เจ้าหญิงเจ้าชาย ICTNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 7 35894 เด็กชาย วีรศักดิ์ อิทธิเมฆินทร์ 20
2 ม. 1/6 20 35848 เด็กหญิง อัญชิษฐา สีมา 20
3 ม. 1/6 26 35875 เด็กหญิง วีระยารัตน์ กันธพงศ์ 20
4 ม. 1/8 12 35879 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อาจวิชัย 20
5 ม. 1/12 12 36092 เด็กชาย จิโรภาส รอนไพริน 20
6 ม. 2/9 3 35120 เด็กชาย ชาญวิทย์ คงสุวรรณ 20
7 ม. 2/11 14 35320 เด็กชาย ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี 20
8 ม. 2/12 23 35401 เด็กชาย รติดัสกร ทองคำ 20
9 ม. 2/12 31 35101 เด็กหญิง จุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ 20
10 ม. 2/12 35 35236 เด็กหญิง ธิติญา ภูฆัง 20
11 ม. 2/12 37 35314 เด็กหญิง ปาริชาติ ผ่องประทุม 20
12 ม. 2/12 38 35319 เด็กหญิง ปิยะนุช สายไหม 20
13 ม. 2/12 41 35434 เด็กหญิง วิชญาพร ทองสุพล 20
14 ม. 2/12 43 35476 เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนวงศ์ 20
15 ม. 3/5 33 34182 เด็กหญิง สิตางค์ ช้างศรี 20
16 ม. 3/5 38 34219 เด็กหญิง ชัชฐาณัฐญา ชื่นชม 20
17 ม. 3/5 41 34227 เด็กหญิง ฉัตรดาว วงค์เตชะ 20
18 ม. 4/6 7 33511 นาย ณัฏชนนท์ แผนพุทธา 20
19 ม. 4/6 9 33575 นาย กฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ 20
20 ม. 4/6 12 33649 นาย อนันดา คงเกิด 20
21 ม. 4/7 9 33640 นาย อติชาต 20
22 ม. 4/8 23 33749 นางสาว ปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริ 20
23 ม. 4/8 29 34842 นางสาว รุจิรา จักราบาตร 20
24 ม. 4/11 29 33600 นางสาว สุกัญญา ปาสารักษ์ 20
25 ม. 4/12 3 33573 นาย พชร อันล้ำเลิศ 20
26 ม. 4/12 22 33644 นางสาว ธนภรณ์ ภูตะวันนะ 20
27 ม. 5/2 27 32746 เด็กหญิง ปพิชญา สุขประสงค์ 20
28 ม. 5/5 34 32737 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูเอียด 20
29 ม. 5/6 34 32742 นางสาว ต้นน้ำ จิรผาตินาถ 20
30 ม. 5/6 35 32749 นางสาว พันธิตรา สิงห์ชัย 20
31 ม. 5/6 36 32754 นางสาว วราภรณ์ พุทธ์แก้ว 20
32 ม. 5/11 32 32950 นางสาว ลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ 20
33 ม. 5/11 34 32987 นางสาว กัญญาพัชร นิลบุตร 20
34 ม. 5/11 38 35592 นางสาว ญารินดา หวังเจริญ 20
35 ม. 5/12 40 32989 นางสาว ลภัสรดา ทองนำ 20
36 ม. 5/13 32 32733 นางสาว กฤติกา ทรัพย์นาค 20
37 ม. 5/13 34 32736 นางสาว ชญานุช ศรีผ่องบำรุง 20
38 ม. 5/13 38 32887 นางสาว จิดาภา พูลเกษม 20
39 ม. 6/5 21 34837 นาย อุกฤษณ์ ศิลปชัยศรี 20