สร้างสรรค์งานสวยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/6 32 35260 เด็กหญิง นาตาลี จังคศิริ 20
2 ม. 2/7 35 34302 เด็กหญิง นภัทร์ มาเอี่ยม 20
3 ม. 2/8 1 34139 เด็กชาย ตุลย์ พฤกษะศรี 20
4 ม. 2/8 3 34199 เด็กชาย ประวันวิทย์ ขันธรักษา 20
5 ม. 2/8 5 34210 เด็กชาย วรทัต จิราพัชรสิน 20
6 ม. 2/8 12 34327 เด็กชาย ณัฐพัทธ์ สมจิตร 20
7 ม. 2/8 13 34329 เด็กชาย ธรทร ทวีพงษ์ 20
8 ม. 2/8 19 34375 เด็กชาย ภีมพัฒน์ สุรมณี 20
9 ม. 2/8 21 34420 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลก 20
10 ม. 2/8 23 34155 เด็กหญิง ธนัชพร ทาริยะ 20
11 ม. 2/8 31 34263 เด็กหญิง บงกช ธิมาทาน 20
12 ม. 2/8 32 34267 เด็กหญิง อารียา อิงประวัฒน์ 20
13 ม. 2/8 33 34272 เด็กหญิง ธารดา ไชยชิน 20
14 ม. 2/10 46 34558 เด็กหญิง วริศรา เข็มทอง 20
15 ม. 2/12 12 34491 เด็กชาย อัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ 20
16 ม. 2/12 14 34518 เด็กชาย อธิวัชร์ ศิริโภคา 20
17 ม. 2/12 20 34545 เด็กชาย ภานุกร น้อยแรม 20
18 ม. 2/12 35 34462 เด็กหญิง วรัญญา ชะวาลา 20
19 ม. 2/12 44 34570 เด็กหญิง สายน้ำผึ้ง ภคสันต์ 20
20 ม. 2/12 45 34578 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ รอดแก้ว 20
21 ม. 2/12 46 34581 เด็กหญิง ธนภัทร แพ่งคำ 20
22 ม. 3/9 9 33570 เด็กชาย ติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ 20
23 ม. 3/9 11 33640 เด็กชาย อติชาต ณ ลำปาง 20
24 ม. 3/9 12 33660 เด็กชาย ปณต กุศลสัตย์ 20
25 ม. 5/4 29 31792 นางสาว เกศรินทร์ พานิช 20
26 ม. 5/4 31 31798 นางสาว ธวัลรัตน์ ชูสกุล 20
27 ม. 6/5 29 30973 นางสาว จิดาภา ฤทธิจักร 20