ศิลปวัฒนธรรมจีนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/9 1 32724 นาย ภูสิทธิ ลายลักษณ์ 20
2 ม. 4/9 2 32824 นาย วรชัย หวัง 20
3 ม. 4/9 3 33023 นาย ทิพากร เทียมกลาง 20
4 ม. 4/9 4 33044 นาย สืบสกุล ศุนาลัย 20
5 ม. 4/9 5 33045 นาย อนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกต 20
6 ม. 4/9 6 34840 นาย พุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 20
7 ม. 4/9 7 35571 นาย ฐากร โอภาธนฐากร 20
8 ม. 4/9 8 35572 นาย ธนกฤต ศิริตันติเวชกร 20
9 ม. 4/9 9 32452 นางสาว พรธีรา จรรยาศิริ 20
10 ม. 4/9 10 32457 นางสาว อภิชญา หงษ์วิไล 20
11 ม. 4/9 12 32645 นางสาว นวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ 20
12 ม. 4/9 13 32658 นางสาว สุพิชญา พลอยเลิศ 20
13 ม. 4/9 14 32747 นางสาว ปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 20
14 ม. 4/9 15 32748 นางสาว พลอยนรินทร์ โพธินะ 20
15 ม. 4/9 16 32755 นางสาว วิภาภรณ์ โนนตานอก 20
16 ม. 4/9 17 32806 นางสาว วนัสพร สนิทน้อย 20
17 ม. 4/9 18 32951 นางสาว วรกมล กิจพิชิต 20
18 ม. 4/9 19 32991 นางสาว ณภัทร ผิวทอง 20
19 ม. 4/9 20 32992 นางสาว ณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ 20
20 ม. 4/9 21 33003 นางสาว พัณณ์ชิตา สุจิมา 20
21 ม. 4/9 22 33054 นางสาว สุพิชญา เชื้อสกุล 20
22 ม. 4/9 23 33055 นางสาว สุวนันท์ นามวงค์ 20
23 ม. 4/9 24 33963 นางสาว ชลณิชา กุลตประเสริฐ 20
24 ม. 4/9 25 34885 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วพวง 20
25 ม. 4/9 26 35573 นางสาว กัลยรัตน์ บรรจงเลิศ 20
26 ม. 4/9 27 35574 นางสาว ธัญญา เลิศธิตินันท์กุล 20
27 ม. 4/9 28 35575 นางสาว ปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ 20
28 ม. 4/9 29 35576 นางสาว กิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ 20
29 ม. 4/9 30 35577 นางสาว พัชรมัย คชพันธ์ 20
30 ม. 5/9 1 31655 นาย ธีติ พิทักษ์ตุ้ม 20
31 ม. 5/9 2 31879 นาย พีรภาส บรรจงลักษณ์ 20
32 ม. 5/9 3 31641 นางสาว พิชญาอร แซ่ลิ้ม 20
33 ม. 5/9 4 31687 นางสาว ชัชชญา ศุภฉัตรนุกุลกิจ 20
34 ม. 5/9 5 31750 นางสาว ภควดี ภูผา 20
35 ม. 5/9 6 31800 นางสาว นลินทิพย์ เปี่ยมเจริญ 20
36 ม. 5/9 7 31806 นางสาว พิมพ์กัลยา พิมพ์ทอง 20
37 ม. 5/9 8 31813 นางสาว สุชาดา เอี่ยมสุดแสง 20
38 ม. 5/9 9 31815 นางสาว อชิรญานันท์ อธิพันธุ์อำไพ 20
39 ม. 5/9 10 31848 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ฟุ้งเสถียร 20
40 ม. 5/9 11 31911 นางสาว สาธิภา ละอองเอี่ยม 20
41 ม. 5/9 12 31941 นางสาว เก็จมณี ทองสวัสดิ์ 20
42 ม. 5/9 13 31954 นางสาว พัชรพร การุณวงษ์ 20
43 ม. 5/9 14 31956 นางสาว ภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ 20
44 ม. 5/9 15 32046 นางสาว ธิดารัตน์ หวิงปัด 20
45 ม. 5/9 16 32053 นางสาว เพียงรุ้ง หล้ามณี 20
46 ม. 5/9 17 32059 นางสาว สุพิชญา บุญเกิ่ง 20
47 ม. 5/9 18 32106 นางสาว วรรณกานต์ วงศ์พัฒนวุฒิ 20
48 ม. 5/9 19 32172 นางสาว วริศรา เรืองเกตุ 20
49 ม. 5/9 20 32197 นางสาว ญาณิศา ลอยรัตน์ 20
50 ม. 5/9 21 32198 นางสาว ธนพร ปรีชา 20
51 ม. 5/9 22 32200 นางสาว ปิยะธิดา ฤทธิ์นอก 20
52 ม. 5/9 23 32239 นางสาว สุวรรณี มีอาษา 20
53 ม. 5/9 24 32356 นางสาว ศศิวิมล มั่นไพบูลย์ 20
54 ม. 5/9 25 32366 นางสาว ธีราพร แสนสุข 20
55 ม. 5/9 26 33185 นางสาว วัลลพา ผ่องชมภู 20
56 ม. 5/9 27 34678 นางสาว ภัทรวดี สามเสน 20
57 ม. 5/9 28 34679 นางสาว ทิพรัตน์ แพรศรี 20
58 ม. 5/9 29 34879 นางสาว ฐิติรัตน์ วิจิตรพิเชียรกุล 20
59 ม. 6/9 1 31107 นาย ธนัท โชติภัทรบูรณ์ 20
60 ม. 6/9 2 31149 นาย ชินภัทร หิรัญคำ 20
61 ม. 6/9 3 31154 นาย จิรพงษ์ ศิริสมพร 20
62 ม. 6/9 4 31207 นาย พงศภัค อุดมกุล 20
63 ม. 6/9 5 31211 นาย ศุภกร พันธุ์เทศ 20
64 ม. 6/9 6 33344 นาย พีรวัส หาญนัทธี 20
65 ม. 6/9 7 33861 นาย สุชาครี เย็นชมชื่น 20
66 ม. 6/9 8 33863 นาย ศุภกร ด้วงนา 20
67 ม. 6/9 9 33870 นาย ฐิติพงษ์ บุญศรีประภากิจ 20
68 ม. 6/9 10 30448 นางสาว ปัทมพร นครศรี 20
69 ม. 6/9 11 30834 นางสาว ภัทรานิษฐ์ หยาง 20
70 ม. 6/9 12 30927 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มกิ่ง 20
71 ม. 6/9 13 30929 นางสาว ชวัลลักษณ์ จันทร์หล้า 20
72 ม. 6/9 14 30932 นางสาว นิชานันท์ กลางประพันธ์ 20
73 ม. 6/9 15 30940 นางสาว รุจิรา รั่นอรัญ 20
74 ม. 6/9 16 30943 นางสาว สุชานันท์ โพธิ์ป้อม 20
75 ม. 6/9 17 30948 นางสาว อัมรินทร์ ชักชวนวงศ์ 20
76 ม. 6/9 18 30982 นางสาว พรรณพัชร กาวดิลก 20
77 ม. 6/9 19 30995 นางสาว สุชัญญา สีนาค 20
78 ม. 6/9 20 31094 นางสาว ศศิภา เจิงจีระกุล 20
79 ม. 6/9 21 31098 นางสาว อภิชญา โคตรสาร 20
80 ม. 6/9 22 31183 นางสาว ปิยะฉัตร มุทาวัน 20
81 ม. 6/9 23 31266 นางสาว ณภาภัช เลิศภักดีพร 20
82 ม. 6/9 24 31351 นางสาว พิชชา ปั้นวงศ์รอด 20
83 ม. 6/9 25 31355 นางสาว รังสินี งามจิต 20
84 ม. 6/9 26 31358 นางสาว สิริกร แสงจันทร์ 20
85 ม. 6/9 27 31526 นางสาว มรัสศิยา ประภาษี 20
86 ม. 6/9 28 31537 นางสาว ภคนันท์ กิตติประชากุล 20
87 ม. 6/9 29 33323 นางสาว สุภัทรา ศิริ 20
88 ม. 6/9 30 33862 นางสาว ชนิกานต์ สนสกล 20
89 ม. 6/9 31 33864 นางสาว สุวิมล เลิศวรทรัพย์ 20
90 ม. 6/9 32 33867 นางสาว ธิติยา รักษาวงศ์ 20
91 ม. 6/9 33 33869 นางสาว อัจฉราภรณ์ ศิลปธนาภัทท์ 20
92 ม. 6/9 34 33871 นางสาว กุลิสรา รักความสุข 20