เพื่อนช่วยเพื่อนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/6 32 34187 เด็กหญิง ปวีณ์นุช นุ้ยดี 20
2 ม. 2/9 19 34384 เด็กชาย พฤฒินันท์ นิยม 20
3 ม. 2/9 45 34402 เด็กหญิง ธนิดา คงปราโมทย์ 20
4 ม. 2/9 49 34417 เด็กหญิง มุขรินทร์ คำศรี 20
5 ม. 2/9 50 34424 เด็กหญิง อรวรา กันทะหล้า 20
6 ม. 2/11 26 34348 เด็กหญิง ณิชาภัทร สารกุล 20
7 ม. 2/13 34 34472 เด็กหญิง ศุภิสรา อุทัยกาล 20
8 ม. 3/5 2 33418 เด็กชาย กิตติธัช พลายแก้ว 20
9 ม. 3/5 25 33389 เด็กหญิง พัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ 20
10 ม. 3/5 27 33410 เด็กหญิง ภาสินี ล้อมจันทร์ 20
11 ม. 3/5 29 33444 เด็กหญิง สาวิตรี เนืองนา 20
12 ม. 3/5 30 33476 เด็กหญิง ไค ถิง โย 20
13 ม. 3/5 31 33493 เด็กหญิง พลอยกมล เรืองชัยศิลป์ 20
14 ม. 3/5 38 33631 เด็กหญิง พีรยา ประสพพรรังสี 20
15 ม. 3/5 49 33962 เด็กหญิง ศศิภา นครศรี 20
16 ม. 3/9 1 33374 เด็กชาย จักรพงศ์ ไตรยางค์ 20
17 ม. 3/9 2 33420 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ตรีเจริญวัฒนกุล 20
18 ม. 3/9 3 33436 เด็กชาย ชานน ศรีจันทร์ 20
19 ม. 3/9 5 33488 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พานิช 20
20 ม. 3/9 6 33509 เด็กชาย กฤตเมธ เสื่องศิริ 20
21 ม. 3/9 13 33680 เด็กชาย ปรมีย์ สิลมัย 20
22 ม. 3/9 14 33691 เด็กชาย องค์กร ทองพิทักษ์ 20
23 ม. 3/9 29 33470 เด็กหญิง ชลดา มีมูล 20
24 ม. 3/9 36 33550 เด็กหญิง ประภัสนี ศรีสากล 20
25 ม. 4/3 30 32697 นางสาว ปทันทิญา สิทธิเสนา 20
26 ม. 4/6 22 32483 นางสาว ปัญญดา นานกระโทก 20
27 ม. 5/11 5 31773 นาย ทวีวัฒน์ ศรีเมฆ 20
28 ม. 5/11 6 31774 นาย ธเนศ สุขได้พึ่ง 20
29 ม. 5/11 7 31782 นาย รวิสุต ศรีพนมพงษ์ 20
30 ม. 5/11 17 32061 นาย กิตติวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาล 20
31 ม. 5/11 28 32354 นาย พัชรพล บุตรสอน 20
32 ม. 5/11 31 31796 นางสาว ณัฐณิชา ภัทราภรณ์ 20
33 ม. 5/11 34 31810 นางสาว วิศรุตา จันทร์หอม 20
34 ม. 6/1 1 30817 นาย ธนกฤต รังสิยานุวัตร 20
35 ม. 6/1 17 30543 นางสาว มาวพร โพธิ์ธัญญา 20
36 ม. 6/1 18 30829 นางสาว ณัฐณิฐณาฏ สิทธาภิรมย์ 20
37 ม. 6/1 28 31089 นางสาว วนิดา อยู่ยังเกตุ 20
38 ม. 6/1 40 33907 นางสาว จันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพ 20
39 ม. 6/3 22 30892 นางสาว ปิยาพัชร เติมชัยกุล 20
40 ม. 6/3 29 30990 นางสาว ราชาวดี วีระชัย 20
41 ม. 6/3 37 31177 นางสาว ธัญรดา พิดา 20
42 ม. 6/4 7 30967 นาย ศุภณัฐ สอทา 20
43 ม. 6/4 8 31002 นาย ชยุตพงศ์ ภูมิภักดิ์ 20
44 ม. 6/4 10 31053 นาย ณัฐธีร์ เมธีธนินท์รัฐ 20
45 ม. 6/4 13 31512 นาย ตรัยชาติ จุฬารักษ์ 20
46 ม. 6/4 15 33905 นาย ณัฐกร คงเครือพันธุ์ 20
47 ม. 6/4 27 30972 นางสาว คคนางค์ มีศรี 20
48 ม. 6/4 28 30992 นางสาว สาธิดา บุญฤทธิ์ 20
49 ม. 6/4 33 31091 นางสาว ศรวณีย์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ 20
50 ม. 6/4 36 31148 นางสาว ไอริณ ผ่องใส 20