โขนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 20 35769 เด็กหญิง ปัณฑิตา กิ่มจิตร์ 20
2 ม. 1/5 6 35862 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โรจน์เลิศกิจจา 20
3 ม. 1/9 22 35907 เด็กหญิง ปลัฎฏา ลักษณะวิลาส 20
4 ม. 1/9 25 35926 เด็กหญิง อนัตตา ศรีสรรพศิริกุล 20
5 ม. 1/9 26 35931 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทัศนางกูร 20
6 ม. 1/9 37 35958 เด็กหญิง นภชนก วรรณเพิ่มพูล 20
7 ม. 1/11 28 36029 เด็กหญิง ณัฐธิชา แคลนกระโทก 20
8 ม. 1/11 30 36041 เด็กหญิง ปณิสรา ธาระวัย 20
9 ม. 1/11 31 36047 เด็กหญิง เพชรมณี แซ่ตั้ง 20
10 ม. 1/12 21 36108 เด็กชาย ปภาวิชญ์ พรหมรักษ์ 20
11 ม. 1/12 24 36112 เด็กชาย พงศกร อินต๊ะวงค์ 20
12 ม. 1/12 34 36094 เด็กหญิง วิจิตรา หุ้นเจริญ 20
13 ม. 1/12 38 36103 เด็กหญิง นันท์นิชา ทองสี 20
14 ม. 1/13 21 36124 เด็กหญิง ปุณยภรณ์ พงษ์พิกุล 20
15 ม. 1/13 22 36126 เด็กหญิง จันทกานต์ เดื่อไธสง 20
16 ม. 1/13 30 36143 เด็กหญิง กมลชนก เปรมฤทัย 20
17 ม. 2/12 36 35313 เด็กหญิง ปาริชาติ หมอเมือง 20
18 ม. 2/14 27 35049 เด็กหญิง กวินทรา อ่อนศรี 20
19 ม. 4/8 32 36234 นางสาว ธิชาพร จันทร์รัศมีโชติ 20
20 ม. 6/8 29 31760 นางสาว สายรุ้ง แจ้งจิตร 20