วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาบริดจ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/12 7 33544 นาย ปฏิมากร สุทาบุญ 20
2 ม. 3/12 20 33950 เด็กชาย ปารย์ เมฆพัฒน์ 20
3 ม. 3/13 5 33474 เด็กชาย ณนน์ จงชาณสิทโธ 20
4 ม. 3/13 14 33707 เด็กชาย ณธกฤต เตชชินสิริกุล 20
5 ม. 3/13 28 33462 นางสาว ภาณุมาศ บุตรวงค์ 20
6 ม. 3/13 29 33479 เด็กหญิง อรัชพร ฉุยฉาย 20
7 ม. 3/13 30 33495 เด็กหญิง ธรารี วิรัตน์ตนะ 20
8 ม. 3/13 36 33623 เด็กหญิง อิสริยา เสนาปิน 20
9 ม. 3/14 14 33678 เด็กชาย ธนดล ดาวเรือง 20
10 ม. 4/2 3 32533 นาย ณัฐพล หอสกุลชัย 20
11 ม. 4/3 9 32729 นาย สุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ 20
12 ม. 4/4 5 32782 นาย สุเมธ สวนสำราญ 20
13 ม. 4/5 6 32571 นาย ปฐมพร พรภิญโญ 20
14 ม. 4/5 7 32577 เด็กชาย ยศพล สืบฤกษ์ 20
15 ม. 4/5 8 32579 นาย สรวิชญ์ สุทธิประภา 20
16 ม. 4/5 10 32624 นาย นันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ 20
17 ม. 4/5 11 32628 นาย วริศ ธรรมศักดิ์ 20
18 ม. 4/5 13 32726 นาย ไวทย์ ทองทุม 20
19 ม. 4/5 14 32816 นาย ณภัทร สกุลปักษ์ 20
20 ม. 4/10 5 32819 นาย พีรพงศ์ สุทธิไมตรี 20
21 ม. 4/12 6 32683 นาย อานนท์ ทองเรือง 20
22 ม. 4/13 45 33227 นางสาว นัยน์ภัค พรรณานิคม 20
23 ม. 5/2 9 31709 นาย สิริชัย เสาใบ 20
24 ม. 5/2 16 31993 นาย อัมรินทร์ ใหม่คามิ 20
25 ม. 5/2 19 31643 นางสาว รัตน์สุดา สาระภีย์ 20
26 ม. 5/3 6 31722 นาย ธนพล ยุวะเสวี 20
27 ม. 5/3 7 31727 นาย ศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศ 20
28 ม. 5/3 8 31729 นาย สิขเรศ ทองจันทร์นาม 20
29 ม. 5/4 4 31688 นาย กฤตเมธ โอวาท 20
30 ม. 5/4 7 31728 นาย สรัล ปลื้มพล 20
31 ม. 5/4 10 31888 นาย อธิพัชร์ ปฐพีวัฒนศิริ 20
32 ม. 5/4 13 31978 นาย ธนพจน์ วิรุฬห์ศรี 20
33 ม. 5/5 1 31781 นาย ภูมี มณีโชติ 20
34 ม. 5/5 5 31820 นาย ชนินทร์ โชติช่วง 20
35 ม. 5/6 1 31723 นาย ธันวิชญ์ ศรีสาคร 20
36 ม. 5/7 3 31724 นาย ปิยภัทร์ เชาว์กีรติกุล 20
37 ม. 5/7 5 31818 นาย กิตติพล บุตรโคษา 20
38 ม. 5/7 9 31832 นาย รัชชานนท์ เทพณรงค์ 20
39 ม. 5/7 12 31968 นาย ศุภกานต์ จันทร์วิกูล 20
40 ม. 5/7 15 31983 นาย นนทพัทธ์ สิงหาพันธุ์ 20
41 ม. 5/10 9 31833 นาย วรุฒม์ หาญสุวรรณพิสิฐ 20
42 ม. 5/10 12 31876 นาย บูรณพงศ์ ธนีเจริญ 20
43 ม. 5/10 28 31846 นางสาว ณัฐธิดา สารบัน 20
44 ม. 5/11 2 31718 นาย คิรินทร ราชพิทักษ์ 20
45 ม. 5/11 18 32085 นาย บารมี อินทรวิชัย 20
46 ม. 5/11 24 32184 นาย ศิวพงศ์ ถาวร 20
47 ม. 5/11 28 32354 นาย พัชรพล บุตรสอน 20
48 ม. 5/12 3 31931 นาย ยุทธนา เฉื่อยกลาง 20
49 ม. 5/12 8 32062 นาย ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ 20
50 ม. 5/12 10 32163 นาย ภัทธิยะ ปาร์มวงศ์ 20
51 ม. 5/12 13 32182 นาย รัชชานนท์ อรรถมี 20
52 ม. 5/12 17 32360 นาย ชนาธิป ศรีสัทธา 20
53 ม. 5/13 1 31871 นาย ณัฐกิตต์ แซ่หลิ่ว 20
54 ม. 5/13 2 31919 นาย ชนกันต์ ปลื้มปิยธรรม 20
55 ม. 5/13 6 32041 นาย อดิพงศ์ คดสำโรง 20
56 ม. 5/13 8 32067 นาย มินธาดา ปรมัตถ์ 20
57 ม. 5/13 12 32176 นาย ติณณภพ สร้อยคำ 20
58 ม. 5/13 15 32361 นาย สุกฤษฏิ์ ปกครอง 20
59 ม. 5/13 20 34846 นาย ชยุตม์ ภารชาตรี 20
60 ม. 4/11 35652 นาย ประวิทย์ เทียนเลิก 20