เย็บปักถักร้อยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/13 40 35297 เด็กหญิง ประวิตา ชลินทุ 20
2 ม. 2/4 23 34062 เด็กหญิง ฐิตาภา สุนทรคงตระกูล 20
3 ม. 2/4 24 34064 เด็กหญิง ธัญชนก ทองคำ 20
4 ม. 2/4 29 34071 เด็กหญิง มนัสชญานันท์ ใจวังโลก 20
5 ม. 2/5 37 34218 เด็กหญิง พิชญาภา สุขประสงค์ 20
6 ม. 2/13 47 34560 เด็กหญิง ศลิษา ชูสุวรรณ์ 20
7 ม. 4/2 28 32746 เด็กหญิง ปพิชญา สุขประสงค์ 20
8 ม. 4/3 32 32753 นางสาว รุจิรา สุวรรณคำ 20
9 ม. 4/3 44 35545 นางสาว อังสนา เมฆลอย 20
10 ม. 4/5 33 32737 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูเอียด 20
11 ม. 4/6 35 32742 นางสาว ต้นน้ำ จิรผาตินาถ 20
12 ม. 4/6 36 32749 นางสาว พันธิตรา สิงห์ชัย 20
13 ม. 4/6 37 32754 นางสาว วราภรณ์ พุทธ์แก้ว 20
14 ม. 4/10 23 32792 นางสาว ณิชา บัวทนงค์ 20
15 ม. 4/10 26 32858 นางสาว ลักษณพร ศรีสุวรรณ 20
16 ม. 4/10 41 35582 นางสาว ลักษิกา กลิ่นทอง 20
17 ม. 4/12 37 32859 นางสาว วิไลทิพย์ สุขเจริญศรี 20
18 ม. 4/13 33 32733 นางสาว กฤติกา ทรัพย์นาค 20
19 ม. 4/13 35 32736 นางสาว ชญานุช ศรีผ่องบำรุง 20