English is a possible wayNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/1 1 34899 เด็กชาย กันต์ พัฒนาประทีปกุล 20
2 ม. 1/1 2 34900 เด็กชาย ทยากร เพ็งพุก 20
3 ม. 1/1 3 34901 เด็กชาย ธีรภัทร ส้มจีน 20
4 ม. 1/1 4 34902 เด็กชาย นภัสนันท์ สุริยะพรม 20
5 ม. 1/1 5 34904 เด็กชาย ปุณณวิช สุนารัตน์ 20
6 ม. 1/1 6 34905 เด็กชาย พงศธร สารีรูป 20
7 ม. 1/1 7 34906 เด็กชาย พรหมพิริยะ โพธิ์ธัญญา 20
8 ม. 1/1 8 34907 เด็กชาย วิชชญากร นาคงาม 20
9 ม. 1/1 9 34908 เด็กชาย วีรภัทร ชาติเม้น 20
10 ม. 1/1 10 34909 เด็กชาย วีรภัทร ทวีเดช 20
11 ม. 1/1 11 34910 เด็กชาย สรวิชญ์ อินทร์อร่าม 20
12 ม. 1/1 12 35144 เด็กชาย ณภัทร พัฒนพีชัย 20
13 ม. 1/1 13 34912 เด็กหญิง ขวัญพิชชา ก๋อนสัน 20
14 ม. 1/1 14 34913 เด็กหญิง ณฑิราภาสุ์ เลี่ยมมินพูล 20
15 ม. 1/1 15 34914 เด็กหญิง ณัฐชยา แก้วสายตา 20
16 ม. 1/1 16 34915 เด็กหญิง ดลพร ชุ่มชูจันทร์ 20
17 ม. 1/1 17 34916 เด็กหญิง ธัญชนก ศิวกุลกำธร 20
18 ม. 1/1 18 34917 เด็กหญิง ธันยณัฐ จันทร์เที่ยง 20
19 ม. 1/1 19 34918 เด็กหญิง น้ำเพชร วัฒนิศร 20
20 ม. 1/1 20 34919 เด็กหญิง เบญญาภา พลอุทัย 20
21 ม. 1/1 21 34920 เด็กหญิง ปนัสยา บุญประกอบ 20
22 ม. 1/1 22 34921 เด็กหญิง ปัณฑิตา แก้วสมบัติ 20
23 ม. 1/1 23 34922 เด็กหญิง มณิฐา ศิวิลัย 20
24 ม. 1/1 24 34923 เด็กหญิง รวิภา เมี้ยนเจริญ 20
25 ม. 1/1 25 34925 เด็กหญิง สุรัสวดี ดีนก 20
26 ม. 1/1 26 34926 เด็กหญิง อัญมณี เพชรศรี 20
27 ม. 1/1 27 34927 เด็กหญิง อินทุกร เกิดลาภ 20
28 ม. 1/1 28 34928 เด็กหญิง เจนิสสา ฟางเฟื่องฟู 20
29 ม. 1/1 29 35056 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แทนหนู 20
30 ม. 1/1 30 35500 เด็กหญิง อชิรญา เพียมะลัง 20
31 ม. 1/2 1 34929 เด็กชาย จิรัฏฐวัฒน์ แก้วชูศรี 20
32 ม. 1/2 2 34930 เด็กชาย ณฐกร จงกลาง 20
33 ม. 1/2 3 34931 เด็กชาย ธนกร ฟูคูฮารา 20
34 ม. 1/2 4 34932 เด็กชาย นรภัทร แก่งศิริ 20
35 ม. 1/2 5 34933 เด็กชาย พรรณเสกข์ ภูมิสิทธิ์วัฒนะ 20
36 ม. 1/2 6 34934 เด็กชาย พิชคุณ กุศลศักดิ์ 20
37 ม. 1/2 7 34935 เด็กชาย ฤทธิรัก ศรีสุมาลย์ 20
38 ม. 1/2 8 34936 เด็กชาย วิชชากร พิมพา 20
39 ม. 1/2 9 34937 เด็กชาย วิริยะ แซ่เลี่ยง 20
40 ม. 1/2 10 34938 เด็กชาย ศุภกฤต ศรีชู 20
41 ม. 1/2 11 34940 เด็กชาย อธิป รัตนชาย 20
42 ม. 1/2 12 34941 เด็กชาย อัครวิชญ์ ไชยสัจ 20
43 ม. 1/2 13 34942 เด็กหญิง กฤตยา คำปาเครือ 20
44 ม. 1/2 14 34943 เด็กหญิง ขทิรา คล่องเชาว์ชาญ 20
45 ม. 1/2 15 34944 เด็กหญิง ขวัญชนก ธงชัย 20
46 ม. 1/2 16 34945 เด็กหญิง จันทรัสม์ พรบริบูรณ์ 20
47 ม. 1/2 17 34946 เด็กหญิง ชัญญา อมรกาญจนกุล 20
48 ม. 1/2 18 34947 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วรทวีทรัพย์ 20
49 ม. 1/2 19 34948 เด็กหญิง ณัฏฐาชลล์ ชัตไพบูลย์ 20
50 ม. 1/2 20 34949 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ เลิศธนสรรค์ 20
51 ม. 1/2 21 34950 เด็กหญิง นภัทร นพภาพันธ์ 20
52 ม. 1/2 22 34951 เด็กหญิง นภัสร ธรรมครบุรี 20
53 ม. 1/2 23 34952 เด็กหญิง บุณยวีร์ จันทมาตย์ 20
54 ม. 1/2 24 34953 เด็กหญิง ปัณพร คล้ายพงษ์ 20
55 ม. 1/2 25 34954 เด็กหญิง ปุณยะวีย์ มาณีย์สิริ 20
56 ม. 1/2 26 34955 เด็กหญิง พิชชาภา เลิศศุภกานต์กุล 20
57 ม. 1/2 27 34956 เด็กหญิง ภัทรมน คงฉ้ง 20
58 ม. 1/2 28 34957 เด็กหญิง วิชญาดา กาลไสย 20
59 ม. 1/2 29 34958 เด็กหญิง สิริกร ทองตัน 20
60 ม. 1/2 30 35450 เด็กหญิง ศิรประภา ศรีนา 20
61 ม. 2/1 1 34076 เด็กชาย กรินทร์ สุดสวาท 20
62 ม. 2/1 2 34078 เด็กชาย กิติพัฒน์ เผือกผ่องพัชระ 20
63 ม. 2/1 3 34080 เด็กชาย กุลพัทธ เขมธร 20
64 ม. 2/1 4 34082 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ชัยศรี 20
65 ม. 2/1 5 34084 เด็กชาย ธีรพงศ์ แซ่ย้า 20
66 ม. 2/1 6 34086 เด็กชาย นครินทร์ ทิพย์รัตน์ 20
67 ม. 2/1 7 34088 เด็กชาย บารเมษฐ์ วรพงศธร 20
68 ม. 2/1 8 34090 เด็กชาย พระนคร มีสุข 20
69 ม. 2/1 9 34092 เด็กชาย ภัทร อิทธิพรหมาสตร์ 20
70 ม. 2/1 10 34094 เด็กชาย ภูริต พร้อมพรชัย 20
71 ม. 2/1 11 34096 เด็กชาย รณกร พิมเสน 20
72 ม. 2/1 12 34098 เด็กชาย วงศ์วรัณ สุดเสนาะ 20
73 ม. 2/1 13 34100 เด็กชาย สรวิศ ปานฉิม 20
74 ม. 2/1 14 34102 เด็กชาย หฤษฏฐ์ อาร์เธอร์ ไอด์ 20
75 ม. 2/1 15 34104 เด็กหญิง กนกพร บุญช้วน 20
76 ม. 2/1 16 34106 เด็กหญิง กัญญาวีร์ อนันต์สมสิน 20
77 ม. 2/1 17 34108 เด็กหญิง เกวลิน จิตรหมั่น 20
78 ม. 2/1 18 34110 เด็กหญิง ชนัญธิดา พงษ์อริยะ 20
79 ม. 2/1 19 34112 เด็กหญิง ญาณิศา พรรณสิงห์โต 20
80 ม. 2/1 20 34114 เด็กหญิง ณนริน ยิ่งเกียรติทวีสุข 20
81 ม. 2/1 21 34116 เด็กหญิง ตรีนุช คนยัง 20
82 ม. 2/1 22 34118 เด็กหญิง นภัส ศิลประเสริฐ 20
83 ม. 2/1 23 34120 เด็กหญิง นภัสนันท์ ต้นเงิน 20
84 ม. 2/1 24 34122 เด็กหญิง นันทชพร ราชพิทักษ์ 20
85 ม. 2/1 25 34124 เด็กหญิง ปราณปรียา สีดำ 20
86 ม. 2/1 26 34126 เด็กหญิง ปาณิสรา เทวอาชาไนย 20
87 ม. 2/1 27 34128 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สิงห์สู่ถ้ำ 20
88 ม. 2/1 28 34130 เด็กหญิง รวิพร ศรีตระกูล 20
89 ม. 2/1 29 34132 เด็กหญิง วรรณวนัช แก้วดำ 20
90 ม. 2/1 30 34134 เด็กหญิง อภิสรา ปานสมัย 20
91 ม. 2/2 1 34077 เด็กชาย ก้องกิดากร แจ่มกระจ่าง 20
92 ม. 2/2 2 34079 เด็กชาย กีรติ มั่งมี 20
93 ม. 2/2 3 34081 เด็กชาย คฑายุทธ์ ทวีวัฒนะกิจบวร 20
94 ม. 2/2 4 34083 เด็กชาย ธนบดี ตรัยวรัญญู 20
95 ม. 2/2 5 34085 เด็กชาย ธีรวัฒน์ วรธรรมาทิพย์ 20
96 ม. 2/2 6 34087 เด็กชาย นภนต์ โพธิจันท์ 20
97 ม. 2/2 7 34089 เด็กชาย พชร หน่อเนื้อ 20
98 ม. 2/2 8 34091 เด็กชาย พัฒนพล แซ่จึง 20
99 ม. 2/2 9 34093 เด็กชาย ภูมิรพี พวงมณี 20
100 ม. 2/2 10 34095 เด็กชาย โมกข์ มงคลเข็ม 20
101 ม. 2/2 11 34097 เด็กชาย นนทวัฒน์ พันธ์เผือก 20
102 ม. 2/2 12 34099 เด็กชาย วริทธิ์ จันทร์มณี 20
103 ม. 2/2 13 34101 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ มณีศาสตร์ 20
104 ม. 2/2 14 34103 เด็กชาย อสมา เหมชะญาติ 20
105 ม. 2/2 15 34105 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วรรัตน์ญานนท์ 20
106 ม. 2/2 16 34109 เด็กหญิง จิราภา หวังมณี 20
107 ม. 2/2 17 34111 เด็กหญิง ชนิสรา จาบถนอม 20
108 ม. 2/2 18 34113 เด็กหญิง ฐิติชญา นิ่มนาม 20
109 ม. 2/2 19 34115 เด็กหญิง ณัฐชา หิรัญคำ 20
110 ม. 2/2 20 34117 เด็กหญิง ธชาษร โชตธนฐากุล 20
111 ม. 2/2 21 34119 เด็กหญิง นภัส มัตซุย 20
112 ม. 2/2 22 34121 เด็กหญิง นฤมล กิจพิชิต 20
113 ม. 2/2 23 34123 เด็กหญิง เบญญาภา คันธโชติ 20
114 ม. 2/2 24 34125 เด็กหญิง ปวริศา ภูริอภิบาล 20
115 ม. 2/2 25 34127 เด็กหญิง พุฒิธาดา ทีปานชัยกุญ 20
116 ม. 2/2 26 34129 เด็กหญิง โมณิกา มาลานิยม 20
117 ม. 2/2 27 34131 เด็กหญิง รุจิษยา นาควรสุข 20
118 ม. 2/2 28 34133 เด็กหญิง อธิชา ศรีสุขโต 20
119 ม. 2/2 29 34135 เด็กหญิง เอื้อการย์ พรหมขัติแก้ว 20
120 ม. 2/2 30 35623 เด็กหญิง เอษา แซ่ตั้ง 20
121 ม. 3/1 1 33230 เด็กชาย สิราวิชญ์ โชติมณีเฉิดฉาย 20
122 ม. 3/1 2 33236 เด็กชาย วรุตม์ นาวาพงศ์สิริ 20
123 ม. 3/1 3 33238 เด็กชาย ภูมิภัทร เดชเลิศประยูร 20
124 ม. 3/1 4 33245 เด็กชาย เทวินทร์ สีรยาภรณ์ 20
125 ม. 3/1 5 33247 เด็กชาย พัทธพล เรืองศรีวรพร 20
126 ม. 3/1 6 33248 เด็กชาย ศิวกร เสือภูมิ 20
127 ม. 3/1 7 33249 เด็กชาย กฤศณัฏฐ์ ดำริห์ชอบ 20
128 ม. 3/1 8 33253 เด็กชาย ภีรพันธ์ จันทร์เป้ 20
129 ม. 3/1 9 33254 นาย จิรัฏฐ์ พูนวีรพันธ์ 20
130 ม. 3/1 10 33229 เด็กหญิง ภูฟ้า กันทะวงศ์ 20
131 ม. 3/1 11 33231 เด็กหญิง ชนัญชิดา สุดสอาด 20
132 ม. 3/1 12 33232 นางสาว กัลยกร ตัถยานุกูล 20
133 ม. 3/1 13 33233 เด็กหญิง อารยา สิมาชัย 20
134 ม. 3/1 14 33235 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ สุทธิสวัสดิ์กุล 20
135 ม. 3/1 15 33237 นางสาว สุรัญชนา เรืองฤทธิ์ 20
136 ม. 3/1 16 33239 เด็กหญิง ฐานิศรา เจียมทอง 20
137 ม. 3/1 17 33240 เด็กหญิง รษิกา แววกุดเรือ 20
138 ม. 3/1 18 33241 เด็กหญิง วัลลภา ชัยปรีชา 20
139 ม. 3/1 19 33242 นางสาว ปวันรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ 20
140 ม. 3/1 20 33243 เด็กหญิง เจติยา อัมยงค์ 20
141 ม. 3/1 21 33244 เด็กหญิง ณัฐนิช ศิวะทรานนท์ 20
142 ม. 3/1 22 33246 เด็กหญิง สิริพร เพียราษฎร์ 20
143 ม. 3/1 23 33250 นางสาว เบญจมาภรณ์ แก้วนุ่ม 20
144 ม. 3/1 24 33251 เด็กหญิง ชนิภา พู่พันธ์ 20
145 ม. 3/1 25 33252 เด็กหญิง ธนัชญา สุขเกษม 20
146 ม. 3/1 26 33255 เด็กหญิง นภัสนันท์ ศรีหิรัญ 20
147 ม. 3/1 27 33256 เด็กหญิง ดนยา ขันติดิลกวงษา 20
148 ม. 3/1 28 33257 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พราหมณ์เทศ 20
149 ม. 3/1 29 33288 นางสาว ลภัสรดา ใสแสง 20
150 ม. 3/1 30 35037 เด็กหญิง อริสรา คงเมือง 20
151 ม. 3/2 1 33258 เด็กชาย กฤษนันท์ ยุทธหัตชัยชาญ 20
152 ม. 3/2 2 33266 นาย ภัทรชนน จิตวิบูลย์ 20
153 ม. 3/2 3 33270 เด็กชาย อาทิตย์ แก้วไสย 20
154 ม. 3/2 4 33272 เด็กชาย วรโชติ สุรศักดิ์ศิลป 20
155 ม. 3/2 5 33273 เด็กชาย ธนกฤต พวงเข็มขาว 20
156 ม. 3/2 6 33275 เด็กชาย ศักดิ์ดา สังฆมณี 20
157 ม. 3/2 7 33277 เด็กชาย สรวิศ พาณิชยะกิจกุล 20
158 ม. 3/2 8 33284 นาย ภูธเนศ บุญประเสริฐ 20
159 ม. 3/2 9 33286 เด็กชาย ต้นรัก เรืองวิทย์ 20
160 ม. 3/2 10 33259 นางสาว ณัฐริกา กุลทนันท์ 20
161 ม. 3/2 11 33260 เด็กหญิง ชนากานต์ ศรีอุดม 20
162 ม. 3/2 12 33261 นางสาว ณัฏฐ์ธัญรดา มากสุวรรณ์ 20
163 ม. 3/2 13 33262 นางสาว ชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลป 20
164 ม. 3/2 14 33263 นางสาว ตรีสุคนธ์ ขะพินิจ 20
165 ม. 3/2 15 33264 เด็กหญิง ศุทธินี ศิริชัยรัตน์ 20
166 ม. 3/2 16 33265 เด็กหญิง อารียา ศรีวัฒนวรชัย 20
167 ม. 3/2 17 33267 เด็กหญิง ภัทราณัฐ สายทองดี 20
168 ม. 3/2 18 33268 เด็กหญิง นภัสกร เพชรวรกุล 20
169 ม. 3/2 19 33269 นางสาว ฉัตรสุดา ศรีนาคาร 20
170 ม. 3/2 20 33271 เด็กหญิง ชนิสรา คณะทอง 20
171 ม. 3/2 21 33274 เด็กหญิง รักตาภา รักดี 20
172 ม. 3/2 22 33276 เด็กหญิง สุวรรณดี อนงค์พรยศกุล 20
173 ม. 3/2 23 33278 เด็กหญิง ณัชชา พัฒนกุล 20
174 ม. 3/2 24 33279 นางสาว เนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐี 20
175 ม. 3/2 25 33280 เด็กหญิง สุภัสสรา สมัญญา 20
176 ม. 3/2 26 33281 เด็กหญิง วรรณภัสสร เดชด่านสมุทร 20
177 ม. 3/2 27 33282 เด็กหญิง จิงติง วี 20
178 ม. 3/2 28 33283 เด็กหญิง ประภัสสร จรุญสิริพันธ์ 20
179 ม. 3/2 29 33285 เด็กหญิง เมธาวี ก้อนค้างพลู 20
180 ม. 3/2 30 33383 เด็กหญิง สิริกร กิตติศุภลักษณ์ 20