ศิลปวัฒนธรรมการแสดงญี่ปุ่นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 4 35219 เด็กชาย ธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ 20
2 ม. 1/6 8 35263 เด็กชาย นิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ 20
3 ม. 1/6 9 35307 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออ 20
4 ม. 1/6 29 35234 เด็กหญิง ธาริณี พิศวาสดิ์ 20
5 ม. 1/6 40 35374 เด็กหญิง ภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพา 20
6 ม. 1/6 45 35475 เด็กหญิง สุชญา นาคะรัต 20
7 ม. 1/11 27 35033 เด็กหญิง กนกพร ทองประเสริฐ 20
8 ม. 1/11 35 35214 เด็กหญิง ธนัชพร เรืองไพศาล 20
9 ม. 1/11 38 35258 เด็กหญิง นันท์นภัส สิทธิ์น้อย 20
10 ม. 1/11 47 35524 เด็กหญิง อัญชนา เข็มทอง 20
11 ม. 1/12 34 35124 เด็กหญิง ชิดชนก จันทร์ศรี 20
12 ม. 1/13 39 35294 เด็กหญิง ปภาวรินท์ บุญโท 20
13 ม. 1/14 44 35477 เด็กหญิง สุทธาฐินี บุญเนาว์ 20
14 ม. 2/4 26 34068 เด็กหญิง ปราณปรียา ทองเลิศ 20
15 ม. 2/5 35 34207 เด็กหญิง มนัสนันท์ วรรณสว่าง 20
16 ม. 2/6 18 34308 เด็กชาย ธัชชัย เจริญโชคธนพร 20
17 ม. 2/8 30 34259 เด็กหญิง จิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐ 20
18 ม. 3/11 26 33421 เด็กหญิง ทานตะวัน ลีลาผาติกุล 20
19 ม. 3/11 27 33429 เด็กหญิง วริศรา ทองคำ 20
20 ม. 3/11 31 33499 นางสาว ธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจ 20
21 ม. 3/11 43 33701 เด็กหญิง สกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญ 20
22 ม. 4/6 34 32708 นางสาว สมัชญา หมายชื่น 20
23 ม. 4/8 15 32445 นางสาว สรวีย์ ธิติสันติคุณ 20
24 ม. 4/8 22 32660 นางสาว อัฐภิญญา ดวงแก้ว 20
25 ม. 4/8 31 32861 นางสาว หทัยธร แรงทอง 20
26 ม. 4/8 32 32892 นางสาว นภัสมล ภูตระกูล 20
27 ม. 4/8 33 32937 นางสาว กันติชา เพียรล้ำเลิศ 20
28 ม. 4/8 35 33050 นางสาว พรรวษา โพธิสิงห์ 20
29 ม. 4/8 43 35569 นางสาว รัญชิดา รัศมี 20
30 ม. 4/12 32 32698 นางสาว ประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ 20
31 ม. 4/12 43 33060 นางสาว เอกปวีร์ รัตนกร 20
32 ม. 5/3 16 30833 นางสาว ภัชชลี ชมถิ่น 20
33 ม. 5/5 9 31917 นาย กิตติคุณ ทัดประดิษฐ 20
34 ม. 5/5 38 34647 นางสาว รุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ 20
35 ม. 5/8 2 31721 นาย ดนตรี ณัฐณพงศ์ 20
36 ม. 5/8 17 32162 นาย ภัคพล สุขศิริ 20
37 ม. 5/8 24 34674 นาย ณภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ 20
38 ม. 5/8 25 34676 นาย ธีรธัช พรหมศาสตร์ 20
39 ม. 5/8 27 31736 นางสาว ณัฐชริกา สงวนโชคกุล 20
40 ม. 5/8 32 31857 นางสาว ภัทรวรินทร์ คล้ายนาค 20
41 ม. 5/8 35 32058 นางสาว สุจิตรา วังสาร 20
42 ม. 5/8 37 32127 นางสาว กุลสินี จังสิริมงคล 20
43 ม. 5/8 38 32166 นางสาว กนกพร เด่นสมุทร 20
44 ม. 5/8 40 32183 นางสาว รัญชิดา รัญสูงเนิน 20
45 ม. 5/8 43 34675 นางสาว ชุติกาญจน์ อุทัย 20
46 ม. 5/8 45 34884 นางสาว ปนัดดา พร้อมเพรียง 20
47 ม. 5/10 29 31860 นางสาว ศศิพิมพ์ วงษ์วาร 20
48 ม. 5/10 33 31961 นางสาว สิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 20
49 ม. 6/1 19 30835 นางสาว รสกร เลิศธนะแสงธรรม 20
50 ม. 6/1 21 30975 นางสาว ณัฎฐิกา คุปต์นิรัติศัยกุล 20
51 ม. 6/2 24 30851 นางสาว เขมิกา อภิชาตพิเชียร 20
52 ม. 6/2 25 30853 นางสาว ชรินรัตน์ บูรณะพิสิฐ 20
53 ม. 6/2 38 31125 นางสาว กานต์ธิดา พัฒโนทัย 20
54 ม. 6/8 25 31308 นางสาว ณัฐวรรณ ชีชะนะ 20
55 ม. 6/8 26 31311 นางสาว นิศารัตน์ วิเศษกุล 20
56 ม. 6/8 28 31318 นางสาว ศุภิสรา พงษ์สุวรรณ 20