ภาษาและวัฒนธรรมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/12 14 36097 เด็กชาย สุรณัฐ ชัยชุมพล 20
2 ม. 1/13 28 36139 เด็กหญิง สิรินทรา เหล็กลอย 20
3 ม. 2/8 15 35462 เด็กชาย สมศักดิ์ แสงฤทธิ์ 20
4 ม. 2/8 25 35123 เด็กหญิง ชิชชญา เพชรรัตน์ 20
5 ม. 2/8 45 35482 เด็กหญิง สุนันทา กิมฮึง 20
6 ม. 2/11 6 35188 เด็กชาย เดชาพล นิลฉาย 20
7 ม. 2/11 11 35243 เด็กชาย ธีรภัทร สาลีรัชตะธรรม 20
8 ม. 2/11 13 35283 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ขุนอ่อน 20
9 ม. 2/11 23 35468 เด็กชาย สิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ 20
10 ม. 2/11 24 35479 เด็กชาย สุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ 20
11 ม. 2/12 27 35031 เด็กหญิง กชพร จันทมาตร 20
12 ม. 2/12 32 35115 เด็กหญิง ชัญญนุช บุญเพ็ง 20
13 ม. 2/14 14 35353 เด็กชาย พิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำ 20
14 ม. 3/9 23 34136 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ครุทธกะ 20
15 ม. 3/9 43 34398 เด็กหญิง นาราภัทร บุญประเสริฐ 20
16 ม. 3/9 49 34424 เด็กหญิง อรวรา กันทะหล้า 20
17 ม. 3/12 2 34392 เด็กชาย ธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะ 20
18 ม. 3/12 4 34442 เด็กชาย ปิยะพันธุ์ ศรีคำ 20
19 ม. 3/12 7 34459 เด็กชาย ชวนากร ทัศสอน 20
20 ม. 3/12 8 34463 เด็กชาย กันติชา สมอหอม 20
21 ม. 3/12 11 34486 เด็กชาย เจษฎา พูลเกตุ 20
22 ม. 3/12 22 34551 เด็กชาย นครินทร์ ชัยสิทธิ์ 20
23 ม. 3/13 3 34383 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เนตรมณี 20
24 ม. 3/13 22 34588 เด็กชาย ณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ 20
25 ม. 3/13 37 34492 เด็กหญิง เอมอร แก้วช่วย 20
26 ม. 3/13 38 34495 เด็กหญิง ลียา โบแน็ต 20
27 ม. 3/13 46 34554 เด็กหญิง ธนวรรณ เสือสกุล 20
28 ม. 4/2 4 33273 นาย ธนกฤต พวงเข็มขาว 20
29 ม. 4/2 15 33262 นางสาว ชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลป 20
30 ม. 4/3 19 33281 นางสาว วรรณภัสสร เดชด่านสมุทร 20
31 ม. 4/4 22 33235 นางสาว ชัชฎาภรณ์ สุทธิสวัสดิ์กุล 20
32 ม. 4/5 16 33239 นางสาว ฐานิศรา เจียมทอง 20
33 ม. 4/5 17 33240 นางสาว รษิกา แววกุดเรือ 20
34 ม. 4/5 18 33265 นางสาว อารียา ศรีวัฒนวรชัย 20
35 ม. 4/5 19 33280 นางสาว สุภัสสรา สมัญญา 20
36 ม. 4/5 22 33381 นางสาว พิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ 20
37 ม. 4/5 37 33518 นางสาว อาทิตยา ทวีสิน 20
38 ม. 4/10 7 33523 นาย วีรภัทร ทองดีนอก 20
39 ม. 4/11 24 33564 นางสาว แพรวา เอกเพ็ชร์ 20
40 ม. 6/8 32 31857 นางสาว ภัทรวรินทร์ คล้ายนาค 20