วัฒนธรรมญี่ปุ่นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 19 34978 เด็กหญิง กัญญาดา มิ่งพรสมาน 20
2 ม. 1/3 30 34989 เด็กหญิง มาริสา แสงจันทร์ 20
3 ม. 1/3 32 34992 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ผันสูงเนิน 20
4 ม. 1/3 34 34994 เด็กหญิง อัญชิสา รีรานนท์ 20
5 ม. 1/9 33 35340 เด็กหญิง พัชรพร อภัยสุวรรณ 20
6 ม. 1/9 34 35343 เด็กหญิง พิชญาภา ปัชชาชัย 20
7 ม. 1/9 37 35435 เด็กหญิง วิภาดา วงศ์สนิท 20
8 ม. 1/9 42 35464 เด็กหญิง สลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ 20
9 ม. 1/9 47 35525 เด็กหญิง อัมพิกาภา ทาทอง 20
10 ม. 1/14 8 35233 เด็กชาย ธันวเทพ แสงฟ้า 20
11 ม. 1/14 9 35242 เด็กชาย ธีรภัทร พ่วงเครือ 20
12 ม. 1/14 12 35280 เด็กชาย ปกาสิต ศรทรงเดช 20
13 ม. 1/14 19 35439 เด็กชาย วิริทธิ์พล ด้วงวิเศษ 20
14 ม. 1/14 21 35495 เด็กชาย สุริยา ซื่อความสัตย์ 20
15 ม. 2/5 5 34168 เด็กชาย ภาสวิชญ์ นวลละออง 20
16 ม. 2/7 46 34365 างสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุข 20
17 ม. 2/9 35 34326 เด็กหญิง สุธินันท์ ศรีนิล 20
18 ม. 2/9 37 34333 เด็กหญิง ศริญญา สิงหปุรางกูร 20
19 ม. 3/9 39 33601 เด็กหญิง คณกร หอมพรมมี 20
20 ม. 3/11 5 33484 เด็กชาย คณาธิป ตันเกษม 20
21 ม. 3/11 31 33499 เด็กหญิง ธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจ 20
22 ม. 4/7 41 32994 นางสาว นภัสกร ธนะผล 20
23 ม. 4/7 43 33001 นางสาว ปุณยวีร์ ตรีวัฒนา 20
24 ม. 4/10 36 32995 นางสาว นริศรา หอมจันทร์ 20
25 ม. 4/10 37 33004 นางสาว ภัทรดา อยู่เจริญ 20