กองร้อยพิเศษNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 25 35140 เด็กหญิง ฐิรมน อุบลจินดา 20
2 ม. 1/5 49 35516 เด็กหญิง อรนิตา พิศนอก 20
3 ม. 1/6 13 35339 เด็กชาย พศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ 20
4 ม. 1/6 14 35342 เด็กชาย พิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 20
5 ม. 1/6 15 35358 เด็กชาย พีรวิชญ์ บรรณารักษ์ 20
6 ม. 1/6 18 35480 เด็กชาย สุธรรม เอี่ยมแสนอุดม 20
7 ม. 1/6 19 35054 เด็กหญิง กัญญ์วรา สมจิตรชอบ 20
8 ม. 1/6 34 35296 เด็กหญิง ประทานพร ชูทอง 20
9 ม. 1/6 35 35302 เด็กหญิง ปวริศา เรืองนุ่น 20
10 ม. 1/6 39 35354 เด็กหญิง พิสุทธินี ศิริพูล 20
11 ม. 1/6 50 35529 เด็กหญิง อิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพ 20
12 ม. 2/5 1 34141 เด็กชาย ธนวัฒน์ มหาชะโล 20
13 ม. 2/5 16 34336 เด็กชาย สุวรรณภูมิ ทัศนาญชลี 20
14 ม. 2/5 20 34391 เด็กชาย ปฏิภาณ ขาวกระจ่าง 20
15 ม. 2/5 21 34406 เด็กชาย ณัฐยศ อุบลสมุทร 20
16 ม. 2/5 33 34182 เด็กหญิง สิตางค์ ช้างศรี 20
17 ม. 2/5 40 34225 เด็กหญิง บุษบาบง ชาญศิลามณี 20
18 ม. 2/8 25 34197 เด็กหญิง อนัตตา เกตุบุญเลี้ยง 20
19 ม. 2/10 12 34500 เด็กชาย ธิติ ทำทอง 20
20 ม. 2/11 4 34298 เด็กชาย ภัทรพล ใจบุญ 20
21 ม. 2/11 40 34543 เด็กหญิง ภัชราภรณ์ อุ่นเอม 20
22 ม. 2/13 5 34447 เด็กชาย จารุพัฒน์ สร้อยนาค 20
23 ม. 2/13 12 34482 เด็กชาย สรณัฐ ปะกะถัง 20
24 ม. 3/5 5 33469 เด็กชาย ภูมิฟ้า ก้องกังวาลนที 20
25 ม. 3/5 37 33603 เด็กหญิง ยุพารัตน์ กุลมนต์ 20
26 ม. 3/8 5 33489 เด็กชาย ธนพล มาตย์สุริย์ 20
27 ม. 3/8 6 33501 เด็กชาย ธีระภัทร นนยะโส 20
28 ม. 3/8 7 33522 เด็กชาย ธนกร เกตุสกาว 20
29 ม. 3/8 17 33858 เด็กชาย ชญานนท์ โมรานอก 20
30 ม. 3/8 18 33859 เด็กชาย เอโฟซ่า เบล็สซิ่ง เอคาโตร์ 20
31 ม. 3/8 19 33948 เด็กชาย ชญานนท์ กาหลง 20
32 ม. 3/8 21 33954 เด็กชาย ศุภนัชญ์ ชมสุนทร 20
33 ม. 3/14 12 33668 เด็กชาย กฤษฎา กิจธนาคม 20
34 ม. 4/1 37 32852 นางสาว ภัทราพร พลพวกุล 20
35 ม. 4/2 27 32647 นางสาว ปนิษฐา สุทธิโส 20
36 ม. 4/4 36 32902 นางสาว ภัทรดา สงคำเหลา 20
37 ม. 4/5 29 32655 นางสาว ศรุตา อยู่สำราญ 20
38 ม. 4/8 25 32701 เด็กหญิง พรรณิพร จิราวิชานิธิ 20
39 ม. 4/12 30 32633 นางสาว กนกวรรณ เจริญพรตระกูล 20
40 ม. 4/13 4 32570 นาย นิติวัฒน์ โพธิ์คัย 20
41 ม. 4/13 6 32581 นาย อนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภา 20