ลูกแลต้นไม้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 11 35007 เด็กชาย รวิกร ตรุษทุ่ง 20
2 ม. 1/4 14 35011 เด็กชาย วายุ แสงจักร์ 20
3 ม. 1/5 22 35076 เด็กหญิง เกวลิน ชำนาญยา 20
4 ม. 1/5 24 35136 เด็กหญิง ฐิฎาธร จันทร์โรจน์ 20
5 ม. 1/5 34 35310 เด็กหญิง ปาณิสรา มุทธาจรัสกุล 20
6 ม. 1/5 39 35389 เด็กหญิง มนัสขวัญ ป้องขวาเลา 20
7 ม. 1/5 46 35442 เด็กหญิง วีร์สุดา บูรณสุจริต 20
8 ม. 1/6 7 35247 เด็กชาย นริศ ธัญญการ 20
9 ม. 1/8 4 35198 เด็กชาย เทพประทาน วงษ์สนิท 20
10 ม. 1/8 7 35332 เด็กชาย พรชัย เด่นอุดมวัฒนา 20
11 ม. 1/9 10 35217 เด็กชาย ธนานันต์ พงศ์นพนันท์ 20
12 ม. 1/10 12 35245 เด็กชาย นพรุจ หาญกีรติกำจร 20
13 ม. 1/10 16 35347 เด็กชาย พิทยุตม์ กีรติภราดร 20
14 ม. 1/10 30 35293 เด็กหญิง ปภาภรณ์ ศรียา 20
15 ม. 1/11 6 35188 เด็กชาย เดชาพล นิลฉาย 20
16 ม. 1/11 24 35479 เด็กชาย สุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ 20
17 ม. 1/11 32 35178 เด็กหญิง ณิชกานต์ กาวรรณ์ 20
18 ม. 1/11 37 35252 เด็กหญิง นัฐฐยา ปานบุญ 20
19 ม. 1/13 21 35323 เด็กชาย ปุริม แซ่โค้ว 20
20 ม. 1/13 33 35135 เด็กหญิง ฐานิดา เฉลิมกิตติชัย 20
21 ม. 1/13 36 35227 เด็กหญิง ธัญพิชชา กาวรรณ์ 20
22 ม. 1/14 33 35220 เด็กหญิง ธมนวรรณ จำนงค์ 20
23 ม. 1/14 38 35341 เด็กหญิง พัชรวรรณ พานิช 20
24 ม. 1/14 39 35381 เด็กหญิง ภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ 20
25 ม. 1/14 41 35429 เด็กหญิง วันวิสา วิเชียรชัย 20