เพลินใจไปกับสแตมป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/12 36 35236 เด็กหญิง ธิติญา ภูฆัง 20
2 ม. 1/12 38 35314 เด็กหญิง ปาริชาติ ผ่องประทุม 20
3 ม. 1/12 41 35396 เด็กหญิง มุฑิตา ปิตะสุทธิ์ 20
4 ม. 1/12 44 35476 เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนวงศ์ 20
5 ม. 2/8 10 34301 เด็กชาย พีรวิชญ์ พินธะ 20
6 ม. 2/10 2 34256 เด็กชาย ภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ 20
7 ม. 2/11 1 34260 เด็กชาย ปิยวัส ชัยวัลลภ 20
8 ม. 3/5 6 33497 เด็กชาย ชัชพงษ์ ภูมา 20
9 ม. 3/5 31 33493 เด็กหญิง พลอยกมล เรืองชัยศิลป์ 20
10 ม. 3/5 33 33538 เด็กหญิง จิตรานุช เทศรอด 20
11 ม. 3/9 13 33680 เด็กชาย ปรมีย์ สิลมัย 20
12 ม. 4/3 34 32804 นางสาว ภัณฑิรา พักแพรก 20
13 ม. 4/5 34 32786 นางสาว จินตภัค บุญอนงค์ 20
14 ม. 4/8 29 32801 นางสาว พรทิพย์ แดงน้อย 20
15 ม. 4/10 35 32958 นางสาว สุดารัตน์ ทองหล่อ 20
16 ม. 4/11 34 32959 นางสาว สุภัชชา มะวงค์ 20
17 ม. 6/10 4 31003 นาย ณัฐพงศ์ ทศานนท์ 20
18 ม. 6/10 23 31066 นางสาว สุอัญชิษฐา ชื่นชม 20
19 ม. 6/10 25 31090 นางสาว วิลาสินี หุ่นแก้วชมภู 20
20 ม. 6/13 11 31254 นาย อัศนี จันทะวิโร 20