ซับศิลป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/12 29 35075 เด็กหญิง เกตติกา ภูมิรินทร์ 20
2 ม. 2/12 44 35481 เด็กหญิง สุธาริณี ม่องโพธิ์ 20
3 ม. 3/8 37 34315 เด็กหญิง ฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ 20
4 ม. 3/8 39 34337 เด็กหญิง สุธารักษ์ ม่องโพธิ์ 20
5 ม. 3/13 26 34288 เด็กหญิง เบญญาภา กลั่นทัต 20
6 ม. 3/13 27 34361 เด็กหญิง ขวัญพิชชา พิลัย 20
7 ม. 3/13 28 34376 เด็กหญิง ณิชมน โคตรเคน 20
8 ม. 3/13 30 34443 เด็กหญิง นพลดา พึ่งสุจริต 20
9 ม. 3/13 32 34467 เด็กหญิง ชุติมันต์ ฟักศิริ 20
10 ม. 3/13 35 34487 เด็กหญิง มัธนา ภูพิมทอง 20
11 ม. 3/13 43 34533 เด็กหญิง วราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ 20
12 ม. 4/6 27 33536 นางสาว สุภัสสร จิตต์อาจหาญ 20
13 ม. 4/8 18 33642 นางสาว วริศรา นวมสุคนธ์ 20
14 ม. 4/8 26 33777 นางสาว จันทร์นภา พิทักษ์พรสุข 20
15 ม. 4/8 30 35532 นางสาว พิชย์พิมล หิรัญรักษ์ 20
16 ม. 4/12 17 33583 นางสาว จุฑาริณี ชูเจริญ 20
17 ม. 5/2 32 32898 นางสาว พัชชา วนะภูติ 20
18 ม. 5/3 28 32697 นางสาว ปทันทิญา สิทธิเสนา 20
19 ม. 5/3 35 32891 นางสาว ทักษภร กุลมนต์ 20
20 ม. 5/4 8 32879 นาย เมธาวุฒิ เจริญสุข 20
21 ม. 5/11 20 32688 นางสาว ทักษพร มาบางครุ 20
22 ม. 5/12 43 33216 นางสาว พรชนก แก้วเข้ม 20
23 ม. 6/2 43 31994 นางสาว กุลธิดา อุปฮาด 20
24 ม. 6/4 9 31877 นาย ปติมากร ทัพซ้าย 20
25 ม. 6/4 14 31987 นาย ปันณวิช พุ่มไพอุดม 20
26 ม. 6/4 41 31905 นางสาว พาณิภัค กาวดิลก 20
27 ม. 6/4 44 32005 นางสาว ปุณยวีร์ จันทรสุข 20
28 ม. 6/4 47 32352 นางสาว สิธิญา ภักดีกรณ์กุล 20
29 ม. 6/6 31 32002 นางสาว ปรวีรัตน์ จบศรี 20
30 ม. 6/6 32 32004 นางสาว ปุณญาดา ศรีสุวรรณ 20
31 ม. 6/6 33 32006 นางสาว พีรยา ธีระปราการรัตน์ 20
32 ม. 6/6 34 32008 นางสาว มนสิชา พุ่มพวง 20
33 ม. 6/8 26 31732 นางสาว กฤติยา จาดี 20
34 ม. 6/8 27 31736 นางสาว ณัฐชริกา สงวนโชคกุล 20
35 ม. 6/8 39 32171 นางสาว พิณฤดา เรืองฤทธิ์ 20
36 ม. 6/8 44 34677 นางสาว พัชมณฑ์ ขันติสุขิตา 20
37 ม. 6/10 39 32167 นางสาว จิดาภา มีนิล 20
38 ม. 6/11 7 31782 นาย รวิสุต ศรีพนมพงษ์ 20
39 ม. 6/11 39 31916 นางสาว อาราดา อินทร 20
40 ม. 6/8 26 31075 นางสาว ธมกร เหลืองอ่อน 20