หมากรุกไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 9 35348 เด็กชาย พิทักษ์ ยอดนางรอง 20
2 ม. 2/7 16 34318 เด็กชาย อินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ 20
3 ม. 2/9 9 34290 เด็กชาย นพวิช อินอ่อน 20
4 ม. 2/9 10 34294 เด็กชาย รัฐนนท์ ทวีทรัพย์ 20
5 ม. 2/9 14 34342 เด็กชาย บริพนธ์ มั่นใจ 20
6 ม. 2/9 18 34372 เด็กชาย ภัทราวุธ เสียงสวรรค์ 20
7 ม. 3/5 7 33517 เด็กชาย นราธิป จุลละผลิน 20
8 ม. 3/8 36 33556 เด็กหญิง เนตรสิริ ศิลลา 20
9 ม. 3/9 15 33702 เด็กชาย นภัส ของทิพย์ 20
10 ม. 3/9 42 33641 เด็กหญิง ชนิตา ภักดี 20
11 ม. 5/1 10 31705 นาย ชินวัตร แสงครุฑ 20
12 ม. 5/3 5 31714 นาย จิรภัทร พลับจีน 20
13 ม. 5/3 15 32206 นาย นิธิภัทร กิตติวงษ์วิวัฒน์ 20
14 ม. 5/3 19 31646 นางสาว วิลาสินี ตั้งวศินกุล 20
15 ม. 5/4 3 31682 นาย ณภัทร จันทราช 20
16 ม. 5/6 11 31973 นาย กีรติ มาลัยมาตย์ 20
17 ม. 5/13 17 32390 นาย ธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ 20
18 ม. 5/13 21 34846 นาย ชยุตม์ ภารชาตรี 20
19 ม. 6/3 1 30823 นาย อมรเทพ เล็กละมุด 20
20 ม. 6/3 2 30839 นาย จิตตวีร์ คุ้มครอง 20
21 ม. 6/3 10 31023 นาย อธิภัทร ศิรินาม 20
22 ม. 6/3 11 31056 นาย ปิติภัทร อนุศักดิ์พิทยา 20
23 ม. 6/3 17 33967 นาย สุริยา อินยอด 20
24 ม. 6/3 18 30826 นางสาว จณิสตา วัฒนบูรพากูล 20
25 ม. 6/3 32 31040 นางสาว พิมพ์ชนก วิชชุเศวต 20
26 ม. 6/3 36 31132 นางสาว ฐิติวัลค์ บูรณะตันติกุล 20
27 ม. 6/10 6 31058 นาย วรพัฒน์ ตานี 20
28 ม. 6/11 23 30984 นางสาว พัดภิลันทน์ แช่มลือนาม 20
29 ม. 6/13 22 30976 นางสาว ชุณหเกษ ขำต้นวงษ์ 20