ดูหนังอย่างสร้างสรรค์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 3 35911 เด็กชาย ภาณุภณ กรองทอง 20
2 ม. 1/9 6 35921 เด็กชาย ปวริศ ปานฉิม 20
3 ม. 3/4 20 34058 เด็กหญิง กิตติกานต์ กิตติญาโณ 20
4 ม. 3/4 23 34062 เด็กหญิง ฐิตาภา สุนทรคงตระกูล 20
5 ม. 3/4 24 34064 เด็กหญิง ธัญชนก ทองคำ 20
6 ม. 3/4 32 34074 เด็กหญิง สุนิตยนาถ นิตยา 20
7 ม. 3/5 7 34180 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดอกผึ้ง 20
8 ม. 3/6 18 34308 เด็กชาย ธัชชัย เจริญโชคธนพร 20
9 ม. 3/6 23 34138 เด็กหญิง ธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ 20
10 ม. 3/6 35 34194 เด็กหญิง พิรดา โชควาสนรรค์ 20
11 ม. 3/6 36 34195 เด็กหญิง เอวิตา วงษ์แสงแก้ว 20
12 ม. 3/6 40 34223 เด็กหญิง นิตินาถ พรมดง 20
13 ม. 3/6 50 34567 เด็กหญิง ณัฐณิชา จตุพรชัยมงคล 20
14 ม. 3/7 25 34185 เด็กหญิง อรุชิดา วีระสุนทร 20
15 ม. 3/7 26 34208 เด็กหญิง ปุญญิสา แย้มประเสริฐ 20
16 ม. 3/7 33 34273 เด็กหญิง อภิชญา อมาตยกุล 20
17 ม. 3/7 35 34302 เด็กหญิง นภัทร์ มาเอี่ยม 20
18 ม. 4/4 30 33444 นางสาว สาวิตรี เนืองนา 20
19 ม. 4/5 6 33418 นาย กิตติธัช พลายแก้ว 20
20 ม. 4/5 25 33410 นางสาว ภาสินี ล้อมจันทร์ 20
21 ม. 4/10 9 33528 นาย วงศกร คุณระวงค์ 20
22 ม. 4/10 29 33527 นางสาว นัศชนก อัศมเดชอภิชา 20
23 ม. 4/12 37 33959 นางสาว ณัฐนันท์ อินดี 20
24 ม. 5/3 32 32797 นางสาว เบญจรัตน์ อุนะรัตน์ 20
25 ม. 5/5 35 32786 นางสาว จินตภัค บุญอนงค์ 20
26 ม. 5/5 36 32794 นางสาว ธนพร พรมศรี 20
27 ม. 6/2 4 31654 นาย เตชินท์ จารุพันธ์ 20
28 ม. 6/2 16 31993 นาย อัมรินทร์ ใหม่คามิ 20
29 ม. 6/2 34 31851 นางสาว นัยน์เนตร มีนาค 20
30 ม. 6/2 39 31866 นางสาว อาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ 20
31 ม. 6/2 40 31900 นางสาว นัฐริกา นพวัฒน์ 20
32 ม. 6/2 46 32024 นางสาว พนิดา แซ่ย้า 20
33 ม. 6/6 5 31872 นาย ณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ 20
34 ม. 6/7 29 31940 นางสาว กมลวรรณ บรรดาล 20
35 ม. 6/8 5 31829 นาย พงษ์พีระ คูเมือง 20
36 ม. 6/8 13 32068 นาย วงศธร ศิรินาม 20
37 ม. 6/8 15 32135 นาย ธีรภัทร นราฤทธิ์วรกุล 20
38 ม. 6/8 16 32143 นาย อติชาต น้อยแรม 20
39 ม. 6/10 28 31860 นางสาว ศศิพิมพ์ วงษ์วาร 20
40 ม. 6/12 22 31966 นางสาว แอนนา รักรอด 20