งานสานไม้ไผ่Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/10 4 35085 เด็กชาย จตุรภัทร จังจิรภัทร 20
2 ม. 1/10 10 35238 เด็กชาย ธิปไตย ชัยหลาก 20
3 ม. 2/7 49 34531 เด็กหญิง วงศกร รามศิริ 20
4 ม. 2/11 26 34348 เด็กหญิง ณิชาภัทร สารกุล 20
5 ม. 2/11 48 34599 เด็กหญิง สุวรรณา รุ่งศรี 20
6 ม. 2/13 36 34489 เด็กหญิง อรปรียา ประสพ 20
7 ม. 2/13 42 34507 เด็กหญิง กุลิสรา อุ่นสมัย 20
8 ม. 2/13 49 34612 เด็กหญิง ญานิศา ศรีเมืองบุญ 20
9 ม. 3/10 33 33565 เด็กหญิง บวรรัตน์ หลิมเจริญ 20
10 ม. 3/10 42 33733 เด็กหญิง ศรุชา ธาดาหิรัญกุล 20
11 ม. 3/10 44 33745 เด็กหญิง พรปวีณ์ ศิริวงษ์ 20
12 ม. 3/12 26 33430 นางสาว กรรณิการ์ น้อยอามาตย์ 20
13 ม. 3/12 33 33576 เด็กหญิง บุศราภา ภู่แก้ว 20
14 ม. 3/12 42 33723 นางสาว ศิวพร พลทัพ 20
15 ม. 4/4 18 32450 นางสาว ธัญยธรณ์ วรมงคล 20
16 ม. 4/4 25 32515 นางสาว ธนัชพร พูนสวัสดิ์ 20
17 ม. 4/8 2 32620 นาย เดชากร ทีน้ำคำ 20
18 ม. 4/10 27 32889 นางสาว ณัฐนันท์ พูลทอง 20
19 ม. 4/10 30 32903 นางสาว ภาสิณี ศรียงยศ 20
20 ม. 4/13 9 32626 นาย พัสกร สุ่มมาตย์ 20
21 ม. 5/3 32 31802 นางสาว ปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ 20
22 ม. 6/2 2 30907 นาย ธีรกานต์ พงศ์พันธ์ศักดา 20
23 ม. 6/2 12 31103 นาย ชลสิทธิ์ หลงสวัสดิ์ 20
24 ม. 6/13 25 31140 นางสาว พรนารายณ์ เหมือนครุธ 20