พับเหรียญโปรยทานNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/3 17 34977 เด็กหญิง กมลชนก สีคำ 20
2 ม. 2/3 21 34981 เด็กหญิง ณัฎฐวี ทรัพย์พูลทวี 20
3 ม. 2/3 25 34985 เด็กหญิง นาราภัทร ตระกูลเศรษฐสิริ 20
4 ม. 2/3 29 34989 เด็กหญิง มาริสา แสงจันทร์ 20
5 ม. 2/3 30 34991 เด็กหญิง สมิตรา เมธวัจน์ 20
6 ม. 2/3 33 34994 เด็กหญิง อัญชิสา รีรานนท์ 20
7 ม. 2/4 24 35021 เด็กหญิง ภาวินี ทองมี 20
8 ม. 2/4 26 35024 เด็กหญิง วริศรา ยศปัญญา 20
9 ม. 2/4 31 35029 เด็กหญิง สิรินดา หนูเกลี้ยง 20
10 ม. 2/12 47 35653 เด็กหญิง พัณณิตา บุญศรีพิทักษ์ 20
11 ม. 3/3 25 34030 เด็กหญิง ธันยพร โพธิ์ศรี 20
12 ม. 3/8 43 34388 เด็กหญิง พรชนัน วีรวินันทนกุล 20
13 ม. 3/8 44 34390 เด็กหญิง ปริชญา สงวนวงษ์ 20
14 ม. 3/8 48 34412 เด็กหญิง สาธิตา จินพละ 20
15 ม. 3/8 49 34427 เด็กหญิง ยุคลมาศ รัตนานก 20
16 ม. 3/11 27 34348 เด็กหญิง ณิชาภัทร สารกุล 20
17 ม. 3/11 30 34374 เด็กหญิง วิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาล 20
18 ม. 3/11 37 34488 เด็กหญิง สัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัย 20
19 ม. 3/11 49 34599 เด็กหญิง สุวรรณา รุ่งศรี 20
20 ม. 3/12 20 34538 เด็กชาย พีระพงศ์ เหรียญทอง 20
21 ม. 5/5 40 32845 นางสาว นัทธมน วงค์คำหาร 20
22 ม. 5/5 46 33008 นางสาว สุพัตรา นาใจเย็น 20