เพื่อนช่วยเพื่อนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/12 12 34491 เด็กชาย อัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ 20
2 ม. 2/12 15 34525 เด็กชาย สรณัฐ นาคเจริญ 20
3 ม. 2/12 16 34527 เด็กชาย ปัญจพล จิราวิชานิธิ 20
4 ม. 3/9 43 33688 เด็กหญิง สุพิชชา วิญญกูล 20
5 ม. 3/9 44 33700 นางสาว เมธาพร จอนที่ภักดี 20
6 ม. 4/5 22 32589 นางสาว ณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ 20
7 ม. 4/10 16 32595 นางสาว นิชาภา เชาว์กีรติกุล 20
8 ม. 4/11 16 32597 นางสาว บุศญา ภูแผ่นนา 20
9 ม. 5/11 19 32124 นาย กันตภณ บุญกอง 20
10 ม. 5/11 22 32142 นาย วัชรพล ภาคีแก้ว 20
11 ม. 5/11 23 32155 นาย กฤตภาส โตศาสตร์ 20
12 ม. 5/11 42 31998 นางสาว ฑิฆัมพร สิงหสมบูรณ์ 20
13 ม. 5/11 46 32238 นางสาว สุลัคณา ปล่องทอง 20
14 ม. 6/1 22 30979 นางสาว ญาดา เกศชัยชนา 20
15 ม. 6/1 23 30980 นางสาว ชนิดาภา เนาว์วิจิตร 20
16 ม. 6/1 28 31089 นางสาว วนิดา อยู่ยังเกตุ 20
17 ม. 6/3 29 30990 นางสาว ราชาวดี วีระชัย 20
18 ม. 6/4 7 30967 นาย ศุภณัฐ สอทา 20
19 ม. 6/4 10 31053 นาย ณัฐธีร์ เมธีธนินท์รัฐ 20
20 ม. 6/4 13 31512 นาย ตรัยชาติ จุฬารักษ์ 20
21 ม. 6/4 27 30972 นางสาว คคนางค์ มีศรี 20
22 ม. 6/4 28 30992 นางสาว สาธิดา บุญฤทธิ์ 20
23 ม. 6/4 33 31091 นางสาว ศรวณีย์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ 20
24 ม. 6/4 36 31148 นางสาว ไอริณ ผ่องใส 20
25 ม. 6/6 29 30981 นางสาว เบญญา แสนจันทร์ 20
26 ม. 6/11 2 30961 นาย ปานะพันธ์ ศรีสากล 20
27 ม. 6/11 38 31505 นางสาว กาญหทัยวรรณ อยู่เจริญ 20