สอวน.คอมพิวเตอร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 11 35788 นาย อโณทัย เอกอโณทัย 20
2 ม. 4/3 10 33428 นาย ศุภกร มุทธาจรัสกุล 20
3 ม. 4/3 14 33537 นาย กันตพัฒน์ ตั้งธนพาณิชย์ 20
4 ม. 4/3 15 33624 นาย ภูวนัตถ์ วัฒนเสถียร 20
5 ม. 4/6 33 33601 นางสาว ธันย์สุตา ฐากรณ์ธนากิตติ์ 20
6 ม. 5/2 4 32537 นาย พสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ 20
7 ม. 5/2 8 32828 นาย สรวิชญ์ ไชยพงษ์ 20
8 ม. 5/2 11 32921 นาย ธนสิษฐ์ โภคพูล 20
9 ม. 5/2 16 34997 นาย จิรายุ สุขโข 20
10 ม. 5/2 17 35001 นาย ณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ 20
11 ม. 5/4 1 32436 นาย ธเนศ ไชยณรงค์ 20
12 ม. 5/4 4 32530 นาย ชินาธิป มีสวนนิล 20
13 ม. 5/4 5 32782 นาย สุเมธ สวนสำราญ 20
14 ม. 5/4 6 32820 นาย ภัคพล นิรันดร 20
15 ม. 5/4 20 32474 นางสาว ขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ 20
16 ม. 5/4 45 35563 นางสาว อรอนงค์ ไพศาลธรรม 20
17 ม. 5/5 15 32816 นาย ณภัทร สกุลปักษ์ 20
18 ม. 5/7 4 32468 นาย พีระพล ธีรไกรศรี 20
19 ม. 5/7 10 32545 นาย อาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ 20
20 ม. 5/10 1 32563 นาย ชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ 20