เพลินใจไปกับแสตมป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/13 11 35235 เด็กชาย ธาวัลย์ กรมรอด 20
2 ม. 2/13 15 35272 เด็กชาย บวรวิชญ์ เป้าใจสุข 20
3 ม. 2/13 16 35276 เด็กชาย บูรณ์ภัทร์ แจ้งพร 20
4 ม. 2/13 18 35287 เด็กชาย ปณต บุนมาเลิศ 20
5 ม. 3/3 4 34007 เด็กชาย จอมพล สุ่มมาตย์ 20
6 ม. 3/3 16 34021 เด็กชาย อภิวัฒน์ ดามี 20
7 ม. 3/5 37 34218 เด็กหญิง พิชญาภา สุขประสงค์ 20
8 ม. 3/11 5 34350 เด็กชาย ปราการ บุญใส 20
9 ม. 3/11 8 34453 เด็กชาย พัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุล 20
10 ม. 3/11 31 34386 เด็กหญิง นริศรา พนาสันต์ 20
11 ม. 3/11 44 34562 เด็กหญิง อรีรัตน์ วงศ์ใจมา 20
12 ม. 3/12 44 34561 เด็กหญิง ศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ 20
13 ม. 3/13 29 34436 เด็กหญิง ตันหยง วงศ์เหลือง 20
14 ม. 3/13 44 34540 เด็กหญิง ปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐ 20
15 ม. 3/13 48 34580 เด็กหญิง พัชราภา ไวนิทรา 20
16 ม. 3/13 50 34614 เด็กหญิง อัญชิสา บุญแพ 20
17 ม. 4/5 14 36219 นาย รัฐ ปะทีปะวณิช 20
18 ม. 4/5 33 33465 นางสาว ธมนวรรณ ธงศิลา 20
19 ม. 4/6 24 33480 นางสาว บรรณฑรวรรณ นาคช่วย 20
20 ม. 4/6 26 33529 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึก 20
21 ม. 4/7 13 36230 นาย ปรมี พรหมโสภา 20
22 ม. 4/7 14 36233 นาย ศิวัจน์ วรกิตตสวัสดิ์ 20
23 ม. 4/7 15 36267 นาย ธนโชติ ผาสุขฤทธิ์ 20
24 ม. 4/7 26 33599 นางสาว ชนากานต์ คงดี 20
25 ม. 4/7 37 33961 นางสาว ภัทรพร นิลเต่า 20
26 ม. 4/8 10 33347 นางสาว มัชฌิมา ชาญพินิจ 20
27 ม. 4/8 25 33769 นางสาว ชนิสรา จันพลงาม 20
28 ม. 4/10 4 33442 นาย นภทีป์ แซ่เฮ้า 20
29 ม. 4/10 14 33616 นาย ปิยวัฒน์ แช่มนิล 20
30 ม. 4/10 15 33629 นาย ชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ 20
31 ม. 4/12 2 33412 นาย ธนกร เตียนพลกรัง 20
32 ม. 4/12 31 33755 นางสาว สุธิดา รุ่งศรี 20
33 ม. 4/12 38 34838 นางสาว ธมนพรรณ ธงศิลา 20
34 ม. 4/13 21 33684 นางสาว ปาณิศา ก๋งอุบล 20
35 ม. 4/13 27 33756 นางสาว ปนัดดา ลีลาเศรษฐกุล 20
36 ม. 5/8 23 32691 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคิน 20
37 ม. 5/8 26 32791 นางสาว ณิชกานต์ สังข์มังกร 20
38 ม. 5/8 27 32800 นางสาว เปรมิกา กลิ่นเกษร 20
39 ม. 5/8 34 33050 นางสาว พรรวษา โพธิสิงห์ 20
40 ม. 5/8 42 35568 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ชาญชาตรี 20