โสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 38 35370 เด็กหญิง ภัทรนันท์ แสงสารวัตร 20
2 ม. 2/5 9 34203 เด็กชาย กษิดิศ ปั้นมณี 20
3 ม. 2/6 26 34146 เด็กหญิง ชลิดา นันท์ธนเกษม 20
4 ม. 2/6 43 34268 เด็กหญิง ศตพร จิรไพสิฐนุกูล 20
5 ม. 2/7 34 34289 เด็กหญิง ชัญญา ภารชาตรี 20
6 ม. 2/7 38 34311 เด็กหญิง ญาณิศา เปียแก้ว 20
7 ม. 2/7 50 34604 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ยอดยศ 20
8 ม. 2/8 34 34285 เด็กหญิง กชนิภา เมฆดำรงค์ 20
9 ม. 2/10 27 34261 เด็กหญิง ปทิตตา กำจัดภัย 20
10 ม. 3/7 25 33405 เด็กหญิง อารีย์ เลิกนอก 20
11 ม. 3/7 28 33446 เด็กหญิง พิมพ์มาดา แจ่มจันทร์ 20
12 ม. 3/7 29 33447 เด็กหญิง สุพิชชา จีนหลักร้อย 20
13 ม. 3/7 33 33490 เด็กหญิง วิชุดา มีพวงผล 20
14 ม. 3/7 42 33682 เด็กหญิง ปิยธิดา ปิยสุขเกษม 20
15 ม. 3/10 40 33652 เด็กหญิง สุขญา ยอดอินทร์ 20
16 ม. 4/10 28 32895 นางสาว พรชนก วรโรจนศิริ 20
17 ม. 4/10 29 32901 นางสาว ภควดี ทองดี 20
18 ม. 5/2 1 31621 นาย กมลชัย หลบหลีกพาล 20
19 ม. 5/2 45 32009 นางสาว มิรันต์ตี วงษ์งาน 20
20 ม. 5/3 3 31686 นาย ปวรทย์ ชานก 20
21 ม. 5/4 1 31622 นาย เจตนิพิฐ เชาว์วุฒิประสิทธิ์ 20
22 ม. 5/4 2 31630 นาย ภาพย์ เทพทรงพัฒนา 20
23 ม. 5/8 8 31926 นาย ปกรณ์ จาฤก 20
24 ม. 5/11 26 32211 นาย ยอดชาย พลขุนทด 20
25 ม. 5/11 33 31799 นางสาว ธันยา ธรรมเมธา 20
26 ม. 5/11 43 32001 นางสาว นิศารัตน์ บุญมาลา 20
27 ม. 5/13 23 34880 นาย ณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์ 20
28 ม. 6/5 9 30964 นาย ภานุพงศ์ นุ่นสังข์ 20
29 ม. 6/5 14 31049 นาย กิตติธัช สถาปนฤทธิ์ 20
30 ม. 6/8 2 31060 นาย ศิรชัช โททัสสะ 20
31 ม. 6/10 5 31051 นาย ฐิติพงษ์ กลั่นชื่น 20