หุ่นยนต์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 4 35111 เด็กชาย ชวนากร มุ่งเกยกลาง 20
2 ม. 1/5 8 35186 เด็กชาย ดวิษ วิจิตรลักษณา 20
3 ม. 1/9 9 35206 เด็กชาย ธนพล แก้วมูลเนียม 20
4 ม. 1/9 10 35217 เด็กชาย ธนานันต์ พงศ์นพนันท์ 20
5 ม. 1/9 17 35501 เด็กชาย อชิระ สุนทรบูรณสุข 20
6 ม. 1/9 18 35522 เด็กชาย อัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศา 20
7 ม. 1/10 2 35063 เด็กชาย กิตติพศ ฉิมทับ 20
8 ม. 1/10 3 35078 เด็กชาย เกียรติยศ พุ่มดียิ่ง 20
9 ม. 1/10 9 35218 เด็กชาย ธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัย 20
10 ม. 1/12 17 35254 เด็กชาย นันทกร ปัตแวว 20
11 ม. 1/14 7 35157 เด็กชาย ณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจ 20
12 ม. 2/6 1 34137 เด็กชาย ปรเมษฐ์ อยู่เล็ก 20
13 ม. 2/6 3 34151 เด็กชาย สิริภูมิ ศรีสนอง 20
14 ม. 2/6 4 34152 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สายศร 20
15 ม. 2/6 6 34172 เด็กชาย เอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะ 20
16 ม. 2/6 8 34196 เด็กชาย วราเทพ ศรีนาค 20
17 ม. 2/6 9 34206 เด็กชาย ธนภัทร สีห์โรหิจจ์ 20
18 ม. 2/6 13 34242 เด็กชาย ชัชรินทร์ แสงศรี 20
19 ม. 2/6 14 34255 เด็กชาย พีรณัฐ พูลทอง 20
20 ม. 2/6 16 34293 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมบูรณ์ 20
21 ม. 2/6 17 34296 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทิพย์สุข 20
22 ม. 2/6 20 34339 เด็กชาย พรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุข 20
23 ม. 2/6 21 34340 เด็กชาย การต์เมธี แสนโน 20
24 ม. 2/7 14 34303 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ อมตาริยกุล 20
25 ม. 2/8 4 34202 เด็กชาย ภูรี ดีทรัพย์ 20
26 ม. 2/8 6 34221 เด็กชาย โชคเจริญ หีบเพชร 20
27 ม. 2/8 7 34230 เด็กชาย วชิรภัทร์ มั่นมา 20
28 ม. 2/8 18 34364 เด็กชาย ธนภัทร ทองกลิ่น 20
29 ม. 2/10 1 34243 เด็กชาย กณวรรธน์ เวียงนิล 20
30 ม. 2/10 24 34566 เด็กชาย ญาณวรรธน์ ศรีบุศยดี 20
31 ม. 3/6 8 33608 เด็กชาย อนันดา ชูพินิจ 20
32 ม. 3/6 11 33654 เด็กชาย ธนทัต ยอดชาญ 20
33 ม. 3/6 12 33664 เด็กชาย วรวุฒิ รอดมี 20
34 ม. 3/6 15 33739 เด็กชาย พงศกร สุวรรณเตมีย์ 20
35 ม. 3/6 16 33778 เด็กชาย รัชกฤต ภูริอมรคุณ 20
36 ม. 3/6 17 33796 เด็กชาย ฐิติวัชร หวาง 20
37 ม. 3/6 18 33812 เด็กชาย สุวรรณภูมิ โสภาบุญ 20
38 ม. 3/10 10 33596 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ไพรจันดา 20
39 ม. 3/10 13 33662 เด็กชาย ศุภกิจ ใจดี 20
40 ม. 3/10 26 33434 เด็กหญิง สรัญญา สุระเสน 20
41 ม. 3/10 27 33458 เด็กหญิง จรัสทิพย์ หลีน้อย 20
42 ม. 3/10 47 33844 เด็กหญิง ณิชารีย์ บุญชูดาวเรือง 20
43 ม. 3/13 2 33387 เด็กชาย สรวิศ แปงมา 20
44 ม. 3/13 3 33413 เด็กชาย นพรุจ ฉัตรภวกุลนนท์ 20
45 ม. 3/13 7 33530 เด็กชาย ศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรง 20
46 ม. 3/13 13 33683 เด็กชาย กฤตภาส สินโท 20
47 ม. 3/13 14 33687 เด็กชาย ปริติภัทร รักษ์ศาสนา 20
48 ม. 3/13 21 33857 เด็กชาย ธนากร แป้นยิ้ม 20
49 ม. 4/2 3 32533 นาย ณัฐพล หอสกุลชัย 20
50 ม. 4/4 5 32782 นาย สุเมธ สวนสำราญ 20
51 ม. 4/10 5 32819 นาย พีรพงศ์ ภิญญาสิริพร 20
52 ม. 5/6 19 34639 นาย ปรินทร ฉายรักษา 20