วงโยธวาทิตNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/10 7 36000 เด็กชาย เติมทอง บุนนาค 20
2 ม. 1/14 6 36182 เด็กชาย กฤตธรรม ตั้งมั่น 20
3 ม. 1/14 11 36202 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เกิดปรีดี 20
4 ม. 1/14 30 36196 เด็กหญิง วชิราภรณ์ คล่ำคง 20
5 ม. 1/14 31 36197 เด็กหญิง วิภาณี ทองใบ 20
6 ม. 1/14 32 36198 เด็กหญิง สุธีรา ราโชกาญจน์ 20
7 ม. 1/14 33 36199 เด็กหญิง สุภารัตน์ ทองใบ 20
8 ม. 1/14 34 36200 เด็กหญิง จินตภา ยะโสภา 20
9 ม. 1/14 35 36201 เด็กหญิง ขนิษฎา ดวงศรี 20
10 ม. 1/14 36 36203 เด็กหญิง นฤภร เทียนมณี 20
11 ม. 2/11 3 35092 เด็กชาย จิรเดช สมบัติปัน 20
12 ม. 2/11 4 35170 เด็กชาย ณัฐนันท์ เอี่ยมแดง 20
13 ม. 2/11 5 35184 เด็กชาย ดลธรรม จงสอนสุข 20
14 ม. 2/11 9 35207 เด็กชาย ธนภัทร ผู้บำเพ็ญ 20
15 ม. 2/11 21 35448 เด็กชาย ศักดิธัช เกิดพูล 20
16 ม. 2/11 28 35660 เด็กชาย ธันวา ไทยอู่ 20
17 ม. 2/11 29 35661 เด็กชาย ธนัช มงคลฤกษ์ 20
18 ม. 2/11 32 35091 เด็กหญิง จิตรลดา กลอยสวาสดิ์ 20
19 ม. 2/11 33 35105 เด็กหญิง ชนัญธิดา อยู่ดี 20
20 ม. 2/11 46 35397 เด็กหญิง โยชิตา กลัดเข็มเพ็ชร 20
21 ม. 3/8 7 34230 เด็กชาย วชิรภัทร์ มั่นมา 20
22 ม. 3/14 11 34594 เด็กชาย กฤติน อึ้งรัตนชัย 20
23 ม. 3/14 14 34616 เด็กชาย พชร มั่นวงศ์ 20
24 ม. 3/14 18 34628 เด็กชาย จิรัฏฐ์ พุทธศรี 20
25 ม. 3/14 30 34603 เด็กหญิง สุวิชชา กิตติสามเสน 20
26 ม. 3/14 36 34615 เด็กหญิง ธนภรณ์ แสนเกียง 20
27 ม. 3/14 38 34626 เด็กหญิง ภัทลัลดา ประทับศร 20
28 ม. 3/14 39 34632 เด็กหญิง ณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ 20
29 ม. 3/14 40 34634 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุรรัตน์ 20
30 ม. 4/4 16 33686 นาย เกียรติภูมิ ตั้งมั่น 20
31 ม. 4/10 38 35619 นางสาว ชญาภา รัตนเพ็ญ 20
32 ม. 4/11 10 33838 นาย ธนบดี เจริญใจ 20
33 ม. 4/12 34 33819 นางสาว พิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ 20
34 ม. 4/12 35 33836 นางสาว ภัคจิรา ราโชกาญจน์ 20
35 ม. 4/13 7 33821 นาย ณัฏฐ์กร รวดเงิน 20
36 ม. 4/13 11 33852 นาย พีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสว 20
37 ม. 4/13 15 36259 นาย ญาณเดช ธนินธัชกุล 20
38 ม. 4/13 16 36260 นาย อภิสิทธิ์ ทัพชารี 20
39 ม. 4/13 32 34845 นางสาว พิชชิมา ว่องสรรพการ 20
40 ม. 5/8 9 33015 นาย จิรพัฒน์ กรุตรนิยม 20
41 ม. 5/8 11 33024 นาย ธนกฤต ผู้บำเพ็ญ 20
42 ม. 5/8 13 35565 นาย น่านฟ้า จันทร์เชื้อ 20
43 ม. 5/8 14 35566 นาย นาวี ทับจันทร์ 20
44 ม. 5/8 33 33049 นางสาว ปณัฐดา ปราโมทย์มุกดา 20
45 ม. 5/8 35 33053 นางสาว สุชัญญา ปรางทอง 20
46 ม. 5/8 36 33056 นางสาว อนุธิดา อนุกมลเศรษฐ์ 20
47 ม. 5/8 37 33058 นางสาว อารียา จูมลี 20
48 ม. 5/8 39 33998 นางสาว อภิญญา เกตสิทธิ์ 20
49 ม. 5/8 45 35580 นางสาว พิมลา เที่ยงราตรี 20
50 ม. 6/5 16 32212 นาย ระพี แช่มช้อย 20
51 ม. 6/6 23 35640 นาย ณัฐวุฒิ ทรงกลิ่น 20
52 ม. 6/6 39 33192 นางสาว ณัฐริกา สุขศรี 20
53 ม. 6/8 19 32207 นาย ปณัฐพงษ์ ปราโมทย์มุกดา 20
54 ม. 6/8 20 32217 นาย สินประภา จันทาโลก 20
55 ม. 6/8 33 31891 นางสาว กฤษณา ขันติกูล 20
56 ม. 6/8 41 32228 นางสาว ปานเนรมิต จันทรภิรักษ์ 20
57 ม. 6/10 42 32222 นางสาว ณัฎฐศา ศรีศุภรวัฒนา 20
58 ม. 6/11 25 32209 นาย ภาณุวัตร พงษ์สะพัง 20
59 ม. 6/12 18 34692 นาย ตะวัน เป็นสุข 20
60 ม. 6/12 24 32224 นางสาว ณัฐกานต์ สิทธิ์น้อย 20
61 ม. 6/13 12 32203 นาย ธนภัทร จุฬาทิพย์ 20
62 ม. 6/13 17 34694 นาย ธัชกร พูลเพิ่ม 20
63 ม. 6/13 35 34695 นางสาว ศุภิสรา ปองคูณ 20
64 ม. 3/14 27 36295 เด็กชาย ตฤษนันท์ ดีวิจารณ์ 20
65 ม. 3/14 44 36298 เด็กหญิง รสสุคนธ์ฺ สิงห์กวาง 20