ภาษาสนุกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 5/1 10 31705 นาย ชินวัตร แสงครุฑ 20
2 ม. 5/1 14 31731 นาย อนวัช ยอดกล้า 20
3 ม. 5/2 41 31902 นางสาว ปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์ 20
4 ม. 5/3 36 31893 นางสาว ชนากานต์ ประสมแก้ว 20
5 ม. 5/4 40 31901 นางสาว นิชาภา ชุมเปีย 20
6 ม. 5/5 7 31875 นาย นราพันธุ์ วาดสร้อย 20
7 ม. 5/6 3 31776 นาย นันทิพัฒน์ พุ่มพวง 20
8 ม. 5/6 4 31869 นาย ชนกันต์ ตัถยานุกูล 20
9 ม. 5/6 6 31882 นาย ลาภิศ ธารินธนบดี 20
10 ม. 5/6 14 32016 นาย ชัชฤทธิ์ ชราดี 20
11 ม. 5/6 15 32021 นาย ภาสวร ประจงการ 20
12 ม. 5/10 14 31921 นาย ณัฐคมน์ จันทร์คำ 20
13 ม. 5/10 30 31898 นางสาว ธันยนันท์ เผือกวัฒนะ 20
14 ม. 5/10 42 32170 นางสาว ปณิชา ภัทรธรวราดล 20
15 ม. 5/10 45 32242 นางสาว อภิญญา พิพัฒน์พุฒิไพศาล 20
16 ม. 5/11 3 31719 นาย ณภัทร เทศดี 20
17 ม. 5/11 5 31773 นาย ทวีวัฒน์ ศรีเมฆ 20
18 ม. 5/11 34 31810 นางสาว วิศรุตา จันทร์หอม 20
19 ม. 5/11 40 31951 นางสาว ปัญญาพร งามขึม 20
20 ม. 5/11 41 31964 นางสาว หิรัญรัตน์ ศรีเงินงาม 20
21 ม. 5/13 24 31894 นางสาว ชลพินทุ์ พุฒวงษ์ 20
22 ม. 5/13 27 32150 นางสาว ทิพย์วรรณ ฤทธิเรือง 20
23 ม. 5/13 28 32153 นางสาว ปนัดดา ตุงคะเศวต 20
24 ม. 5/13 30 32233 นางสาว รุ่งอรุณ สุ่มสังข์ 20
25 ม. 5/13 32 34682 นางสาว วัลวลี สุรวัฒนชัย 20