งานสานจากกระดาษหนังสือพิมพ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/7 3 34189 เด็กชาย อภินัทธ์ ขันจำนงค์ 20
2 ม. 3/7 5 34226 เด็กชาย ณัฐนนท์ วงศ์หนองแวง 20
3 ม. 3/7 15 34305 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข 20
4 ม. 3/7 16 34318 เด็กชาย อินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ 20
5 ม. 3/7 17 34370 เด็กชาย ปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 20
6 ม. 3/7 20 34413 เด็กชาย ภูผา ก้องกังวาลนที 20
7 ม. 3/7 21 34422 เด็กชาย ณัฐภาส เรียงเงิน 20
8 ม. 3/7 22 34426 เด็กชาย ขวัญข้าว ต้นกัญญา 20
9 ม. 3/10 5 34331 เด็กชาย กฤษกร กฤษณะรังสรรค์ 20
10 ม. 3/10 31 34323 เด็กหญิง คณัสนันท์ ศรีโคตร 20
11 ม. 3/10 41 34508 เด็กหญิง ศศิกรานต์ ปรางค์ทอง 20
12 ม. 3/10 46 34558 เด็กหญิง วริศรา เข็มทอง 20
13 ม. 3/11 28 34367 เด็กหญิง ขนิษฐา แถวอินทร์ 20
14 ม. 3/11 39 34523 เด็กหญิง ชลิตาพร หมอยา 20
15 ม. 3/11 46 34568 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เสียงไพเราะ 20
16 ม. 5/8 2 32620 นาย เดชากร ทีน้ำคำ 20
17 ม. 5/8 17 32590 นางสาว ณิชนันท์ ธรรมชาติ 20
18 ม. 5/8 19 32637 นางสาว ชยาภา แสงเจริญ 20
19 ม. 5/8 20 32639 นางสาว ณภัทร์ วิษุวัต 20
20 ม. 5/8 29 32838 นางสาว ณภัทร อ่อนศิระ 20