สืบสาน-สร้างสรรค์วรรณกรรมไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 1 34995 เด็กชาย กมลภพ นามนวน 20
2 ม. 1/4 5 35000 เด็กชาย ปพน สุดมิ่งมงคล 20
3 ม. 1/11 41 35324 เด็กหญิง เปมิกา ทีทอง 20
4 ม. 1/12 4 35070 เด็กชาย กีรติ ฟักสุวรรณ 20
5 ม. 1/12 7 35114 เด็กชาย ชัชวาลย์ ยอดปรีดา 20
6 ม. 2/10 2 34256 เด็กชาย ภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ 20
7 ม. 2/10 3 34284 เด็กชาย อดิเทพ ไชยวาน 20
8 ม. 2/10 6 34351 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก่นท้าว 20
9 ม. 2/10 7 34419 เด็กชาย ปรเมษ อนูปกิจ 20
10 ม. 2/10 10 34446 เด็กชาย ภควัต มุขโต 20
11 ม. 2/10 22 34556 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คงนวล 20
12 ม. 3/10 19 33810 เด็กชาย พิริยะ ทองบุ 20
13 ม. 3/10 20 33813 เด็กชาย ขันทอง แก้วอนันต์ 20
14 ม. 3/10 24 33406 เด็กหญิง พิมพ์ปญา แสนสุข 20
15 ม. 3/10 31 33531 เด็กหญิง อทิตยา ติมุลา 20
16 ม. 3/14 14 33678 เด็กชาย ธนดล ดาวเรือง 20
17 ม. 3/14 35 34075 เด็กชาย สิรวิชญ์ สิมตะมะ 20
18 ม. 5/8 15 32135 นาย ธีรภัทร นราฤทธิ์วรกุล 20
19 ม. 5/8 16 32143 นาย อติชาต น้อยแรม 20
20 ม. 5/8 24 34674 นาย ณภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ 20
21 ม. 5/11 19 32124 นาย กันตภณ บุญกอง 20
22 ม. 5/11 20 32134 นาย ณัฐพงศ์ อู่สำเภา 20
23 ม. 6/5 8 30917 นาย อภิสิทธิ์ ปุเลตัง 20
24 ม. 6/5 10 30970 นาย สิรภพ พึ่งพัก 20
25 ม. 6/5 18 31196 นาย ฉัตริน วงศ์ปิยะพันธุ์ 20