โสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 48 35489 เด็กหญิง สุภัทรา วุฒิสาร 20
2 ม. 1/6 23 35109 เด็กหญิง ชลกาญจน์ บุญยืน 20
3 ม. 1/6 24 35133 เด็กหญิง ญาดา เปี่ยมเจริญ 20
4 ม. 1/6 30 35256 เด็กหญิง นันท์นภัส อินทนชิตจุ้ย 20
5 ม. 1/6 35 35306 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ คำเพ็ง 20
6 ม. 1/6 36 35318 เด็กหญิง ปิยะณัฐ มีศรี 20
7 ม. 1/6 46 35478 เด็กหญิง สุทธิดา จันแดง 20
8 ม. 1/8 41 35413 เด็กหญิง รินรดา ดำรงค์สถิตย์ 20
9 ม. 1/9 1 35065 เด็กชาย กิตติภูมิ บวบทอง 20
10 ม. 1/9 19 35061 เด็กหญิง กัลย์สุดา ทองดี 20
11 ม. 1/9 20 35090 เด็กหญิง จิตตราพร แสงทวี 20
12 ม. 1/9 24 35137 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ตันเจริญ 20
13 ม. 1/9 26 35249 เด็กหญิง นรีกานต์ คำรังษี 20
14 ม. 1/9 28 35285 เด็กหญิง ปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ 20
15 ม. 1/9 29 35311 เด็กหญิง ปานชีวา ศรีจันทร์ 20
16 ม. 1/9 30 35312 เด็กหญิง ปาริชาต ศรีจันทร์ 20
17 ม. 1/9 39 35446 เด็กหญิง ศลิษา ตูพานิช 20
18 ม. 1/9 45 35514 เด็กหญิง อรกัญญา กมลมาลย์ 20
19 ม. 1/10 36 35355 เด็กหญิง พีรญา เกษสงกา 20
20 ม. 1/10 42 35424 เด็กหญิง วรรณวิสา ทิพมณฑา 20
21 ม. 1/11 1 35058 เด็กชาย กัณตนัย ภูนะ 20
22 ม. 1/12 1 35032 เด็กชาย กนกนก ตันพิกุล 20
23 ม. 1/12 23 35376 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ภู่อร่าม 20
24 ม. 1/12 24 35401 เด็กชาย รติดัสกร ทองคำ 20
25 ม. 2/5 9 34203 เด็กชาย กษิดิศ ปั้นมณี 20
26 ม. 2/6 26 34146 เด็กหญิง ชลิดา นันท์ธนเกษม 20
27 ม. 2/6 43 34268 เด็กหญิง ศตพร จิรไพสิฐนุกูล 20
28 ม. 2/7 34 34289 เด็กหญิง ชัญญา ภารชาตรี 20
29 ม. 2/7 38 34311 เด็กหญิง ญาณิศา เปียแก้ว 20
30 ม. 2/8 34 34285 เด็กหญิง กชนิภา เมฆดำรงค์ 20
31 ม. 2/10 27 34261 เด็กหญิง ปทิตตา กำจัดภัย 20
32 ม. 3/7 23 33382 เด็กหญิง ปิยฐิดา อินทรเพชร 20
33 ม. 3/7 25 33405 นางสาว อารีย์ เลิกนอก 20
34 ม. 3/7 28 33446 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ 20
35 ม. 3/7 29 33447 เด็กหญิง สุพิชชา จีนหลักร้อย 20
36 ม. 3/7 33 33490 เด็กหญิง วิชุดา มีพวงผล 20
37 ม. 3/7 42 33682 เด็กหญิง ปิยธิดา ปิยสุขเกษม 20
38 ม. 3/10 40 33652 เด็กหญิง สุขญา ยอดอินทร์ 20
39 ม. 4/10 28 32895 นางสาว พรชนก วรโรจนศิริ 20
40 ม. 4/10 29 32901 นางสาว ภควดี ทองดี 20
41 ม. 5/2 1 31621 นาย กมลชัย หลบหลีกพาล 20
42 ม. 5/2 6 31659 นาย ภัทร์ชนน สติภา 20
43 ม. 5/2 13 31886 นาย สิชา ดิลกเลิศพลากร 20
44 ม. 5/2 45 32009 นางสาว มิรันต์ตี วงษ์งาน 20
45 ม. 5/3 3 31686 นาย ปวรทย์ ชานก 20
46 ม. 5/4 1 31622 นาย เจตนิพิฐ เชาว์วุฒิประสิทธิ์ 20
47 ม. 5/4 2 31630 นาย ภาพย์ เทพทรงพัฒนา 20
48 ม. 5/8 8 31926 นาย ปกรณ์ จาฤก 20
49 ม. 6/3 23 30894 นางสาว พัชรมัย ตั้งวิริยะธรรม 20
50 ม. 6/5 9 30964 นาย ภาณุพงศ์ นุ่นสังข์ 20
51 ม. 6/5 14 31049 นาย กิตติธัช สถาปนฤทธิ์ 20
52 ม. 6/8 2 31060 นาย ศิรชัช โททัสสะ 20
53 ม. 6/10 5 31051 นาย ฐิติพงศ์ กลั่นชื่น 20