ของขวัญที่ระลึกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 23 35103 เด็กหญิง ชนสรณ์ ทองเจริญ 20
2 ม. 1/9 36 35430 เด็กหญิง วัลย์ลดา สุมะณีย์ 20
3 ม. 1/12 29 35034 เด็กหญิง กนกวรรณ ปลื้มเปี่ยม 20
4 ม. 1/12 37 35313 เด็กหญิง ปาริชาติ หมอเมือง 20
5 ม. 2/3 3 34006 เด็กชาย กวิน ภูหวดน้อย 20
6 ม. 2/3 11 34015 เด็กชาย ภูเบศ จันทร์ปรุง 20
7 ม. 2/3 19 34024 เด็กหญิง กิตติยาพร สายลือนาม 20
8 ม. 2/3 21 34026 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ มาดี 20
9 ม. 2/3 24 34029 เด็กหญิง ดาริน ศิลปี 20
10 ม. 2/3 34 34039 เด็กหญิง ศุภิสรา วงค์สายา 20
11 ม. 2/3 35 35531 เด็กหญิง อัญชิษฐา สายอุทัศน์ 20
12 ม. 2/4 20 34058 เด็กหญิง กิตติกานต์ กิตติญาโณ 20
13 ม. 2/4 22 34060 เด็กหญิง ชนิสรา ปะตังทะสา 20
14 ม. 2/4 30 34072 เด็กหญิง ศลิษา นิลสยาม 20
15 ม. 2/4 32 34074 เด็กหญิง สุนิตยนาถ นิตยา 20
16 ม. 2/11 32 34441 เด็กหญิง พรไพลิน พูลบัณฑิตย์ 20
17 ม. 2/11 33 34454 เด็กหญิง กมลรส เปรมปรีดา 20
18 ม. 3/7 46 33788 นางสาว เกตุสิริ ชัยเจนกิจ 20
19 ม. 3/8 44 33706 เด็กหญิง ญาตาวี ทาเอื้อ 20
20 ม. 5/14 34 31663 นางสาว กษมรัฏฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 20