รักภาษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/5 5 34168 เด็กชาย ภาสวิชญ์ นวลละออง 20
2 ม. 2/13 44 34540 เด็กหญิง ปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐ 20
3 ม. 2/13 45 34544 เด็กหญิง ศิรภัสสร ยอดอินทร์ 20
4 ม. 2/13 48 34580 เด็กหญิง พัชราภา ไวนิทรา 20
5 ม. 4/8 16 32458 นางสาว อรจิรา เครืองาม 20
6 ม. 4/8 18 32602 นางสาว ลลดา สุขเกษมถิรเดช 20
7 ม. 4/8 21 32649 นางสาว ปาลิดา ชีชะนะ 20
8 ม. 4/8 27 32791 นางสาว ณิชกานต์ สังข์มังกร 20
9 ม. 4/8 28 32800 นางสาว เปรมิกา กลิ่นเกษร 20
10 ม. 4/8 42 35568 นางสาว ภิญญาพัชร์ ชาญชาตรี 20
11 ม. 5/2 35 31852 นางสาว ปรางทิพย์ อยู่สุข 20
12 ม. 5/2 47 32367 นางสาว สรัญญา วงศ์เจริญ 20
13 ม. 5/3 34 31816 นางสาว อัญมณย์ ศรีชัยมงคล 20
14 ม. 5/3 39 31962 นางสาว สุชัญญา นนทูล 20
15 ม. 5/3 40 31963 นางสาว สุธาทิพย์ นามพร 20
16 ม. 5/3 42 32013 นางสาว ศิริพร ขุนศร 20
17 ม. 5/3 44 32104 นางสาว รติรมย์ เสโร 20
18 ม. 5/3 46 32364 นางสาว ภัทรลภา กิตติประชากุล 20
19 ม. 5/4 38 31863 นางสาว สุตาภัทร อายุวัฒน์ 20
20 ม. 5/4 43 31965 นางสาว อักษราภัฏธ์ ชมมาลี 20
21 ม. 5/5 4 31789 นาย อนุพงศ์ สินสุพรรณ์ 20
22 ม. 5/5 6 31821 นาย ณัฐกร ดอนสนธิ์ 20
23 ม. 5/5 12 31970 นาย กนกพล ดิลกรัตนพิจิตร 20
24 ม. 5/5 29 31944 นางสาว ญาณิศา ทูโมสิก 20
25 ม. 5/5 30 31955 นางสาว พิชญ์สุดา ศิริสุวรรณ 20
26 ม. 5/5 31 31957 นางสาว มาริศรา โม้แก้ว 20
27 ม. 5/5 32 32149 นางสาว ณิชาภัทร วีระบุรุษ 20
28 ม. 5/5 37 34643 นางสาว ภวิกา สีหะวงษ์ 20
29 ม. 5/5 42 34657 นางสาว นริศรา อินดี 20
30 ม. 5/5 44 34659 นางสาว ณัฐธิดา คงคาทิพย์ 20
31 ม. 5/6 10 31972 นาย กาย นิลวดี 20
32 ม. 5/6 26 31895 นางสาว ณัฏฐริยา พิมุ 20
33 ม. 5/6 27 31897 นางสาว ธนพร อักษรพันธ์ 20
34 ม. 5/6 36 32080 นางสาว ศุภวดี ชาติศรีศักดิ์ 20
35 ม. 5/6 37 32105 นางสาว วนิดา อินทร์พิทักษ์ 20
36 ม. 5/6 38 32121 นางสาว พัชราภรณ์ จิรรัตนชล 20
37 ม. 5/6 40 34184 นางสาว กรรวี สงวนวงษ์ 20
38 ม. 5/6 41 34638 นางสาว ปรียากร กรรณสูตร 20
39 ม. 5/6 42 34645 นางสาว อัจฉรา งามล้ำ 20
40 ม. 5/6 47 34662 นางสาว อภิญญา ลัภยานันท์ 20
41 ม. 6/4 14 33904 นาย ปานเทพ พรมอินทร์ 20
42 ม. 6/4 22 30926 นางสาว เจนจิรา นามจันทรา 20
43 ม. 6/4 23 30930 นางสาว ณัฐนิชา โคทังคะ 20