งานสานกระดาษหนังสือพิมพ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/7 3 34189 เด็กชาย อภินัทธ์ ขันจำนงค์ 20
2 ม. 2/7 5 34226 เด็กชาย ณัฐนนท์ วงศ์หนองแวง 20
3 ม. 2/7 6 34231 เด็กชาย ราชนาวี สังข์ขาว 20
4 ม. 2/7 7 34233 เด็กชาย วรกร กาญจนศิริปาน 20
5 ม. 2/7 15 34305 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข 20
6 ม. 2/7 17 34370 เด็กชาย ปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 20
7 ม. 2/7 18 34371 เด็กชาย นวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผล 20
8 ม. 2/7 20 34413 เด็กชาย ภูผา ก้องกังวาลนที 20
9 ม. 2/7 21 34422 เด็กชาย ณัฐภาส เรียงเงิน 20
10 ม. 2/7 22 34426 เด็กชาย ขวัญข้าว ต้นกัญญา 20
11 ม. 2/8 17 34359 เด็กชาย คุณาธิป บุญทอง 20
12 ม. 2/10 4 34310 เด็กชาย สรวิชญ์ เล็กสู่ 20
13 ม. 2/10 5 34331 เด็กชาย กฤษกร กฤษณะรังสรรค์ 20
14 ม. 2/10 8 34430 เด็กชาย เจษฎา ศรีหริ่ง 20
15 ม. 2/10 13 34502 เด็กชาย พัสกร กอบกุลเจนกิจ 20
16 ม. 2/10 14 34511 เด็กชาย ปิยวัฐ โวอ่อนศรี 20
17 ม. 2/10 18 34526 เด็กชาย วิชชานนท์ โอภาส 20
18 ม. 2/10 21 34552 เด็กชาย อัครพล พุ่มสอาด 20
19 ม. 2/10 29 34295 เด็กหญิง สุพิชญา ใสแรม 20
20 ม. 2/10 31 34323 เด็กหญิง คณัสนันท์ ศรีโคตร 20
21 ม. 2/10 33 34345 เด็กหญิง สรัลวลัย เทียนไทย 20
22 ม. 2/10 36 34438 เด็กหญิง ภัคจิรา ฉิมประคุณ 20
23 ม. 2/10 37 34439 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ บุญศรี 20
24 ม. 2/10 41 34508 เด็กหญิง ศศิกรานต์ ปรางค์ทอง 20
25 ม. 2/10 44 34542 เด็กหญิง ฐานิดา จันทร์ทา 20
26 ม. 2/10 48 34571 เด็กหญิง กนกรักษ์ วัฒนากรแก้ว 20