รักสวดมนต์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/12 9 34476 เด็กชาย เวชยันต์ พันธเวศ 20
2 ม. 2/12 17 34528 เด็กชาย จิรเมธ แซ่จั่น 20
3 ม. 2/12 18 34532 เด็กชาย รัชพล เมืองจันทร์ 20
4 ม. 2/12 22 34557 เด็กชาย ศุภกฤต บุญพึ่ง 20
5 ม. 2/13 27 34361 เด็กหญิง ขวัญพิชชา พิลัย 20
6 ม. 2/13 32 34467 เด็กหญิง ชุติมันต์ ฟักศิริ 20
7 ม. 5/7 8 31824 นาย ธราเทพ สุ่นจันทร์ 20
8 ม. 5/7 11 31925 นาย นวมินทร์ กาญจนะภาโส 20
9 ม. 5/7 20 34635 นาย สหัสวรรษ ตุ้ยลี้ 20
10 ม. 5/7 31 31997 นางสาว ชิราวรรณ สังข์เกิด 20
11 ม. 5/7 33 32012 นางสาว ศิริญา ปลั่งกลาง 20
12 ม. 5/7 35 32100 นางสาว ธัญญ์ปวีณ ภูชิตวสุภัทร์ 20
13 ม. 5/7 36 32122 นางสาว ลลิตวดี คำถนอม 20
14 ม. 5/7 39 34485 นางสาว ปถวพร รัตนพันธุ์ศรี 20
15 ม. 5/7 44 34660 นางสาว ณีรฌา ภาคพิธเจริญ 20
16 ม. 5/7 48 34673 นางสาว จิรัสยา ตั้งต่อต้าน 20