โขน ละคร ฟ้อน รำNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/11 31 35146 เด็กหญิง ณริสสา พันธุระ 20
2 ม. 1/11 33 35180 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สังข์ทอง 20
3 ม. 1/11 36 35230 เด็กหญิง ธันยพร วรรณทอง 20
4 ม. 1/11 39 35267 เด็กหญิง นินัฐชา สุภากุล 20
5 ม. 1/12 28 35031 เด็กหญิง กชพร จันทมาตร 20
6 ม. 1/12 33 35115 เด็กหญิง ชัญญนุช บุญเพ็ง 20
7 ม. 1/12 43 35436 เด็กหญิง วิภาพร แจ่มจันทร์ 20
8 ม. 1/12 47 35526 เด็กหญิง อารีย์วรรณ ภัควันต์ 20
9 ม. 1/13 38 35274 เด็กหญิง บุณยนุช มะปรางค์ 20
10 ม. 2/8 36 34300 เด็กหญิง ชาลิสา ประมงกิจ 20
11 ม. 2/9 33 34317 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุญโปร่ง 20
12 ม. 2/9 34 34319 เด็กหญิง อิศราภรณ์ จริตกล้า 20
13 ม. 2/9 36 34328 เด็กหญิง ภัทรภร ภาคโพธิ์ 20
14 ม. 2/9 42 34393 เด็กหญิง รสธร นุชทองม่วง 20
15 ม. 2/9 46 34407 เด็กหญิง ณิชาดา พัชรสำราสุข 20
16 ม. 2/10 35 34431 เด็กหญิง ปรินทร อุ่นจันที 20
17 ม. 2/14 29 34591 เด็กหญิง ธัชชา สุขเกษม 20
18 ม. 2/14 30 34592 เด็กหญิง อนันตญา พรมโสภา 20
19 ม. 2/14 33 34606 เด็กหญิง ชนัฐดา นิลทอง 20
20 ม. 2/14 36 34610 เด็กหญิง ภัฏธนรัชต์ เกตุแก้ว 20
21 ม. 2/14 38 34619 เด็กหญิง พันธสา อิ่มโอฐ 20
22 ม. 3/5 44 33765 เด็กหญิง เขมิกา ใสสด 20
23 ม. 3/5 46 33811 เด็กหญิง อิษฎาอร หลวงสอน 20
24 ม. 3/5 48 33956 นางสาว กัญญาวีร์ รอดนุสนธิ์ 20
25 ม. 3/6 6 33528 เด็กชาย วงศกร คุณระวงค์ 20
26 ม. 3/6 20 33949 เด็กชาย ชลธี เลิศอุตสาหะ 20
27 ม. 3/6 40 33703 เด็กหญิง ชนาภา ทัศนนพนันท์ 20
28 ม. 3/8 8 33533 นาย เจษฎากร โพธิล่าม 20
29 ม. 3/8 9 33555 นาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐ 20
30 ม. 4/1 30 32549 นางสาว ณัฐชลิดา นาคงาม 20
31 ม. 4/5 36 32803 นางสาว พันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ 20
32 ม. 4/8 39 33966 นางสาว ชวพร สุภาพบุรุษ 20
33 ม. 4/10 42 35583 นางสาว วณิชยา สมรักษ์ 20
34 ม. 4/11 27 32808 นางสาว ศศิกานต์ สุประไพกิจ 20
35 ม. 4/11 28 32846 นางสาว ปาริฉัตร โทนขุนทด 20
36 ม. 4/11 29 32857 นางสาว ลลดา ปานจันทร์ดี 20
37 ม. 5/10 23 32089 นาย ภาณุวัฒน์ สุมหะ 20
38 ม. 5/11 21 32139 นาย บูรณ์พิภพ เจริญสุข 20
39 ม. 5/11 47 33209 นางสาว ปภัสสร วุฒิพงษ์ 20
40 ม. 5/12 33 34698 นางสาว ศิริโสภา โคตรศิริ 20
41 ม. 5/12 34 34699 นางสาว กมลชนก อัครสกุลวงศ์ 20
42 ม. 6/5 28 30937 นางสาว ยิ่งลักษณ์ อนันทะรัตน์ 20
43 ม. 6/11 41 33891 นางสาว นวลอนงค์ บุญยัง 20
44 ม. 6/12 31 31302 นางสาว มัชฌิมาย์ คงเหล่ 20
45 ม. 6/13 29 31181 นางสาว ประภาพรรณ พัตบุญมา 20