แบดมินตันNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 16 35818 เด็กหญิง ยลลดา ปุจฉาการ 20
2 ม. 1/5 24 35854 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีกลิ่น 20
3 ม. 1/10 4 35992 เด็กชาย ภูริภัทร มิ่งมิตรวิบูลย์ 20
4 ม. 1/10 32 36001 เด็กหญิง กานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ 20
5 ม. 2/3 5 34965 เด็กชาย ธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรี 20
6 ม. 2/4 2 34996 เด็กชาย ก้องภพ พนากุลชัยวิทย์ 20
7 ม. 2/4 16 35012 เด็กหญิง จุฑาทิพ เติมชัยกุล 20
8 ม. 2/4 21 35018 เด็กหญิง นิจวิภา ดาวกระโทก 20
9 ม. 2/4 22 35019 เด็กหญิง ปวีณา ยิ่งยงอุดมผล 20
10 ม. 2/10 15 35338 เด็กชาย พลพจน์ พงษ์ทรัพย์ 20
11 ม. 2/11 16 35369 เด็กชาย ภัณธน ประเสริฐ 20
12 ม. 2/11 31 35060 เด็กหญิง กันยาวีร์ จิตรศรัณย์ 20
13 ม. 2/12 5 35084 เด็กชาย เควิน ยูบุญ ชิว 20
14 ม. 2/12 8 35119 เด็กชาย ชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ 20
15 ม. 2/12 9 35131 เด็กชาย ญาณกวี ศรีโยหะ 20
16 ม. 2/12 18 35277 เด็กชาย บูรพา อิ่มยืนยง 20
17 ม. 2/12 25 35449 เด็กชาย ศิรชัช นวมนาคะ 20
18 ม. 3/6 19 34324 เด็กชาย เตชิต อินทร์สระคู 20
19 ม. 3/8 14 34341 เด็กชาย พชร เชียรวิจิตร 20
20 ม. 3/8 40 34381 เด็กหญิง จันทร์จิรา บุตรแก้ว 20
21 ม. 3/8 46 34400 เด็กหญิง พิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ 20
22 ม. 3/11 3 34292 เด็กชาย อัครวัฒน์ ช่างนาค 20
23 ม. 3/11 7 34450 เด็กชาย ชนาธิป เหว่าขจร 20
24 ม. 3/11 11 34461 เด็กชาย ณัฐภัทร ดาปาน 20
25 ม. 3/11 47 34587 เด็กหญิง จารุวรรณ เนียมภาร 20
26 ม. 3/11 48 34598 เด็กหญิง พิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ 20
27 ม. 3/12 27 34238 เด็กหญิง ประไพศรี ทวีศักดิ์ 20
28 ม. 3/12 29 34299 เด็กหญิง ภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ 20
29 ม. 3/12 35 34452 เด็กหญิง ตฤษณา แสงประจักษ์ 20
30 ม. 3/12 36 34462 เด็กหญิง วรัญญา ชะวาลา 20
31 ม. 3/12 50 34622 เด็กหญิง อมรรัช สีหะวงษ์ 20
32 ม. 3/13 34 34472 เด็กหญิง ศุภิสรา อุทัยกาล 20
33 ม. 3/13 36 34489 เด็กหญิง อรปรียา ประสพ 20
34 ม. 3/13 42 34507 เด็กหญิง กุลิสรา อุ่นสมัย 20
35 ม. 3/13 49 34612 เด็กหญิง ญานิศา ศรีเมืองบุญ 20
36 ม. 3/14 8 34586 เด็กชาย กฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจ 20
37 ม. 3/14 10 34593 เด็กชาย พุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ 20
38 ม. 3/14 12 34601 เด็กชาย ธนาดล ปาวะศรี 20
39 ม. 3/14 15 34617 เด็กชาย นทสรวง ปะมา 20
40 ม. 3/14 20 34631 เด็กชาย ชยานนท์ บัวประเสริฐ 20
41 ม. 3/14 25 35636 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพล 20
42 ม. 4/6 14 36225 นาย กิตติพัศ ภานุโรจนากร 20
43 ม. 4/8 24 33759 นางสาว พลชา สรัสสมิต 20
44 ม. 4/10 19 33664 นาย วรวุฒิ รอดมี 20
45 ม. 4/10 22 35038 นาย พัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัย 20
46 ม. 4/11 4 33563 นาย รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ 20
47 ม. 4/11 16 33419 นางสาว ฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตร 20
48 ม. 4/12 12 33531 นางสาว อทิตยา ติมุลา 20
49 ม. 4/12 39 34844 นางสาว พัณณิตา ตะเภาพงษ์ 20
50 ม. 4/14 3 33711 นาย กชพงศ์ สารีพิมพ์ 20
51 ม. 4/14 6 34075 นาย สิรวิชญ์ สิมตะมะ 20
52 ม. 4/14 7 35637 นาย ชนพัฒน์ หยูศรี 20
53 ม. 4/14 9 36269 นาย ฐิติพงศ์ สุปริญญาศาสตร์ 20
54 ม. 4/14 10 36270 นาย ภัทรพล เพชรฤทธิ์ 20
55 ม. 4/14 13 36273 นาย คมกริช อ่ำสำอางค์ 20
56 ม. 4/14 28 36288 นาย รพีภัทร์ ทองดี 20
57 ม. 4/14 31 36291 นาย ยวัฒนพงษ์ บุญใหญ่ 20
58 ม. 4/14 33 36293 นาย ศิริมงคล จงเสริมกลาง 20
59 ม. 4/14 35 36296 นาย สมศักดิ์ ศิริพัฒน์ 20
60 ม. 4/14 37 36299 นาย สุรเกียรติ ชอบการ 20
61 ม. 5/5 8 32577 นาย ยศพล สืบฤกษ์ 20
62 ม. 5/5 14 32726 นาย ไวทย์ ทองทุม 20
63 ม. 5/7 19 33030 นาย พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล 20
64 ม. 5/7 34 32841 นางสาว ธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุล 20
65 ม. 5/7 43 33057 นางสาว อรวดี ทองส่งเสริม 20
66 ม. 5/8 10 33019 นาย ณัฐพล ขำพลับ 20
67 ม. 5/8 12 33032 นาย พีระภัทร เด็ดทองหลาง 20
68 ม. 5/11 14 35588 นาย พราหมณิน ณ พัทลุง 20
69 ม. 5/12 41 33048 นางสาว ญาณิศา บุญมาตย์ 20
70 ม. 5/13 9 32626 นาย พัสกร สุ่มมาตย์ 20
71 ม. 5/14 3 33971 นาย พิชยุตม์ กิตติภาณุวงค์ 20
72 ม. 5/14 4 33972 นาย นราธิป พิมพ์โสม 20
73 ม. 5/14 16 35608 นาย เบญจา ขันทอง 20
74 ม. 5/14 17 35610 นาย ภูชิต ฉิมนอก 20
75 ม. 5/14 18 35611 นาย ภูดิศ สาคร 20
76 ม. 5/14 19 35612 นาย ภูมิศักดิ์ นนเลาพล 20
77 ม. 6/3 8 31729 นาย สิขเรศ ทองจันทร์นาม 20
78 ม. 6/8 18 32205 นาย นภนต์ ตรีสรานันท์ 20
79 ม. 6/8 22 33194 นาย รพีพงศ์ ศรีประสงค์ 20
80 ม. 6/10 8 31831 นาย ภูริเดช พ่อค้า 20
81 ม. 6/14 1 33974 นาย จักรี ชนชนะชัย 20
82 ม. 6/14 3 33985 นาย ชาญชล เมฆศรี 20
83 ม. 6/14 4 34683 นาย ธนธรณ์ สำเส็น 20
84 ม. 6/14 15 34724 นาย สหรัฐ กริสและ 20
85 ม. 6/14 17 34727 นาย ธนบดี อมรคณารัตน์ 20
86 ม. 6/14 18 34728 นาย กฤษดา นิ่มละออ 20
87 ม. 6/14 24 35631 นาย อธิป หัตถสัมฤทธิ์ 20
88 ม. 6/14 25 35633 นาย ชัยมนัส มีพงค์ 20
89 ม. 6/14 26 35634 นาย ชลธิศ ถุงเงินศิริ 20