สนุกสนานกับภาษาญี่ปุ่นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/6 5 35219 เด็กชาย ธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ 20
2 ม. 1/6 20 35057 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หมายสม 20
3 ม. 1/6 28 35185 เด็กหญิง ดวงกมล มีวิริยกุล 20
4 ม. 1/6 30 35234 เด็กหญิง ธาริณี พิศวาสดิ์ 20
5 ม. 1/6 40 35362 เด็กหญิง พุธิตา ถิ่นพุดซา 20
6 ม. 1/6 48 35485 เด็กหญิง สุพิชชา ดาปาน 20
7 ม. 1/9 32 35335 เด็กหญิง พรไพลิน ฉิมกุล 20
8 ม. 1/10 17 35383 เด็กชาย ภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ 20
9 ม. 1/11 19 35425 เด็กชาย วรายุส ผลพินิจ 20
10 ม. 1/12 34 35124 เด็กหญิง ชิดชนก จันทร์ศรี 20
11 ม. 1/12 45 35481 เด็กหญิง สุธาริณี ม่องโพธิ์ 20
12 ม. 2/6 23 34138 เด็กหญิง ธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ 20
13 ม. 2/6 29 34166 เด็กหญิง น้ำฟ้า โคตรโยธา 20
14 ม. 2/6 45 34306 เด็กหญิง ชัยรัมภา ไชยรบ 20
15 ม. 2/7 36 34304 เด็กหญิง ณัฐนิช อาชีวกิจสกุล 20
16 ม. 2/8 30 34259 เด็กหญิง จิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐ 20
17 ม. 2/13 3 34383 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เนตรมณี 20
18 ม. 4/3 8 32717 นาย ธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัย 20
19 ม. 4/3 15 35513 นาย วิชชากร ห้วยนุ้ย 20
20 ม. 4/3 18 35535 นาย ชยกร ฉายรักษา 20
21 ม. 4/3 43 35543 นางสาว สุภิสรา วงศ์วิทวัส 20
22 ม. 4/5 12 32664 นาย จีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนา 20
23 ม. 4/8 6 32765 นาย ณัฐพงษ์ ประทิศ 20
24 ม. 4/12 14 32821 นาย ภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ 20
25 ม. 4/12 16 32831 นาย แสนบุญ ศิริยศ 20