งานสานNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/12 12 35193 เด็กชาย ทักษิณัตว์ รักษาพล 20
2 ม. 1/12 20 35331 เด็กชาย พชรดนัย แช่มลือนาม 20
3 ม. 2/8 15 34344 เด็กชาย อภิวิชญ์ โพธิ 20
4 ม. 2/8 18 34364 เด็กชาย ธนภัทร ทองกลิ่น 20
5 ม. 2/8 20 34415 เด็กชาย ธนกร ฤกษ์งาม 20
6 ม. 2/8 22 34421 เด็กชาย ณฐภัทร โพทา 20
7 ม. 2/8 43 34388 เด็กหญิง พรชนัน วีรวินันทนกุล 20
8 ม. 2/8 48 34412 เด็กหญิง สาธิตา จินพละ 20
9 ม. 2/9 21 34403 เด็กชาย อรรถชัย ใสโศก 20
10 ม. 2/11 29 34374 เด็กหญิง วิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาล 20
11 ม. 2/12 8 34475 เด็กชาย สิทธิชล อดกลั้น 20
12 ม. 2/12 25 34186 เด็กหญิง ณัฐฐา นามเมือง 20
13 ม. 2/12 27 34297 เด็กหญิง สุทธิดา เชียงทับ 20
14 ม. 2/12 32 34428 เด็กหญิง กษมา อาษาพันธ์ 20
15 ม. 2/12 42 34548 เด็กหญิง พีระภา ศรีไพบูลย์ 20
16 ม. 2/12 48 34611 เด็กหญิง ขวัญเนตร ถี่ถ้วน 20
17 ม. 3/10 4 33448 นาย วุฒิพงษ์ ท่วงที 20
18 ม. 3/14 22 33763 เด็กชาย ธรรมนูญ เส็งมี 20
19 ม. 3/14 25 33814 เด็กชาย ธ3ุต ธุวะนุติ 20
20 ม. 3/14 28 33832 เด็กชาย ศิรศักดิ์ จันทร์อุ่น 20