ภาษาญี่ปุ่นหรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 3/4 15 33329 เด็กหญิง พิมพ์วิภา รังแก้ว 20
2 ม. 3/4 16 33330 เด็กหญิง พัชริดา แซ่คู 20
3 ม. 3/4 18 33334 เด็กหญิง กัณฐมณี ซังทอง 20
4 ม. 3/4 22 33338 เด็กหญิง วรินธร บัณฑุกุล 20
5 ม. 3/4 23 33340 เด็กหญิง ชาลิสา เวชสถล 20
6 ม. 3/4 24 33341 เด็กหญิง ทิพรดา พันธ์หอม 20
7 ม. 3/4 28 33348 เด็กหญิง อริสรา วีรวินันทนกุล 20
8 ม. 3/4 29 33350 เด็กหญิง กัลยดา เบญจลักษณพร 20
9 ม. 3/4 30 33351 เด็กหญิง ภัคจิรา จำปาศรี 20
10 ม. 3/4 31 33353 เด็กหญิง อิสริยา ดอนพูนไพร 20
11 ม. 3/4 32 33354 เด็กหญิง ธันยธรณ์ คงเจริญไมตรี 20
12 ม. 3/4 33 33355 เด็กหญิง ณิชาภัทร ชมมาลี 20
13 ม. 3/11 23 33381 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ 20
14 ม. 3/11 26 33421 เด็กหญิง ทานตะวัน ลีลาผาติกุล 20
15 ม. 3/11 27 33429 เด็กหญิง วริศรา ทองคำ 20
16 ม. 3/11 32 33513 เด็กหญิง สปัน เชยสุวรรณ 20
17 ม. 4/2 19 32448 นางสาว ธัชชา เชียร์สมสุข 20
18 ม. 4/2 20 32455 นางสาว ศุภิสรา วรพฤกษ์จารุ 20
19 ม. 4/3 22 32481 นางสาว นวพร มั่นเปล่ง 20
20 ม. 5/2 10 31769 นาย จิรวัฒน์ สันติชวลิต 20
21 ม. 5/3 10 31772 นาย ณัฐนันท์ ทำทัน 20
22 ม. 5/3 16 30833 นางสาว ภัชชลี ชมถิ่น 20
23 ม. 5/3 35 31816 นางสาว อัญมณย์ ศรีชัยมงคล 20
24 ม. 5/4 30 31793 นางสาว จีรนันท์ อ่วมบัวทอง 20
25 ม. 5/4 34 31804 นางสาว พรธิดา ผลพยุง 20