English made easyNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 18 34977 เด็กหญิง กมลชนก สีคำ 20
2 ม. 2/7 46 34365 างสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุข 20
3 ม. 2/7 50 34604 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ยอดยศ 20
4 ม. 2/9 37 34333 เด็กหญิง ศริญญา สิงหปุรางกูร 20
5 ม. 2/11 24 34269 เด็กหญิง ญาณกานต์ บุษยโกมุท 20
6 ม. 2/11 41 34555 เด็กหญิง ณหทัย เกตุสุวรรณ 20
7 ม. 2/11 44 34563 เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์พรม 20
8 ม. 2/11 49 34623 เด็กหญิง วรรณพร จอกแก้ว 20
9 ม. 2/13 2 34362 เด็กชาย นวภู แก้วกาญจน์ 20
10 ม. 2/13 22 34588 เด็กชาย ณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ 20
11 ม. 2/13 23 34597 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนที 20
12 ม. 3/13 2 33387 เด็กชาย สรวิศ แปงมา 20
13 ม. 3/13 4 33442 เด็กชาย นภทีป์ แซ่เฮ้า 20
14 ม. 3/13 13 33687 เด็กชาย ปริติภัทร รักษ์ศาสนา 20
15 ม. 3/13 24 33400 นางสาว นงนภัส วุฒิสาร 20
16 ม. 3/13 33 33543 เด็กหญิง สุกฤตา ประมูลวงศ์ 20
17 ม. 3/13 38 33642 เด็กหญิง วริศรา นวมสุคนธ์ 20
18 ม. 3/13 45 33794 นางสาว วิสสุตา อายุวัฒน์ 20
19 ม. 3/13 46 33831 เด็กหญิง จิตรานุช ล้วนประพันธ์ 20