ดนตรีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/14 9 36193 เด็กชาย ธนกร ชนาสินพูลเดช 20
2 ม. 1/14 10 36195 เด็กชาย พชรพล เกียรติยิ่งอังศุลี 20
3 ม. 1/14 24 36188 เด็กหญิง กฤษณา ตาลป๊อก 20
4 ม. 1/14 25 36189 เด็กหญิง ศศิภา อุดมพัฒน์ 20
5 ม. 1/14 26 36190 เด็กหญิง ปฐมาวดี มหาอุป 20
6 ม. 1/14 27 36191 เด็กหญิง รวิภา สุวรรณจักร 20
7 ม. 1/14 28 36192 เด็กหญิง กิรณา วุฒิธนาวัฒน์ 20
8 ม. 1/14 29 36194 เด็กหญิง บุญวีร์ ปฐมสิทธิวัฒน์ 20
9 ม. 1/14 40 36207 เด็กหญิง ณัชชา อัจฉริยแพศว์กูล 20
10 ม. 2/14 3 35048 เด็กชาย กฤษณะ ปราณี 20
11 ม. 2/14 4 35072 เด็กชาย กุลพัทธ์ สุขจิตต์ 20
12 ม. 2/14 10 35255 เด็กชาย นันทกร หงษ์ทอง 20
13 ม. 2/14 11 35264 เด็กชาย นิธิพัฒน์ นวลรัมย์ 20
14 ม. 2/14 15 35375 เด็กชาย ภานุพงศ์ พ่วงความสุข 20
15 ม. 2/14 16 35379 เด็กชาย ภาสวิชญ์ ศิลธรรม 20
16 ม. 2/14 26 35040 เด็กหญิง กรกนก คลังบ้านงิ้ว 20
17 ม. 2/14 31 35154 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีอินทร์ 20
18 ม. 2/14 36 35281 เด็กหญิง ปณยา ใจหาญ 20
19 ม. 2/14 37 35304 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ ธราพร 20
20 ม. 2/14 43 35451 เด็กหญิง ศิรประภา ปะจะนัง 20
21 ม. 3/14 9 34589 เด็กชาย อภินันท์ อ่ำพาธ 20
22 ม. 3/14 13 34602 เด็กชาย พุทธชาต จู้ฉิ้ม 20
23 ม. 3/14 27 34590 เด็กหญิง ชญานิศ สิงหสุต 20
24 ม. 3/14 33 34608 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ศุนาลัย 20
25 ม. 3/14 34 34609 เด็กหญิง ชัญญา วุฒิธนานันท์ 20
26 ม. 4/8 19 33667 นางสาว มนต์ธิรา เข็มทอง 20
27 ม. 4/8 27 33824 นางสาว ภัทรวดี ยาน้อย 20
28 ม. 4/13 8 33839 นาย ภูธเนศ ยังกมลโสภา 20
29 ม. 4/13 9 33840 นาย พชรดนัย เพชรน้ำทอง 20
30 ม. 4/13 10 33845 นาย ปฏิภาณ จารีย์ 20
31 ม. 4/13 12 33853 นาย อนุภัทร เอี่ยมเจริญสุข 20
32 ม. 4/13 14 36258 นาย วรรธกะ พวงสุนทร 20
33 ม. 4/13 29 33828 นางสาว เพียรศรี มีลาภกิจ 20
34 ม. 4/13 30 33846 นางสาว อนันตญา คงเมฆา 20
35 ม. 4/13 31 33847 นางสาว นภัสสร สุวรรณรงค์ 20
36 ม. 5/7 44 33059 นางสาว อุษณา ฟักแสง 20
37 ม. 5/8 44 35570 นางสาว สุภณิดา ขุนภักนา 20
38 ม. 5/10 9 33016 นาย ฐิติ ธีระพงษ์วัฒนา 20
39 ม. 5/10 13 35579 นาย วิษณุพงษ์ โพธิ์ศรี 20
40 ม. 5/11 35 33052 นางสาว ศิรประภา นาคเกิด 20
41 ม. 5/11 37 35590 นางสาว คีตภัทร ศรีเกตุ 20
42 ม. 6/8 21 32218 นาย สิปปกร สมอุ่มจารย์ 20
43 ม. 6/11 27 32215 นาย สรรเพชญ แจ้งสว่าง 20
44 ม. 6/12 25 32227 นางสาว ปรียาภรณ์ ปั้นบุญชู 20
45 ม. 6/12 27 32230 นางสาว เมษา หิ้วพิมาย 20
46 ม. 6/12 31 34687 นางสาว พรรพสา ม่วงทอง 20
47 ม. 6/12 33 34690 นางสาว สุมาลี รินทอง 20
48 ม. 6/13 13 32220 นาย อัศวเดช สมพันธ์แพ 20
49 ม. 6/13 34 34689 นางสาว พรนภา อุบลรัตน์ 20