เยาวชนรู้รักษ์ไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/6 27 35181 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปลอดภัย 20
2 ม. 1/11 22 35457 เด็กชาย ศุภโชค สอนยินดี 20
3 ม. 1/11 27 35033 เด็กหญิง กนกพร ทองประเสริฐ 20
4 ม. 1/12 12 35193 เด็กชาย ทักษิณัตว์ รักษาพล 20
5 ม. 1/12 16 35223 เด็กชาย ธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุล 20
6 ม. 1/12 20 35331 เด็กชาย พชรดนัย แช่มลือนาม 20
7 ม. 1/12 31 35077 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ด้วงเจริญ 20
8 ม. 1/12 35 35177 เด็กหญิง ณิชกานต์ ผันโพธิ์ 20
9 ม. 1/12 46 35521 เด็กหญิง อริสรา ชูแสง 20
10 ม. 3/12 18 33808 เด็กชาย พีรนันท์ นาคไธสง 20
11 ม. 3/12 28 33480 เด็กหญิง บรรณฑรวรรณ นาคช่วย 20
12 ม. 3/12 40 33715 เด็กหญิง ปาริดาณี งามขำ 20
13 ม. 3/12 44 33755 เด็กหญิง สุธิดา รุ่งศรี 20
14 ม. 4/2 7 32763 เด็กชาย ชนพัฒน์ เขียวแก้ว 20
15 ม. 4/2 30 32811 นางสาว อภิญญา อยู่เล็ก 20
16 ม. 4/3 34 32797 เด็กหญิง เบญจรัตน์ อุนะรัตน์ 20
17 ม. 4/6 9 32767 นาย บดินทร์ ภูมิสถาน 20
18 ม. 4/6 10 32783 นาย สุรวุฒิ นิลเพ็ชร 20
19 ม. 4/6 19 34065 นาย ปัณณธร พัฒนาตระกูล 20
20 ม. 4/6 26 32643 นางสาว ตวงทอง เย็นอารมย์ 20
21 ม. 4/6 28 32652 นางสาว ไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุล 20
22 ม. 4/7 32 32796 นางสาว ธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดี 20
23 ม. 4/11 24 32785 นางสาว กัญญารัตน์ พากเพียร 20
24 ม. 4/12 10 32764 นาย ชิษณุพงศ์ วันคนองกิจ 20
25 ม. 4/12 12 32780 นาย สมยศ สร้อยระย้า 20
26 ม. 4/12 29 32609 นางสาว อริยา สมบัติหอม 20
27 ม. 4/12 36 32787 นางสาว ชนาพร แก้วก่ำ 20
28 ม. 4/12 37 32859 นางสาว วิไลทิพย์ สุขเจริญศรี 20
29 ม. 4/12 45 33227 นางสาว นัยน์ภัค พรรณานิคม 20
30 ม. 4/13 16 32778 นาย ศิริพงศ์ แก่นจันทร์ 20
31 ม. 4/13 17 32781 นาย สุคนธิ์ คันศร 20
32 ม. 4/13 43 32996 นางสาว นริศรา เภาพาน 20
33 ม. 4/13 44 33226 นางสาว นันท์นภัส พรรณานิคม 20
34 ม. 5/2 43 31994 นางสาว กุลธิดา อุปฮาด 20
35 ม. 5/6 1 31723 นาย ธันวิชญ์ ศรีสาคร 20
36 ม. 5/6 32 32006 นางสาว พีรยา ธีระปราการรัตน์ 20
37 ม. 6/3 23 30894 นางสาว พัชรมัย ตั้งวิริยะธรรม 20
38 ม. 6/3 28 30989 นางสาว รมิตาพร แสงวงกาโร 20
39 ม. 6/3 30 31035 นางสาว ปทิตตา คมน์เรืองเวช 20
40 ม. 6/3 31 31037 นางสาว ปวันรัตน์ ปานแก้ว 20
41 ม. 6/3 41 31229 นางสาว พิมพ์วิภา นาคทรัพย์ 20
42 ม. 6/11 20 33883 นาย ภัทรชัย จันทร์ไข่ 20
43 ม. 6/11 33 31349 นางสาว นันธพร ฟักศิริ 20
44 ม. 6/11 40 33888 นางสาว จิตตานันทิ์ เชื้อภิญโญวงศ์ 20
45 ม. 6/12 13 31336 นาย ศุภเดช ขวัญเพชร 20
46 ม. 6/13 35 31346 นางสาว ขนิษฐา รุ่งศรี 20
47 ม. 6/13 36 31356 นางสาว วรางคณา ดาวพันธ์ 20
48 ม. 6/13 41 33881 นางสาว ศิริรัตน์ ล้อมวงศ์ 20
49 ม. 6/13 43 33946 นางสาว อาภัสรา แป้นเจริญ 20