ภาษาไทยสร้างสรรค์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 20 35059 เด็กหญิง กันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ 20
2 ม. 1/10 18 35467 เด็กชาย สิทธิพล เพ็ชรโยยิ่ง 20
3 ม. 1/10 29 35232 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ เภาจี๋ 20
4 ม. 1/10 34 35344 เด็กหญิง พิชญาภา แซ่ลี้ 20
5 ม. 1/10 39 35395 เด็กหญิง มีนซู ใจเอื้อ 20
6 ม. 1/11 7 35191 เด็กชาย ทนงศักดิ์ กลิ่นธูป 20
7 ม. 1/11 41 35324 เด็กหญิง เปมิกา ทีทอง 20
8 ม. 1/11 45 35483 เด็กหญิง สุนิสา ผลโพธิ์ 20
9 ม. 1/11 46 35519 เด็กหญิง อริญรดา ทวีกิจปกรณ์ 20
10 ม. 1/12 4 35070 เด็กชาย กีรติ ฟักสุวรรณ 20
11 ม. 3/5 15 33689 นาย นัฏการณ์ เผือกผ่อง 20
12 ม. 3/5 19 33779 เด็กชาย ทวีพล จ้อยประสิทธิ์ 20
13 ม. 3/5 22 33827 เด็กชาย รตนประพน สุววรณสุขโรจน์ 20
14 ม. 3/10 26 33434 เด็กหญิง สรัญญา สุระเสน 20
15 ม. 3/10 27 33458 นางสาว จรัสทิพย์ หลีน้อย 20
16 ม. 3/10 31 33531 เด็กหญิง อทิตยา ติมุลา 20
17 ม. 3/10 37 33593 เด็กหญิง พรพรรณ สารสุวรรณ 20
18 ม. 3/10 46 33800 นางสาว ชลธิชา กุลโชติ 20
19 ม. 3/10 47 33844 นางสาว ณิชารีย์ บุญชูดาวเรือง 20
20 ม. 3/11 34 33561 นางสาว สุวภัทร ปกัญสิทธิ์ 20
21 ม. 3/11 40 33659 เด็กหญิง กานต์พิชชา เกษมสุขภูมิ 20
22 ม. 3/11 45 33728 เด็กหญิง ทิวาวรรณ เจริญวงศ์ 20
23 ม. 3/11 46 33758 เด็กหญิง แพรไหมทอง ข่องแรง 20
24 ม. 3/12 47 33772 เด็กหญิง กฤติมา สุขเกษม 20
25 ม. 3/12 49 33815 เด็กหญิง ธนัญญญา ศรีเพ็ญ 20
26 ม. 3/13 26 33419 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตร 20
27 ม. 3/13 41 33719 นางสาว ปัทมาพร ดีติกรณ์ 20
28 ม. 3/13 43 33756 เด็กหญิง ปนัดดา ลีลาเศรษฐกุล 20
29 ม. 3/14 35 34075 นาย สิรวิชญ์ สิมตะมะ 20
30 ม. 3/14 36 35638 นาย เอกรินทร์ บุญลาศ 20
31 ม. 4/6 23 32556 นางสาว ยลดา อินทร์หมุด 20
32 ม. 4/8 23 32691 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคิน 20
33 ม. 5/3 27 31742 นางสาว นันท์นภัส ท่อกระโทก 20
34 ม. 5/3 30 31754 นางสาว วริศรา ประเทศ 20
35 ม. 5/4 15 31633 นางสาว กฤดากานต์ จินตนาพรวงศ์ 20
36 ม. 5/4 23 31734 นางสาว กานต์ชนก ยาวะระ 20
37 ม. 5/4 45 32057 นางสาว ศิรดา ศุกระกาญจนะ 20
38 ม. 5/6 46 34661 นางสาว กัญธิมา ประคองเทียน 20