โสตทัศนศึกษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 38 35983 เด็กหญิง มนปรียา พิมพ์สารี 20
2 ม. 1/6 39 35999 เด็กหญิง นันท์นภัส จรประสิทธิ์ 20
3 ม. 1/9 23 35918 เด็กหญิง รับขวัญ หล้าศรี 20
4 ม. 1/9 28 35936 เด็กหญิง ชญาดา พลอาชา 20
5 ม. 1/10 22 35975 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชุดา เผือกผ่องพัชระ 20
6 ม. 1/11 23 36066 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ ฉันทนาอารีย์ 20
7 ม. 1/13 29 36141 เด็กหญิง วิมลณัฐ มั่นทองคำ 20
8 ม. 1/13 37 36157 เด็กหญิง พัชราภา พิพัฒน์พุฒิไพศาล 20
9 ม. 1/13 39 36160 เด็กหญิง ปุณรดา รุ่งแสงทิตยา 20
10 ม. 2/5 47 35489 เด็กหญิง สุภัทรา วุฒิสาร 20
11 ม. 2/10 35 35349 เด็กหญิง พิธุปรียา สุขโกกี 20
12 ม. 3/4 19 34433 เด็กชาย ปริทัศน์ ศรีผุย 20
13 ม. 3/5 9 34203 เด็กชาย กษิดิศ ปั้นมณี 20
14 ม. 3/6 26 34146 เด็กหญิง ชลิดา นันท์ธนเกษม 20
15 ม. 3/6 43 34268 เด็กหญิง ศตพร จิรไพสิฐนุกูล 20
16 ม. 3/7 34 34289 เด็กหญิง ชัญญา ภารชาตรี 20
17 ม. 3/7 38 34311 เด็กหญิง ญาณิศา เปียแก้ว 20
18 ม. 3/7 50 34604 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ยอดยศ 20
19 ม. 3/8 34 34285 เด็กหญิง กชนิภา เมฆดำรงค์ 20
20 ม. 4/2 5 33312 นาย วีรากร หาญพัฒนากิจ 20
21 ม. 4/3 21 33315 นางสาว ศรัณย์พร นาคกุล 20
22 ม. 4/4 27 33378 นางสาว ฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ 20
23 ม. 4/6 18 33386 นางสาว กรธิดา ธัญนันท์ 20
24 ม. 4/7 18 33391 นางสาว มาริสา นามหิรัญ 20
25 ม. 4/7 21 33457 นางสาว อภิสรา ชลประสิทธิ์ 20
26 ม. 4/7 28 33659 นางสาว กานต์พิชชา เกษมสุขภูมิ 20
27 ม. 4/7 31 33681 นางสาว จอมสุดา ทศานนท์ 20
28 ม. 4/7 32 33682 นางสาว ปิยธิดา ปิยสุขเกษม 20
29 ม. 4/8 12 33405 นางสาว อารีย์ เลิกนอก 20
30 ม. 4/10 2 33423 นาย ภาธร โคลงฉันท์ 20
31 ม. 4/10 18 33660 นาย ปณต กุศลสัตย์ 20
32 ม. 4/10 21 33742 นาย ชนินทร สระแก้ว 20
33 ม. 4/10 30 33578 นางสาว อรนิช เข็มแก้ว 20
34 ม. 6/2 1 31621 นาย กมลชัย หลบหลีกพาล 20
35 ม. 6/2 6 31659 นาย ภัทร์ชนน สติภา 20
36 ม. 6/2 13 31886 นาย สิชา ดิลกเลิศพลากร 20
37 ม. 6/2 45 32009 นางสาว มิรันต์ตี วงษ์งาน 20
38 ม. 6/3 3 31686 นาย ปวรทย์ ชานก 20
39 ม. 6/4 2 31630 นาย ภาพย์ เทพทรงพัฒนา 20
40 ม. 6/8 8 31926 นาย ปกรณ์ จาฤก 20