ยุวกวีNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 15 35305 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ 20
2 ม. 1/5 48 35489 เด็กหญิง สุภัทรา วุฒิสาร 20
3 ม. 1/13 16 35272 เด็กชาย บวรวิชญ์ เป้าใจสุข 20
4 ม. 2/8 36 34300 เด็กหญิง ชาลิสา ประมงกิจ 20
5 ม. 2/9 4 34229 เด็กชาย ญาณพงศ์ กุศล 20
6 ม. 2/9 15 34353 เด็กชาย จิรเดช ฤกษ์มงคลเดช 20
7 ม. 2/9 16 34355 เด็กชาย ปราบดา มากุญชร 20
8 ม. 2/9 34 34319 เด็กหญิง อิศราภรณ์ จริตกล้า 20
9 ม. 4/13 30 32699 นางสาว เปมิกา ฉัตรโพธิ์ทอง 20
10 ม. 4/13 35 32885 นางสาว กานต์ชนก นามวงศ์ 20
11 ม. 4/13 36 32886 นางสาว จาณิสตา ยอง 20
12 ม. 4/13 40 32905 นางสาว เยาวลักษณ์ วิลัยลาน 20
13 ม. 5/6 30 32002 นางสาว ปรวีรัตน์ จบศรี 20
14 ม. 5/6 33 32008 นางสาว มนสิชา พุ่มพวง 20
15 ม. 5/8 23 34009 นาย ศุภวัฒน์ บุญวิจิตร 20
16 ม. 5/12 5 31938 นาย อนุชิต บัวลอย 20