สมาร์ทโฟนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/8 8 35337 เด็กชาย พฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุล 20
2 ม. 1/8 12 35427 เด็กชาย วัฒนพัฒน์ สรภูมิ 20
3 ม. 1/9 6 35172 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เชิญกลาง 20
4 ม. 2/6 19 34324 เด็กชาย เตชิต อินทร์สระคู 20
5 ม. 2/8 1 34139 เด็กชาย ตุลย์ พฤกษะศรี 20
6 ม. 2/8 3 34199 เด็กชาย ประวันวิทย์ ขันธรักษา 20
7 ม. 2/8 4 34202 เด็กชาย ภูรี ดีทรัพย์ 20
8 ม. 2/8 5 34210 เด็กชาย วรทัต จิราพัชรสิน 20
9 ม. 2/8 8 34245 เด็กชาย ธาราดล สุขนิรันดร์ 20
10 ม. 2/8 12 34327 เด็กชาย ณัฐพัทธ์ สมจิตร 20
11 ม. 2/8 13 34329 เด็กชาย ธนทร ทวีพงษ์ 20
12 ม. 2/8 16 34349 เด็กชาย นวพล พรหล่อ 20
13 ม. 2/8 21 34420 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลก 20
14 ม. 2/8 39 34337 เด็กหญิง สุธารักษ์ ม่องโพธิ์ 20
15 ม. 2/9 2 34201 เด็กชาย ธรรมรักษ์ ยอดนางรอง 20
16 ม. 2/9 3 34228 เด็กชาย ณัฐภณ ทูคำมี 20
17 ม. 2/9 15 34353 เด็กชาย จิรเดช ฤกษ์มงคลเดช 20
18 ม. 2/10 24 34566 เด็กชาย ญาณวรรธน์ ศรีบุศยดี 20
19 ม. 3/5 1 33366 เด็กชาย ทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุข 20
20 ม. 3/5 4 33460 เด็กชาย ยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ 20
21 ม. 3/5 8 33553 เด็กชาย ตั้งปณิธาน สมภักดี 20
22 ม. 3/5 9 33575 เด็กชาย กฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ 20
23 ม. 3/5 14 33666 เด็กชาย กิตติธัช กล้ายประยงค์ 20
24 ม. 3/5 35 33569 เด็กหญิง ธันยธรน์ ฮุนพานิช 20
25 ม. 3/5 41 33675 เด็กหญิง พรนภัส ลักษณะโภคิน 20
26 ม. 3/7 26 33415 เด็กหญิง ปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ 20
27 ม. 3/7 44 33746 เด็กหญิง ณัฐณิชา พ่วงขำ 20
28 ม. 3/7 47 33806 เด็กหญิง อภิชญา สารพันธ์ 20
29 ม. 4/2 8 32828 นาย สรวิชญ์ ไชยพงษ์ 20
30 ม. 4/2 38 35017 นางสาว จุฑามาศ ทาสอน 20
31 ม. 4/6 13 32822 นาย รัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ 20
32 ม. 4/11 19 32686 นางสาว ชญานิศ โพธิ์เกิด 20
33 ม. 5/5 8 31885 นาย ศุภฤทธิ วิชัยเฉลิมวงศ์ 20
34 ม. 5/12 5 31938 นาย อนุชิต บัวลอย 20
35 ม. 5/12 16 32357 นาย วรินทร ทองแก้ว 20
36 ม. 5/12 29 34685 นางสาว ปิยะรัตน์ อุลมาน 20
37 ม. 5/13 9 32072 นาย สรวิศ แสงอินตา 20
38 ม. 5/13 16 32390 นาย ธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ 20
39 ม. 5/13 22 34880 นาย ณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์ 20
40 ม. 1/9 35647 เด็กชาย ธนภัทร ศิริปัญจนะ 20