เพื่อนช่วยเพื่อนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/10 6 34351 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก่นท้าว 20
2 ม. 3/10 7 34419 เด็กชาย ปรเมษ อนูปกิจ 20
3 ม. 3/10 9 34440 เด็กชาย จารุวิทย์ นาคคำ 20
4 ม. 3/10 11 34449 เด็กชาย ณัฐพล ทองมี 20
5 ม. 3/10 15 34516 เด็กชาย ชนาธิป ปั๋นคำ 20
6 ม. 3/10 20 34549 เด็กชาย เศรษฐกานต์ รัตนะ 20
7 ม. 3/10 24 34566 เด็กชาย ญาณวรรธน์ ศรีบุศยดี 20
8 ม. 5/2 1 32440 นาย พีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจ 20
9 ม. 5/2 30 32884 นางสาว กนกอร นาเจริญ 20
10 ม. 5/4 24 32514 นางสาว ณัฐณิชา สำเภารอด 20
11 ม. 5/4 34 32896 นางสาว พรสรวง ศรีเลิศ 20
12 ม. 5/4 42 35559 นางสาว พิมฤทัย ทาริวิก 20
13 ม. 5/5 2 32431 นาย กฤต อำนาจจงจรูญ 20
14 ม. 5/5 3 32432 นาย กวีวัชร์ กิตติสินานนท์ 20
15 ม. 5/5 5 32494 นาย ชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ 20
16 ม. 5/5 6 32501 นาย พงศกร ศรียรรยงค์ 20
17 ม. 5/5 13 32664 นาย จีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนา 20
18 ม. 5/6 1 32433 นาย คุณานนท์ ชุมคง 20
19 ม. 5/7 3 32465 นาย นิธิวัฒน์ ดีเส็ง 20
20 ม. 5/7 5 32491 นาย กรรชัย เกษกำจร 20
21 ม. 5/7 6 32496 นาย ณภัทร กุลไพจิตร 20
22 ม. 5/7 9 32544 นาย อรรถพล คำเครือ 20
23 ม. 5/7 25 32604 นางสาว วรัชยา วงษ์เพชร์ 20
24 ม. 5/7 36 32893 นางสาว นันท์นภัส จันทร์บุญ 20
25 ม. 5/10 16 32595 นางสาว นิชาภา เชาว์กีรติกุล 20
26 ม. 5/11 16 32597 นางสาว บุศญา ภูแผ่นนา 20
27 ม. 5/11 29 32897 นางสาว พอใจ จันทร์ละออ 20
28 ม. 5/11 39 35593 นางสาว นคนันทินี ฮ่มป่า 20
29 ม. 6/3 39 31962 นางสาว สุชัญญา นนทูล 20
30 ม. 6/5 6 31821 นาย ณัฐกร ดอนสนธิ์ 20
31 ม. 6/5 14 31982 นาย ธีรนัย จันทร์โพธิ์ 20
32 ม. 6/5 31 31957 นางสาว มาริศรา โม้แก้ว 20
33 ม. 6/5 44 34659 นางสาว ณัฐธิดา คงคาทิพย์ 20
34 ม. 6/11 13 31988 นาย รัชชานนท์ แสงเรือง 20
35 ม. 6/11 14 32020 นาย ภัทรพล นาคสิทธิ์ 20
36 ม. 6/11 19 32124 นาย กันตภณ บุญกอง 20
37 ม. 6/11 31 31796 นางสาว ณัฐณิชา ภัทราภรณ์ 20
38 ม. 6/11 34 31810 นางสาว วิศรุตา จันทร์หอม 20
39 ม. 6/11 38 31908 นางสาว ลัทธพรรณ เอี่ยมพรสิน 20