ตะกร้อNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/11 8 35203 เด็กชาย ธนธรรศ นิ่มงาม 20
2 ม. 1/11 16 35369 เด็กชาย ภัณธน ประเสริฐ 20
3 ม. 1/11 28 35060 เด็กหญิง กันยาวีร์ จิตรศรัณย์ 20
4 ม. 2/7 18 34371 เด็กชาย นวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผล 20
5 ม. 2/12 3 34442 เด็กชาย ปิยะพันธุ์ ศรีคำ 20
6 ม. 2/12 7 34463 เด็กชาย กันติชา สมอหอม 20
7 ม. 2/12 19 34538 เด็กชาย พีระพงศ์ เหรียญทอง 20
8 ม. 2/12 24 34607 เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญยัง 20
9 ม. 2/12 26 34238 เด็กหญิง ประไพศรี ทวีศักดิ์ 20
10 ม. 2/12 29 34354 เด็กหญิง พัชรพร ฉิมฉวี 20
11 ม. 2/12 49 34622 เด็กหญิง อมรรัช สีหะวงษ์ 20
12 ม. 2/14 3 34474 เด็กชาย ประสิทธิ์ ชมภู 20
13 ม. 2/14 6 34529 เด็กชาย สุรเมธ นำพา 20
14 ม. 2/14 8 34576 เด็กชาย กิตติธัช แสนสลี 20
15 ม. 2/14 9 34586 เด็กชาย กฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจ 20
16 ม. 2/14 13 34601 เด็กชาย ธนาดล ปาวะศรี 20
17 ม. 2/14 15 34613 เด็กชาย ฤทธิภูมิ ทองเฉลิม 20
18 ม. 2/14 17 34617 เด็กชาย นทสรวง ปะมา 20
19 ม. 2/14 22 34631 เด็กชาย ชยานนท์ บัวประเสริฐ 20
20 ม. 2/14 24 34990 เด็กชาย ณัฐชนน ทัศนนพนันท์ 20
21 ม. 2/14 27 35636 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพล 20
22 ม. 3/7 4 33464 เด็กชาย วิชชากร อันเวช 20
23 ม. 3/7 6 33516 เด็กชาย ปวริศ ไกรครุฑ 20
24 ม. 3/7 10 33611 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุมะนา 20
25 ม. 3/7 12 33657 เด็กชาย กฤติเดช สงวนทรัพย์ 20
26 ม. 3/7 14 33711 เด็กชาย กชพงศ์ สารีพิมพ์ 20
27 ม. 3/7 17 33776 เด็กชาย ณัฐดนัย บุญเพ็ง 20
28 ม. 3/7 18 33795 เด็กชาย จิรายุ กุลมณี 20
29 ม. 3/7 20 33850 นาย วิทิต พระโยม 20
30 ม. 3/9 4 33461 นาย กฤษฎา ชัยชนะ 20
31 ม. 3/9 11 33640 เด็กชาย อติชาต ณ ลำปาง 20
32 ม. 3/9 16 33716 เด็กชาย กิตติธัช เสี้ยมแหลม 20
33 ม. 3/9 17 33751 นาย ธนกร สุขศรี 20
34 ม. 3/9 18 33774 นาย พงศธร จันทร์คำ 20
35 ม. 3/9 19 33790 เด็กชาย จีระพล บุญทน 20
36 ม. 3/9 20 33822 เด็กชาย พีรพัฒน์ แซ่ตั้ง 20
37 ม. 3/9 22 33952 เด็กชาย ภูตะวัน พางาม 20
38 ม. 3/10 10 33596 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ไพรจันดา 20
39 ม. 3/11 16 33742 เด็กชาย ชนินทร สระแก้ว 20
40 ม. 3/12 9 33597 นาย เอกชัยชาญ เจริญผล 20
41 ม. 3/12 10 33633 นาย ปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่น 20
42 ม. 3/13 12 33683 นาย กฤตภาส สินโท 20
43 ม. 3/14 7 33563 นาย รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ 20
44 ม. 3/14 19 33734 เด็กชาย ชญานนท์ ทิมสุเรส 20
45 ม. 3/14 37 33665 เด็กหญิง ปานิสา ละครพล 20
46 ม. 3/14 40 33759 เด็กหญิง พลชา สรัสสมิต 20
47 ม. 3/14 49 34844 เด็กหญิง พัณณิตา ตะเภาพงษ์ 20
48 ม. 4/7 19 33030 นาย พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล 20
49 ม. 4/7 44 33057 นางสาว อรวดี ทองส่งเสริม 20
50 ม. 4/8 10 33019 นาย ณัฐพล ขำพลับ 20
51 ม. 4/8 12 33032 นาย พีระภัทร เด็ดทองหลาง 20
52 ม. 4/10 2 32614 นาย จิตตกานต์ ปัญญสิน 20
53 ม. 4/11 8 33011 นาย กรชนก บุญกาญจน์ 20
54 ม. 4/11 9 33017 นาย ฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษา 20
55 ม. 4/12 15 32827 นาย ศุภกร คณาจันทร์ 20
56 ม. 4/12 42 33048 นางสาว ญาณิศา บุญมาตย์ 20
57 ม. 4/13 10 32670 นาย ปราบดา บัวทอง 20
58 ม. 4/13 21 32883 นาย แสนธยากร ลิ้มธีระยศ 20
59 ม. 4/13 27 33036 นาย ไรวินทร์ ชูติสินธุ 20
60 ม. 5/7 22 34736 นาย จุลกร ปัญจศรีรัตน์ 20
61 ม. 5/8 18 32205 นาย นภนต์ ตรีสรานันท์ 20
62 ม. 5/8 22 33194 นาย รพีพงศ์ ศรีประสงค์ 20
63 ม. 5/10 8 31831 นาย ภูริเดช พ่อค้า 20
64 ม. 6/1 39 33212 นางสาว ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 20
65 ม. 6/4 40 31400 นางสาว วรณัน วรานุจิตต์ 20
66 ม. 6/8 4 31239 นาย กฤษณพงษ์ ขำพลับ 20
67 ม. 6/8 10 31379 นาย วัชรากร ชุ่มหฤทัย 20
68 ม. 6/8 30 31389 นางสาว กัญญารัตน์ มั่นคง 20
69 ม. 6/8 34 31405 นางสาว เสาวนีย์ บุญอำไพ 20
70 ม. 6/8 45 35625 นางสาว ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 20
71 ม. 6/10 15 31374 นาย สุรัชชานนท์ หุ่นแก้ว 20
72 ม. 6/10 31 31258 นางสาว ศศิวิมล บุญไตรย์ 20
73 ม. 6/10 39 33889 นางสาว จิราวรรณ อัมพิลาศรัย 20
74 ม. 6/12 3 31062 นาย สรัญ ศิวกุลกำธร 20
75 ม. 6/12 34 31391 นางสาว ณัฐธิดา มูลอนันต์ 20
76 ม. 6/13 32 31260 นางสาว กัญญ์วรา พรรณสาร 20