ศิลปวัฒนธรรมจีนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/9 1 32724 นาย ภูสิทธิ ลายลักษณ์ 20
2 ม. 4/9 2 32824 เด็กชาย วรชัย หวัง 20
3 ม. 4/9 3 33023 นาย ทิพากร เทียมกลาง 20
4 ม. 4/9 4 33044 นาย สืบสกุล ศุนาลัย 20
5 ม. 4/9 5 33045 นาย อนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกต 20
6 ม. 4/9 6 34840 นาย พุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 20
7 ม. 4/9 7 35571 นาย ฐากร โอภาธนฐากร 20
8 ม. 4/9 8 35572 นาย ธนกฤต ศิริตันติเวชกร 20
9 ม. 4/9 9 32452 นางสาว พรธีรา จรรยาศิริ 20
10 ม. 4/9 10 32457 นางสาว อภิชญา หงษ์วิไล 20
11 ม. 4/9 11 32607 นางสาว โสพิชา เจตานนท์ 20
12 ม. 4/9 12 32645 เด็กหญิง นวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ 20
13 ม. 4/9 13 32658 นางสาว สุพิชญา พลอยเลิศ 20
14 ม. 4/9 14 32747 นางสาว ปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 20
15 ม. 4/9 15 32748 นางสาว พลอยนรินทร์ โพธินะ 20
16 ม. 4/9 16 32755 นางสาว วิภาภรณ์ โนนตานอก 20
17 ม. 4/9 17 32806 นางสาว วนัสพร สนิทน้อย 20
18 ม. 4/9 18 32951 นางสาว วรกมล กิจพิชิต 20
19 ม. 4/9 19 32991 นางสาว ณภัทร ผิวทอง 20
20 ม. 4/9 20 32992 นางสาว ณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ 20
21 ม. 4/9 21 33003 นางสาว พัณณ์ชิตา สุจิมา 20
22 ม. 4/9 22 33054 นางสาว สุพิชญา เชื้อสกุล 20
23 ม. 4/9 23 33055 นางสาว สุวนันท์ นามวงค์ 20
24 ม. 4/9 24 33963 เด็กหญิง ชลณิชา กุลตประเสริฐ 20
25 ม. 4/9 25 34885 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วพวง 20
26 ม. 4/9 26 35573 นางสาว กัลยรัตน์ บรรจงเลิศ 20
27 ม. 4/9 27 35574 นางสาว ธัญญา เลิศธิตินันท์กุล 20
28 ม. 4/9 28 35575 นางสาว ปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ 20
29 ม. 4/9 29 35576 นางสาว กิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ 20
30 ม. 4/9 30 35577 นางสาว พัชรมัย คชพันธ์ 20
31 ม. 5/9 1 31655 นาย ธีติ พิทักษ์ตุ้ม 20
32 ม. 5/9 2 31879 นาย พีรภาส บรรจงลักษณ์ 20
33 ม. 5/9 3 32110 นาย ธีรภัทร จันทร์สาม 20
34 ม. 5/9 4 31641 นางสาว พิชญาอร แซ่ลิ้ม 20
35 ม. 5/9 5 31687 นางสาว ชัชชญา ศุภฉัตรนุกุลกิจ 20
36 ม. 5/9 6 31716 นางสาว ชาครียา อัสรางชัย 20
37 ม. 5/9 7 31750 นางสาว ภควดี ภูผา 20
38 ม. 5/9 8 31800 นางสาว นลินทิพย์ เปี่ยมเจริญ 20
39 ม. 5/9 9 31806 นางสาว พิมพ์กัลยา พิมพ์ทอง 20
40 ม. 5/9 10 31813 นางสาว สุชาดา เอี่ยมสุดแสง 20
41 ม. 5/9 11 31815 นางสาว อชิรญานันท์ อธิพันธุ์อำไพ 20
42 ม. 5/9 12 31848 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ฟุ้งเสถียร 20
43 ม. 5/9 13 31911 นางสาว สาธิภา ละอองเอี่ยม 20
44 ม. 5/9 14 31941 นางสาว เก็จมณี ทองสวัสดิ์ 20
45 ม. 5/9 15 31954 นางสาว พัชรพร การุณวงษ์ 20
46 ม. 5/9 16 31956 นางสาว ภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ 20
47 ม. 5/9 17 32046 นางสาว ธิดารัตน์ หวิงปัด 20
48 ม. 5/9 18 32053 นางสาว เพียงรุ้ง หล้ามณี 20
49 ม. 5/9 19 32059 นางสาว สุพิชญา บุญเกิ่ง 20
50 ม. 5/9 20 32106 นางสาว วรรณกานต์ วงศ์พัฒนวุฒิ 20
51 ม. 5/9 21 32172 นางสาว วริศรา เรืองเกตุ 20
52 ม. 5/9 22 32197 นางสาว ญาณิศา ลอยรัตน์ 20
53 ม. 5/9 23 32198 นางสาว ธนพร ปรีชา 20
54 ม. 5/9 24 32200 นางสาว ปิยะธิดา ฤทธิ์นอก 20
55 ม. 5/9 25 32239 นางสาว สุวรรณี มีอาษา 20
56 ม. 5/9 26 32356 นางสาว ศศิวิมล มั่นไพบูลย์ 20
57 ม. 5/9 27 32366 นางสาว ธีราพร แสนสุข 20
58 ม. 5/9 28 33185 นางสาว วัลลพา ผ่องชมภู 20
59 ม. 5/9 29 34678 นางสาว ภัทรวดี สามเสน 20
60 ม. 5/9 30 34679 นางสาว ทิพรัตน์ แพรศรี 20
61 ม. 5/9 31 34879 นางสาว ฐิติรัตน์ วิจิตรพิเชียรกุล 20
62 ม. 6/9 1 31107 นาย ธนัท โชติภัทรบูรณ์ 20
63 ม. 6/9 2 31149 นาย ชินภัทร หิรัญคำ 20
64 ม. 6/9 3 31154 นาย จิรพงษ์ ศิริสมพร 20
65 ม. 6/9 4 31207 นาย พงศภัค อุดมกุล 20
66 ม. 6/9 5 31211 นาย ศุภกร พันธุ์เทศ 20
67 ม. 6/9 6 33344 นาย พีรวัส หาญนัทธี 20
68 ม. 6/9 7 33861 นาย สุชาครี เย็นชมชื่น 20
69 ม. 6/9 8 33863 นาย ศุภกร ด้วงนา 20
70 ม. 6/9 9 33870 นาย ฐิติพงษ์ บุญศรีประภากิจ 20
71 ม. 6/9 10 30448 นางสาว ปัทมพร นครศรี 20
72 ม. 6/9 11 30834 นางสาว ภัทรานิษฐ์ หยาง 20
73 ม. 6/9 12 30927 นางสาว ชนิกานต์ ชุ่มกิ่ง 20
74 ม. 6/9 13 30929 นางสาว ชวัลลักษณ์ จันทร์หล้า 20
75 ม. 6/9 14 30932 นางสาว นิชานันท์ กลางประพันธ์ 20
76 ม. 6/9 15 30940 นางสาว รุจิรา รั่นอรัญ 20
77 ม. 6/9 16 30943 นางสาว สุชานันท์ โพธิ์ป้อม 20
78 ม. 6/9 17 30948 นางสาว อัมรินทร์ ชักชวนวงศ์ 20
79 ม. 6/9 18 30982 นางสาว พรรณพัชร กาวดิลก 20
80 ม. 6/9 19 30995 นางสาว สุชัญญา สีนาค 20
81 ม. 6/9 20 31094 นางสาว ศศิภา เจิงจีระกุล 20
82 ม. 6/9 21 31098 นางสาว อภิชญา โคตรสาร 20
83 ม. 6/9 22 31183 นางสาว ปิยะฉัตร มุทาวัน 20
84 ม. 6/9 23 31266 นางสาว ณภาภัช เลิศภักดีพร 20
85 ม. 6/9 24 31351 นางสาว พิชชา ปั้นวงศ์รอด 20
86 ม. 6/9 25 31355 นางสาว รังสินี งามจิต 20
87 ม. 6/9 26 31358 นางสาว สิริกร แสงจันทร์ 20
88 ม. 6/9 27 31526 นางสาว มรัสศิยา ประภาษี 20
89 ม. 6/9 28 31537 นางสาว ภคนันท์ กิตติประชากุล 20
90 ม. 6/9 29 33323 นางสาว สุภัทรา ศิริ 20
91 ม. 6/9 30 33862 นางสาว ชนิกานต์ สนสกล 20
92 ม. 6/9 31 33864 นางสาว สุวิมล เลิศวรทรัพยื 20
93 ม. 6/9 32 33867 นางสาว ธิติยา รักษาวงศ์ 20
94 ม. 6/9 33 33869 นางสาว อัจฉราภรณ์ ศิลปธนาภัทท์ 20
95 ม. 6/9 34 33871 นางสาว กุลิสรา รักความสุข 20