เฮฮาภาษาไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 32 35920 เด็กหญิง ปนัสยา ชื่นใจ 20
2 ม. 1/8 39 35898 เด็กหญิง วริศรา ชูเดช 20
3 ม. 1/11 3 36035 เด็กชาย ธนโชติ มีถม 20
4 ม. 1/11 10 36046 เด็กชาย ฐาปนา ชัยสุข 20
5 ม. 1/11 21 36063 เด็กชาย ณัฐชพนธ์ มานะศรีสุริยัน 20
6 ม. 1/14 15 36166 เด็กหญิง ณัฐธิดา นาคกล่ำ 20
7 ม. 2/12 14 35222 เด็กชาย ธัชพล พลทัพ 20
8 ม. 4/5 1 33258 นาย กฤษนันท์ ยุทธหัตชัยชาญ 20
9 ม. 4/5 2 33286 นาย ต้นรัก เรืองวิทย์ 20
10 ม. 4/13 5 33767 นาย ยศศักดิ์ ประสงค์สุข 20
11 ม. 4/13 18 36264 นาย วงศธร สร้อยทอง 20
12 ม. 4/13 28 33794 นางสาว วิสสุตา อายุวัฒน์ 20
13 ม. 4/13 35 36262 นางสาว ณัฎฐณิชา หว่าหลิ่งต๊ะ 20
14 ม. 5/12 29 32609 นางสาว อริยา สมบัติหอม 20
15 ม. 5/12 33 32707 นางสาว วีรดากร มั่งมีมาก 20
16 ม. 5/12 36 32787 นางสาว ชนาพร แก้วก่ำ 20
17 ม. 5/12 37 32859 นางสาว วิไลทิพย์ สุขเจริญศรี 20
18 ม. 5/13 31 32699 นางสาว เปมิกา ฉัตรโพธิ์ทอง 20
19 ม. 6/13 33 34686 นางสาว ญาณากร ศรีวิสุทธิ์ 20