เรียนๆเล่นๆสนุกกับคอมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 1 34959 เด็กชาย กฤษฏิพัชระ เสริมผล 20
2 ม. 1/3 2 34960 เด็กชาย ชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ 20
3 ม. 1/3 7 34966 เด็กชาย ปัณณทัต นครภักดี 20
4 ม. 1/3 15 34975 เด็กชาย รชธร อึ๊งภากรณ์ 20
5 ม. 1/3 27 34986 เด็กหญิง เปมิกา หนูทับ 20
6 ม. 1/4 32 35030 เด็กหญิง อรณิชา พิพัฒน์มโนทัย 20
7 ม. 1/8 26 35129 เด็กหญิง โชติมา โพธิ์ศรี 20
8 ม. 1/8 31 35168 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปานขลิบ 20
9 ม. 1/8 36 35282 เด็กหญิง ปฏิพร ติละ 20
10 ม. 1/8 45 35482 เด็กหญิง สุนันทา กิมฮึง 20
11 ม. 1/9 1 35065 เด็กชาย กิตติภูมิ บวบทอง 20
12 ม. 1/11 7 35191 เด็กชาย ทนงศักดิ์ กลิ่นธูป 20
13 ม. 1/11 18 35400 เด็กชาย รชตพล อินทรโอภาส 20
14 ม. 1/12 1 35032 เด็กชาย กนกนก ตันพิกุล 20
15 ม. 1/12 23 35376 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ภู่อร่าม 20
16 ม. 1/12 24 35401 เด็กชาย รติดัสกร ทองคำ 20
17 ม. 1/12 27 35463 เด็กชาย สรวิชญ์ เกิดพิน 20
18 ม. 2/7 26 34208 เด็กหญิง ปุญญิสา แย้มประเสริฐ 20
19 ม. 3/5 17 33729 เด็กชาย ชัยภัทร บำรุงวัด 20
20 ม. 3/6 10 33624 เด็กชาย ภูวนัตถ์ วัฒนเสถียร 20
21 ม. 3/6 36 33606 เด็กหญิง กิติวรรณ กิจไพบูลย์กุล 20
22 ม. 3/7 24 33404 เด็กหญิง วรรณนิสา ชำนาญปืน 20
23 ม. 3/7 37 33567 เด็กหญิง นันท์นภัส แสงวรรณ 20
24 ม. 3/7 39 33594 เด็กหญิง ณัญยาวี สีกาแก้ว 20
25 ม. 3/8 1 33394 เด็กชาย อติวิชญ์ อาสิญจ์พร 20
26 ม. 3/8 23 35038 เด็กชาย พัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัย 20
27 ม. 3/8 30 33472 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ 20
28 ม. 3/11 40 33644 เด็กหญิง ธนภรณ์ ภูตะวันนะ 20
29 ม. 3/12 1 33380 เด็กชาย พิชาภพ รักษาบุญ 20
30 ม. 3/12 11 33649 เด็กชาย อนันดา คงเกิด 20
31 ม. 3/12 12 33704 เด็กชาย ธนพล เนตรยัง 20
32 ม. 3/12 14 33709 เด็กชาย รวิภัทร โคจิมะ 20
33 ม. 4/2 2 32508 เด็กชาย อเนชา จิตต์เกษม 20
34 ม. 4/2 8 32828 เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยพงษ์ 20
35 ม. 4/2 12 34911 นาย พงศธร ดอนเหลือม 20
36 ม. 4/2 14 34939 นาย วริศ อำภา 20
37 ม. 4/2 17 34997 นาย จิรายุ สุขโข 20
38 ม. 4/2 23 32512 นางสาว ชนาพร เล็กบรรจง 20
39 ม. 4/2 24 32550 นางสาว ทิพย์จุฑา สืบศิริ 20
40 ม. 4/2 36 32953 นางสาว วรัณยา บัวชื่น 20
41 ม. 4/2 43 35088 นางสาว ริษฎี เขื่อนสุวรรณ 20
42 ม. 4/4 26 32525 เด็กหญิง สุรภา ศรีสุข 20
43 ม. 4/6 47 33002 นางสาว พรรัตน์ เสาสูง 20
44 ม. 4/7 21 32551 นางสาว นภสร ปาสาณพันธ์ 20
45 ม. 4/7 22 32552 นางสาว ประสิตา หมื่นวิเศษ 20
46 ม. 4/7 36 32850 นางสาว พัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ 20
47 ม. 4/13 28 32587 นางสาว เกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ 20
48 ม. 4/13 29 32596 นางสาว นิรชา สว่างเนตร์ 20
49 ม. 5/5 21 34837 นาย อุกฤษณ์ ศิลปชัยศรี 20
50 ม. 6/10 9 31165 นาย รัชชานนท์ ครูขจร 20