เสียงตามสายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 33 35928 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ กลีบรักซ้อน 20
2 ม. 1/6 22 35866 เด็กหญิง อรทัย ดาวงษ์ 20
3 ม. 1/6 34 35938 เด็กหญิง วรวลัญช์ อนันตรุจกุล 20
4 ม. 1/6 35 35941 เด็กหญิง เบญญาภา แสนบึ้ง 20
5 ม. 1/9 21 35902 เด็กหญิง อริสา แซ่ลิ้ม 20
6 ม. 1/10 24 35977 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ โสภาที 20
7 ม. 1/11 34 36064 เด็กหญิง สุภนิช เอกมาศ 20
8 ม. 1/12 30 36053 เด็กหญิง ปิยมาภรณ์ ทองหอม 20
9 ม. 1/12 32 36077 เด็กหญิง อารดา อินทร์ขาว 20
10 ม. 1/12 40 36113 เด็กหญิง ญาณิศา รัตนโชติ 20
11 ม. 1/14 12 36162 เด็กหญิง ยิ่งรัก โพธิ์สุข 20
12 ม. 1/14 17 36171 เด็กหญิง วรรณนิภา ศรีเมือง 20
13 ม. 1/14 20 36180 เด็กหญิง ปรียพัตธ์ งามขำ 20
14 ม. 1/14 23 36185 เด็กหญิง วริศรา อดทน 20
15 ม. 2/8 27 35134 เด็กหญิง ญาติกา เกตุอัมพร 20
16 ม. 2/8 32 35169 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุล 20
17 ม. 2/8 34 35257 เด็กหญิง นันท์นภัส ธีรรัตน์บงกช 20
18 ม. 2/8 35 35275 เด็กหญิง บุณยานุช แช่มช้าง 20
19 ม. 2/8 37 35299 เด็กหญิง ปรินทร์ ชาสังข์ 20
20 ม. 2/8 47 35505 เด็กหญิง อนัญญาวีร์ ติมุลา 20
21 ม. 3/7 28 34215 เด็กหญิง นัชธิชา บวรรัตนศิลป์ 20
22 ม. 3/7 29 34236 เด็กหญิง ภคพร โพธิวร 20
23 ม. 3/7 43 34357 เด็กหญิง ภริตพร แซ่แต้ 20
24 ม. 3/7 45 34360 เด็กหญิง จิดาภา คงเหล็ก 20
25 ม. 4/4 1 33249 นาย กฤศณัฏฐ์ ดำริห์ชอบ 20
26 ม. 4/4 4 33284 นาย ภูธเนศ บุญประเสริฐ 20
27 ม. 4/4 5 33325 นาย ณัฐภัทร ค้ำชู 20
28 ม. 4/4 6 33359 นาย สุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุล 20
29 ม. 4/4 8 33364 นาย ธรรมชาติ วงษ์งาม 20
30 ม. 4/4 9 33416 นาย พสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรี 20
31 ม. 4/4 10 33454 นาย ฉัตรเพชร โมระกรานต์ 20
32 ม. 4/4 15 33618 นาย ชานนท์ คงนาค 20
33 ม. 4/4 19 36210 นาย วัฒนวงศ์ เทพวรรณ์ 20
34 ม. 4/4 23 33242 นางสาว ปวันรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ 20
35 ม. 4/4 25 33306 นางสาว เพียงฟ้า ศรีเจ้า 20
36 ม. 4/4 29 33407 นางสาว ภัทราภา สามสี 20
37 ม. 4/4 35 33625 นางสาว ลภัสรดา ศรีสากล 20
38 ม. 4/4 36 36211 นางสาว นภัสสร นฤภัย 20
39 ม. 4/4 38 36215 นางสาว อลิสา ยำบ๊ะ 20
40 ม. 4/5 20 33317 นางสาว ธนภรณ์ เรือนมากแก้ว 20
41 ม. 4/11 38 36252 นางสาว ภูริณัฐ รุ่งระวิ 20