เรียนรู้e-bookNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/2 8 33425 นาย ภุชิสส์ นาคมอญ 20
2 ม. 4/2 9 33436 นาย ชานน ศรีจันทร์ 20
3 ม. 4/2 10 36208 นาย ปฏิภาณ อาษา 20
4 ม. 4/2 11 36214 นาย พชรพล ป้องแก้ว 20
5 ม. 4/3 6 33374 นาย จักรพงศ์ ไตรยางค์ 20
6 ม. 4/3 33 33479 นางสาว อรัชพร ฉุยฉาย 20
7 ม. 4/3 36 33495 นางสาว ธรารี วิรัตน์ตนะ 20
8 ม. 4/4 13 33509 นาย กฤตเมธ เสื่องศิริ 20
9 ม. 4/4 20 36213 นาย วฤษณิ์ ทับทิม 20
10 ม. 4/5 3 33299 นาย อัษฎาวุธ เกิดคล้าย 20
11 ม. 4/5 10 33691 นาย องค์กร ทองพิทักษ์ 20
12 ม. 4/5 15 36221 นาย ลัทธโชติ ตู้ 20
13 ม. 4/13 17 36263 นาย ทัศนะพล อารง 20
14 ม. 6/7 6 31819 นาย ฉลองฉัตร นวเพ็ญกุล 20
15 ม. 6/10 5 31817 นาย กษิภณ สันตยานนท์ 20
16 ม. 6/10 6 31823 นาย ทัตพงศ์ พรปกเกล้า 20
17 ม. 6/10 16 31971 นาย กฤษณะ ไชยเหล็ก 20
18 ม. 6/10 23 32109 นาย ธีรภัทร์ จันทร์ชื่น 20