ภาษาพาสนุก2Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/8 9 35348 เด็กชาย พิทักษ์ ยอดนางรอง 20
2 ม. 1/8 20 35523 เด็กชาย อัครญา ขำค้า 20
3 ม. 1/8 21 35528 เด็กชาย อิศรา จันทร์แก้ว 20
4 ม. 2/7 25 34185 เด็กหญิง อรุชิดา วีระสุนทร 20
5 ม. 2/7 26 34208 เด็กหญิง ปุญญิสา แย้มประเสริฐ 20
6 ม. 2/7 35 34302 เด็กหญิง นภัทร์ มาเอี่ยม 20
7 ม. 2/8 24 34174 เด็กหญิง ภัคจิรา ภูมิภัทร 20
8 ม. 2/8 27 34239 เด็กหญิง มนสิชา บุญกอง 20
9 ม. 3/7 9 33588 นาย พงศธร สายสูง 20
10 ม. 3/7 19 33829 เด็กชาย อัครพล สาระสุข 20
11 ม. 3/7 24 33404 เด็กหญิง วรรณนิสา ชำนาญปืน 20
12 ม. 3/9 1 33374 นาย จักรพงศ์ ไตรยางค์ 20
13 ม. 4/2 20 32473 นางสาว จิณห์นิภา สกุลเมือง 20
14 ม. 4/6 18 33046 นาย อภิสิทธิ์ หล้าดี 20
15 ม. 4/10 11 33040 นาย ศศิวัฒน์ สมบัติรุจิรา 20
16 ม. 4/10 12 35578 นาย รัฐพล พามโพธิ์ 20
17 ม. 4/11 2 32732 นาย เอเซีย สิโนทก 20
18 ม. 4/11 10 33035 นาย รัชตดิศย์ จิรังดา 20
19 ม. 4/11 11 33037 นาย วทัญญู ทองหล่อ 20
20 ม. 4/11 14 35587 นาย พชรพล รักญาติ 20
21 ม. 4/13 8 32621 นาย นครินทร์ สุขสวัสดิ์ 20
22 ม. 4/13 19 32834 นาย อิทธิพล แก้วตระกูลโชติ 20
23 ม. 4/13 26 33031 นาย พชธกร รักญาติ 20
24 ม. 5/4 6 31725 นาย พีรวิชญ์ จิรไกรโกศล 20
25 ม. 5/4 36 31808 นางสาว โยษิดา พลังสันติกุล 20
26 ม. 5/4 41 31905 นางสาว พาณิภัค กาวดิลก 20
27 ม. 5/5 10 31922 นาย ต้นน้ำ ศรีสุริยเวศน์ 20
28 ม. 5/5 13 31974 นาย กุญช์ชาญ คณาจันทร์ 20
29 ม. 5/5 17 32368 นาย ธนาดล จงประสิทธิ์สุข 20
30 ม. 5/5 19 34667 นาย เจษฎา เจียรจิตอารีย์ 20
31 ม. 5/5 20 34669 นาย ชิติพัทธ์ ช่างเจรจา 20
32 ม. 5/5 22 35621 นาย พชรดนัย สำรวมจิต 20
33 ม. 5/6 9 31939 นาย ออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ 20
34 ม. 5/8 7 31883 นาย วสวัตติ์ เชื่อมพิบูลย์ 20
35 ม. 5/10 16 31928 นาย ปาณัสม์ จันทร์ขันศรี 20
36 ม. 5/10 24 32109 นาย ธีรภัทร์ จันทร์ชื่น 20
37 ม. 5/10 25 32116 นาย อุกฤษฎ์ สัญชัยศิริกูล 20
38 ม. 5/11 10 31878 นาย ปวิณวัฒน์ รักษาวงศ์ 20
39 ม. 5/11 39 31916 นางสาว อาราดา อินทร 20
40 ม. 5/12 25 32229 นางสาว ภิญญาดา ชัยจรีนนท์ 20