แกะสลักNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 35 35979 เด็กหญิง ธนธรณ์ วิศรียา 20
2 ม. 1/8 4 35832 เด็กชาย อภิรักษ์ สมุทร 20
3 ม. 1/8 35 35890 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา นามจันทรา 20
4 ม. 1/9 33 35950 เด็กหญิง กฤติยา สิงห์ลอ 20
5 ม. 1/11 20 36062 เด็กชาย ธีรกานต์ สายสมบัติ 20
6 ม. 1/12 18 36105 เด็กชาย ปัณณทัต กินใบ 20
7 ม. 1/12 25 36114 เด็กชาย ภูมิศิลป์ สอนศิริ 20
8 ม. 1/12 26 36115 เด็กชาย สิทธิชัย ทองแกมแก้ว 20
9 ม. 1/12 28 36117 เด็กชาย พศวีร์ พงศ์ทะจิตร์ 20
10 ม. 1/12 29 36118 เด็กชาย ศุภณัฐ ถาวรศักดิ์ 20
11 ม. 2/10 12 35245 เด็กชาย นพรุจ หาญกีรติกำจร 20
12 ม. 2/10 13 35288 เด็กชาย ปณพล ไชยแสน 20
13 ม. 2/10 18 35467 เด็กชาย สิทธิพล เพ็ชรโยยิ่ง 20
14 ม. 2/12 1 35032 เด็กชาย กนกนก ตันพิกุล 20
15 ม. 2/12 2 35047 เด็กชาย กฤษฏิ์ ประสิทธินาวา 20
16 ม. 2/12 6 35113 เด็กชาย ชวิศ ศิริวัฒนสกุล 20
17 ม. 2/12 7 35114 เด็กชาย ชัชวาลย์ ยอดปรีดา 20
18 ม. 2/12 10 35187 เด็กชาย ดำรงศักดิ์ เขียวขำ 20
19 ม. 2/12 11 35189 เด็กชาย ตะวัน ชื่นคำ 20
20 ม. 2/12 13 35213 เด็กชาย ธนะวินท์ ค้อทอง 20
21 ม. 2/12 16 35254 เด็กชาย นันทกร ปัตแวว 20
22 ม. 2/12 20 35346 เด็กชาย พิเชฐพงศ์ คงวงศ์ 20
23 ม. 2/12 21 35371 เด็กชาย ภัทร์ภูมิ ม่วงงาม 20
24 ม. 2/14 22 35499 เด็กชาย แสงพล มิ่งขวัญ 20
25 ม. 2/14 29 35097 เด็กหญิง จิราพัชร เนื่องอุทัย 20
26 ม. 2/14 41 35429 เด็กหญิง วันวิสา วิเชียรชัย 20
27 ม. 2/14 44 35477 เด็กหญิง สุทธาฐินี บุญเนาว์ 20
28 ม. 3/6 6 34172 เด็กชาย เอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะ 20
29 ม. 3/6 7 34173 เด็กชาย นครินทร์ เสน่ห์ราศรี 20
30 ม. 3/6 13 34242 เด็กชาย ชัชรินทร์ แสงศรี 20
31 ม. 3/6 16 34293 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมบูรณ์ 20
32 ม. 3/6 20 34339 เด็กชาย พรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุข 20
33 ม. 3/6 22 34579 เด็กชาย ภาคิน พนาพฤฒินันท์ 20
34 ม. 3/8 35 34287 เด็กหญิง ศตพร พิมพ์ประเสริฐ 20
35 ม. 3/8 42 34385 เด็กหญิง กันยารัตน์ อ่อนอนงค์ 20
36 ม. 3/10 16 34517 เด็กชาย พนัชกร สายสมบัติ 20
37 ม. 3/10 17 34519 เด็กชาย ยศภัทร บัวสุข 20
38 ม. 3/10 23 34564 เด็กชาย เทพพระกาฬ จรรยากร 20
39 ม. 6/10 37 32098 นางสาว กมลวรรณ สว่างกมล 20
40 ม. 6/12 23 32099 นางสาว จุฑารัตน์ ทองหล่อ 20