สร้างสรรค์งานสวยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/7 33 34273 เด็กหญิง อภิชญา อมาตยกุล 20
2 ม. 2/8 19 34375 เด็กชาย ภีมพัฒน์ สุรมณี 20
3 ม. 2/8 23 34155 เด็กหญิง ธนัชพร ทาริยะ 20
4 ม. 2/8 31 34263 เด็กหญิง บงกช ธิมาทาน 20
5 ม. 2/8 32 34267 เด็กหญิง อารียา อิงประวัฒน์ 20
6 ม. 2/8 33 34272 เด็กหญิง ธารดา ไชยชิน 20
7 ม. 2/8 50 34432 เด็กหญิง นภัทร ปั้นมีรส 20
8 ม. 3/10 32 33558 นางสาว สุจิรา อู่งามสิน 20
9 ม. 4/5 38 32844 นางสาว นัฐวรรณ ชาญอินทร์ 20
10 ม. 4/5 41 32945 นางสาว ปริตตา จิรวรวงศ์ 20
11 ม. 4/5 42 32954 นางสาว วรัทยา แสงเรือง 20
12 ม. 4/5 44 33005 นางสาว ภัทรภร ปัทมวัลย์ 20
13 ม. 4/6 15 32980 นาย ศิวัช ร่มพา 20
14 ม. 4/6 25 32640 นางสาว ณัฐชยา รักพงศ์นาถ 20
15 ม. 4/6 30 32661 นางสาว อัมพิกา สันทาลุนัย 20
16 ม. 4/6 45 32993 นางสาว ทิพยาภรณ์ ศรีตา 20
17 ม. 4/6 46 32998 นางสาว ปาจารีย์ อึงสกาว 20
18 ม. 4/7 12 32613 นาย คมสัน มากดี 20
19 ม. 4/7 23 32560 นางสาว สุภัสสรา ไชยปัญญา 20
20 ม. 4/7 34 32836 นางสาว กรุณา เกลื่อนวัน 20
21 ม. 4/7 40 32985 นางสาว กมลวรรณ กลิ่นจันทร์ 20
22 ม. 4/10 10 33039 นาย วีรภัทร จันทร์พุ่ม 20
23 ม. 4/10 31 32938 นางสาว กัลย์สุดา พุทธรักษา 20
24 ม. 4/10 33 32946 นางสาว ปุณญดา นุชเนื่อง 20
25 ม. 4/10 38 33007 นางสาว เรตินา พัดทอง 20
26 ม. 4/11 1 32615 นาย ชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ 20
27 ม. 4/12 18 32915 นาย จิราวุฒิ พันธสุข 20
28 ม. 4/12 19 32918 นาย ฐานทัพ สุตลาวดี 20
29 ม. 4/12 20 32926 นาย ภูริต อิ่มใจ 20
30 ม. 4/12 21 32927 นาย ภูรินท์ ธรรมสาส์น 20
31 ม. 4/12 25 32979 นาย ยุทธนา เลาหวิวัฒนชัย 20
32 ม. 4/12 26 33029 นาย พงศพัศ ประโคม 20
33 ม. 4/12 31 32651 นางสาว พิมพกานต์ แก้วพิลึก 20
34 ม. 4/13 22 32935 นาย อิทธินันท์ อุ่นสมัย 20