ฟุตบอลNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/13 1 35068 เด็กชาย กิติชัย ตุนหนูแฟบ 20
2 ม. 1/13 2 35096 เด็กชาย จิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ 20
3 ม. 1/13 6 35174 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชุมภา 20
4 ม. 1/13 10 35229 เด็กชาย ธันย์นริศ พันธ์วงศ์ 20
5 ม. 1/13 12 35239 เด็กชาย ธีรชาติ เพียวิเศษ 20
6 ม. 1/13 13 35241 เด็กชาย ธีรภัทร์ ยาสกุล 20
7 ม. 1/13 20 35308 เด็กชาย ปาณวีร์ เพชรทอง 20
8 ม. 1/13 23 35345 เด็กชาย พิชาภพ แก้วนาโอ 20
9 ม. 1/13 25 35361 เด็กชาย พุฒิเทพ ศรีสาคร 20
10 ม. 1/13 30 35511 เด็กชาย อภิวัฒน์ แก้วเกิด 20
11 ม. 2/14 20 34621 เด็กชาย เศรษฐศาสตร์ ขาวปาน 20
12 ม. 2/14 23 34627 เด็กชาย พีรพงษ์ วัจนพยนต์ 20
13 ม. 2/14 26 34630 เด็กชาย ธนวัฒน์ จันเพ็ง 20
14 ม. 2/14 28 34633 เด็กชาย นครินทร์ จันทร์ทอง 20
15 ม. 3/14 15 33679 เด็กชาย นพกร แก่นมั่น 20
16 ม. 3/14 16 33697 เด็กชาย ธนกร พงษ์ขวาน้อย 20
17 ม. 3/14 27 33825 เด็กชาย อนุวัฒน์ กาลจักษ์ 20
18 ม. 4/14 1 33234 นาย ธีรวัฒน์ กรจักร์ 20
19 ม. 4/14 2 34903 นาย ศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ 20
20 ม. 4/14 3 35536 นาย สิทธิพร สิงโหพล 20
21 ม. 4/14 5 35547 นาย สุรชัย ภูต้องใจ 20
22 ม. 4/14 6 35548 นาย สุรโรจน์ กอมณี 20
23 ม. 4/14 7 35597 นาย กล้าณรงค์ เจริญวัย 20
24 ม. 4/14 8 35598 นาย จตุพร นพคุณ 20
25 ม. 4/14 9 35599 นาย จารุวัฒน์ ไผ่ป้อง 20
26 ม. 4/14 10 35600 นาย ชัยวัฒน์ แซ่ใช่ 20
27 ม. 4/14 11 35601 นาย ชัยวัฒน์ หนักแน่น 20
28 ม. 4/14 12 35602 นาย เชษฐวิทย์ ดานะ 20
29 ม. 4/14 13 35603 นาย ณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ 20
30 ม. 4/14 14 35604 นาย ธนกร ปรางทอง 20
31 ม. 4/14 15 35605 นาย ศิวรัฐ อภินันทชาติ 20
32 ม. 4/14 17 35607 นาย บุญฤทธิ์ สามารถ 20
33 ม. 4/14 18 35608 นาย เบญจา ขันทอง 20
34 ม. 4/14 19 35609 นาย พิชิตพล น้อยอุทัย 20
35 ม. 4/14 20 35610 นาย ภูชิต ฉิมนอก 20
36 ม. 4/14 21 35611 นาย ภูดิศ สาคร 20
37 ม. 4/14 22 35612 นาย ภูมิศักดิ์ นนเลาพล 20
38 ม. 4/14 23 35613 นาย เมืองไทย ภู่กัน 20
39 ม. 4/14 24 35614 นาย วงศกร การบรรจง 20
40 ม. 4/14 25 35615 นาย วงศกร คุ้มครอง 20
41 ม. 4/14 26 35616 นาย วุฒิศักดิ์ จันทพันธ์ 20
42 ม. 4/14 27 35617 นาย ศิริกานต์ หิตะโกวิท 20
43 ม. 5/14 1 32396 นาย ศาสวัติ ชนะบำรุง 20
44 ม. 5/14 2 33974 นาย จักรี ชนชนะชัย 20
45 ม. 5/14 3 33975 นาย ธนกฤต ศิริบูรณ์ 20
46 ม. 5/14 4 33985 นาย ชาญชล เมฆศรี 20
47 ม. 5/14 5 34683 นาย ธนธรณ์ สำเส็น 20
48 ม. 5/14 6 34706 นาย ธนพนธ์ บุญเฉลิม 20
49 ม. 5/14 7 34707 นาย ธนดล บุญเฉลิม 20
50 ม. 5/14 8 34708 นาย ยุรพล ยุรี 20
51 ม. 5/14 9 34709 นาย วรปรัชญ์ แก้วยศ 20
52 ม. 5/14 10 34710 นาย สุริยา ทรัพย์เจริญ 20
53 ม. 5/14 11 34711 นาย พงศกร คงเสน 20
54 ม. 5/14 13 34713 นาย ธนพล ตอนสุข 20
55 ม. 5/14 14 34717 นาย ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ 20
56 ม. 5/14 15 34718 นาย เกียรติขจร แสนคำราง 20
57 ม. 5/14 16 34721 นาย อานนท์ เจริญสุข 20
58 ม. 5/14 17 34723 นาย ณชนน แสงทอง 20
59 ม. 5/14 18 34724 นาย สหรัฐ กริสและ 20
60 ม. 5/14 19 34726 นาย ปิยะพงษ์ ทศลา 20
61 ม. 5/14 20 34727 นาย ธนบดี อมรคณารัตน์ 20
62 ม. 5/14 21 34728 นาย กฤษดา นิ่มละออ 20
63 ม. 5/14 22 34893 นาย อดิศร ปรีกุล 20
64 ม. 5/14 23 34895 นาย วรชัย เจ้าประคำ 20
65 ม. 5/14 24 34896 นาย ภูริภัทร แสนเภา 20
66 ม. 5/14 25 34897 นาย กองทัพ ใจเสงี่ยม 20
67 ม. 5/14 26 34898 นาย สุกฤษฎิ์ ชัยพินิจ 20
68 ม. 6/14 1 32408 นาย นิธินันท์ บุญขันธ์ 20
69 ม. 6/14 2 32430 นาย อภิรักษ์ พิศพล 20
70 ม. 6/14 3 33214 นาย ณัชพล แตงพลอย 20
71 ม. 6/14 4 33287 นาย ธนารัชช์ คำเหล็ก 20
72 ม. 6/14 5 33320 นาย ธนากรณ์ นันทา 20
73 ม. 6/14 6 33360 นาย สุรเชษฐ์ วงศาพรหม 20
74 ม. 6/14 7 33385 นาย สุทธิพร พัณโณทยาน 20
75 ม. 6/14 8 33535 นาย วีรพัฒน์ ประกอบเพชร 20
76 ม. 6/14 10 33645 นาย อภิวุฒิ แดงจันทึก 20
77 ม. 6/14 11 33710 นาย ปชา โพธิ์กิ่ง 20
78 ม. 6/14 12 33860 นาย บรรลือศักดิ์ ค้าขาย 20
79 ม. 6/14 13 33896 นาย ธีรภัทร์ ขันโท 20
80 ม. 6/14 14 33929 นาย ธณวรรษ ขันขะ 20
81 ม. 6/14 15 33930 นาย ณัฐพงษ์ ปานเนาว์ 20
82 ม. 6/14 16 33931 นาย ณัฐพงศ์ แสงสว่าง 20
83 ม. 6/14 17 33932 นาย ณัฐกิจ คำดี 20
84 ม. 6/14 18 33933 นาย ณัฐกร คำดี 20
85 ม. 6/14 19 33934 นาย ฐิติวัติ พรานแม่น 20
86 ม. 6/14 20 33935 นาย ชนธีร์ สุวรรณรงค์ 20
87 ม. 6/14 21 33938 นาย จักราวุธ เฮียงราช 20
88 ม. 6/14 22 33939 นาย จักรภัทร ใจบุญ 20
89 ม. 6/14 23 33940 นาย จักรพรรดิ มีภาทัศน์ 20
90 ม. 6/14 24 34001 นาย พีรพัฒน์ เครือคำอ้าย 20
91 ม. 6/14 25 34003 นาย จารุภัทร ไผ่ป้อง 20
92 ม. 6/14 26 34054 นาย ปรเมษฐ์ ครุฑจ้อน 20
93 ม. 6/14 27 34061 นาย กฤตวัฒน์ ลื้มเกียรติสถาพร 20
94 ม. 6/14 28 34666 นาย ธนวรรธน์ ศรีโยหะ 20
95 ม. 6/14 29 34888 นาย พัฒนพงษ์ เภกะสุต 20
96 ม. 6/14 30 34892 นาย พนธกร พวงบุบผา 20
97 ม. 4/14 2 33358 นาย ทิวา ผิวใส 20
98 ม. 4/14 3 33971 นาย พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 20
99 ม. 4/14 4 33972 นาย นราธิป พิมพ์โสม 20
100 ม. 4/14 29 35617 นาย ศิริกานต์ หิตะโกวิท 20
101 ม. 5/14 นาย สหัสวรรษ สมแด๊ะ 20
102 ม. 5/14 นาย สุรกิจ เอี่ยมสะอาด 20
103 ม. 5/14 35626 นาย เทียนชัย นามวงศ์ 20
104 ม. 5/14 35635 นาย พีรสิธญ์ แข่งขัน 20
105 ม. 6/14 31 35629 นาย วันชนะ มะลิวรรณ์ 20
106 ม. 6/14 32 35630 นาย วิชยานนท์ แหวนเงิน 20