นักปลูกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 23 35122 เด็กหญิง ชาลิสา คล้ายสง 20
2 ม. 1/5 27 35159 เด็กหญิง ณัฐชา ธราธรอนันต์ 20
3 ม. 1/6 21 35069 เด็กหญิง กิรณา พิพิธยากร 20
4 ม. 1/6 39 35362 เด็กหญิง พุธิตา ถิ่นพุดซา 20
5 ม. 1/8 14 35458 เด็กชาย ศุภณัฐ ริมสมุทรไชย 20
6 ม. 1/8 17 35470 เด็กชาย สิรวัชญ์ หอมชื่น 20
7 ม. 1/8 22 35073 เด็กหญิง กุลิสรา นาเมืองรักษ์ 20
8 ม. 1/8 23 35079 เด็กหญิง ขวัญจิรา ยาหยี 20
9 ม. 1/8 25 35123 เด็กหญิง ชิชชญา เพชรรัตน์ 20
10 ม. 1/8 26 35129 เด็กหญิง โชติมา โพธิ์ศรี 20
11 ม. 1/8 31 35168 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปานขลิบ 20
12 ม. 1/8 39 35393 เด็กหญิง มาลิณี หนูเผือก 20
13 ม. 1/8 40 35411 เด็กหญิง รัฐชิดา อังกินันทน์ 20
14 ม. 1/8 43 35453 เด็กหญิง ศิริประภา อาสาคุณ 20
15 ม. 1/8 45 35482 เด็กหญิง สุนันทา กิมฮึง 20
16 ม. 1/8 46 35486 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ 20
17 ม. 1/8 48 35508 เด็กหญิง อภิชญา สิงหราช 20
18 ม. 1/9 14 35360 เด็กชาย พีรัช มินเจริญ 20
19 ม. 1/9 21 35093 เด็กหญิง จิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรี 20
20 ม. 1/9 25 35215 เด็กหญิง ธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ 20
21 ม. 1/9 27 35268 เด็กหญิง นิรดา ธนีเจริญ 20
22 ม. 1/9 34 35343 เด็กหญิง พิชญาภา ปัชชาชัย 20
23 ม. 1/9 41 35459 เด็กหญิง ศุภิสนันท์ เรืองพุทธ 20
24 ม. 1/9 47 35525 เด็กหญิง อัมพิกาภา ทาทอง 20
25 ม. 1/11 18 35400 เด็กชาย รชตพล อินทรโอภาส 20
26 ม. 1/11 23 35468 เด็กชาย สิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ 20
27 ม. 1/13 4 35138 เด็กชาย ฐิติกร เทียมกลาง 20
28 ม. 1/13 5 35153 เด็กชาย ณัฐ แซ่ตึ๊ง 20
29 ม. 1/13 7 35201 เด็กชาย ธนกฤต บรรพศิลป์ 20
30 ม. 1/13 9 35216 เด็กชาย ธนา บุญทรัพย์ 20
31 ม. 1/13 17 35286 เด็กชาย ปฐวี ไมตรีนุกุล 20
32 ม. 1/13 20 35317 เด็กชาย ปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุข 20
33 ม. 1/13 23 35357 เด็กชาย พีรยุทธิ์ คล้ายเจริญ 20
34 ม. 1/14 6 35117 เด็กชาย ชัยธัช โอสถานนท์ 20
35 ม. 1/14 9 35242 เด็กชาย ธีรภัทร พ่วงเครือ 20
36 ม. 1/14 19 35439 เด็กชาย วิริทธิ์พล ด้วงวิเศษ 20
37 ม. 1/14 21 35495 เด็กชาย สุริยา ซื่อความสัตย์ 20
38 ม. 1/14 28 35094 เด็กหญิง จิรภัทร จัดนอก 20
39 ม. 1/14 35 35261 เด็กหญิง นารีรัตน์ เทพอุด 20
40 ม. 1/14 40 35415 เด็กหญิง ลักษณ์นี วณิชลักษมี 20