สอวน.คณิตศาสตร์ ม.ปลายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 6 32499 นาย ปกรณ์ สังวาลเดช 20
2 ม. 4/1 7 32505 นาย ศิวะ มันตาดิลก 20
3 ม. 4/1 8 32509 นาย อัษฎาวุธ อารี 20
4 ม. 4/1 9 32529 นาย เจษฎากร เผ่าปฏิมากร 20
5 ม. 4/2 16 34997 นาย จิรายุ สุขโข 20
6 ม. 4/4 13 35551 นาย ระพีพัฒน์ จันทร์คูเมือง 20
7 ม. 5/7 7 31822 นาย ณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ 20
8 ม. 5/11 1 31629 นาย ภัททพงศ์ โพธิ์ศรี 20
9 ม. 6/2 7 31008 นาย ธิษณ์ อุทิศานนท์ 20
10 ม. 6/2 8 31009 นาย ธีรภัทร ศุภจรูญวงศ์ 20
11 ม. 6/2 16 31365 นาย ณัชพล เลวัน 20
12 ม. 6/4 1 30842 นาย ณัฐศักย์ วิริยะสกุลชัยพร 20
13 ม. 6/13 12 31327 นาย ณัฐวัจน์ ใจบุญ 20
14 ม. 6/13 21 33884 นาย มหกฤต ชุลหเสวี 20