ละคร ฟ้อน รำNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/8 40 36174 เด็กหญิง สุภาวรรณ จำปาเรือง 20
2 ม. 1/13 17 36119 เด็กหญิง ณัชชิตา ไสยสมบัติ 20
3 ม. 1/14 37 36204 เด็กหญิง ศศิวิมล ฉิมแฉ่ง 20
4 ม. 2/11 34 35146 เด็กหญิง ณริสสา พันธุระ 20
5 ม. 2/11 36 35180 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สังข์ทอง 20
6 ม. 2/11 39 35230 เด็กหญิง ธันยพร วรรณทอง 20
7 ม. 2/11 42 35267 เด็กหญิง นินัฐชา สุภากุล 20
8 ม. 2/13 35 35164 เด็กหญิง ณัฐทิชา สุพร 20
9 ม. 2/13 38 35274 เด็กหญิง บุณยนุช มะปรางค์ 20
10 ม. 2/13 42 35325 เด็กหญิง เปรมฤทัย คูโณดม 20
11 ม. 3/14 28 34591 เด็กหญิง ธัชชา สุขเกษม 20
12 ม. 3/14 29 34592 เด็กหญิง อนันตญา พรมโสภา 20
13 ม. 3/14 32 34606 เด็กหญิง ชนัฐดา นิลทอง 20
14 ม. 3/14 35 34610 เด็กหญิง ภัฏธนรัชต์ เกตุแก้ว 20
15 ม. 3/14 37 34619 เด็กหญิง พันธสา อิ่มโอฐ 20
16 ม. 4/13 34 36261 นางสาว ธีรกานต์ แก้วไสย์ 20
17 ม. 5/1 28 32549 นางสาว ณัฐชลิดา นาคงาม 20
18 ม. 5/5 37 32803 นางสาว พันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ 20
19 ม. 5/8 38 33966 นางสาว ชวพร สุภาพบุรุษ 20
20 ม. 5/10 42 35583 นางสาว วณิชยา สมรักษ์ 20
21 ม. 5/11 26 32808 นางสาว ศศิกานต์ สุประไพกิจ 20
22 ม. 5/11 27 32846 นางสาว ปาริฉัตร โทนขุนทด 20
23 ม. 5/11 28 32857 นางสาว ลลดา ปานจันทร์ดี 20
24 ม. 6/10 22 32089 นาย ภาณุวัฒน์ สุมหะ 20
25 ม. 6/11 21 32139 นาย บูรณ์พิภพ เจริญสุข 20
26 ม. 6/11 47 33209 นางสาว ปภัสสร วุฒิพงษ์ 20
27 ม. 6/12 34 34698 นางสาว ศิริโสภา โคตรศิริ 20
28 ม. 6/12 35 34699 นางสาว กมลชนก อัครสกุลวงศ์ 20