ดูแลต้นไม้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 24 35136 เด็กหญิง ฐิฎาธร จันทร์โรจน์ 20
2 ม. 1/5 28 35179 เด็กหญิง ณิชชาอร แซ่เหยา 20
3 ม. 1/5 30 35192 เด็กหญิง ทรรศิกา กวางเส็ง 20
4 ม. 1/5 33 35292 เด็กหญิง ปภัชญา พรมคุณ 20
5 ม. 1/5 34 35310 เด็กหญิง ปาณิสรา มุทธาจรัสกุล 20
6 ม. 1/9 19 35061 เด็กหญิง กัลย์สุดา ทองดี 20
7 ม. 1/9 31 35316 เด็กหญิง ปาลีนา เตียวต่อสกุล 20
8 ม. 1/9 43 35484 เด็กหญิง สุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ 20
9 ม. 1/10 36 35355 เด็กหญิง พีรญา เกษสงกา 20
10 ม. 1/10 43 35433 เด็กหญิง วิชญาดา คำอ้น 20
11 ม. 1/10 44 35447 เด็กหญิง ศศิวิมล ทีฆะสุข 20
12 ม. 1/14 1 35042 เด็กชาย กรวิทย์ อัญญะมณี 20
13 ม. 1/14 5 35108 เด็กชาย ชยพล บัวสุก 20
14 ม. 1/14 17 35385 เด็กชาย ภูมิพัศ ทองมาเอง 20
15 ม. 1/14 18 35426 เด็กชาย วริศ นิธิภากรย์ 20
16 ม. 1/14 20 35461 เด็กชาย สถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ 20
17 ม. 2/9 1 34164 เด็กชาย ภูบดี เฟื่องตะเคียน 20
18 ม. 2/9 2 34201 เด็กชาย ธรรมรักษ์ ยอดนางรอง 20
19 ม. 2/9 3 34228 เด็กชาย ณัฐภณ ทูคำมี 20
20 ม. 2/9 13 34332 เด็กชาย วชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุล 20
21 ม. 2/9 36 34328 เด็กหญิง ภัทรภร ภาคโพธิ์ 20
22 ม. 2/9 42 34393 เด็กหญิง รสธร นุชทองม่วง 20
23 ม. 2/9 46 34407 เด็กหญิง ณิชาดา พัชรสำราสุข 20
24 ม. 2/14 46 35039 เด็กหญิง สุธีกานต์ สุขกระโทก 20
25 ม. 4/11 39 35592 นางสาว ญารินดา หวังเจริญ 20