แอโรบิคและบริดส์หรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/13 9 35216 เด็กชาย ธนา บุญทรัพย์ 20
2 ม. 1/13 11 35235 เด็กชาย ธาวัลย์ กรมรอด 20
3 ม. 1/13 15 35259 เด็กชาย นันทวัฒน์ ชัชวาล 20
4 ม. 1/13 17 35276 เด็กชาย บูรณ์ภัทร์ แจ้งพร 20
5 ม. 1/13 19 35287 เด็กชาย ปณต บุนมาเลิศ 20
6 ม. 1/13 24 35357 เด็กชาย พีรยุทธิ์ คล้ายเจริญ 20
7 ม. 2/7 32 34262 เด็กหญิง ปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ 20
8 ม. 2/7 40 34322 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ 20
9 ม. 2/7 41 34325 เด็กหญิง ภูริดา วงษ์หมุด 20
10 ม. 2/7 43 34357 เด็กหญิง ภริตพร แซ่แต้ 20
11 ม. 2/7 45 34360 เด็กหญิง จิดาภา คงเหล็ก 20
12 ม. 2/8 38 34320 เด็กหญิง ภคพร พฤกษ์พนาสันต์ 20
13 ม. 2/8 41 34382 เด็กหญิง ชนันญา สุคนธมาน 20
14 ม. 2/8 43 34388 เด็กหญิง พรชนัน วีรวินันทนกุล 20
15 ม. 2/8 49 34427 เด็กหญิง ยุคลมาศ รัตนานก 20
16 ม. 2/9 20 34389 เด็กชาย ฉัตรชัย สอนวินิจฉัย 20
17 ม. 2/9 30 34248 เด็กหญิง ปิยากร สมันยี 20
18 ม. 2/10 19 34547 เด็กชาย ศาสตราวุฒิ ชนะบำรุง 20
19 ม. 2/10 30 34307 เด็กหญิง พรนภัส ปิ่นสกุล 20
20 ม. 2/10 32 34330 เด็กหญิง ศิริภัสสร อุทกศิริ 20
21 ม. 2/10 35 34431 เด็กหญิง ปรินทร อุ่นจันที 20
22 ม. 2/10 39 34493 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศิลา 20
23 ม. 2/10 40 34494 เด็กหญิง ทักษพร อนันตบุตร 20
24 ม. 2/10 42 34515 เด็กหญิง พิชญาภา รัตนประภา 20
25 ม. 2/10 43 34541 เด็กหญิง กุลิสรา ทองสม 20
26 ม. 2/10 49 34573 เด็กหญิง อารยา พระสุพรรณ์ 20
27 ม. 2/10 50 34577 เด็กหญิง รสริน เทียมชาติ 20
28 ม. 2/12 4 34445 เด็กชาย ดิศรณ์ แจ้งสามศรี 20
29 ม. 3/3 15 33294 เด็กหญิง พรนภัส พุฒพล 20
30 ม. 3/3 18 33300 เด็กหญิง อริยา ทันโส 20
31 ม. 3/8 12 33622 เด็กชาย วิสันต์ แก้ววงษา 20
32 ม. 3/8 25 33378 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ 20
33 ม. 3/8 49 33804 เด็กหญิง ลษิตา จุกสีดา 20
34 ม. 3/9 27 33435 เด็กหญิง พรรณธนสุดา เดชสุภา 20
35 ม. 3/10 22 33384 เด็กหญิง ธันย์ชนก จันทร์สีชัง 20
36 ม. 3/10 25 33427 เด็กหญิง พิชชากร กองมาย 20
37 ม. 3/10 43 33744 เด็กหญิง ศศิกานต์ วนาสินชัย 20
38 ม. 3/11 50 33837 เด็กหญิง ณิชนันทน์ นาคทอง 20
39 ม. 3/13 24 33393 เด็กหญิง อมิชตา ชักชวนวงศ์ 20
40 ม. 3/13 25 33400 เด็กหญิง นงนภัส วุฒิสาร 20
41 ม. 3/13 34 33543 เด็กหญิง สุกฤตา ประมูลวงศ์ 20
42 ม. 3/13 39 33642 เด็กหญิง วริศรา นวมสุคนธ์ 20
43 ม. 3/13 47 33831 เด็กหญิง จิตรานุช ล้วนประพันธ์ 20
44 ม. 3/13 48 33960 เด็กหญิง นราทิพย์ หนูวุ่น 20
45 ม. 3/14 17 33708 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศิลปกิจวงษ์กุล 20
46 ม. 4/2 6 32572 นาย ปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตร 20
47 ม. 4/3 3 32535 นาย ปภพ ศรีสนอง 20
48 ม. 4/3 5 32576 นาย ภูมิชาย อิศรภักดี 20
49 ม. 4/5 14 32816 นาย ณภัทร สกุลปักษ์ 20
50 ม. 4/6 11 32813 นาย เจษฎากร สิงห์ษา 20
51 ม. 4/7 5 32491 นาย กรรชัย เกษกำจร 20
52 ม. 4/7 9 32544 นาย อรรถพล คำเครือ 20
53 ม. 4/10 22 32789 นางสาว ณชนก ไพศาลสิริวงศ์ 20
54 ม. 4/10 24 32809 นางสาว ศิริวรรณ ผ่านเมือง 20
55 ม. 4/10 39 33187 นางสาว ปุณณิกา ส่งแสง 20
56 ม. 4/11 3 32815 นาย ชินดนัย สายสิงห์ 20
57 ม. 4/11 12 35585 นาย กานต์ดนัย หลั่งรวมมิตร 20
58 ม. 4/11 32 32940 นางสาว ขวัญจิรา บุญเลิศ 20
59 ม. 4/12 7 32714 นาย ณัฐพันธุ์ ศรีคำ 20
60 ม. 4/12 15 32827 นาย ศุภกร คณาจันทร์ 20
61 ม. 4/12 23 32968 นาย ฐิติวัฒน์ เส็นขาว 20
62 ม. 5/2 46 32024 นางสาว พนิดา แซ่ย้า 20
63 ม. 5/3 12 31825 นาย นรสิงห์ ขำเถื่อน 20
64 ม. 5/3 13 31830 นาย ภคพล จุ้ยเจริญ 20
65 ม. 5/3 14 31887 นาย สิรวิชญ์ ไหวพริบ 20
66 ม. 5/7 2 31717 นาย กฤษดา มังสระคู 20
67 ม. 5/7 9 31832 นาย รัชชานนท์ เทพณรงค์ 20
68 ม. 5/8 12 32036 นาย วาสุธัช ปัญจธนมงคล 20
69 ม. 5/8 30 31795 นางสาว ญาดา พ่วงความสุข 20
70 ม. 5/8 31 31807 นางสาว ภัทรพร เทียมอัมพร 20
71 ม. 5/8 34 31943 นางสาว ชนาพร บุญรังษี 20
72 ม. 5/8 42 32231 นางสาว รดา เหรียญโมรา 20
73 ม. 5/10 7 31826 นาย นิติธร จันทร์วิทย์ 20
74 ม. 5/10 9 31833 นาย วรุฒม์ หาญสุวรรณพิสิฐ 20
75 ม. 5/10 10 31836 นาย สหัสวรรษ พระประทุม 20
76 ม. 5/10 13 31918 นาย จิรพัฒน์ สดศรีอักษร 20
77 ม. 5/10 17 31971 นาย กฤษณะ ไชยเหล็ก 20
78 ม. 5/10 18 32018 นาย ธนานนท์ สิทธิวงศ์ 20
79 ม. 5/11 8 31839 นาย อนุสรณ์ ไชยคำร้อง 20
80 ม. 5/11 9 31840 นาย อินทัช เอี่ยมสอาด 20
81 ม. 5/11 14 32020 นาย ภัทรพล นาคสิทธิ์ 20
82 ม. 6/2 35 31043 นางสาว ศศิภา สาคร 20
83 ม. 6/3 39 31220 นางสาว จุฑาภรณ์ แก้วศรี 20
84 ม. 6/7 36 31048 นางสาว อมินทร์ฐิตา ไชยมงคล 20
85 ม. 6/8 8 31333 นาย รัชต เปล่งสงวน 20
86 ม. 6/8 22 31268 นางสาว ธิติมา สราทธพันธุ์ 20
87 ม. 6/8 24 31277 นางสาว อัญกาล ภาคแก้ว 20
88 ม. 6/8 38 32351 นางสาว ปองทิพย์ บุญรังษี 20
89 ม. 6/10 13 31278 นาย ณัฐวัตร ชัยเจริญ 20
90 ม. 6/10 28 31185 นางสาว มณฑาทิพย์ ปานรอด 20
91 ม. 6/10 32 31262 นางสาว กีรติกานต์ ทุพรหม 20
92 ม. 6/10 33 31265 นางสาว ชลิตา อินทร์เทศ 20
93 ม. 6/10 38 33880 นางสาว นุชจรี ดีติกรณ์ 20
94 ม. 6/12 32 31314 นางสาว พุธิตา บุญพรมอ่อน 20
95 ม. 6/12 33 31362 นางสาว สุวัจณี พวงพันธ์ 20
96 ม. 6/12 37 31510 นางสาว นัทธมน ใชชุน 20
97 ม. 6/12 39 31527 นางสาว ชนาพร ช่างทองคำ 20
98 ม. 6/12 43 33894 นางสาว ณัฐพร แสงสว่าง 20
99 ม. 6/13 18 31508 นาย พงศธร บุญเพ็ง 20