รักภาษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/12 2 35047 เด็กชาย กฤษฏิ์ ประสิทธินาวา 20
2 ม. 1/12 15 35222 เด็กชาย ธัชพล พลทัพ 20
3 ม. 2/11 34 34466 เด็กหญิง ธนพร ปู่ครัง 20
4 ม. 4/8 5 32722 นาย ภารัช โบแน็ต 20
5 ม. 4/8 16 32458 นางสาว อรจิรา เครืองาม 20
6 ม. 4/8 19 32602 นางสาว ลลดา สุขเกษมถิรเดช 20
7 ม. 4/8 28 32791 นางสาว ณิชกานต์ สังข์มังกร 20
8 ม. 4/8 29 32800 นางสาว เปรมิกา กลิ่นเกษร 20
9 ม. 4/8 43 35568 นางสาว ภิญญาพัชร์ ชาญชาตรี 20
10 ม. 4/11 1 32615 เด็กชาย ชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ 20
11 ม. 4/11 4 32817 นาย ณัฐชานนท์ นนทูล 20
12 ม. 4/11 19 32686 นางสาว ชญานิศ โพธิ์เกิด 20
13 ม. 4/11 20 32688 นางสาว ทักษพร มาบางครุ 20
14 ม. 4/11 21 32700 นางสาว พนินันท์ นพศรี 20
15 ม. 4/11 26 32807 นางสาว วรัชยา ปรากฏดี 20
16 ม. 4/11 27 32808 เด็กหญิง ศศิกานต์ สุประไพกิจ 20
17 ม. 4/11 31 32900 เด็กหญิง พิรดาพร สิงห์เหลือง 20