งานสานจากกระดาษหนังสือพิมพ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/14 1 35042 เด็กชาย กรวิทย์ อัญญะมณี 20
2 ม. 1/14 5 35108 เด็กชาย ชยพล บัวสุก 20
3 ม. 1/14 20 35461 เด็กชาย สถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ 20
4 ม. 1/14 42 35438 เด็กหญิง วิรัญดา กมลภากรณ์ 20
5 ม. 2/5 47 34387 เด็กหญิง ปิยากร เชี่ยวชาญ 20
6 ม. 2/7 3 34189 เด็กชาย อภินัทธ์ ขันจำนงค์ 20
7 ม. 2/7 7 34233 เด็กชาย วรกร กาญจนศิริปาน 20
8 ม. 2/7 14 34303 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ อมตาริยกุล 20
9 ม. 2/7 15 34305 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข 20
10 ม. 2/7 16 34318 เด็กชาย อินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ 20
11 ม. 2/7 17 34370 เด็กชาย ปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 20
12 ม. 2/7 21 34422 เด็กชาย ณัฐภาส เรียงเงิน 20
13 ม. 2/10 29 34295 เด็กหญิง สุพิชญา ใสแรม 20
14 ม. 2/10 41 34508 เด็กหญิง ศศิกรานต์ ปรางค์ทอง 20
15 ม. 2/11 3 34292 เด็กชาย อัครวัฒน์ ช่างนาค 20
16 ม. 2/11 27 34367 เด็กหญิง ขนิษฐา แถวอินทร์ 20
17 ม. 2/11 34 34466 เด็กหญิง ธนพร ปู่ครัง 20
18 ม. 2/11 38 34523 เด็กหญิง ชลิตาพร หมอยา 20
19 ม. 2/11 43 34562 เด็กหญิง อรีรัตน์ วงศ์ใจมา 20
20 ม. 2/11 45 34568 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เสียงไพเราะ 20