ฟุตบอลNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/13 1 35068 เด็กชาย กิติชัย ตุนหนูแฟบ 20
2 ม. 1/13 2 35096 เด็กชาย จิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ 20
3 ม. 1/13 6 35174 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชุมภา 20
4 ม. 1/13 10 35229 เด็กชาย ธันย์นริศ พันธ์วงศ์ 20
5 ม. 1/13 12 35241 เด็กชาย ธีรภัทร์ ยาสกุล 20
6 ม. 1/13 19 35308 เด็กชาย ปาณวีร์ เพชรทอง 20
7 ม. 1/13 22 35345 เด็กชาย พิชาภพ แก้วนาโอ 20
8 ม. 1/13 24 35361 เด็กชาย พุฒิเทพ ศรีสาคร 20
9 ม. 1/13 29 35511 เด็กชาย อภิวัฒน์ แก้วเกิด 20
10 ม. 2/14 18 34621 เด็กชาย เศรษฐศาสตร์ ขาวปาน 20
11 ม. 2/14 19 34627 เด็กชาย พีรพงษ์ วัจนพยนต์ 20
12 ม. 2/14 21 34630 เด็กชาย ธนวัฒน์ จันเพ็ง 20
13 ม. 2/14 23 34633 เด็กชาย นครินทร์ จันทร์ทอง 20
14 ม. 3/14 15 33679 นาย นพกร แก่นมั่น 20
15 ม. 3/14 16 33697 นาย ธนกร พงษ์ขวาน้อย 20
16 ม. 3/14 27 33825 นาย อนุวัฒน์ กาลจักษ์ 20
17 ม. 4/14 1 33234 นาย ธีรวัฒน์ บัญชาเมฆ 20
18 ม. 4/14 2 33358 นาย ทิวา ผิวใส 20
19 ม. 4/14 5 34903 นาย ศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ 20
20 ม. 4/14 7 35547 นาย สุรชัย ภูต้องใจ 20
21 ม. 4/14 8 35548 นาย สุรโรจน์ กอมณี 20
22 ม. 4/14 9 35597 นาย กล้าณรงค์ เจริญวัย 20
23 ม. 4/14 10 35598 นาย จตุพร นพคุณ 20
24 ม. 4/14 11 35599 นาย จารุวัฒน์ ไผ่ป้อง 20
25 ม. 4/14 12 35600 นาย ชัยวัฒน์ แซ่ใช่ 20
26 ม. 4/14 13 35601 นาย ชัยวัฒน์ หนักแน่น 20
27 ม. 4/14 14 35602 นาย เชษฐวิทย์ ดานะ 20
28 ม. 4/14 15 35603 นาย ณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ 20
29 ม. 4/14 16 35604 นาย ธนกร ปรางทอง 20
30 ม. 4/14 17 35605 นาย ศิวรัฐ อภินันทชาติ 20
31 ม. 4/14 18 35607 นาย บุญฤทธิ์ สามารถ 20
32 ม. 4/14 22 35612 นาย ภูมิศักดิ์ นนเลาพล 20
33 ม. 4/14 23 35613 นาย เมืองไทย ภู่กัน 20
34 ม. 4/14 24 35614 นาย วงศกร การบรรจง 20
35 ม. 4/14 25 35615 นาย วงศกร คุ้มครอง 20
36 ม. 4/14 26 35616 นาย วุฒิศักดิ์ จันทพันธ์ 20
37 ม. 4/14 27 35617 นาย ศิริกานต์ หิตะโกวิท 20
38 ม. 4/14 28 35641 นาย ปรเมศวร์ ตุหรัน 20
39 ม. 5/14 3 33975 นาย ธนกฤต ศิริบูรณ์ 20
40 ม. 5/14 6 34706 นาย ธนพนธ์ บุญเฉลิม 20
41 ม. 5/14 7 34707 นาย ธนดล บุญเฉลิม 20
42 ม. 5/14 8 34708 นาย ยุรพล ยุรี 20
43 ม. 5/14 9 34709 นาย วรปรัชญ์ แก้วยศ 20
44 ม. 5/14 10 34710 นาย สุริยา ทรัพย์เจริญ 20
45 ม. 5/14 11 34711 นาย พงศกร คงเสน 20
46 ม. 5/14 12 34713 นาย ธนพล ตอนสุข 20
47 ม. 5/14 13 34717 นาย ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ 20
48 ม. 5/14 14 34718 นาย เกียรติขจร แสนคำราง 20
49 ม. 5/14 18 34726 นาย ปิยะพงษ์ ทศลา 20
50 ม. 5/14 21 34893 นาย อดิศร ปรีกุล 20
51 ม. 5/14 22 34895 นาย วรชัย เจ้าประคำ 20
52 ม. 5/14 23 34897 นาย กองทัพ ใจเสงี่ยม 20
53 ม. 5/14 24 34898 นาย สุกฤษฎิ์ ชัยพินิจ 20
54 ม. 5/14 25 35626 นาย เทียนชัย นามวงศ์ 20
55 ม. 5/14 26 35627 นาย สุรกิจ เอี่ยมสอาด 20
56 ม. 5/14 27 35628 นาย สหัสวรรษ สมาเด๊ะ 20
57 ม. 5/14 31 35635 นาย พีรวิชญ์ แข็งขัน 20
58 ม. 5/14 32 35639 นาย วัชรพล ปานจันทร์ 20
59 ม. 5/14 33 35642 นาย อนุชา มีมูซอ 20
60 ม. 6/14 5 33320 นาย ธนากรณ์ นันทา 20
61 ม. 6/14 6 33360 นาย สุรเชษฐ์ วงศาพรหม 20
62 ม. 6/14 9 33645 นาย อภิวุฒิ แดงจันทึก 20
63 ม. 6/14 11 33860 นาย บรรลือศักดิ์ ค้าขาย 20
64 ม. 6/14 13 33929 นาย ธณวรรษ ขันขะ 20
65 ม. 6/14 14 33930 นาย ณัฐพงษ์ ปานเนาว์ 20
66 ม. 6/14 15 33931 นาย ณัฐพงศ์ แสงสว่าง 20
67 ม. 6/14 16 33932 นาย ณัฐกิจ คำดี 20
68 ม. 6/14 17 33933 นาย ณัฐกร คำดี 20
69 ม. 6/14 18 33934 นาย ฐิติวัติ พรานแม่น 20
70 ม. 6/14 19 33935 นาย ชนธีร์ สุวรรณรงค์ 20
71 ม. 6/14 20 33938 นาย จักราวุธ เฮียงราช 20
72 ม. 6/14 22 33940 นาย จักรพรรดิ มีภาทัศน์ 20
73 ม. 6/14 23 34001 นาย พีรพัฒน์ เครือคำอ้าย 20
74 ม. 6/14 24 34003 นาย จารุภัทร ไผ่ป้อง 20
75 ม. 6/14 27 34666 นาย ธนวรรธน์ ศรีโยหะ 20
76 ม. 6/14 28 34888 นาย พัฒนพงษ์ เภกะสุต 20
77 ม. 6/14 29 34892 นาย พนธกร พวงบุบผา 20
78 ม. 6/14 31 35630 นาย วิชยานนท์ แหวนเงิน 20