34487 เด็กหญิง มัธนา ภูพิมทอง 20
8 ม. 2/13 43 34533 เด็กหญิง วราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ 20
9 ม. 3/6 20 33949 เด็กชาย ชลธี เลิศอุตสาหะ 20
10 ม. 3/6 23 33396 เด็กหญิง กรรชกร ปรีเปรม 20
11 ม. 3/6 37 33632 เด็กหญิง จิตรลดา แพรประเสริฐ 20
12 ม. 5/6 18 32353 นาย เพิ่มพรม อนงค์พรยศกุล 20
13 ม. 5/12 1 31874 นาย ธราวิทย์ คงสำเร็จ 20
14 ม. 5/12 3 31931 นาย ยุทธนา เฉื่อยกลาง 20
15 ม. 5/12 4 31935 นาย สหัสกานต์ นิธิศวรธัญญ์ 20
16 ม. 5/12 6 32017 นาย ธนดล เที่ยงธรรม 20
17 ม. 5/12 7 32022 นาย สุพศิน คุ้มจินดา 20
18 ม. 5/12 8 32062 นาย ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ 20
19 ม. 5/12 12 32180 นาย ปวริศ จันลาวงศ์ 20
20 ม. 5/12 15 32193 นาย เอกพงศ์ เฟื่องฟู 20
21 ม. 5/12 17 32360 นาย ชนาธิป ศรีสัทธา 20
22 ม. 5/13 22 34847 นาย ธนพล หอมไม่หาย 20
23 ม. 6/5 22 30825 นางสาว กวินนา แก้วเพ็ชร 20
24 ม. 6/5 39 31123 นางสาว กวิสรา แสงศิลป์มณี 20
25 ม. 6/5 42 31141 นางสาว พีรดา เคหะ 20