พัฒนาสื่อNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 1 35145 เด็กชาย ณภัทร วรศุภมงคล 20
2 ม. 1/6 5 35237 เด็กชาย ธิติพัทธ์ รัตนวิชา 20
3 ม. 1/6 6 35246 เด็กชาย นภทีป์ เพชรยาบาล 20
4 ม. 1/6 10 35322 เด็กชาย ปุนณวิศ ช้างงาม 20
5 ม. 1/6 28 35228 เด็กหญิง ธัญรดี ภู่เทพอมรกุล 20
6 ม. 1/6 44 35472 เด็กหญิง สิรินดา ฉายายนต์ 20
7 ม. 2/6 1 34137 เด็กชาย ปรเมษฐ์ อยู่เล็ก 20
8 ม. 2/6 5 34158 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจ 20
9 ม. 2/6 6 34172 เด็กชาย เอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะ 20
10 ม. 2/6 12 34217 เด็กชาย ภูรินทร์ เดโชตระการ 20
11 ม. 2/6 16 34293 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมบูรณ์ 20
12 ม. 2/6 24 34140 เด็กหญิง ปาลิดา เพ็งมณี 20
13 ม. 2/6 45 34306 เด็กหญิง ชัยรัมภา ไชยรบ 20
14 ม. 2/6 46 34338 เด็กหญิง ภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ 20
15 ม. 5/5 21 34837 นาย อุกฤษณ์ ศิลปชัยศรี 20
16 ม. 5/7 6 31819 นาย ฉลองฉัตร นวเพ็ญกุล 20
17 ม. 5/10 5 31817 นาย กษิภณ สันตยานนท์ 20
18 ม. 5/10 6 31823 นาย ทัตพงศ์ พรปกเกล้า 20
19 ม. 6/2 3 30915 นาย สารัช เจริญทองกุล 20
20 ม. 6/2 9 31018 นาย ภูชิต รุ่งระวิ 20
21 ม. 6/2 13 31197 นาย ชยภัทร พันรอด 20
22 ม. 6/4 4 30899 นาย กฤติเมธ แป้นเหมือน 20
23 ม. 6/5 6 30913 นาย ภูษณวิช จันทร์วิทยานุชิต 20
24 ม. 6/5 7 30914 นาย วิชญ์พล นามแก้ว 20
25 ม. 6/7 7 30916 นาย เสฏฐวุฒิ อนุตรโสตถิ 20