ภาษารักNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/13 37 34492 เด็กหญิง เอมอร แก้วช่วย 20
2 ม. 2/13 44 34540 เด็กหญิง ปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐ 20
3 ม. 2/13 45 34544 เด็กหญิง ศิรภัสสร ยอดอินทร์ 20
4 ม. 2/13 46 34554 เด็กหญิง ธนวรรณ เสือสกุล 20
5 ม. 2/13 48 34580 เด็กหญิง พัชราภา ไวนิทรา 20
6 ม. 4/12 17 32870 นาย นัฐพล ทองแป้น 20
7 ม. 4/12 27 32598 เด็กหญิง พรนภา บัวขวัญ 20
8 ม. 4/12 28 32606 นางสาว ศิรษา จิระคูยุทธชัย 20
9 ม. 4/12 44 33216 นางสาว พรชนก แก้วเข้ม 20
10 ม. 5/2 3 31627 นาย ปัณณวัฒน์ นาคสิทธิ์ 20
11 ม. 5/2 15 31960 นาย สรวิชญ์ ไชยพาฤทธิ์ 20
12 ม. 5/2 19 31643 นางสาว รัตน์สุดา สาระภีย์ 20
13 ม. 5/2 33 31849 นางสาว ธาริดา ธาดาจิรสกุล 20
14 ม. 5/2 37 31864 นางสาว สุพิตตา แจ้งเพชร 20
15 ม. 5/3 46 32119 นางสาว นิธิพร สัมฤทธิ์ผล 20
16 ม. 5/4 11 31933 นาย วิทวัส คมสรรพ์ 20
17 ม. 5/4 12 31937 นาย สุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณ 20
18 ม. 5/4 13 31978 นาย ธนพจน์ วิรุฬห์ศรี 20
19 ม. 5/4 41 31905 นางสาว พาณิภัค กาวดิลก 20
20 ม. 5/5 28 31903 นางสาว ปุณฑริกา ลายเมฆ 20
21 ม. 5/5 33 32149 นางสาว ณิชาภัทร วีระบุรุษ 20
22 ม. 5/5 39 34643 นางสาว ภวิกา สีหะวงษ์ 20
23 ม. 5/5 41 34649 นางสาว เกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ 20
24 ม. 5/5 42 34650 นางสาว วรารี ชอยประเสริฐนภา 20
25 ม. 5/5 44 34657 นางสาว นริศรา อินดี 20
26 ม. 5/6 10 31972 นาย กาย นิลวดี 20
27 ม. 5/6 13 31992 นาย อติรุจ สีหล้า 20
28 ม. 5/6 14 32016 นาย ชัชฤทธิ์ ชราดี 20
29 ม. 5/6 25 31895 นางสาว ณัฏฐริยา พิมุ 20
30 ม. 5/6 26 31897 นางสาว ธนพร อักษรพันธ์ 20
31 ม. 5/6 35 32080 นางสาว ศุภวดี ชาติศรีศักดิ์ 20
32 ม. 5/6 36 32105 นางสาว วนิดา อินทร์พิทักษ์ 20
33 ม. 5/6 37 32121 นางสาว พัชราภรณ์ จิรรัตนชล 20
34 ม. 5/6 41 34645 นางสาว อัจฉรา งามล้ำ 20
35 ม. 5/8 1 31678 นาย ชิษณุสรรค์ นิ่มละออ 20
36 ม. 5/8 7 31883 นาย วสวัตติ์ เชื่อมพิบูลย์ 20
37 ม. 5/8 9 31927 นาย ประฎิภัสร์ โคตรพันธ์ 20
38 ม. 5/10 4 31790 นาย อัษฎาเทพ นันทะสิงห์ 20
39 ม. 5/10 11 31868 นาย คชาวัช รัตติกาลชลากร 20
40 ม. 5/10 20 32031 นาย ณัฐวรรธน์ อุปดิษฐ์ 20
41 ม. 5/10 21 32035 นาย รชานนท์ นิลมาตร 20
42 ม. 5/11 39 31916 นางสาว อาราดา อินทร 20
43 ม. 6/4 14 33904 นาย ปานเทพ พรมอินทร์ 20
44 ม. 6/4 21 30921 นางสาว ธฤษิดา ธินิภากอบกุล 20
45 ม. 6/4 22 30926 นางสาว เจนจิรา นามจันทรา 20
46 ม. 6/4 23 30930 นางสาว ณัฐนิชา โคทังคะ 20
47 ม. 6/4 37 31171 นางสาว กัญญาณัฐ มิตรมิ่งขวัญ 20
48 ม. 6/4 38 31186 นางสาว เมธาวดี หมอยา 20
49 ม. 6/4 39 31221 นางสาว ณติณ โพธิ์เงินงาม 20