ฟุตบอลNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/13 1 35068 เด็กชาย กิติชัย ตุนหนูแฟบ 20
2 ม. 2/13 2 35096 เด็กชาย จิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ 20
3 ม. 2/13 6 35174 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชุมภา 20
4 ม. 2/13 10 35229 เด็กชาย ธันย์นริศ พันธ์วงศ์ 20
5 ม. 2/13 12 35241 เด็กชาย ธีรภัทร์ ยาสกุล 20
6 ม. 2/13 19 35308 เด็กชาย ปาณวีร์ เพชรทอง 20
7 ม. 2/13 22 35345 เด็กชาย พิชาภพ แก้วนาโอ 20
8 ม. 2/13 24 35361 เด็กชาย พุฒิเทพ ศรีสาคร 20
9 ม. 2/13 29 35511 เด็กชาย อภิวัฒน์ แก้วเกิด 20
10 ม. 3/11 16 34510 เด็กชาย จิตรภาณุ เปล่งสะอาด 20
11 ม. 3/14 16 34621 เด็กชาย เศรษฐศาสตร์ ขาวปาน 20
12 ม. 3/14 19 34630 เด็กชาย ธนวัฒน์ จันเพ็ง 20
13 ม. 3/14 21 34633 เด็กชาย นครินทร์ จันทร์ทอง 20
14 ม. 4/14 1 33679 นาย นพกร แก่นมั่น 20
15 ม. 4/14 4 33751 นาย ธนกร สุขศรี 20
16 ม. 4/14 5 33825 นาย อนุวัฒน์ กาลจักษ์ 20
17 ม. 4/14 8 35656 นาย ศุภกรณ์ นุชวิจิตร 20
18 ม. 4/14 11 36271 นาย สุรเชษฐ์ โพธิสาร 20
19 ม. 4/14 12 36272 นาย กิติ พันเทศ 20
20 ม. 4/14 14 36274 นาย จิรภัทร โพธิ์สร้อย 20
21 ม. 4/14 15 36275 นาย จิรสิษฐ บุญล้อม 20
22 ม. 4/14 16 36276 นาย ฉลองชัย เสียงเลิศ 20
23 ม. 4/14 18 36278 นาย ธนกฤต แพงโคตร 20
24 ม. 4/14 19 36279 นาย ปิยพัทธ์ เมืองรี 20
25 ม. 4/14 20 36280 นาย พงศกร โอวาท 20
26 ม. 4/14 21 36281 นาย พสธร สมยศ 20
27 ม. 4/14 22 36282 นาย พิชาภพ ยุ่นแก้ว 20
28 ม. 4/14 23 36283 นาย ภานุสิทธิ์ พงษ์ผา 20
29 ม. 4/14 24 36284 นาย ภูธาร กิ่งพาน 20
30 ม. 4/14 25 36285 นาย ภูริ หงษ์เวียงจันทร์ 20
31 ม. 4/14 26 36286 นาย รณกฤต แพงโคตร 20
32 ม. 4/14 27 36287 นาย รณชัช โรจนวิภาต 20
33 ม. 4/14 29 36289 นาย วรพล เหล่าพิชิต 20
34 ม. 4/14 30 36290 นาย วราเทพ ศรีวงศ์ราช 20
35 ม. 4/14 32 36292 นาย วิทธวัช เจริญพันธ์ 20
36 ม. 4/14 34 36294 นาย ศิวานนท์ เหลืองพล 20
37 ม. 4/14 36 36297 นาย สหรัถ ปราบภัย 20
38 ม. 4/14 38 36300 นาย อัษฎาวุธ สารมโน 20
39 ม. 4/14 39 36301 นาย อาทิตย์ แพทย์นาดี 20
40 ม. 5/14 1 33234 นาย ธีรวัฒน์ บัญชาเมฆ 20
41 ม. 5/14 2 33358 นาย ทิวา ผิวใส 20
42 ม. 5/14 5 34903 นาย ศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ 20
43 ม. 5/14 7 35548 นาย สุรโรจน์ กอมณี 20
44 ม. 5/14 9 35598 นาย จตุพร นพคุณ 20
45 ม. 5/14 10 35599 นาย จารุวัฒน์ ไผ่ป้อง 20
46 ม. 5/14 11 35600 นาย ชัยวัฒน์ แซ่ใช่ 20
47 ม. 5/14 14 35603 นาย ณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ 20
48 ม. 5/14 20 35613 นาย เมืองไทย ภู่กัน 20
49 ม. 5/14 21 35617 นาย ศิริกานต์ หิตะโกวิท 20
50 ม. 5/14 22 35641 นาย ปรเมศวร์ ตุหรัน 20
51 ม. 5/14 23 35651 นาย อิทธิพล ศรีเศษนาม 20
52 ม. 5/14 24 35657 นาย ณชรินทร์ อมรชัยวรสกุล 20
53 ม. 5/14 25 35658 นาย เปรมศักดิ์ ลำนวน 20
54 ม. 6/14 2 33975 นาย ธนกฤต ศิริบูรณ์ 20
55 ม. 6/14 5 34706 นาย ธนพนธ์ บุญเฉลิม 20
56 ม. 6/14 6 34707 นาย ธนดล บุญเฉลิม 20
57 ม. 6/14 7 34708 นาย ยุรพล ยุรี 20
58 ม. 6/14 8 34709 นาย วรปรัชญ์ แก้วยศ 20
59 ม. 6/14 9 34710 นาย สุริยา ทรัพย์เจริญ 20
60 ม. 6/14 10 34711 นาย พงศกร คงเสน 20
61 ม. 6/14 11 34713 นาย ธนพล ตอนสุข 20
62 ม. 6/14 12 34717 นาย ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ 20
63 ม. 6/14 19 34893 นาย อดิศร ปรีกุล 20
64 ม. 6/14 20 34895 นาย วรชัย เจ้าประคำ 20
65 ม. 6/14 22 35626 นาย เทียนชัย นามวงศ์ 20
66 ม. 6/14 23 35628 นาย สหัสวรรษ สมาเด๊ะ 20
67 ม. 6/14 นาย เกียรติขจร แสนคำราน 20
68 ม. 6/14 นาย พชร สารี 20
69 ม. 5/14 นาย กฤศกร โซวเซ็ง 20
70 ม. 4/14 นาย ธนากร พงขวาน้อย 20
71 ม. 5/14 นาย ชัยวัฒน์ หนักแน่น 20
72 ม. 4/14 นาย ธิติพันธ์ โพธิ์พเนา 20
73 ม. 2/14 เด็กชาย ศราวุฒิ โยธานันท์ 20
74 ม. 2/14 เด็กชาย ณภัทร โครตประดา 20
75 ม. 3/14 นาย ทวีศักดิ์ บัวดี 20
76 ม. 2/14 เด็กชาย ธนโชติ พลูสนอง 20
77 ม. 2/14 เด็กชาย ธนโชติ พลูสนอง 20
78 ม. 3/14 นาย จิรวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา 20
79 ม. 2/14 เด็กชาย บุญเศรษฐ ธนาชัยภมรพัฒน์ 20
80 ม. 2/14 เด็กชาย ขจิตพงศ์ จอดนอก 20
81 ม. 2/13 เด็กชาย แทนไทย มีบุญ 20
82 ม. 6/14 36311 นาย ฤทธิไกร ไทรสังขกุลพร 20
83 ม. 6/14 36315 นาย อานกร ศรีสูงเนิน 20
84 ม. 6/14 36314 นาย ยศธร วรรณธาดา 20
85 ม. 6/14 35798 นาย ทีปกร มัวคำ 20
86 ม. 5/14 36316 นาย ธนกฤต ศรีสูงเนิน 20
87 ม. 5/14 36312 นาย ศิวา จันโทศรี 20
88 ม. 5/14 36320 นาย ดรรชัด เกิดเงิน 20
89 ม. 5/14 36313 นาย กฤษฏา เตียงน้อย 20
90 ม. 5/14 36319 นาย ณัฐวุฒิ ต้นชล 20
91 ม. 5/14 36321 นาย ธนา จัยบุญมี 20
92 ม. 6/14 34726 นาย ปิยะพงษ์ ทศลา 20
93 ม. 6/14 35639 นาย วิธรพล ปานวันทร์ 20
94 ม. 2/14 36318 ด.ช. ไชยวัมน์ เปรมเดช 20