ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 28 34987 เด็กหญิง พัชรพร โพธิมีชัย 20
2 ม. 1/4 34 35414 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีอรุณกิจจา 20
3 ม. 1/13 36 35164 เด็กหญิง ณัฐทิชา สุพร 20
4 ม. 1/13 42 35303 เด็กหญิง ปวริศา ศรีสุวรรณไพศาล 20
5 ม. 1/13 43 35325 เด็กหญิง เปรมฤทัย คูโณดม 20
6 ม. 1/14 28 35097 เด็กหญิง จิราพัชร เนื่องอุทัย 20
7 ม. 1/14 29 35132 เด็กหญิง ญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐ 20
8 ม. 1/14 44 35487 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ รสจันทร์ 20
9 ม. 2/10 38 34456 เด็กหญิง มัลลิกา เวยยาวัจมัย 20
10 ม. 3/6 39 33661 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ 20
11 ม. 4/3 29 32694 นางสาว นภัสวรรณ คำภูมี 20
12 ม. 4/3 36 32855 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจ 20
13 ม. 4/3 44 35544 นางสาว อภิสรา บุญเต็ม 20
14 ม. 4/4 3 32528 นาย กิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ 20
15 ม. 4/5 19 32516 นางสาว นรรธภรณ์ เกษนอก 20
16 ม. 4/6 29 32656 นางสาว ศิราณี สีเขียว 20
17 ม. 4/6 32 32704 นางสาว ภัทรา คงกระพันธุ์ 20
18 ม. 4/6 42 32908 นางสาว สุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญ 20
19 ม. 4/7 20 32447 นางสาว เณรัญญา เย็นระยับ 20
20 ม. 4/7 24 32593 นางสาว ธิตาภรณ์ แหนคำ 20
21 ม. 4/7 25 32599 นางสาว เพ็ญพิชชา บัวคง 20
22 ม. 4/7 27 32703 นางสาว พัชรลดา หรั่งเล็ก 20
23 ม. 4/7 29 32711 นางสาว อุษณี โภชนพันธ์ 20
24 ม. 4/7 31 32743 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรภักดี 20
25 ม. 4/7 39 32943 นางสาว ธมลวรรณ กลิ่นเกษร 20
26 ม. 4/12 40 32957 นางสาว สิริอัจฉริยา ชลธี 20
27 ม. 4/13 42 32961 นางสาว ไอลดา แสงย้อย 20
28 ม. 5/4 32 31801 นางสาว นันทิชา วิลาวรรณ 20
29 ม. 5/4 33 31803 นางสาว ปารมี เจิง 20
30 ม. 5/4 35 31805 นางสาว พัชริดา คงจันทร์ 20
31 ม. 6/7 29 30974 นางสาว จิราภา ประทุมทอง 20
32 ม. 6/7 41 31309 นางสาว ณิชาภัทร ไตรรัตนประดิษฐ์ 20