ภาษาสนุกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 5/6 10 32813 นาย เจษฎากร สิงห์ษา 20
2 ม. 5/6 12 32822 นาย รัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ 20
3 ม. 5/8 16 32458 นางสาว อรจิรา เครืองาม 20
4 ม. 5/8 28 32801 นางสาว พรทิพย์ แดงน้อย 20
5 ม. 6/1 14 31731 นาย อนวัช ยอดกล้า 20
6 ม. 6/2 11 31827 นาย ปณิธิ ภูริอภิบาล 20
7 ม. 6/2 12 31838 นาย อดิศร พวงจันทร์ขาว 20
8 ม. 6/2 18 31635 นางสาว จารุวรรณา เรืองโรจน์ 20
9 ม. 6/2 41 31902 นางสาว ปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์ 20
10 ม. 6/3 6 31722 นาย ธนพล ยุวะเสวี 20
11 ม. 6/3 7 31727 นาย ศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศ 20
12 ม. 6/3 36 31893 นางสาว ชนากานต์ ประสมแก้ว 20
13 ม. 6/4 7 31728 นาย สรัล ปลื้มพล 20
14 ม. 6/4 39 31899 นางสาว ธิติมา สารีรูป 20
15 ม. 6/4 40 31901 นางสาว นิชาภา ชุมเปีย 20
16 ม. 6/5 32 32149 นางสาว ณิชาภัทร วีระบุรุษ 20
17 ม. 6/6 3 31776 นาย นันทิพัฒน์ พุ่มพวง 20
18 ม. 6/6 4 31869 นาย ชนกันต์ ตัถยานุกูล 20
19 ม. 6/6 6 31882 นาย ลาภิศ ธารินธนบดี 20
20 ม. 6/6 11 31973 นาย กีรติ มาลัยมาตย์ 20
21 ม. 6/6 12 31984 นาย นนทัช คงดี 20
22 ม. 6/6 14 32016 นาย ชัชฤทธิ์ ชราดี 20
23 ม. 6/6 22 35622 นาย รพีพัฒ โอมาก 20
24 ม. 6/6 27 31897 นางสาว ธนพร อักษรพันธ์ 20
25 ม. 6/6 36 32080 นางสาว ศุภวดี ชาติศรีศักดิ์ 20
26 ม. 6/6 37 32105 นางสาว วนิดา อินทร์พิทักษ์ 20
27 ม. 6/6 38 32121 นางสาว พัชราภรณ์ จิรรัตนชล 20
28 ม. 6/6 40 34184 นางสาว กรรวี สงวนวงษ์ 20
29 ม. 6/6 42 34645 นางสาว อัจฉรา งามล้ำ 20
30 ม. 6/6 47 34662 นางสาว อภิญญา ลัภยานันท์ 20
31 ม. 6/8 1 31678 นาย ชิษณุสรรค์ นิ่มละออ 20
32 ม. 6/8 7 31883 นาย วสวัตติ์ เชื่อมพิบูลย์ 20
33 ม. 6/11 2 31718 นาย คิรินทร ราชพิทักษ์ 20
34 ม. 6/11 3 31719 นาย ณภัทร เทศดี 20
35 ม. 6/11 10 31878 นาย ปวิณวัฒน์ รักษาวงศ์ 20
36 ม. 6/11 40 31951 นางสาว ปัญญาพร งามขึม 20
37 ม. 6/11 41 31964 นางสาว หิรัญรัตน์ ศรีเงินงาม 20
38 ม. 6/13 23 31894 นางสาว ชลพินทุ์ พุฒวงษ์ 20
39 ม. 6/13 26 32150 นางสาว ทิพย์วรรณ ฤทธิเรือง 20
40 ม. 6/13 31 34682 นางสาว วัลวลี สุรวัฒนชัย 20