ศิลปหัตถกรรมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 18 35822 เด็กหญิง สุพิชญา แสนชุ่ม 20
2 ม. 1/5 26 35865 เด็กหญิง ดุจนภา กลั่นหอม 20
3 ม. 1/5 27 35867 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชาดีกรณ์ 20
4 ม. 1/5 37 36004 เด็กหญิง สิรินท์นารา พงษ์ประวิตร 20
5 ม. 1/8 26 35847 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ ลีลาผาติกุล 20
6 ม. 1/8 27 35852 เด็กหญิง รุจิกร ละมุล 20
7 ม. 1/8 30 35874 เด็กหญิง เบญญาภา อ้นอารีย์ 20
8 ม. 1/9 2 35905 เด็กชาย พงศกร หนูพันธ์ 20
9 ม. 1/9 4 35914 เด็กชาย นนทกร ชื่นสระ 20
10 ม. 1/9 10 35934 เด็กชาย ภัทรพล โพนทองถิ่น 20
11 ม. 1/9 14 35945 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ธรรมประพัทธ์ 20
12 ม. 1/10 31 35994 เด็กหญิง ธมนชนก ผดุงกลิ่น 20
13 ม. 3/10 4 34310 เด็กชาย สรวิชญ์ เล็กสู่ 20
14 ม. 3/10 14 34511 เด็กชาย ปิยวัฐ โวอ่อนศรี 20
15 ม. 3/10 33 34345 เด็กหญิง สรัลวลัย เทียนไทย 20
16 ม. 3/10 45 34550 เด็กหญิง นรมน สิขเรศ 20
17 ม. 3/13 31 34464 เด็กหญิง เมธปิยา ทัดศรี 20
18 ม. 4/10 25 33255 นางสาว นภัสนันท์ ศรีหิรัญ 20
19 ม. 5/4 39 35555 นางสาว จิรา พวงวาสนา 20
20 ม. 5/4 41 35558 นางสาว นริศรา เปรมเสถียร 20
21 ม. 5/8 40 35543 นางสาว สุภิสรา วงศ์วิทวัส 20
22 ม. 6/2 38 31865 นางสาว อทิติรัตติ แสงภักดี 20
23 ม. 6/2 42 31958 นางสาว วนัสนันท์ มั่นน้อย 20
24 ม. 6/6 28 31942 นางสาว จิราภรณ์ แก้วประเสริฐ 20
25 ม. 6/10 4 31790 นาย อัษฎาเทพ นันทะสิงห์ 20
26 ม. 6/10 10 31868 นาย คชาวัช รัตติกาลชลากร 20
27 ม. 6/10 12 31918 นาย จิรพัฒน์ สดศรีอักษร 20
28 ม. 6/10 18 32023 นาย อชิระ ผากา 20
29 ม. 6/10 19 32031 นาย ณัฐวรรธน์ อุปดิษฐ์ 20
30 ม. 6/10 20 32035 นาย รชานนท์ นิลมาตร 20
31 ม. 6/11 15 32028 นาย ชลสิทธิ์ โฉมบุตร 20
32 ม. 6/12 1 31874 นาย ธราวิทย์ คงสำเร็จ 20
33 ม. 6/12 3 31931 นาย ยุทธนา เฉื่อยกลาง 20
34 ม. 6/12 4 31935 นาย สหัสกานต์ นิธิศวรธัญญ์ 20
35 ม. 6/12 6 32017 นาย ธนดล เที่ยงธรรม 20
36 ม. 6/12 7 32022 นาย สุพศิน คุ้มจินดา 20
37 ม. 6/12 8 32062 นาย ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ 20
38 ม. 6/12 12 32180 นาย ปวริศ จันลาวงศ์ 20
39 ม. 6/12 15 32193 นาย เอกพงศ์ เฟื่องฟู 20
40 ม. 6/12 20 35659 นาย พิทัศน์ โตพิบูล 20
41 ม. 6/12 21 31949 นางสาว นริศรา กาวิน 20