สไตล์จีนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 38 35437 เด็กหญิง วิภาภรณ์ นาสมวงค์ 20
2 ม. 1/9 40 35452 เด็กหญิง ศิรินทรา รินเตชะ 20
3 ม. 2/5 30 34169 เด็กหญิง นิชาภา คำกล่อมใจ 20
4 ม. 2/5 48 34399 เด็กหญิง พิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ 20
5 ม. 2/10 28 34274 เด็กหญิง อรพิชชา พรหมพิทักษ์กุล 20
6 ม. 3/3 13 33289 นางสาว ปภาวรินท์ สีดำ 20
7 ม. 3/3 24 33310 นางสาว ดวงหทัย จงจิตร 20
8 ม. 3/5 2 33418 เด็กชาย กิตติธัช พลายแก้ว 20
9 ม. 3/5 18 33761 เด็กชาย ธนภัทร นีอำมาตย์ 20
10 ม. 3/5 23 33835 นาย ถีรศักดิ์ เจริญพรตระกูล 20
11 ม. 3/5 26 33390 นางสาว อมรรัตน์ สัญญา 20
12 ม. 3/5 36 33600 เด็กหญิง สุกัญญา ปาสารักษ์ 20
13 ม. 3/5 39 33636 เด็กหญิง ธนสพร ภัทรบุญ 20
14 ม. 3/5 42 33730 นางสาว ธนศมล นาควิจิตร 20
15 ม. 3/5 45 33792 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สังข์ทอง 20
16 ม. 3/9 38 33572 นางสาว เกร็ดแก้ว ผิวอ่อน 20
17 ม. 3/9 40 33625 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีสากล 20
18 ม. 3/11 1 33362 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สาโรจน์ 20
19 ม. 3/11 24 33386 เด็กหญิง กรธิดา ธัญนันท์ 20
20 ม. 3/11 25 33391 เด็กหญิง มาริสา นามหิรัญ 20
21 ม. 3/11 29 33466 เด็กหญิง มุกอันดา ยอง 20
22 ม. 3/11 30 33481 เด็กหญิง เกดแก้ว หมวกเมือง 20
23 ม. 3/11 36 33602 นางสาว ชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรือง 20
24 ม. 3/11 38 33638 เด็กหญิง ปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ 20
25 ม. 3/11 47 33773 นางสาว ณัฐวสา มลชัยชนะถาวร 20
26 ม. 3/12 15 33735 นาย ธนกร ค้ำคูณ 20
27 ม. 4/5 45 33008 นางสาว สุพัตรา นาใจเย็น 20
28 ม. 4/6 47 33002 นางสาว พรรัตน์ เสาสูง 20
29 ม. 4/7 30 32739 นางสาว ชลธิชา แซ่โง้ว 20
30 ม. 4/7 41 32994 นางสาว นภัสกร ธนะผล 20
31 ม. 4/7 42 33000 นางสาว ปาลินี หัวใจมั่น 20
32 ม. 4/7 43 33001 นางสาว ปุณยวีร์ ตรีวัฒนา 20
33 ม. 4/8 25 32751 นางสาว เพ็ญพิชชา จันทร์เกิด 20
34 ม. 4/10 14 32585 นางสาว กฤติกา ยาดอว์ 20
35 ม. 4/10 18 32608 นางสาว หทัยชนก จารย์สูงเนิน 20
36 ม. 4/10 36 32995 นางสาว นริศรา หอมจันทร์ 20
37 ม. 4/10 37 33004 นางสาว ภัทรดา อยู่เจริญ 20
38 ม. 4/11 18 32653 นางสาว ลลิตา ปึ้งผลพูล 20
39 ม. 4/11 22 32738 นางสาว ชลดา ยิ่งเรงเริง 20
40 ม. 4/11 23 32740 นางสาว ชลธิชา นิลพันธ์ 20
41 ม. 4/11 42 35596 นางสาว เอื้อกานต์ แซ่อึ้ง 20
42 ม. 4/12 27 32598 นางสาว พรนภา บัวขวัญ 20
43 ม. 4/12 28 32606 นางสาว ศิรษา จิระคูยุทธชัย 20
44 ม. 4/12 34 32735 นางสาว คชภรณ์ สว่างทองหลาง 20
45 ม. 4/13 16 32721 นาย พิทวัส เชิดชัยภูมิ 20
46 ม. 4/13 30 32587 นางสาว เกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ 20
47 ม. 4/13 31 32596 นางสาว นิรชา สว่างเนตร์ 20
48 ม. 5/2 42 31958 นางสาว วนัสนันท์ มั่นน้อย 20
49 ม. 5/3 38 31953 นางสาว พชรพร เจียมกุล 20
50 ม. 5/7 28 31940 นางสาว กมลวรรณ บรรดาล 20
51 ม. 6/7 43 33901 นางสาว กัลย์ ถวัลย์อรรณพ 20