พัฒนาสื่อNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/6 6 35237 เด็กชาย ธิติพัทธ์ รัตนวิชา 20
2 ม. 1/6 7 35246 เด็กชาย นภทีป์ เพชรยาบาล 20
3 ม. 1/6 8 35247 เด็กชาย นริศ ธัญญการ 20
4 ม. 1/10 11 35244 เด็กชาย นนท์ เจริญสุข 20
5 ม. 1/12 25 35441 เด็กชาย วีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐ 20
6 ม. 2/6 2 34150 เด็กชาย ศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรม 20
7 ม. 2/6 5 34158 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจ 20
8 ม. 2/6 7 34173 เด็กชาย นครินทร์ เสน่ห์ราศรี 20
9 ม. 2/6 12 34217 เด็กชาย ภูรินทร์ เดโชตระการ 20
10 ม. 2/6 22 34579 เด็กชาย ภาคิณ พนาพฤฒินันท์ 20
11 ม. 2/6 24 34140 เด็กหญิง ปาลิดา เพ็งมณี 20
12 ม. 2/6 38 34204 เด็กหญิง ธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพร 20
13 ม. 3/12 43 33750 เด็กหญิง ศรสวรรค์ สังข์อ่อง 20
14 ม. 5/8 26 31732 นางสาว กฤติยา จาดี 20
15 ม. 5/8 44 34677 นางสาว พัชมณฑ์ ขันติสุขิตา 20
16 ม. 6/2 9 31018 นาย ภูชิต รุ่งระวิ 20
17 ม. 6/2 14 31197 นาย ชยภัทร พันรอด 20
18 ม. 6/3 9 31016 นาย ภาณุพงศ์ ดวงใจ 20
19 ม. 6/4 4 30899 นาย กฤติเมธ แป้นเหมือน 20
20 ม. 6/5 6 30913 นาย ภูษณวิช จันทร์วิทยานุชิต 20
21 ม. 6/5 7 30914 นาย วิชญ์พล นามแก้ว 20
22 ม. 6/5 13 31021 นาย สิรวิชญ์ ศรีสุชาติ 20
23 ม. 6/5 19 32382 นาย สิรภพ คูณสินชัย 20
24 ม. 6/7 5 30902 นาย ฐพงศ์ภรณ์ วงค์ยศ 20
25 ม. 6/7 6 30909 นาย ปองณัฐ เนียมสอน 20
26 ม. 6/7 7 30916 นาย เสฏฐวุฒิ อนุตรโสตถิ 20