Mix and MatchNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/3 2 34962 เด็กชาย ธนกฤต สีกองเสน 20
2 ม. 2/3 10 34971 เด็กชาย พีรวัส โอฬารฤทธินันท์ 20
3 ม. 2/3 13 34974 เด็กชาย ยุคลธร ไกรกิจราษฎร์ 20
4 ม. 2/3 15 34976 เด็กชาย อริญชย์ อริยะตา 20
5 ม. 2/3 16 35404 เด็กชาย รพีภัทร ปิยาสิรินทร์ 20
6 ม. 3/5 23 34144 เด็กหญิง ณิชากร ทุมมากรณ์ 20
7 ม. 3/5 24 34149 เด็กหญิง วรดา ช้างชายวงศ์ 20
8 ม. 3/5 26 34157 เด็กหญิง อณิษฐ์ อริยะตา 20
9 ม. 3/5 30 34169 เด็กหญิง นิชาภา คำกล่อมใจ 20
10 ม. 3/5 31 34176 เด็กหญิง ภมรรัตน์ สอนจันทร์ 20
11 ม. 3/5 32 34179 เด็กหญิง ญาณิศา รุ่งเรือง 20
12 ม. 3/5 36 34214 เด็กหญิง ปณิตา โคมหอม 20
13 ม. 3/5 39 34220 เด็กหญิง กมลลักษณ์ แซ่อึ้ง 20
14 ม. 3/5 43 34235 เด็กหญิง ภัณฑรา ขวัญนาค 20
15 ม. 3/5 44 34271 เด็กหญิง ณัฐณิชา สวิง 20
16 ม. 3/5 45 34314 เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่อ๋อ 20
17 ม. 3/5 48 34399 เด็กหญิง พิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ 20
18 ม. 4/3 29 33435 นางสาว พรรณธนสุดา เดชสุภา 20
19 ม. 5/2 2 32508 นาย อเนชา จิตต์เกษม 20
20 ม. 5/2 12 34911 นาย พงศธร ดอนเหลือม 20
21 ม. 5/2 15 34967 นาย อานนท์ ศรีเผือก 20
22 ม. 5/4 35 32899 นางสาว พัณณิตา คำยนต์ 20
23 ม. 5/8 22 32660 นางสาว อัฐภิญญา ดวงแก้ว 20
24 ม. 5/8 30 32861 นางสาว หทัยธร แรงทอง 20
25 ม. 6/7 8 31824 นาย ธราเทพ สุ่นจันทร์ 20
26 ม. 6/7 30 31945 นางสาว ณัฐชา ทิพย์อุทัย 20
27 ม. 6/7 32 31997 นางสาว ชิราวรรณ สังข์เกิด 20
28 ม. 6/7 33 32000 นางสาว นภัสสร อินทรแจง 20
29 ม. 6/7 34 32012 นางสาว ศิริญา ปลั่งกลาง 20
30 ม. 6/7 37 32122 นางสาว ลลิตวดี คำถนอม 20
31 ม. 6/7 45 34660 นางสาว ณีรฌา ภาคพิธเจริญ 20
32 ม. 6/7 49 34673 นางสาว จิรัสยา ตั้งต่อต้าน 20
33 ม. 6/12 28 32355 นางสาว ชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ 20