ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 2 35751 เด็กชาย ธนาธิป ประสารเกตุ 20
2 ม. 1/4 12 35761 เด็กชาย มังกร แซ่ชื้อ 20
3 ม. 1/4 13 35762 เด็กชาย มาวิน ศีตะจิตต์ 20
4 ม. 1/4 21 35771 เด็กหญิง พรพิรุณ สงวนศิลป์ 20
5 ม. 1/4 28 35778 เด็กหญิง เมธิชนา โรจนะสมิต 20
6 ม. 1/4 34 35784 เด็กหญิง อริสรา พันธุ์รัศมีมั่น 20
7 ม. 1/5 4 35835 เด็กชาย ปิติ หยาง 20
8 ม. 1/5 10 35908 เด็กชาย วิจารณญาณ แก้วพวง 20
9 ม. 1/5 13 36183 เด็กชาย พลาธิป สามเสน 20
10 ม. 1/5 25 35864 เด็กหญิง ฐิตารีย์ นิธิเมธาทิพย์ 20
11 ม. 1/5 29 35906 เด็กหญิง พิมพ์ลดา กันยาลัง 20
12 ม. 1/5 40 36081 เด็กหญิง พรนัชชา วีรวินันทนกุล 20
13 ม. 1/8 6 35844 เด็กชาย ภูริ ประชาสุขสิน 20
14 ม. 1/8 7 35851 เด็กชาย ธีรวุฒิ พงษ์อัคคศิรา 20
15 ม. 1/8 10 35861 เด็กชาย วรณรงค์ ศิริสวัสดิ์ 20
16 ม. 1/8 23 35828 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมภูหลง 20
17 ม. 1/9 12 35939 เด็กชาย ขวัญแก้ว ต้นกัญญา 20
18 ม. 1/10 1 35974 เด็กชาย อุรัช ผิวทน 20
19 ม. 1/10 2 35990 เด็กชาย ชัชฤทธิ์ อนันต์เดชไพศาล 20
20 ม. 1/10 6 35997 เด็กชาย ธนากร สาระภีย์ 20
21 ม. 1/10 9 36003 เด็กชาย จิรัฎฐ์ ศรีสถิตย์ 20
22 ม. 1/10 11 36013 เด็กชาย เตชินท์ เวฬุวัฒน์ 20
23 ม. 1/10 13 36018 เด็กชาย ศิวัช แสงกล้า 20
24 ม. 1/10 14 36019 เด็กชาย จารุทัศน์ ภควโพธิ์ธัญ 20
25 ม. 1/10 18 36027 เด็กชาย ชญานิน ตั้งสมสุขยิ่ง 20
26 ม. 1/10 23 35976 เด็กหญิง นรินทิรา ฉ่ำฉิม 20
27 ม. 1/10 28 35987 เด็กหญิง อรณัฏฐา จันทร 20
28 ม. 1/11 4 36036 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ วงษ์เกลี้ยง 20
29 ม. 1/11 9 36045 เด็กชาย ภรภัทร ทองลอง 20
30 ม. 1/11 17 36058 เด็กชาย ธนกร พร้อมเกษร 20
31 ม. 1/12 5 36083 เด็กชาย ธนพัฒน์ อุทัยกาล 20
32 ม. 1/12 9 36087 เด็กชาย ศัตรัฐ สมเจตนา 20
33 ม. 1/12 20 36107 เด็กชาย กิตติวินท์ แสงทอง 20
34 ม. 1/13 7 36137 เด็กชาย คชภพ วงศ์นิลคง 20
35 ม. 1/13 13 36152 เด็กชาย แทนคุณ น้อยพรม 20
36 ม. 1/13 24 36132 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา กองปัญญา 20
37 ม. 1/13 31 36144 เด็กหญิง ภูษิตรา เภาชิต 20
38 ม. 1/13 34 36151 เด็กหญิง นพรัตน์ ศรีบุญเรือง 20