คารุตะNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 2 34996 เด็กชาย ก้องภพ พนากุลชัยวิทย์ 20
2 ม. 1/4 10 35006 เด็กชาย ภูสฤก ภูริมงคล 20
3 ม. 1/8 47 35505 เด็กหญิง อนัญญาวีร์ ติมุลา 20
4 ม. 1/12 30 35075 เด็กหญิง เกตติกา ภูมิรินทร์ 20
5 ม. 2/5 29 34167 เด็กหญิง นันท์นภัส ฤาชาพันธ์ 20
6 ม. 2/5 37 34218 เด็กหญิง พิชญาภา สุขประสงค์ 20
7 ม. 3/8 37 33580 เด็กหญิง ปริญญา แสนลคร 20
8 ม. 3/9 10 33591 เด็กชาย นนทนันท์ แก้วกัน 20
9 ม. 3/9 23 33395 เด็กหญิง กฤษณา ผลดี 20
10 ม. 3/13 49 35562 เด็กหญิง พริม เกษมศักดิ์ 20
11 ม. 4/2 21 32473 นางสาว จิณห์นิภา สกุลเมือง 20
12 ม. 4/2 46 35165 นางสาว อรนลิน อารีย์ 20
13 ม. 4/8 15 32445 นางสาว สรวีย์ ธิติสันติคุณ 20
14 ม. 4/8 22 32649 นางสาว ปาลิดา ชีชะนะ 20
15 ม. 4/8 34 32937 นางสาว กันติชา เพียรล้ำเลิศ 20
16 ม. 5/5 37 34641 นางสาว จุฑามาศ แซ่จ้อง 20
17 ม. 5/8 5 31829 นาย พงษ์พีระ คูเมือง 20
18 ม. 5/8 13 32068 นาย วงศธร ศิรินาม 20
19 ม. 5/8 27 31736 นางสาว ณัฐชริกา สงวนโชคกุล 20
20 ม. 5/8 29 31760 นางสาว สายรุ้ง แจ้งจิตร 20
21 ม. 5/8 32 31857 นางสาว ภัทรวรินทร์ คล้ายนาค 20
22 ม. 5/8 36 32120 นางสาว ปิญากร ปัญญาแก้ว 20
23 ม. 6/8 15 30938 นางสาว รวิปรียา ศรีวรรณวิทย์ 20
24 ม. 6/8 25 31308 นางสาว ณัฐวรรณ ชีชะนะ 20
25 ม. 6/8 26 31311 นางสาว นิศารัตน์ วิเศษกุล 20
26 ม. 6/8 27 31313 นางสาว พรนิชา สุนทรารักษ์ 20
27 ม. 6/8 28 31318 นางสาว ศุภิสรา พงษ์สุวรรณ 20
28 ม. 6/8 40 33877 นางสาว สุดารัตน์ ลาชะเกตุ 20