หุ่นยนต์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 6 35755 เด็กชาย ปณัยกร มุทธาจรัสกุล 20
2 ม. 1/8 11 35863 เด็กชาย พัทธดนย์ สิทธิสำนวน 20
3 ม. 1/10 34 36008 เด็กหญิง วิชญา นิยมจันทร์ 20
4 ม. 2/4 7 35003 เด็กชาย พงศภัค ตังคอนันต์ 20
5 ม. 2/9 11 35266 เด็กชาย นิธิศ สีแสงสุวรรณชัย 20
6 ม. 2/10 9 35218 เด็กชาย ธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัย 20
7 ม. 3/6 1 34137 เด็กชาย ปรเมษฐ์ อยู่เล็ก 20
8 ม. 3/6 2 34150 เด็กชาย ศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรม 20
9 ม. 3/6 4 34152 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สายศร 20
10 ม. 3/6 5 34158 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจ 20
11 ม. 3/6 8 34196 เด็กชาย วราเทพ ศรีนาค 20
12 ม. 3/6 14 34255 เด็กชาย พีรณัฐ พูลทอง 20
13 ม. 3/7 6 34231 เด็กชาย ราชนาวี สังข์ขาว 20
14 ม. 3/7 7 34233 เด็กชาย วรกร กาญจนศิริปาน 20
15 ม. 3/7 18 34371 เด็กชาย นวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผล 20
16 ม. 3/8 15 34344 เด็กชาย อภิวิชญ์ โพธิ 20
17 ม. 3/8 20 34415 เด็กชาย ธนกร ฤกษ์งาม 20
18 ม. 3/8 22 34421 เด็กชาย ณฐภัทร โพทา 20
19 ม. 4/6 2 33440 นาย จิรศักดิ์ ทุมบาล 20
20 ม. 4/6 5 33502 นาย จิรพนธ์ อมาตยกุล 20