ของขวัญ - ของที่ระลึกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 13 35443 เด็กชาย ศตนัน เผือกผ่อง 20
2 ม. 1/8 46 35486 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ 20
3 ม. 2/3 2 34005 เด็กชาย กฤติน อินอุ่นโชติ 20
4 ม. 2/3 3 34006 เด็กชาย กวิน ภูหวดน้อย 20
5 ม. 2/3 8 34012 เด็กชาย พาธิติ บุญพร้อม 20
6 ม. 2/3 11 34015 เด็กชาย ภูเบศ จันทร์ปรุง 20
7 ม. 2/3 19 34024 เด็กหญิง กิตติยาพร สายลือนาม 20
8 ม. 2/3 24 34029 เด็กหญิง ดาริน ศิลปี 20
9 ม. 2/3 30 34035 เด็กหญิง ปิยาพัชร กันสิทธิ์ 20
10 ม. 2/3 35 35531 เด็กหญิง อัญชิษฐา สายอุทัศน์ 20
11 ม. 2/7 1 34153 เด็กชาย ธนชัย ทองกลม 20
12 ม. 2/7 2 34160 เด็กชาย ศิวัช บุญรอด 20
13 ม. 2/7 11 34265 เด็กชาย บูรพา สกุลธัญญลักษณ์ 20
14 ม. 2/7 12 34279 เด็กชาย ฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ 20
15 ม. 2/7 13 34281 เด็กชาย ชัชชินท์ นวเพ็ญกุล 20
16 ม. 3/6 28 33445 เด็กหญิง ปทิตตา สาขามุละ 20
17 ม. 3/7 40 33626 เด็กหญิง กัญจนพัชร เมืองแก่น 20
18 ม. 3/7 46 33788 เด็กหญิง เกตุน์สิริ ชัยเจนกิจ 20
19 ม. 3/7 48 33816 เด็กหญิง ณัฐณิชา โสธร 20
20 ม. 3/8 22 33955 เด็กชาย สิริวัตร พลอยทรัพย์ 20
21 ม. 3/8 26 33407 เด็กหญิง ภัทราภา สามสี 20
22 ม. 3/8 29 33453 เด็กหญิง พิมพ์อักษร ภูครองนาค 20
23 ม. 3/8 43 33694 เด็กหญิง วริษฐา กิจธนาคม 20
24 ม. 3/8 44 33706 เด็กหญิง ญาตาวี ทาเอื้อ 20
25 ม. 3/8 46 33740 เด็กหญิง ธนพร เจริญโชติ 20
26 ม. 3/12 47 33797 เด็กหญิง วัชรีย์ เฟื่องขจร 20
27 ม. 3/14 1 33376 เด็กชาย อนวัช เขื่อนธานี 20
28 ม. 3/14 4 33502 เด็กชาย จิรพนธ์ อมาตยกุล 20