กีฬาบริดจ์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 1 35716 เด็กชาย กิตติ์พลานันท์ พงศ์โชติปภากุล 20
2 ม. 1/5 17 35821 เด็กหญิง อัณณ์ญาดา พุฒิวรสิษฐ์ 20
3 ม. 1/6 6 35891 เด็กชาย ปกรณ์ ประธาน 20
4 ม. 1/9 40 35966 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ เจริญงามเมือง 20
5 ม. 1/11 27 36028 เด็กหญิง อภิชญา แก้วกัณฐี 20
6 ม. 3/7 27 34211 เด็กหญิง วริศรา แซ่อึ้ง 20
7 ม. 3/7 36 34304 เด็กหญิง ณัฐนิช อาชีวกิจสกุล 20
8 ม. 3/7 44 34358 เด็กหญิง ทัตชญา ไชยสุขทักษิณ 20
9 ม. 3/7 48 34423 เด็กหญิง สุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐ 20
10 ม. 3/7 49 34531 เด็กหญิง วงศกร รามศิริ 20
11 ม. 3/10 1 34243 เด็กชาย กณวรรธน์ เวียงนิล 20
12 ม. 3/10 13 34502 เด็กชาย พัสกร กอบกุลเจนกิจ 20
13 ม. 3/10 18 34526 เด็กชาย วิชชานนท์ โอภาส 20
14 ม. 3/10 19 34547 เด็กชาย ศาสตราวุฒิ ชนะบำรุง 20
15 ม. 3/10 25 34569 เด็กชาย นันทิพัฒน์ อุตมะ 20
16 ม. 3/12 13 34491 เด็กชาย อัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ 20
17 ม. 3/13 20 34575 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภา 20
18 ม. 3/13 41 34506 เด็กหญิง จิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ 20
19 ม. 4/11 15 33415 นางสาว ปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ 20
20 ม. 4/11 17 33434 นางสาว สรัญญา สุระเสน 20
21 ม. 5/3 7 32716 นาย ธนพล ศักดิ์สวัสดิกุล 20
22 ม. 5/3 9 32729 นาย สุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ 20
23 ม. 5/7 2 32462 นาย ปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ 20
24 ม. 5/10 8 32972 นาย ธนวิทย์ สุขเจริญ 20
25 ม. 5/10 11 33040 นาย ศศิวัฒน์ สมบัติรุจิรา 20
26 ม. 5/10 12 35578 นาย รัฐพล พามโพธิ์ 20
27 ม. 5/11 2 32732 นาย เอเซีย สิโนทก 20
28 ม. 5/11 8 33011 นาย กรชนก บุญกาญจน์ 20
29 ม. 5/11 10 33035 นาย รัชตดิศย์ จิรังดา 20
30 ม. 5/11 11 33037 นาย วทัญญู ทองหล่อ 20
31 ม. 5/11 13 35587 นาย พชรพล รักญาติ 20
32 ม. 5/11 15 35652 นาย ประวิทย์ เทียนเล็ก 20
33 ม. 5/12 5 32671 นาย พงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึง 20
34 ม. 5/12 25 32979 นาย ยุทธนา เลาหวิวัฒนชัย 20
35 ม. 5/12 44 33226 นางสาว นันท์นภัส พรรณานิคม 20
36 ม. 5/13 7 32581 นาย อนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภา 20
37 ม. 5/13 10 32670 นาย ปราบดา บัวทอง 20
38 ม. 5/13 13 32677 นาย ภูรินทร์ แสงเดือน 20
39 ม. 5/13 20 32883 นาย แสนธยากร ลิ้มธีระยศ 20
40 ม. 5/13 25 33031 นาย พชธกร รักญาติ 20
41 ม. 5/13 43 32996 นางสาว นริศรา เภาพาน 20
42 ม. 5/13 44 33227 นางสาว นัยน์ภัค พรรณานิคม 20
43 ม. 6/8 4 31787 นาย สิรดนัย ศรีบุญงาม 20
44 ม. 6/8 9 31927 นาย ประฎิภัสร์ โคตรพันธ์ 20