คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/14 14 35353 เด็กชาย พิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำ 20
2 ม. 2/5 26 34157 เด็กหญิง อณิษฐ์ อริยะตา 20
3 ม. 2/5 41 34227 เด็กหญิง ฉัตรดาว วงค์เตชะ 20
4 ม. 2/5 50 34435 เด็กหญิง ธมกร ธรรมพรสิน 20
5 ม. 2/7 25 34185 เด็กหญิง อรุชิดา วีระสุนทร 20
6 ม. 2/7 33 34273 เด็กหญิง อภิชญา อมาตยกุล 20
7 ม. 2/9 27 34178 เด็กหญิง วริศรา องอาจ 20
8 ม. 2/9 28 34190 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ขันติยู 20
9 ม. 2/9 31 34250 เด็กหญิง เพ็ญวิสาข์ รูปไข่ 20
10 ม. 2/9 32 34275 เด็กหญิง นภสร ประทุมทอง 20
11 ม. 3/5 33 33538 เด็กหญิง จิตรานุช เทศรอด 20
12 ม. 3/5 46 33811 เด็กหญิง อิษฎาอร หลวงสอน 20
13 ม. 3/6 33 33552 เด็กหญิง ธัญชนก ก้อนมณี 20
14 ม. 3/6 42 33748 เด็กหญิง วนัชพร แก้วรุจินันท์ 20
15 ม. 3/7 30 33455 เด็กหญิง นฏกร เอี่ยมทรัพย์ 20
16 ม. 3/7 31 33456 เด็กหญิง ศตพร สนิท 20
17 ม. 5/10 5 31817 นาย กษิภณ สันตยานนท์ 20
18 ม. 5/10 6 31823 นาย ทัตพงศ์ พรปกเกล้า 20
19 ม. 6/4 24 30939 นางสาว รัศมี สุขสำราญ 20
20 ม. 6/4 25 30941 นางสาว วริศรา ภัทรเมธาวรกุล 20
21 ม. 6/4 41 32381 นางสาว ภาสิณี ชูเกษร 20
22 ม. 6/11 6 31020 นาย ศุภชัย จันโท 20
23 ม. 6/11 9 31112 นาย ภัทรวิน พรวิริยกุล 20
24 ม. 6/11 14 31201 นาย นัฐพล ฟักสวัสดิ์ 20
25 ม. 6/11 19 31504 นาย อิทธิไกร กลิ่นรักธนา 20
26 ม. 6/11 22 33943 นาย ธนากร ศรีนภาวรรณ 20