ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 28 34987 เด็กหญิง พัชรพร โพธิมีชัย 20
2 ม. 1/4 27 35025 เด็กหญิง ศกุลตลา วงษ์มณีวรรณ์ 20
3 ม. 1/4 34 35414 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีอรุณกิจจา 20
4 ม. 1/13 35 35164 เด็กหญิง ณัฐทิชา สุพร 20
5 ม. 1/13 41 35303 เด็กหญิง ปวริศา ศรีสุวรรณไพศาล 20
6 ม. 1/13 42 35325 เด็กหญิง เปรมฤทัย คูโณดม 20
7 ม. 2/5 32 34179 เด็กหญิง ญาณิศา รุ่งเรือง 20
8 ม. 2/5 34 34200 เด็กหญิง ชลธิชา เสสุตา 20
9 ม. 2/5 45 34314 เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่อ๋อ 20
10 ม. 2/10 32 34330 เด็กหญิง ศิริภัสสร อุทกศิริ 20
11 ม. 2/10 36 34438 เด็กหญิง ภัคจิรา ฉิมประคุณ 20
12 ม. 2/10 38 34456 เด็กหญิง มัลลิกา เวยยาวัจมัย 20
13 ม. 2/10 42 34515 เด็กหญิง พิชญาภา รัตนประภา 20
14 ม. 2/10 43 34541 เด็กหญิง กุลิสรา ทองสม 20
15 ม. 2/10 48 34571 เด็กหญิง กนกรักษ์ วัฒนากรแก้ว 20
16 ม. 2/10 50 34577 เด็กหญิง รสริน เทียมชาติ 20
17 ม. 3/5 47 33833 นางสาว ปาริชาติ ขยายฤทธิ์ 20
18 ม. 3/6 39 33661 นางสาว ฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ 20
19 ม. 4/3 28 32694 นางสาว นภัสวรรณ คำภูมี 20
20 ม. 4/4 3 32528 นาย กิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ 20
21 ม. 4/4 46 35564 นางสาว อภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 20
22 ม. 4/5 19 32516 นางสาว นรรธภรณ์ เกษนอก 20
23 ม. 4/6 14 32925 นาย ภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ 20
24 ม. 4/6 29 32656 นางสาว ศิราณี สีเขียว 20
25 ม. 4/6 32 32704 นางสาว ภัทรา คงกระพันธุ์ 20
26 ม. 4/6 42 32908 นางสาว สุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญ 20
27 ม. 4/7 25 32599 นางสาว เพ็ญพิชชา บัวคง 20
28 ม. 4/7 27 32703 นางสาว พัชรลดา หรั่งเล็ก 20
29 ม. 4/7 29 32711 นางสาว อุษณี โภชนพันธ์ 20
30 ม. 4/12 40 32957 นางสาว สิริอัจฉริยา ชลธี 20
31 ม. 4/13 43 32961 นางสาว ไอลดา แสงย้อย 20