ศิลป์สร้างสรรค์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/4 13 34052 เด็กชาย รชต พิมพ์พรม 20
2 ม. 2/4 21 34059 เด็กหญิง ภัคจีรา ท่าจีน 20
3 ม. 2/4 25 34066 เด็กหญิง นัทธมน ไผ่ตระกูล 20
4 ม. 2/4 26 34068 เด็กหญิง ปราณปรียา ทองเลิศ 20
5 ม. 2/4 27 34069 เด็กหญิง ปารวี ศานติกุลลักษณ์ 20
6 ม. 2/4 29 34071 เด็กหญิง มนัสชญานันท์ ใจวังโลก 20
7 ม. 2/4 31 34073 เด็กหญิง ศุพัทนันท์ รื่นเริง 20
8 ม. 3/4 17 33332 เด็กหญิง ภัณฑิรา หล่อทองเลิศ 20
9 ม. 3/5 3 33425 เด็กชาย ภุชิสส์ นาคมอญ 20
10 ม. 3/5 15 33689 เด็กชาย นัฏการณ์ เผือกผ่อง 20
11 ม. 3/5 21 33820 เด็กชาย วันชัย สุขจิตร์ 20
12 ม. 3/6 22 33377 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ 20
13 ม. 3/6 35 33586 เด็กหญิง วัชรีพร นันทมงคล 20
14 ม. 3/6 46 33807 เด็กหญิง ทัชชาพร ฉิมพลี 20
15 ม. 3/6 48 33959 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อินดี 20
16 ม. 4/11 17 32636 เด็กหญิง ชนาภา ชะนะนาน 20
17 ม. 4/11 25 32788 เด็กหญิง ช้องนาง ทองมาก 20
18 ม. 4/11 37 35589 นางสาว เเกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลา 20
19 ม. 5/3 43 32013 นางสาว ศิริพร ขุนศร 20
20 ม. 5/4 15 31633 นางสาว กฤดากานต์ จินตนาพรวงศ์ 20
21 ม. 5/4 45 32057 นางสาว ศิรดา ศุกระกาญจนะ 20
22 ม. 5/5 15 31986 นาย ปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ 20
23 ม. 5/11 42 31998 นางสาว ฑิฆัมพร สิงหสมบูรณ์ 20
24 ม. 5/11 46 32238 นางสาว สุลัคณา ปล่องทอง 20
25 ม. 6/1 19 30835 นางสาว รสกร เลิศธนะแสงธรรม 20