สื่อและการนำเสนอNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 3 35120 เด็กชาย ชาญวิทย์ คงสุวรรณ 20
2 ม. 1/9 4 35162 เด็กชาย ณัฐดนัย จำปาม่วง 20
3 ม. 1/9 5 35166 เด็กชาย ณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ 20
4 ม. 1/9 8 35197 เด็กชาย ทีฆายุ ขันอ้าย 20
5 ม. 1/9 12 35266 เด็กชาย นิธิศ สีแสงสุวรรณชัย 20
6 ม. 1/9 18 35522 เด็กชาย อัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศา 20
7 ม. 2/5 38 34219 เด็กหญิง ชัชฐาณัฐญา ชื่นชม 20
8 ม. 2/5 41 34227 เด็กหญิง ฉัตรดาว วงค์เตชะ 20
9 ม. 2/5 50 34435 เด็กหญิง ธมกร ธรรมพรสิน 20
10 ม. 2/6 39 34222 เด็กหญิง ณฐพร พัทวรกิตติ 20
11 ม. 2/9 27 34178 เด็กหญิง วริศรา องอาจ 20
12 ม. 2/9 28 34190 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ขันติยู 20
13 ม. 2/9 31 34250 เด็กหญิง เพ็ญวิสาข์ รูปไข่ 20
14 ม. 2/9 32 34275 เด็กหญิง นภสร ประทุมทอง 20
15 ม. 2/10 4 34310 เด็กชาย สรวิชญ์ เล็กสู่ 20
16 ม. 2/10 10 34446 เด็กชาย ภควัต มุขโต 20
17 ม. 2/10 19 34547 เด็กชาย ศาสตราวุฒิ ชนะบำรุง 20
18 ม. 2/12 10 34486 เด็กชาย เจษฎา พูลเกตุ 20
19 ม. 2/12 28 34299 เด็กหญิง ภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ 20
20 ม. 6/12 5 31157 นาย เชาวริณ ดวงศรี 20
21 ม. 6/12 6 31192 นาย ธีรศักดิ์ เลิศดำรงธรรม 20
22 ม. 6/12 8 31212 นาย สิทธิกร กินนิน 20
23 ม. 6/12 11 31329 นาย ภาณุ เลาหวิวัฒนชัย 20
24 ม. 6/12 12 31331 นาย นภาดล พวงพุฒ 20
25 ม. 6/12 16 31493 นาย พัชรพล เงินยวง 20
26 ม. 6/12 17 31520 นาย ชิษณุพงศ์ นาคผ่อง 20
27 ม. 6/12 18 31521 นาย อธิก สมานวงศ์ 20
28 ม. 6/12 19 31522 นาย ณัฐกฤษณ์ หิรัญพิพัฒน์ 20
29 ม. 6/12 21 33887 นาย นันทนัช อ้วนกันยา 20