เย็บ ปัก ถัก ร้อยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 39 35393 เด็กหญิง มาลิณี หนูเผือก 20
2 ม. 1/8 44 35454 เด็กหญิง ศิริพรรษา ชาติดา 20
3 ม. 1/12 29 35034 เด็กหญิง กนกวรรณ ปลื้มเปี่ยม 20
4 ม. 1/12 36 35236 เด็กหญิง ธิติญา ภูฆัง 20
5 ม. 1/12 37 35313 เด็กหญิง ปาริชาติ หมอเมือง 20
6 ม. 1/12 41 35396 เด็กหญิง มุฑิตา ปิตะสุทธิ์ 20
7 ม. 1/13 41 35297 เด็กหญิง ประวิตา ชลินทุ 20
8 ม. 1/14 32 35220 เด็กหญิง ธมนวรรณ จำนงค์ 20
9 ม. 1/14 34 35261 เด็กหญิง นารีรัตน์ เทพอุด 20
10 ม. 2/6 27 34147 เด็กหญิง อชิรญา แดงประดับ 20
11 ม. 2/6 28 34159 เด็กหญิง ชนัญชิดา ปราบมนตรี 20
12 ม. 2/6 42 34241 เด็กหญิง ภัทรวดี อุดมพิทักษ์ 20
13 ม. 2/11 24 34269 เด็กหญิง ญาณกานต์ บุษยโกมุท 20
14 ม. 2/11 41 34555 เด็กหญิง ณหทัย เกตุสุวรรณ 20
15 ม. 2/11 44 34563 เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์พรม 20
16 ม. 2/11 48 34599 เด็กหญิง สุวรรณา รุ่งศรี 20
17 ม. 2/11 49 34623 เด็กหญิง วรรณพร จอกแก้ว 20
18 ม. 2/12 33 34437 เด็กหญิง ชวิศา คุณากร 20
19 ม. 3/14 20 33737 เด็กชาย จักรภัทร ปัญญายงค์ 20
20 ม. 3/14 41 33780 เด็กหญิง พชรพรรณ แซ่เฮ้ง 20
21 ม. 4/5 34 32786 นางสาว จินตภัค บุญอนงค์ 20
22 ม. 4/5 35 32794 นางสาว ธนพร พรมศรี 20
23 ม. 4/10 23 32792 นางสาว ณิชา บัวทนงค์ 20
24 ม. 4/10 26 32858 เด็กหญิง ลักษณพร ศรีสุวรรณ 20
25 ม. 4/10 41 35582 นางสาว ลักษิกา กลิ่นทอง 20