ดีไซเนอร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 7 35003 เด็กชาย พงศภัค ตังคอนันต์ 20
2 ม. 1/4 8 35004 เด็กชาย พงษกร เวศะนันต์ 20
3 ม. 1/4 13 35010 เด็กชาย วรากร ลีพึ่งธรรม 20
4 ม. 1/4 14 35011 เด็กชาย วายุ แสงจักร์ 20
5 ม. 1/4 16 35012 เด็กหญิง จุฑาทิพ เติมชัยกุล 20
6 ม. 1/4 19 35015 เด็กหญิง ตรีสรา อาดัม 20
7 ม. 1/8 27 35134 เด็กหญิง ญาติกา เกตุอัมพร 20
8 ม. 1/8 30 35158 เด็กหญิง ณัฐชยา สัตย์ซื่อ 20
9 ม. 1/8 32 35169 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุล 20
10 ม. 1/8 37 35299 เด็กหญิง ปรินทร์ ชาสังข์ 20
11 ม. 1/9 6 35172 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เชิญกลาง 20
12 ม. 1/9 46 35517 เด็กหญิง อรไพลิน ตู้บุดดา 20
13 ม. 1/10 27 35194 เด็กหญิง ทัศนาวลัย มานุษยานนท์ 20
14 ม. 2/8 35 34287 เด็กหญิง ศตพร พิมพ์ประเสริฐ 20
15 ม. 2/8 42 34385 เด็กหญิง กันยารัตน์ อ่อนอนงค์ 20
16 ม. 2/12 34 34452 เด็กหญิง ตฤษณา แสงประจักษ์ 20
17 ม. 2/12 49 34622 เด็กหญิง อมรรัช สีหะวงษ์ 20
18 ม. 3/7 26 33415 เด็กหญิง ปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ 20
19 ม. 3/7 43 33684 เด็กหญิง ปาณิศา ก๋งอุบล 20
20 ม. 3/7 44 33746 เด็กหญิง ณัฐณิชา พ่วงขำ 20
21 ม. 3/7 45 33747 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ปานสุวรรณ์ 20
22 ม. 3/7 47 33806 เด็กหญิง อภิชญา สารพันธ์ 20
23 ม. 4/4 39 35555 นางสาว จิรา พวงวาสนา 20
24 ม. 4/4 42 35558 นางสาว นริศรา เปรมเสถียร 20
25 ม. 6/1 3 30845 นาย ปัญญพัฒน์ ศรีบาง 20