ภาษาพาสนุก2Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 21 35528 เด็กชาย อิศรา จันทร์แก้ว 20
2 ม. 2/3 20 34025 เด็กหญิง จินดามณี จิรสรวงเกษม 20
3 ม. 2/3 21 34026 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ มาดี 20
4 ม. 2/7 24 34143 เด็กหญิง เนริการ์ คำสมหมาย 20
5 ม. 2/7 28 34215 เด็กหญิง นัชธิชา บวรรัตนศิลป์ 20
6 ม. 2/7 29 34236 เด็กหญิง ภคพร โพธิวร 20
7 ม. 2/7 37 34309 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ทองแดง 20
8 ม. 2/7 39 34316 เด็กหญิง กนิษฐา แถวอินทร์ 20
9 ม. 2/7 47 34414 เด็กหญิง พิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐ 20
10 ม. 2/9 7 34253 เด็กชาย ธนกร รังผึ้ง 20
11 ม. 2/9 22 34409 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ รักกสิกร 20
12 ม. 2/12 39 34499 เด็กหญิง จิตติมนต์ อมรรัตน์รุจี 20
13 ม. 2/13 2 34362 เด็กชาย นวภู แก้วกาญจน์ 20
14 ม. 2/13 21 34583 เด็กชาย ธนรัตน์ ไชยทองศรี 20
15 ม. 2/13 23 34597 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนที 20
16 ม. 3/13 8 33539 เด็กชาย ภูบดี ใคร่นุ่นภา 20
17 ม. 3/13 28 33452 เด็กหญิง ณิภา สมถะเขตการณ์ 20
18 ม. 3/13 36 33595 เด็กหญิง ดวงใจ อินเทพ 20
19 ม. 4/4 30 32840 นางสาว ณัฐธิดา เพชรยาบาล 20
20 ม. 4/4 31 32849 นางสาว พรรณภัทร กำแพง 20
21 ม. 4/4 32 32854 นางสาว เมทีนี โพนแป๊ะ 20
22 ม. 4/5 17 33042 นาย ศุภณัฐ โคตรธาริน 20
23 ม. 4/5 38 32844 นางสาว นัฐวรรณ ชาญอินทร์ 20
24 ม. 4/5 40 32853 นางสาว มัชฌิมาพร ตื้อคำ 20
25 ม. 4/6 12 32818 นาย ปัณณธร สอนอินทร์ 20
26 ม. 4/6 13 32822 นาย รัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ 20
27 ม. 4/6 18 33046 นาย อภิสิทธิ์ หล้าดี 20
28 ม. 4/6 40 32843 นางสาว นฤชา แก้วตาทิพย์ 20
29 ม. 4/7 34 32836 นางสาว กรุณา เกลื่อนวัน 20
30 ม. 4/10 6 32832 นาย อัครวิช ทัตตมนัส 20
31 ม. 4/10 7 32928 เด็กชาย รัชชานนท์ กองสุข 20
32 ม. 4/11 7 32913 นาย คณิศร ไกรกรุง 20
33 ม. 4/11 8 33011 เด็กชาย กรชนก บุญกาญจน์ 20
34 ม. 4/11 10 33035 นาย รัชตดิศย์ จิรังดา 20
35 ม. 4/11 11 33037 นาย วทัญญู ทองหล่อ 20
36 ม. 4/11 14 35587 เด็กชาย พชรพล รักญาติ 20
37 ม. 4/13 18 32834 เด็กชาย อิทธิพล แก้วตระกูลโชติ 20
38 ม. 4/13 25 33031 เด็กชาย พชธกร รักญาติ 20
39 ม. 5/1 14 31731 นาย อนวัช ยอดกล้า 20
40 ม. 5/1 15 31779 นาย พงศธร บุญธรรม 20
41 ม. 5/1 17 31834 นาย วิรุฬ วจนาพร 20
42 ม. 5/2 12 31838 นาย อดิศร พวงจันทร์ขาว 20
43 ม. 5/7 6 31819 นาย ฉลองฉัตร นวเพ็ญกุล 20
44 ม. 5/7 10 31889 นาย อภิสิทธิ์ แสงขำ 20
45 ม. 5/7 27 31896 นางสาว ณัฐริกา ป้อมูล 20
46 ม. 5/7 45 34664 นางสาว กัญญาวีร์ จ้อยแฉล้ม 20
47 ม. 5/13 34 34684 นางสาว อาทิตยา สวาสดิ์พงษ์ 20
48 ม. 5/13 35 34686 นางสาว ญาณากร ศรีวิสุทธิ์ 20
49 ม. 6/2 21 30593 นางสาว วาริศา ชาวนา 20
50 ม. 6/2 22 30719 นางสาว อาภาพัชร์ สุวรรณเพชร 20