นักปลูกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/5 23 35122 เด็กหญิง ชาลิสา คล้ายสง 20
2 ม. 2/5 27 35159 เด็กหญิง ณัฐชา ธราธรอนันต์ 20
3 ม. 2/5 31 35226 เด็กหญิง ธัญพิชชา ดีวงค์ 20
4 ม. 2/5 38 35373 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ชุ้มดง 20
5 ม. 2/5 46 35474 เด็กหญิง สุชญา บางต่าย 20
6 ม. 2/6 39 35362 เด็กหญิง พุธิตา ถิ่นพุดซา 20
7 ม. 2/8 11 35421 เด็กชาย วรเมธ สีม่วงคำ 20
8 ม. 2/8 20 35523 เด็กชาย อัครญา ขำค้า 20
9 ม. 2/8 23 35079 เด็กหญิง ขวัญจิรา ยาหยี 20
10 ม. 2/8 39 35393 เด็กหญิง มาลิณี หนูเผือก 20
11 ม. 2/8 43 35453 เด็กหญิง ศิริประภา อาสาคุณ 20
12 ม. 2/8 48 35508 เด็กหญิง อภิชญา สิงหราช 20
13 ม. 2/9 9 35217 เด็กชาย ธนานันต์ พงศ์นพนันท์ 20
14 ม. 2/9 13 35360 เด็กชาย พีรัช มินเจริญ 20
15 ม. 2/9 15 35445 เด็กชาย ศรัญย์ คเชนชร 20
16 ม. 2/9 17 35522 เด็กชาย อัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศา 20
17 ม. 2/9 18 35647 เด็กชาย ธนภัทร ศิริปัญจนะ 20
18 ม. 2/9 21 35093 เด็กหญิง จิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรี 20
19 ม. 2/9 22 35102 เด็กหญิง ฉัตรฤดี แสนคำฟู 20
20 ม. 2/9 34 35343 เด็กหญิง พิชญาภา ปัชชาชัย 20
21 ม. 2/9 44 35509 เด็กหญิง อภิชยา นิยมเหลา 20
22 ม. 2/9 46 35517 เด็กหญิง อรไพลิน ตู้บุดดา 20
23 ม. 2/9 47 35525 เด็กหญิง อัมพิกาภา ทาทอง 20
24 ม. 2/10 16 35347 เด็กชาย พิทยุตม์ กีรติภราดร 20
25 ม. 2/10 23 35107 เด็กหญิง ชนิตรา จรูญเกียรติคุณ 20
26 ม. 2/10 30 35293 เด็กหญิง ปภาภรณ์ ศรียา 20
27 ม. 4/2 39 33677 นางสาว นันท์นภัส กันทะขู้ 20
28 ม. 4/3 39 33532 นางสาว นงนภัส กันทะขู้ 20
29 ม. 4/6 35 33656 นางสาว แพรวรินทร์ ชาไชย 20
30 ม. 4/10 33 33614 นางสาว พิชชา จิรธาดาพร 20
31 ม. 4/11 1 33448 นาย วุฒิพงษ์ ท่วงที 20
32 ม. 4/11 2 33496 นาย วิชปาล อามาตย์ 20
33 ม. 4/11 3 33505 นาย รัตนโชติ ปวงประชัง 20
34 ม. 4/11 7 33662 นาย ศุภกิจ ใจดี 20
35 ม. 4/11 12 36256 นาย ธรรศ กวางเส็ง 20
36 ม. 4/11 22 33541 นางสาว อภิสรา ชัยมงคล 20
37 ม. 4/12 5 33698 นาย วิชญะ สุภาสุด 20
38 ม. 4/12 6 33716 นาย กิตติธัช เสี้ยมแหลม 20
39 ม. 4/12 33 33766 นางสาว ทักษพร นาคประเสริฐ 20
40 ม. 4/13 4 33760 นาย ธเนศพล มั่นทองคำ 20