วรรณคดีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 32 35949 เด็กหญิง ประภัสสร แซ่ลิ้ม 20
2 ม. 1/11 8 36043 เด็กชาย ธนิน กอผจญ 20
3 ม. 1/14 3 36169 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แจ่มสวัสดิ์ 20
4 ม. 1/14 22 36184 เด็กหญิง ศศิพัชร์ บารมีนวโยธิน 20
5 ม. 2/11 1 35058 เด็กชาย กัณตนัย ภูนะ 20
6 ม. 2/11 10 35240 เด็กชาย ธีรดนย์ เดชหาญสถิต 20
7 ม. 2/11 18 35400 เด็กชาย รชตพล อินทรโอภาส 20
8 ม. 2/11 26 35490 เด็กชาย สุรบดินทร์ แดงดง 20
9 ม. 2/11 37 35205 เด็กหญิง ธนพร อนันตบุตร 20
10 ม. 2/11 44 35324 เด็กหญิง เปมิกา ทีทอง 20
11 ม. 2/11 48 35483 เด็กหญิง สุนิสา ผลโพธิ์ 20
12 ม. 2/12 3 35064 เด็กชาย กิตติภัทร สิทธิวงศ์ 20
13 ม. 2/12 4 35070 เด็กชาย กีรติ ฟักสุวรรณ 20
14 ม. 2/13 36 35227 เด็กหญิง ธัญพิชชา กาวรรณ์ 20
15 ม. 3/5 28 34165 เด็กหญิง ธนัฐชา เพียรล้ำเลิศ 20
16 ม. 3/5 49 34416 เด็กหญิง อนันตญา ทองแดง 20
17 ม. 3/8 23 34155 เด็กหญิง ธนัชพร ทาริยะ 20
18 ม. 3/8 31 34263 เด็กหญิง บงกช ธิมาทาน 20
19 ม. 3/8 33 34272 เด็กหญิง ธารดา ไชยชิน 20
20 ม. 2/12 27 35770 เด็กชาย ชาญยุทธ ถิรพงศานุรักษ์ 20