ดูแลต้นไม้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/5 24 35136 เด็กหญิง ฐิฎาธร จันทร์โรจน์ 20
2 ม. 2/5 29 35182 เด็กหญิง ณิชาภา เพิ่มลาภ 20
3 ม. 2/5 34 35310 เด็กหญิง ปาณิสรา มุทธาจรัสกุล 20
4 ม. 2/5 39 35389 เด็กหญิง มนัสขวัญ ป้องขวาเลา 20
5 ม. 2/5 48 35516 เด็กหญิง อรนิตา พิศนอก 20
6 ม. 2/10 1 35050 เด็กชาย กษิเดช มีเครือรอด 20
7 ม. 2/10 3 35078 เด็กชาย เกียรติยศ พุ่มดียิ่ง 20
8 ม. 2/10 5 35143 เด็กชาย ณภัทร แสงอ่อน 20
9 ม. 2/14 7 35157 เด็กชาย ณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจ 20
10 ม. 3/5 25 34156 เด็กหญิง ศรุตา โทรัตน์ 20
11 ม. 3/5 27 34163 เด็กหญิง ธนภรณ์ ธรรมอินทร์ 20
12 ม. 3/5 46 34347 เด็กหญิง ชนะนันท์ ศรีชื่น 20
13 ม. 5/2 14 34961 นาย ภูมิผา เชี่ยวสมุทร 20
14 ม. 5/6 11 32818 นาย ปัณณธร สอนอินทร์ 20
15 ม. 5/11 7 32913 นาย คณิศร ไกรกรุง 20
16 ม. 5/12 19 32918 นาย ฐานทัพ สุตลาวดี 20
17 ม. 5/12 21 32927 นาย ภูรินท์ ธรรมสาส์น 20
18 ม. 5/13 21 32935 นาย อิทธินันท์ อุ่นสมัย 20