เรียนๆเล่นๆสนุกกับคอมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 2 34960 เด็กชาย ชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ 20
2 ม. 1/3 8 34968 เด็กชาย พชร ปกิตตาวัฒนศิริ 20
3 ม. 1/3 12 34972 เด็กชาย ภูมินันท์ คูโรดะ 20
4 ม. 1/4 32 35030 เด็กหญิง อรณิชา พิพัฒน์มโนมัย 20
5 ม. 1/10 1 35050 เด็กชาย กษิเดช มีเครือรอด 20
6 ม. 1/10 2 35063 เด็กชาย กิตติพศ ฉิมทับ 20
7 ม. 1/10 3 35078 เด็กชาย เกียรติยศ พุ่มดียิ่ง 20
8 ม. 1/10 5 35143 เด็กชาย ณภัทร แสงอ่อน 20
9 ม. 1/10 8 35200 เด็กชาย ธนกฤต วรคันทักษ์ 20
10 ม. 1/10 9 35218 เด็กชาย ธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัย 20
11 ม. 1/10 15 35338 เด็กชาย พลพจน์ พงษ์ทรัพย์ 20
12 ม. 1/10 19 35504 เด็กชาย อธิน อรุณโชคไพศาล 20
13 ม. 2/5 6 34177 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุล 20
14 ม. 2/6 10 34212 เด็กชาย คณิติน สิรยากร 20
15 ม. 2/6 17 34296 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทิพย์สุข 20
16 ม. 2/6 29 34166 เด็กหญิง น้ำฟ้า โคตรโยธา 20
17 ม. 2/6 37 34198 เด็กหญิง สิปรางค์ ช้างศรี 20
18 ม. 2/6 44 34277 เด็กหญิง ลิลรดา โภคา 20
19 ม. 2/6 49 34379 เด็กหญิง ชญาณัฐ สุวรรณชีพ 20
20 ม. 3/6 3 33449 นาย ณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริ 20
21 ม. 3/6 10 33624 เด็กชาย ภูวนัตถ์ วัฒนเสถียร 20
22 ม. 3/6 36 33606 เด็กหญิง กิติวรรณ กิจไพบูลย์กุล 20
23 ม. 3/7 13 33669 เด็กชาย จิรภัทร อมาตยกุล 20
24 ม. 3/8 23 35038 เด็กชาย พัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัย 20
25 ม. 3/10 21 33849 นาย พีระพันธุ์ เภาพาน 20
26 ม. 3/11 39 33644 นางสาว ธนภรณ์ ภูตะวันนะ 20
27 ม. 3/13 11 33650 เด็กชาย วิศรุต ไช่ 20
28 ม. 3/14 2 33428 เด็กชาย ศุภกร มุทธาจรัสกุล 20
29 ม. 3/14 4 33502 เด็กชาย จิรพนธ์ อมาตยกุล 20
30 ม. 4/2 13 34939 นาย วริศ อำภา 20
31 ม. 4/2 21 32479 นางสาว ณัฐณิชา ประเสริฐ 20
32 ม. 4/2 36 32988 นางสาว กัญญาภัค เหลืองเอี่ยม 20
33 ม. 4/4 19 32460 นางสาว อารีรัตน์ แซ่โค้ว 20
34 ม. 4/4 38 33010 นางสาว อังจิมา น้อยจันทร์ 20
35 ม. 4/5 24 32600 นางสาว ภัทรพร พานิชวัฒนา 20
36 ม. 4/5 32 32693 นางสาว นภัทร์ วิญญกูล 20
37 ม. 4/5 39 32845 นางสาว นัทธมน วงค์คำหาร 20
38 ม. 4/5 43 32997 นางสาว นัทธมน นวลดี 20
39 ม. 4/5 46 33009 นางสาว อรปรียา ศิริวงษ์ 20