งานสานไม้ไผ่Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 3 34962 เด็กชาย ธนกฤต สีกองเสน 20
2 ม. 1/5 13 35271 เด็กชาย บรรนค์วัษษ์ พันธนียะ 20
3 ม. 1/10 29 35232 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ เภาจี๋ 20
4 ม. 1/11 1 35058 เด็กชาย กัณตนัย ภูนะ 20
5 ม. 2/5 2 34148 เด็กชาย วริศ เลี้ยงรัตนานนท์ 20
6 ม. 2/5 3 34161 เด็กชาย ณัฐวัชร วิเศษกุล 20
7 ม. 2/5 7 34180 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดอกผึ้ง 20
8 ม. 2/5 13 34266 เด็กชาย ศุภัช เด่นประเสริฐ 20
9 ม. 2/5 15 34335 เด็กชาย บาดัร สุขประเสริฐ 20
10 ม. 2/12 37 34473 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สุทาบุญ 20
11 ม. 2/12 43 34561 เด็กหญิง ศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ 20
12 ม. 2/13 42 34507 เด็กหญิง กุลิสรา อุ่นสมัย 20
13 ม. 2/13 49 34612 เด็กหญิง ญานิศา ศรีเมืองบุญ 20
14 ม. 3/10 33 33565 เด็กหญิง บวรรัตน์ หลิมเจริญ 20
15 ม. 3/10 42 33733 เด็กหญิง ศรุชา ธาดาหิรัญกุล 20
16 ม. 3/10 44 33745 เด็กหญิง พรปวีณ์ ศิริวงษ์ 20
17 ม. 3/10 46 33800 เด็กหญิง ชลธิชา กุลโชติ 20
18 ม. 4/3 1 32434 นาย ชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ 20
19 ม. 4/3 2 32506 นาย สรกิจ ศรีแก้ว 20
20 ม. 4/8 2 32620 นาย เดชากร ทีน้ำคำ 20
21 ม. 4/10 27 32889 นางสาว ณัฐนันท์ พูลทอง 20
22 ม. 4/10 30 32903 เด็กหญิง ภาสิณี ศรียงยศ 20
23 ม. 4/10 34 32947 นางสาว เปมิกา ธาระเพ็ชร 20
24 ม. 4/10 43 35584 นางสาว สุภิสรา บุญบรรดาล 20
25 ม. 4/13 41 32949 นางสาว พิชามญชุ์ นุเสน 20