ภาษาญี่ปุ่นหรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 25 35023 เด็กหญิง ริณรฏา ถาวรวีรสกุล 20
2 ม. 2/13 39 34496 เด็กหญิง แพรพลอย มหัทธนะรัตน์ 20
3 ม. 2/13 46 34554 เด็กหญิง ธนวรรณ เสือสกุล 20
4 ม. 3/3 3 33293 เด็กชาย ธราเวช คงสมบูรณ์ 20
5 ม. 3/3 20 33304 นางสาว ภัคธีมา จิตวิบูลย์ 20
6 ม. 3/3 33 33322 นางสาว จุฑามาศ ชาวยศ 20
7 ม. 3/4 18 33334 เด็กหญิง กัณฐมณี ซังทอง 20
8 ม. 3/4 22 33338 เด็กหญิง วรินธร บัณฑุกุล 20
9 ม. 3/4 23 33340 นางสาว ชาลิสา เวชสถล 20
10 ม. 3/4 30 33351 เด็กหญิง ภัคจิรา จำปาศรี 20
11 ม. 3/6 1 33375 นาย เจตริน จันตระกูลชัย 20
12 ม. 3/6 24 33397 เด็กหญิง กัณฑ์กนก เกิดแก่น 20
13 ม. 4/1 16 32446 นางสาว ณัฐวดี จันทรประทักษ์ 20
14 ม. 4/1 17 32451 นางสาว นภัสสร สะเลมัน 20
15 ม. 4/1 18 32453 นางสาว ภัครมาศ เดชพันธ์ 20
16 ม. 4/2 19 32455 นางสาว ศุภิสรา วรพฤกษ์จารุ 20
17 ม. 5/4 30 31793 นางสาว จีรนันท์ อ่วมบัวทอง 20
18 ม. 5/4 33 31803 นางสาว ปารมี เจิง 20
19 ม. 5/4 35 31805 นางสาว พัชริดา คงจันทร์ 20