งานสานไม้ไผ่Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/9 32 35335 เด็กหญิง พรไพลิน ฉิมกุล 20
2 ม. 2/9 33 35340 เด็กหญิง พัชรพร อภัยสุวรรณ 20
3 ม. 2/9 37 35435 เด็กหญิง วิภาดา วงศ์สนิท 20
4 ม. 2/9 42 35464 เด็กหญิง สลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ 20
5 ม. 2/9 45 35514 เด็กหญิง อรกัญญา กมลมาลย์ 20
6 ม. 2/10 4 35085 เด็กชาย จตุรภัทร จังจิรภัทร 20
7 ม. 3/5 15 34335 เด็กชาย บาดัร สุขประเสริฐ 20
8 ม. 3/9 2 34201 เด็กชาย ธรรมรักษ์ ยอดนางรอง 20
9 ม. 3/9 4 34229 เด็กชาย ญาณพงศ์ กุศล 20
10 ม. 3/9 13 34332 เด็กชาย วชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุล 20
11 ม. 3/9 15 34353 เด็กชาย จิรเดช ฤกษ์มงคลเดช 20
12 ม. 3/9 20 34403 เด็กชาย อรรถชัย ใสโศก 20
13 ม. 4/5 31 33456 นางสาว ศตพร สนิท 20
14 ม. 4/6 22 33430 นางสาว กรรณิการ์ น้อยอามาตย์ 20
15 ม. 4/6 31 33565 นางสาว บวรรัตน์ หลิมเจริญ 20
16 ม. 4/11 28 33576 นางสาว บุศราภา ภู่แก้ว 20
17 ม. 4/13 25 33745 นางสาว พรปวีณ์ ศิริวงษ์ 20
18 ม. 5/10 3 32623 นาย นรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐ 20
19 ม. 5/10 21 32710 นางสาว สุภาภรณ์ ทีน้ำคำ 20
20 ม. 5/10 27 32889 นางสาว ณัฐนันท์ พูลทอง 20
21 ม. 5/10 30 32903 นางสาว ภาสิณี ศรียงยศ 20
22 ม. 5/10 40 35581 นางสาว พิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ 20
23 ม. 5/10 43 35584 นางสาว สุภิสรา บุญบรรดาล 20