สไตล์จีนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/9 30 35312 เด็กหญิง ปาริชาต ศรีจันทร์ 20
2 ม. 1/9 38 35437 เด็กหญิง วิภาภรณ์ นาสมวงค์ 20
3 ม. 1/9 44 35509 เด็กหญิง อภิชยา นิยมเหลา 20
4 ม. 2/7 42 34356 เด็กหญิง ปัญญามณี มิ่งมงคล 20
5 ม. 3/5 6 33497 เด็กชาย ชัชพงษ์ ภูมา 20
6 ม. 3/5 13 33637 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วเลี่ยม 20
7 ม. 3/5 18 33761 เด็กชาย ธนภัทร นีอำมาตย์ 20
8 ม. 3/5 23 33835 เด็กชาย ถีรศักดิ์ เจริญพรตระกูล 20
9 ม. 3/5 26 33390 เด็กหญิง อมรรัตน์ สัญญา 20
10 ม. 3/5 36 33600 เด็กหญิง สุกัญญา ปาสารักษ์ 20
11 ม. 3/5 42 33730 เด็กหญิง ธนศมล นาควิจิตร 20
12 ม. 3/5 45 33792 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สังข์ทอง 20
13 ม. 3/9 28 33459 เด็กหญิง ธนพร ไชยแสน 20
14 ม. 3/9 30 33486 เด็กหญิง เธียรชมภู แสนสุด 20
15 ม. 3/9 38 33572 เด็กหญิง เกร็ดแก้ว ผิวอ่อน 20
16 ม. 3/9 40 33625 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีสากล 20
17 ม. 3/11 25 33391 เด็กหญิง มาริสา นามหิรัญ 20
18 ม. 3/11 28 33450 เด็กหญิง ปิ่นสุดา ตันติกุล 20
19 ม. 3/11 29 33466 เด็กหญิง มุกอันดา ยอง 20
20 ม. 3/11 30 33481 เด็กหญิง เกดแก้ว หมวกเมือง 20
21 ม. 3/11 34 33561 เด็กหญิง สุวภัทร ปกัญสิทธิ์ 20
22 ม. 3/11 35 33578 เด็กหญิง อรนิช เข็มแก้ว 20
23 ม. 3/11 39 33638 เด็กหญิง ปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ 20
24 ม. 3/11 41 33659 เด็กหญิง กานต์พิชชา เกษมสุขภูมิ 20
25 ม. 3/11 42 33681 เด็กหญิง จอมสุดา ทศานนท์ 20
26 ม. 3/11 45 33713 เด็กหญิง ดวงใจ คำแก้ว 20
27 ม. 3/11 46 33728 เด็กหญิง ทิวาวรรณ เจริญวงค์ 20
28 ม. 3/11 47 33758 เด็กหญิง แพรไหมทอง ข่องแรง 20
29 ม. 3/11 48 33773 เด็กหญิง ณัฐวสา มลชัยชนะถาวร 20
30 ม. 3/11 49 33799 เด็กหญิง อัจฉรา ภาคแก้ว 20
31 ม. 4/4 47 35564 นางสาว อภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 20
32 ม. 4/5 44 33005 นางสาว ภัทรภร ปัทมวัลย์ 20
33 ม. 4/6 15 32980 เด็กชาย ศิวัช ร่มพา 20
34 ม. 4/6 45 32993 นางสาว ทิพยาภรณ์ ศรีตา 20
35 ม. 4/6 46 32998 นางสาว ปาจารีย์ อึงสกาว 20
36 ม. 4/7 40 32985 นางสาว กมลวรรณ กลิ่นจันทร์ 20
37 ม. 4/10 38 33007 นางสาว เรตินา พัดทอง 20
38 ม. 4/11 2 32732 นาย เอเซีย สิโนทก 20
39 ม. 4/11 22 32738 นางสาว ชลดา ยิ่งเรงเริง 20
40 ม. 5/2 42 31958 นางสาว วนัสนันท์ มั่นน้อย 20
41 ม. 5/3 39 31953 นางสาว พชรพร เจียมกุล 20
42 ม. 5/3 44 32075 นางสาว ณัฐวีณา เสวีวัลลภ 20
43 ม. 5/7 22 34736 นาย จุลกร ปัญจศรีรัตน์ 20
44 ม. 5/7 28 31940 นางสาว กมลวรรณ บรรดาล 20
45 ม. 5/12 20 31949 นางสาว นริศรา กาวิน 20
46 ม. 5/13 3 31932 นาย วชิรวิศว์ สำราญมน 20
47 ม. 5/13 11 32088 นาย พชรดนัย อิงคสิทธิ์ 20
48 ม. 5/13 24 34881 นาย ศุภกรณ์ ต้องจิตร 20
49 ม. 5/13 30 32194 นางสาว กัญญาณี สุชาการ 20
50 ม. 5/13 41 34878 นางสาว โชติกา สวนแย้ม 20
51 ม. 6/7 32 31030 นางสาว ณัฏฐนิช สังหิตกุล 20
52 ม. 6/7 39 31172 นางสาว ชนาภัทร เบญจางคประเสริฐ 20
53 ม. 6/7 40 31179 นางสาว ธันยพร วิริยะสกล 20
54 ม. 6/7 44 33901 นางสาว กัลย์ ถวัลย์อรรณพ 20