เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับการ์ตูนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 17 35470 เด็กชาย สิรวิชญ์ หอมชื่น 20
2 ม. 1/8 40 35411 เด็กหญิง รัฐชิดา อังกินันทน์ 20
3 ม. 2/6 18 34308 เด็กชาย ธัชชัย เจริญโชคธนพร 20
4 ม. 2/13 22 34588 เด็กชาย ณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ 20
5 ม. 3/3 3 33293 เด็กชาย ธราเวช คงสมบูรณ์ 20
6 ม. 3/3 13 33289 เด็กหญิง ปภาวรินท์ สีดำ 20
7 ม. 3/3 20 33304 เด็กหญิง ภัคธีมา จิตวิบูลย์ 20
8 ม. 3/3 24 33310 เด็กหญิง ดวงหทัย จงจิตร 20
9 ม. 3/3 33 33322 เด็กหญิง จุฑามาศ ชาวยศ 20
10 ม. 3/11 43 33699 เด็กหญิง วรรษา สมปัญญา 20
11 ม. 3/11 44 33701 เด็กหญิง สกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญ 20
12 ม. 4/8 4 32630 นาย ศิวดล ศรีอุบล 20
13 ม. 4/8 7 32777 นาย ศรธรรศ ไตรจักรภพ 20
14 ม. 4/8 8 32866 นาย ธนธรณ์ คมน์พิสิฐ 20
15 ม. 5/5 9 31917 นาย กิตติคุณ ทัดประดิษฐ 20
16 ม. 5/5 40 34647 นางสาว รุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ 20
17 ม. 5/8 39 32171 นางสาว พิณฤดา เรืองฤทธิ์ 20
18 ม. 5/10 14 31921 นาย ณัฐคมน์ จันทร์คำ 20
19 ม. 5/13 2 31919 นาย ชนกันต์ ปลื้มปิยธรรม 20
20 ม. 6/6 6 30919 นาย อิสรา อิ่มเจริญ 20
21 ม. 6/6 26 30896 นางสาว วรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจ 20
22 ม. 6/6 29 30946 นางสาว อภิชญา มาลีเลิศ 20
23 ม. 6/7 9 30953 นาย ณัฏฐชัย โพธิ์ทอง 20
24 ม. 6/7 13 31111 นาย ปาราเมศ คทารัตน์ 20
25 ม. 6/7 28 30936 นางสาว ภูริชญา สกุลดำรงค์พานิช 20