ตะกร้อNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/14 9 34586 เด็กชาย กฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจ 20
2 ม. 2/14 14 34601 เด็กชาย ธนาดล ปาวะศรี 20
3 ม. 2/14 18 34617 เด็กชาย นทสรวง ปะมา 20
4 ม. 2/14 27 34631 เด็กชาย ชยานนท์ บัวประเสริฐ 20
5 ม. 3/14 7 33563 เด็กชาย รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ 20
6 ม. 3/14 19 33734 เด็กชาย ชญานนท์ ทิมสุเรส 20
7 ม. 3/14 36 33665 เด็กหญิง ปานิสา ละครพล 20
8 ม. 3/14 39 33759 เด็กหญิง พลชา สรัสสมิต 20
9 ม. 3/14 48 34844 เด็กหญิง พัณณิตา ตะเภาพงษ์ 20
10 ม. 4/7 19 33030 นาย พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล 20
11 ม. 4/7 44 33057 นางสาว อรวดี ทองส่งเสริม 20
12 ม. 4/8 10 33019 นาย ณัฐพล ขำพลับ 20
13 ม. 4/8 12 33032 นาย พีระภัทร เด็ดทองหลาง 20
14 ม. 4/11 15 35588 เด็กชาย พราหมณิน ณ พัทลุง 20
15 ม. 4/12 42 33048 นางสาว ญาณิศา บุญมาตย์ 20
16 ม. 4/13 26 33036 นาย ไรวินทร์ ชูติสินธุ 20
17 ม. 4/14 4 35540 นาย สิรวิชญ์ ด้วงนาง 20
18 ม. 4/14 16 35606 นาย นพอนันต์ เดชทวีธนไพศาล 20
19 ม. 5/5 35 32223 นางสาว ณัฐกมล คำก้อน 20
20 ม. 5/8 18 32205 นาย นภนต์ ตรีสรานันท์ 20
21 ม. 5/8 22 33194 นาย รพีพงศ์ ศรีประสงค์ 20
22 ม. 5/10 8 31831 นาย ภูริเดช พ่อค้า 20
23 ม. 5/14 12 34712 นาย อนิวัช ขันชารี 20
24 ม. 6/4 40 31400 นางสาว วรณัน วรานุจิตต์ 20
25 ม. 6/8 10 31379 นาย วัชรากร ชุ่มหฤทัย 20
26 ม. 6/8 30 31389 นางสาว กัญญารัตน์ มั่นคง 20
27 ม. 6/8 34 31405 นางสาว เสาวนีย์ บุญอำไพ 20
28 ม. 6/10 15 31374 นาย สุรัชชานนท์ หุ่นแก้ว 20
29 ม. 6/10 18 31592 นาย จักริน ตันสิถบุตรกุล 20
30 ม. 6/12 3 31062 นาย สรัญ ศิวกุลกำธร 20
31 ม. 6/12 34 31391 นางสาว ณัฐธิดา มูลอนันต์ 20
32 ม. 6/14 9 33585 นาย ภูมินทร์ ปิ่นอุไร 20
33 ม. 6/8 35625 นางสาว ปราณปริยา วิทยาเศรษฐมล 20