งานช่างNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 5 35882 เด็กชาย พงศกร จุลวัฒนานนท์ 20
2 ม. 1/9 16 35948 เด็กชาย นนทวัฒน์ รื่นเริง 20
3 ม. 1/10 17 36026 เด็กชาย วิศรุต เหมนุสรณานนท์ 20
4 ม. 1/11 2 36034 เด็กชาย ธีปกรณ์ วัฒนากลาง 20
5 ม. 1/11 5 36037 เด็กชาย จิรายุ การินทร์ 20
6 ม. 1/11 11 36048 เด็กชาย อรัญ จินดาสิริกุล 20
7 ม. 1/11 19 36061 เด็กชาย กมลภัทร เนื้อนิ่ม 20
8 ม. 1/11 26 36075 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฮวดใช้ 20
9 ม. 1/12 13 36093 เด็กชาย ปวุฒิ สิลมัย 20
10 ม. 1/12 15 36098 เด็กชาย กฤตภัค คำบุดดา 20
11 ม. 1/12 16 36100 เด็กชาย จรัล รอดแล้ว 20
12 ม. 1/12 17 36101 เด็กชาย ธนินธร แกะพลอย 20
13 ม. 1/12 23 36111 เด็กชาย ขวัญชัย ทิมละม่อม 20
14 ม. 1/12 27 36116 เด็กชาย ศุภกฤต ดวงพายัพ 20
15 ม. 1/12 33 36089 เด็กหญิง ณัฐนพิน ไพศาลธรรม 20
16 ม. 1/13 5 36131 เด็กชาย ธนกร เจติยวรรณ 20
17 ม. 1/14 18 36172 เด็กหญิง สุธาสินี โคเชค 20
18 ม. 1/14 19 36178 เด็กหญิง นัภสกร พรมไพร 20
19 ม. 1/14 38 36205 เด็กหญิง ณัษชยา ทองเบ้ญญ์ 20